Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Záležitosti školství

2záležitosti, týkající se jmenování , platových úprav a pensionování soukromých docentů, mimořádných a řádných profesorů lékařských fakult české a německé university v Praze /řazeno abecedně dle jmen/ka94-103
3záležitosti, týkající se systemisace míst, jmenování poskytování remunerací a dovolených asistentům lékařských fakult obou universit v Praze1888 - 1918ka103-108
4spisy týkající se jmenování asistentů lékařsko-chemických ústavů české a německé lékařské fakulty v Praze adjunkty ad personam1913ka109
5záležitosti, týkající se prodlužování dvouletých lhůt porodní asistence na porodnické klinice německé university v Praze1905 - 1915ka109
6záležitosti, týkající se jmenování, poskytování stipendií a remunerací demonstrátorů, zřizování míst demonstrátorů na české a německé lékařské fakultě v Praze1888 - 1918ka109
7záležitosti, týkající se platových úprav, zařazování do vyšších hodnostních tříd, poskytování remunerací a příplatků mechanikům na klinikách a ústavech české a německé lékařské fakulty v Praze1898 - 1918ka109
8záležitosti, týkající se obsazování míst preparátorů na české a německé lékařské fakultě, platové úpravy, remunerace a zařazování jich do vyšších platových tříd1894 - 1917ka109
9záležitosti, týkající se jmenování, platových úprav a pensionování soukromých docentů, mimořádných a řádných profesorů české a německé filosofické fakulty v Praze /řazeno abecedně dle jmen/ka110-120
10systemisace míst, jmenování, úprava platů, poskytování remunerací a dovolených a prodlužování asistentur asistentům české a německé filosofické fakulty v Praze1889 - 1918ka121-122
12systemisace míst, jmenování a poskytování remunerací a stipendií demonstrátorům české a německé filosofické fakulty v Praze1888 - 1918ka123
13záležitosti , týkající se ustanovování , služebních smluv, stanovení a uprav platů, remunerací a honorářů preparátorů české a německé filosofické fakulty v Praze1888 - 1918ka124
14záležitosti, týkající se zřizování a obsazování stolic na české a německé theologické fakultě v Praze, systemisace dalších míst a poskytování remunerací za přednášky na nich /řazeno abecedně dle názvů stolic/ka124
15záležitosti, týkající se jmenování , platových úprav a pensionování soukromých docentů a profesorů české a německé theologické fakulty v Prazeka125
16ustanovování , platové úpravy a poskytování stravného adjunktům české a německé theologické fakulty v Praze1892 - 1917ka126
17záležitosti, týkající se zřizování a obsazování stolic na české a německé právnické fakultě v Praze , povolování a zavádění nových přednášek na nich,poskytování remunerací za přednášky /řazeno abecedně dle názvů stolic/ka127-128
18záležitosti, týkající se jmenování , platových úprav a pensionování soukromých docentů, mimořádných a řádných profesorů na české a německé právnické fakultě v Praze /řazeno abecedně dle jmen/ka128-133
19různé záležitosti české a německé university v Praze: spisy, týkající se zřízení české theologické fakulty, memoranda německé university, německé filosofické a české lékařské fakulty o jejich potřebách, žádost české filosofické fakulty o její rozdělení na historicko-filosofickou a matematicko-přírodovědnou, vyjádření fakult české university k požadavkům resolucí, přijatých na sjezdu "Federace českého studentstva vysokoškolského" v r.1913 a 3 spisy z r.1919 , týkající se postavení německé university v Praze v Československu1882 - 1919ka134
20výroční zprávy vedoucích seminářů, proseminářů a jazykových kursů na české a německé filosofické fakultě o činnosti1896 - 1918ka134-136
21záležitosti, týkající se zřizování seminářů a proseminářů na fakultách české a německé university. Schvalování a změny jejich statutů, jmenování vedoucích , povolování a zvyšování ročních dotací a mimořádných dotací , poskytování a zvyšování remunerací vedoucím a knihovníkům seminářů, povolování premií a odměn posluchačům, povolování k použití ušetřených obnosů ze stipendií a dotací na různé účely /exkurse, premie za nejlepší seminární práce/, zprávy vedoucích seminářů na české a německé právnické fakultě o činnosti /řazeno abecedně dle názvů seminářů/ka137-146
22spis týkající se žádosti akademického senátu české university o povolení vydávání universitního almanachu1904ka147
