Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Kultovní záležitosti

446českobudějovický biskupský ordinariát předkládá ordinariátní list č.10 z r.1916, ve kterém vyzývá duchovenstvo, aby i nadále působilo na obyvatelstvo k šetření s potravinami1916ka1025
447přípis nejvyššího účetního dvora a vyjádření ministerstva k jeho připomínkám, týkajícím se výdajů na opravy a konservační práce v jednom kostele a dvou klášterech v Čechách a příspěvku náboženského fondu na platy profesorů české theologické fakulty v Praze1911ka1025
4484 spisy týkající se povolení používání titulu čestného kanovníka basiliky Svaté Marie v Římě knězi Janu Bittovi z Polské Ostravy1888ka1025
4492 spisy týkající se rekursu děkana proti osvobození předsedy veteránského spolku za přestupek, spáchaný hudebním doprovodem při pohřbu sebevraha1888, 1889ka1025
450záznam ze zprávy zemské vlády o osvobození řečníka při pohřbu sebevraha1890ka1025
451záležitosti, týkající se žádostí o povolení sňatku s cizincem,válečným zajatcem, o udělení dispensu od zábrany manželství, rekursy proti odepření vydání vysvědčení o způsobilosti k manželství, stížnosti ministerstva války na oddání důstojníků ve výslužbě určené pro místní službu bez povolení vojenských úřadů1888-1918ka1025
4526 spisů týkajících se úředního legalisování osobních dokumentů1890-1917ka1025
453rekursy rodičů proti odmítnutí křtu a imatrikulace narození dětí v českém jazyce, rekursy rodičů proti nařízenému jim pokřtění dětí,proti odmítnutí imatrikulace narození jejich dětí do matrik pro osoby bez vyznání1888-1918ka1025
454různé záležitosti, týkající se staveb, udržování, poškození, restaurací a oprav kaplí,pomníků, křížů, soch svatých v Čechách1889-1916ka1026
455totéž pro Moravu1890-1917ka1026
4562 spisy týkající se stanovení přísežné formule pro církevní beneficianty brněnskou, olomouckou a pražskou konsistoří1909ka1026
457čtvrtletní zprávy pražského místodržitelství o stavu starokatolického hnutí v okrese Jablonec, záležitosti, týkající se zřizování a povolování starokatolických farních obcí, poskytování státních subvencí, ustanovovaní starokatolických duchovních1886-1914ka1026
458rekursy a stížnosti k správnímu soudnímu dvoru proti odepření úřadů vzít na vědomí prohlášení jejich dětí za osoby bez vyznání, přestoupení jejich dětí od katolické k jiné církvi, proti nařízenému jim vychovávání dětí v náboženství některé státem uznané církve /řazeno abecedně dle jmen rekurentů/ka1027-1032
459ministerské rekursy a stížnosti k správnímu soudnímu dvoru proti nepotvrzení vystoupení z katolické církve, proti přestoupení od katolické k jiné církvi, rekursy farních úřadů katolické církve proti pravoplatnosti vystoupení z církve, proti přestoupení jednotlivců k jiné církvi1896-1918ka1033
460rekursy proti zákazu domácích bohoslužeb státem neuznaných náboženských společností, proti nepovolení náboženského spolku, proti trestu za uspořádání veřejné schůze na podporu státem neuznané náboženské společnosti1888-1916ka1033
461zprávy místodržitelství a záznamy ze zpráv ministerstva vnitra, týkající se povolování a zákazů náboženských a atheistických spolků a společností v Čechách1888-1913ka1034
462totéž pro Moravu a žádost Jednoty pro zvelebení církevní hudby na Moravě o poskytnutí státní subvence na ji udržovanou varhanickou školu1889-1917ka1034
4632 spisy týkající se nepovolení spolku Svaz biblických křesťanů /Zviazek biblijnych chrzescian/ v Těšíně1914ka1034
464záležitosti, týkající se prodeje statků a pozemků řádu maltézských rytířů v Čechách1903-1917ka1034
4652 spisy týkající se odprodeje pozemku řádem maltézských rytířů ve Slezsku1918ka1034
466záležitosti, týkající se žádostí posluchačů theologické fakulty a kněžských seminářů o prominutí předepsaných studií /zkoušek/ k přijetí, k definitivnímu ustanovení ve veřejné duchovní službě1890-1918ka1034
