Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Záležitosti školství
4spisy týkající se jmenování asistentů lékařsko-chemických ústavů české a německé lékařské fakulty v Praze adjunkty ad personam1913ka109
324záležitosti státních průmyslových škol v Čechách; spisy řazeny abecedně dle míst průmyslových škol a jednotlivé školy podle podsignatur: 16-obsazování míst ředitelů, učitelů, asistentu, suplentů, vedoucích dílen A- jednání o zřízení škol, zavádění nových předmětů, zřizování nových oddělení a kursů při školách A 1-předkládání výročních zpráv B 1 -předkládání a schvalování rozpočtů škol , záležitosti, týkající se čerpání rozpočtových položek, povolování mimořádných dotací na adaptace, opravy, vnitřní zařízení, režijní náklady B 2 a-obsazování míst kancelářského personálu ředitelství škol, poskytování remunerací a peněžních výpomocí kancelářskému personálu B 2 b-poskytování remunerací, peněžních výpomocí-a podpor zřízencům C-předkládání vědeckých a odborných prací a cestovních zpráv ze studijních cest profesorů a učitelů C 1-obsazování uprázdněných učitelských míst, potvrzování profesorů a učitelů v učitelském úřadě, udělování titulu profesora, povolování externích učitelů C3- úprava platů,zařazování do vyšších hodnostních tříd, započítávání služebních let,poskytování remunerací, přídavků a peněžních výpomocí profesorům a učitelům C 4- ustanovování suplentů, zastupování profesorů a učitelů, povolování remunerací za suplování C5 -povolování nošení a zprošťování od povinnosti nošení úředních uniforem profesory C 6-povolování dovolených profesorům a učitelům průmyslových škol D 1-předkládání pololetních výkazů o počtu žactva D 2-předkládání a schvalování rozvrhů hodin, rozdělení předmětů, schvalování změn v učebních plánech a změn v organisaci vyučování D 3-osvobozování žáků od placení školného D 5 -záležitosti, týkající se uprav vyučovací doby a prázdnin E- pořádání odborných kursů, zprávy o jejich průběhu, poskytování remuneraci za vedení a výuku v kursech G-záležitosti, týkající se nakupování učebních pomůcek, nástrojů a strojů pro školní dílnyka644-703

A - Bka644
D- Zka645
Pardubitzka646
ka647
ka648
ka649
Pilsen,böhmische 16ka650
A -B 11886-1901ka651
1902-1908ka652
B2 bka653
C 1ka654
C31886-1893ka655
1894-1908ka656
C4-D 1ka657
D21886-1905ka658
G1906-1908ka659
Pilsen, Deutsche 16ka660
1886-1900ka661
1901-1908ka662
1886-1897ka663
1898-1908ka664
C31886-1895ka665
1896-1908ka666
ka667
1886-1902ka
G Prag,böhmische 161903-1908ka668
A 16ka669
A1-B 11886-1887ka670
1888-1894ka671
1895-1902ka672
1903-1908ka673
B 2a-B 2bka674
C- C 11886-1903ka675
1904-1908ka676
C 31886-1899ka677
1900-1908ka678
C4-D1ka679
D 21886-1902ka680
G Prag,Kunstgewerbeschule1903-1908ka
16-Aka681
A1-B 2b1886-1894ka682
1895-1908ka683
C 11886-1893ka683
1894-1908ka684
C 31887-1895ka684
C 61896-1908ka685
D 21886-1897ka686
G1898-1908ka687
Reichenberg 16ka688
16ka689
A1-8111886-1889ka690
1890-1895ka691
1896-1908ka692
B 2 a-B 2 bka693
C -C 11886-1897ka694
1898-1908ka694
C 31886-1890ka
1891-1899ka695
1900-1908ka696
C 4-D 21886-1892ka697
1893-1903ka698
G1904-1908ka699
Smichow 16-A 1ka700
B 1-B 2bka701
C 1-C 3ka702
C4-Gka703