23spis týkající se žádosti akademického senátu německé university o povolení k vydávání výročních zpráv odstupujících a projevů nastupujících rektorů1894ka147
24předkládání a schvalování semestrálních seznamů přednášek na jednotlivých fakultách české i německé university, oznámení fakult a rektorátů o přednáškách, ohlášených lektory, docenty a profesory, o změnách, odřeknutí a přeložení ohlášených přednášek1892-1918ka147-151
25průvodní dopisy a záznamy o předkládaných výtiscích výročních zpráv a inauguračních řečí rektorů české a německé university1901-1918ka151
26finanční a hospodářské záležitosti české a německé university v Praze, týkající se : umísťování fakult, kateder, seminářů a ústavů, nájemného z budov a místností, paušálů na otop, světlo, vodu, uklízení, pořizování, zlepšování a doplňování učebních pomůcek a vnitřního zařízení budov, odstraňování závad a nedostatků v budovách a místnostech, poskytování a zařizování služebních bytů1888-1918ka152-168
27záležitosti, týkající se oprav, adaptací, přístaveb a staveb budov fakult, ústavů a kolejí české a německé university: vypracovávání, předkládání a schvalování projektů a rozpočtů staveb, zakupování pozemků, zadávání staveb, vyplácení stavebních nákladů, předkládání a schvalování kolaudačních operátů1888-1918ka169-178
28zprávy rektorátů české a německé university o výsledcích voleb rektorů, děkanů, členů profesorských sborů a akademického senátu a zástupců soukromých docentů v profesorských sborech, oznámení o úmrtích a resignacích akademických funkcionářů; žádosti rektorů a děkanů o zproštění pedagogických povinností po dobu vykonávání funkce1888-1918ka179
29záležitosti universitních kanceláří české a německé university: systemisace míst, obsazování míst ředitele kanceláře, kvestora a úředníků, platové a personální záležitosti, peněžní výpomoci a remunerace, vyplácení a zvyšování kancelářského paušálu1889-1918ka180-182
30záležitosti, týkající se systemisace míst, obsazování míst, platových záležitostí, poskytování peněžních výpomocí a remunerací pedelům a sluhům fakult, ústavů a klinik české a německé university1882-1918ka183-189
31potvrzování jednacích řádů akademických senátů a profesorských sborů české a německé university a schvalování změn v nich1888-1917ka190
32záležitosti, týkající se jmenování soukromých docentů mimořádnými profesory, mimořádných profesorů řádnými, potvrzování profesorů v učitelském úřadě, poskytování dovolených profesorům, disciplinárního řízení proti nim a obsazování vedoucích kateder filosofických a lékařských fakult české a německé university1888-1918ka191-200
33záležitosti, týkající se platových úprav, poskytování a vyplácení osobních, výkonnostních a pětiletých příplatků, remunerací a honorářů docentům a profesorům české a německé university1888-1918ka201-206
34záležitosti, týkající se pověřování docentů a profesorů zastupováním ve vedení kateder a při přednáškách, přiznávání a vyplácení remunerací za zastupování1888-1918ka207-208
35spis týkající se zavedení slavnostního oděvu /taláru/pro profesory německé university1909ka209
36povolování zdravotních, studijních a cestovních dovolených profesorům české a německé university1888-1918ka209
37semestrální výkazy o počtu zapsaných řádných a mimořádných posluchačů na české a německé universitě , připouštění cizích státních příslušníků k zápisům a imatrikulaci, povolování dodatečných zápisů, povolování mimořádného studia1891-1918ka210
38oznámení rektorátů o zahájení, přerušení a ukončení přednášek na fakultách, povolování subvencí na exkurse, poskytování subvencí a podpor na sportovní činnost studentů a zprávy o ní; jednání o zavedení latinsko-českých indexů, o konání státních judicielních zkoušek na české universitě česky, schválení stanov a poskytování subvencí na pořádání vysoko - školských lidových kursů, zprávy výborů pro pořádání lidových přednášek českou a německou universitou o činnosti1890-1918ka211-214
39instrukce, změny instrukcí a usnesení profesorských sborů české a německé university o osvobozování posluchačů od placení kolejného a žádosti studentů o osvobození od placení kolejného1885-1915ka215