467totéž pro Moravu a poskytování stipendií a podpor kněžím na Moravě k dalšímu pokračování ve studiích1907-1914ka1034
468záznamy ze zpráv o konfiskacích časopisů s urážlivými články proti náboženství, církvi a duchovním, žádosti autorů knih a publikací o církvi a církevní správě o přijetí jejich dél do císařské rodinné knihovny, jednání o opatření Soupisu památek v Čechách pro katolické farní úřady1890-1918ka1034
469záležitosti mešních, chudinských nadací, nadací na udržování pomníků, soch svatých, náhrobků, nadací na místa katechetů, kaplanů v Čechách: vyhotovování a změna nadačních listů, vyplácení nadací, pronajímání, odprodeje nadačních pozemků, vymazávání nadačních kapitálů váznoucích na nemovitostech, záležitosti správy nadací1888-1918ka1035-1036
470totéž pro Moravu1888-1914ka1037
471totéž pro Slezsko1889-1909ka1037
472záležitosti pražského arcibiskupství a biskupství v Čechách, řazeno abecedně dle biskupství a jednotlivá biskupství podle podsignatur: Bistum /Erzbistum/- záležitosti, týkající se nákupu, pronajímání,prodejů, výměn pozemků a nemovitostí biskupských /arcibiskupských/ statků a panství, opravy, přístavby hospodářských budov, opravy a adaptace budov biskupských residencí, potvrzování voleb generálních a kapitulních vikářů,obsazování míst biskupů Domkapitel /Metropolitankapitel/-obsazování uprázdněných míst duchovních hodnostářů katedrálních /metropolitní/ kapitul : probošt, Děkan kanovníci, povolování pronájmů, prodejů pozemků a nemovitostí kapitulních a proboštských statků Domkirche /Metropolitankirche/-záležitosti oprav a rekonstrukcí katedrálních chrámů a chrámu sv.Víta v Praze, povolování remunerací a peněžních podpor vikaristům, řediteli choru, kostelnímu personálu Ehrendomherren-jmenování čestných kanovníků katedrálních/metropolitní/ kapitul Konsistorium-různé záležitosti úředníků biskupských/arcibiskupské/ konsistořeka1038-1039
473totéž pro brněnské biskupství a olomoucké arcibiskupství ; záležitosti vratislavského biskupství. povolování výměn, pronájmů a prodejů pozemků a nemovitostí biskupských statků a panství ve Slezsku, jmenování čestných kanovníků biskupské katedrály ve Vratislavi pro rakouská část diecése, úprava platů úředníkům a zaměstnancům statků a panství biskupství ve Slezsku, projednávání pozůstalosti kardinála Koppa, petice proti návrhu na odtržení vévodství těšínského od diecése vratislavské a jeho přidělení k diecési krakovské, záležitosti biskupského generálního vikariátu v Těšíněka1050-1056
474žádosti majitelů nemovitostí v Čechách o vrácení přeplatků, vzniklých při splácení kostelních kapitálů, váznoucích na jejich nemovitostech, záležitosti, týkající se odpisování nedobytných záloh a půjček, poskytnutých majetnými kostely nemajetným, poskytování remunerací za duchovní péči o válečné uprchlíky, ustanovování duchovních pro válečné uprchlíky jednání o rozdělení pražské arcidiecése na 10 presbyteriátů, návrhy na rozdělení různých vikariatů, poskytování remunerací kněžím za vedení vikariátů, výkaz /z r.l903/ o systemisovaných místech duchovních v trestnicích, ústavech pro hluchoněmé, nemocnicích, o systemisovaných místech duchovních úředníků ordinariátů, konsistoří a seminářů v Čechách1888-1918ka1057
475jednání o převzetí patronátního práva nad farami v důlních městech v Čechách od státní důlní správy ministerstvem kultu, jednání o úpravě patronátního práva nad věnnými městy v Čechách1888-1918ka1058
476jednání o otázce povinnosti filiálních obcí přispívati na potřeby mateřského kostela,návrh českého místodržitelství na ustanovení inspektorů varhan a zvonů pro každou diecési1891-1915ka1058
477vyjádření zemědělské rady pro Čechy o vyúčtovávání nákladů na osev, sklizeň a mlácení1900ka1058
4786 spisů týkajících se úprav předpisů o štolových sazbách v Čechách a stížností na překračování sazeb1896-1911ka1058
479různé záležitosti, týkající se hrazení nákladů na kostely v Čechách z rozpočtové položky "kostelní potřeby"1896-1911ka1058
480schvalování hřbitovních a pohřbívacích poplatků při jednotlivých římsko-katolických hřbitovech v Čechách1898-1915ka1058
481záležitosti, týkající se staveb, restaurací, adaptací a oprav kostelů, far, farních hospodářských budov v Čechách: poskytování státních dotací, subvencí a příspěvků na stavby, schvalování projektů, rozpočtů a kolaudací staveb, rekursy obcí a patronátních úřadů proti jim nařízeným příspěvkům, povolování příspěvků z kostelního jmění a pod; povolování nákupů,výměn a prodejů kostelních pozemků, povolování příspěvků z kostelního jmění na opravy a adaptace far a kostelů, na doplnění příjmů farářů, na finanční potřeby obcí, na remunerace kostelním zaměstnancům, rekursy obcí a spory o placení dávek a platů farním beneficiím : záležitosti, týkající se doplňování a zvyšování kongruy farářům, poskytování dotací na pomocné kněze, povolování remunerací za zastupování onemocnělých kněží a za správu uprázdněných far, předkládání při znání o příjmech farářů, rekursy farářů proti nařízenému doplnění přiznání, poskytování různých příplatků a přídavků farářům /řazeno abecedně dle míst far/ka1059-1315
482totéž pro fary na Moravě a ve Slezsku in genereka1216-1261
483tabelární návrh slezského zemského presidenta na udělení vyznamenání učitelům a farářům za zásluhy o upisování válečných půjček1918ka1262
4842 spisy týkající se udělení vyznamenání spolku katolických tovaryšů v Olomouci1900ka1262
485záležitosti týkající se udělování císařských vyznamenání kostelníkům, řediteli chóru, hrobníkovi1892-1914ka1262
486záležitosti, týkající se udělování císařských vyznamenání duchovnímka1262
487udělování jednorázových podpor z náboženského fondu katechetům, kaplanům, kostelníkům, příbuzným a hospodyním zemřelých farářů1899-1918ka1262
488vyjádření ministerstva k žádostem studentů theologie, řádových sester, světských a řádových duchovních o udělení rakouského státního občanství1888-1918ka1262-1263
4893 spisy výkazy českého a moravského místodržitelství a slezské zemské vlády o duchovních, kteří pobírají z náboženského fondu požitky na základě titulu výživy /Tischtitel, titulus mensae/1910ka1264
490záležitosti, týkající se udělování titulu výživy duchovním v Čechách1889-1913ka1264
491totéž pro Moravu1909-1916ka1264
492totéž pro Slezsko1907ka1264
493záležitosti, týkající se dočasného, trvalého pensionování duchovních, prodlužovaní dočasného odpočinku, vyměřovaní, zvyšování dočasného, trvalého výslužného, povolování vyplácení výslužného do zahraničí, poskytování jednorázových podpor duchovním, povolování a vyplácení denních zaopatřovacích nákladů a ročních ošacovacích paušálů na kněze, ošetřované v ústavech pro choromyslné /řazeno abecedně dle jmen/ka1264-1280
494oběžníky ministerstva místodržitelstvím a jejich zprávy s vyjádřeními konsistoří ve věci sbírání statistických dat o církevních poměrech, přípisy českého místodržitelství o zjišťování počtu farníků při sčítání lidu1889-1903ka1281
495poskytování remunerací za přednášky o zemědělství na kněžských seminářích v Čechách, žádosti rektorů seminářů o zvýšení ročních dotací a paušálů na chovance a potřeby seminářů1895-1918ka1281
496záležitosti kněžských seminářů v Čechách: povolování stavebních prací, adaptací a poskytování finančních prostředků na tyto práce a na zlepšování vnitřního zařízení budov seminářů, předkládání výkazů o počtu chovanců, profesorů a učitelů a o počtu vysvěcených chovanců, přiznávání a vyplácení pětiletých a výkonnostních přídavků, remunerací a podpor profesorům a učitelům, schvalování projektů a rozpočtů stavebních prací, promíjení potřebného předchozího studia chovanců, poskytování státních subvencí na semináře, průvodní dopisy k předkládaným pokladním uzávěrkám /řazeno abecedně dle míst seminářů/ka1281-1286
497totéž pro semináře na Moravě a ve Slezsku Brünn1888-1902ka1287-1289
498povolování sbírek a loterií na stavbu kostelů, far, kaplí v Čechách1888-1908ka1290
499totéž pro Moravu1897-1906ka1290
500totéž pro Slezsko1897-1907ka1290
501povolování sbírek na stavbu kostelů v cizině1901-1913ka1290
502zpráva o volbě provinciála řádu minoritů pro provincii Čechy,Morava,Slezsko1893ka1290
503zprávy o volbách provinciálu řádu piaristů pro provincii Čechy,Morava,Slezsko1893-1899ka1290
504různé záležitosti, týkající se kněžských pozůstalostí v Čechách1888-1918ka1290
505totéž pro Moravu1913-1914ka1290
506totéž pro Slezsko1904-1912ka1290
5071 spis týkající se poskytnutí subvence na duchovní péči o české dělníky v Schiffbeku u Hamburku1914ka1291
508záležitosti, týkající se povolování, zvyšování a vyplácení dotací na zaopatřovací náklady na bohoslovce z českých kněžských seminářů, studujících v Collegiu bohemicu v Římě1890-1917ka1291
509oběžník ministerstva zemským úřadům, připomínající povinnost hlášení všech případů trestního a soudního řízení proti katolickým duchovním1900ka1292
510zprávy o trestním a soudním řízení proti katolickým farářům, administrátorům far pro různé trestné činy a o církevních opatřeních proti nim /řazeno abecedně dle míst far/ka1292
511totéž o řádových kněžích1901-1918ka1292
512totéž o světských kněžích /řazeno abecedně dle jmen/ka1293
5131 spis týkající se konání misijních pobožností misionáři z Pruska ve Slezsku1907ka1294
5143 spisy týkající se stížnosti kongregace redemptoristů v Července u Litovle na potíže, činěné jim některými okresními hejtmanstvími na Moravě při pořádání misií1898-1899ka1294
515žádost o přijetí do řádu šedých sester, anonymní udání na kněze, žádost o podporu z nadačního fondu, návrh na reformu katolické církve, zpráva o odsouzení řečníka na dělnické schůzi pro urážku církve a pod.1890-1918ka1294
516spisy, týkající se rekursu kláštera cisterciánek v Marienthalu /Sasko/ proti vyměření příspěvku na náboženský fond z klášteru patřícího statku v Předklášteří na Moravě a žádosti o odpis vyměřeného příspěvku1888-1900ka1294
517záležitosti, týkající se placení příspěvků na náboženský fond z církevních beneficií v Čechách: rekursy farářů, děkanů, prelátů, biskupství proti výši vyměřeného příspěvku, žádosti o snížení, slevu, prominutí placení příspěvku, o povolení splácení příspěvku ve splátkách o započtení nákladů na adaptace, opravy, stavební práce a udržování kostelů, far, kaplí, hospodářských budov do příspěvku na náboženský fond1888-1918ka1294-1295
518totéž pro fary, řády, kláštery a metropolitní kapitulu v Praze1888-1918ka1296-1297
519záležitosti, týkající se započítávání nákladů na stavby, adaptace, opravy budov arcibiskupských statků a panství a arcibiskupských patronátních výdajů do příspěvků arcibiskupství na náboženský fond1888-1918ka1298
520totéž pro různé kláštery v Čechách /řazeno abecedně dle míst klášterů/ka1299-1303
521záležitosti placení příspěvků na náboženský fond z beneficií farářů, děkanů, prelátů,biskupství, klášterů na Moravě1889-1916ka1303
522totéž pro Slezsko1889-1917ka1303
523záznamy ze zpráv o udělování povolení finanční prokuratuře v Praze k zastupování českého náboženského fondu v různých sporech1892-1912ka1304
524spisy, týkající se vyměřování poplatků za propůjčení duchovního úřadu, místa v duchovní správě1891-1905ka1304
525záznamy ze zpráv a přípisů ministerstva financí o osvobozování nadačních a věnovacích listin od placení kolkovného1903-1913ka1304
526průvodní přípisy českého místodržitelství k předkládaným výročním výkazům o stavu českého náboženského fondu1888-1918ka1904
527průvodní přípisy českého a moravského místodržitelství a slezské zemské vlády k předkládaným účetním uzávěrkám českého, moravského a slezského náboženského fondu, vyjádření nejvyššího účetního dvora, schvalovaní překročení rozpočtových částek1896-1918ka1304
528průvodní přípisy českého a moravského místodržitelství a slezské zemské vlády k předkládaným návrhům rozpočtů náboženského fondu,žádosti o schválení překročení rozpočtů, o povolení dodatečných úvěrů1890-1917ka1305
529záležitosti nemovitého majetku českého náboženského fondu: prodeje, pronájmy, opravy a adaptace domů; výměny, prodeje, pronájmy, nákupy pozemků, opravy a adaptace hospodářských budov statků a panství v Čechách1888-1918ka1305-1307
530záležitosti náboženského fondu na Moravě a ve Slezsku: prodeje, pronájmy pozemků, opravy a adaptace budov, vracení budov vojenskou správou náboženskému fondu, obnovování knihovního pořádku1890-1917ka1308
531průvodní přípisy konsistoří k předkládaným Catalogům cleri1888-1908ka1308
532záležitosti, týkající se odevzdávání kostelních zvonů a varhanních píšťal pro válečné účely,upisování válečných půjček1915-1918ka1308
533různé záležitosti, týkající se instrukcí, předpisů, směrnic a vyjádření o správě církevního jmění1890-1916ka1309
534spisy, týkající se vyplácení remunerací zřízenci správy budov náboženského fondu v Praze a vyplácení cestovních účtů a remunerací za správu různých církevních statků a nemovitostí náboženského fondu1894-1917ka1309
535záležitosti kolegiátních kapitul ve Staré Boleslavi, u všech Svatých v Praze a na Vyšehradě: obsazování míst proboštů, děkanů, kanovníků a jmenování čestných kanovníků, různé majetkové, finanční a hospodářské záležitosti kapitul ve Staré Boleslavi a na Vyšehraděka1309-1311
536záležitosti řádových klášterů v Čechách: potvrzování voleb opatů, povolování oprav, adaptací a restaurací budov klášterů, klášterních kostelů a hospodářských budov statků, povolování a vyplácení subvencí z náboženského fondu, povolování k použití základního jmění a k úpisu půjček na stavební práce, povolování pronájmů, prodejů a nákupů pozemků /řazeno abecedně dle názvů řádů a uvnitř řádů abecedně dle míst klášterů/ka1312-1321
537záležitosti řádových sester a jeptišek v Čechách: poskytování státních subvencí a dotací na adaptace, opravy a udržování klášterů,kostelů a jimi spravovaných dobročinných ústavů, povolování prodejů řádových nemovitostí, přijímání hypotekárních půjček na ně, povolování ke zřízení poboček kongregací /řazeno abecedně dle názvů řádů/ka1322-1325
538poskytování podpor, úpravy příjmů a kongruy kanovníků a vikářů kolegiátních kapitul v Mikulášově a Kroměřížika1326
539záležitosti mužských řádů a řádových klášterů na Moravě a ve Slezsku /totéž jako v inv.č.536/ka1326-1329
540záležitosti řádových sester a jeptišek na Moravě a ve Slezsku /totéž jako v inv.č. 537 /ka1330-1331
5417 spsů týkající se opatření na zajištění uměleckohistoricky cenných památek a předmětů v kostelech a klášterech1904-1905ka1331
524povolování, zvyšování a vyplácení podpor, Darů a pensí z milosti, přídavků k pensím světským zaměstnancům církevních institucí a vdovám po nich1889-1918ka1331
5432 spisy týkající se konání pravoslavných bohoslužeb v kostele sv.Mikuláše v Praze a vedení matrik duchovním ruského pravoslavného kostela v Praze1888, 1890ka1332
5445 spisů týkajících se rekursů kazatelů svobodné reformované církve proti zákazům domácích bohoslužeb1888-1903ka1332
5452 spisy týkající se oddání pro místní službu zaznamenaných důstojníků ve výslužbě evangelickými faráři bez povolení vojenských úřadů1909, 1910ka1332
Další