40stížnost české lékařské fakulty na opominutí jejího dobrozdání krajským soudem v jednom soudním procesu, vyjádření akademického senátu německé university k otázce, zda je přípustno, aby adjunkti a asistenti chemického ústavu prováděli chemická vyšetřování v trestních záležitostech, žádost německé lékařské fakulty, aby jí byla podávána sdělení o výsledcích soudních procesů, v nichž podávala odborná dobrozdání1901-1905ka215
41zpráva o organisaci vnitřní služby v pražské universitní knihovně, změna stanov knihovnické komise německé university, změna studijního řádu pro čítárnu universitní knihovny1897-1907ka215
42výroční zprávy ředitele pražské universitní knihovny o stavu knihovny /o stavu a změnách personálu. o počtu a přírůstcích knih, o postupu katalogisačních prací, o využívání knihovny, jejích příjmech a vydáních/1888-1913ka215
43záležitosti, týkající se poskytování a vyplácení dotací a mimořádných dotací a příspěvků na nákupy, opravy, adaptace, zlepšování a doplňování vnitřního zařízení skladišť, studoven a čítáren universitní knihovny, záležitosti, týkající se zpřístupňovacích katalogisačních prací, jednání o postavení nové budovy pro knihovnu1888-1918ka216-218
44uprázdnění a jednání o znovuobsazení místa ředitele universitní knihovny, platové záležitosti ředitele dr. Richarda Kukuly1895-1897ka219
45systemisace a obsazování míst, personální a platové záležitosti uředníků universitní knihovny1888-1918ka219-220
46systemisace míst, obsazování míst a personální a platové záležitosti zřízenců a pomocných sil universitní knihovny1890-1918ka221
47různé záležitosti universitní knihovny: návrhy textů vypisovaných konkursů na uprázdněná místa, žádosti zaměstnanců o povýšení, různé žádosti a stížnosti, týkající se personálního složení knihovny1890-ka222
48záležitosti, týkající se poskytování osobních přídavků, remunerací, peněžních výpomocí a cestovních stipendií zaměstnancům universitní knihovny1889-1918ka222
49žádosti úředníků universitní knihovny o povolení a poskytnutí studijních, cestovních, zdravotních dovolených1900-1904ka222
50poskytování dovolených úředníkům universitní knihovny v Praze1901-1908ka222
51záležitosti, týkající se zápůjček a výpůjček knih z universitní knihovny1891-1918ka223
52záležitosti, týkající se úprav otevírací a výpůjční doby v universitní knihovně1896-1914ka223
53žádosti, petice a memoranda české a německé lékařské fakulty, týkající se poskytování dotací a preliminování rozpočtových částek na potřeby fakult a jejich ústavů1889-1918ka224
54záležitosti, týkající se oprav, adaptací, přestaveb přístaveb a staveb budov pavilonů a klinik české a německé lékařské fakulty, zlepšování vnitřního a provozního zařízení, uprav služeb a provozu a personálních záležitostí, předkládání návrhů rozpočtů a účetních uzávěrek , předkládání výkazů o nákladech jednotlivých klinik a o čerpání rozpočtových položek, poskytování a vyplácení státních dotací a příspěvků na nemocniční fond pražské všeobecné nemocnice1888-1918ka224-232
55měsíční výkazy o lůžkových poměrech na klinikách a odděleních pražské všeobecné nemocnice1897-1918ka232-233
56měsíční výkazy o denních nákladech na stravné, léčiva a lékařské potřeby na klinikách a odděleních všeobecné nemocnice v Praze, měsíční výkazy o nákladech na mzdy, remunerace, kancelářské potřeby , prádlo, otop, osvětlení, úklid a zařízení a měsíční výkazy o počtu ošetřovacích dnů /Verpflegstag/1897-1914ka234-235
57roční výkazy nákladů na stravné, léčiva, lékařské potřeby, mzdy, remunerace, kancelářské potřeby,prádlo, otop, osvětlení a úklid na klinikách a odděleních všeobecné nemocnice ve srovnání s předcházejícím rokem a rozpočtem, vyúčtování těchto nákladů a jejich likvidace1897-1918ka235-236
58poskytování a vyplácení dotací a mimořádných dotací na učební pomůcky pro českou a německou filosofickou fakultu1898-1918ka236
59záležitosti, týkající se poskytování a vyplácení dotací a mimořádných dotací na učební pomůcky pro českou a německou právnickou fakultu1901-1913ka236
60totéž pro českou a německou theologickou fakultu1891-1900ka236
61spisy týkající se vydání služebních instrukcí pro personál hvězdárny německé university v Praze a úpravy jejího poměru k německé filosofické fakultě1890-1897ka237
62výroční zprávy hvězdárny německé university o činnosti1889-1913ka237
63záležitosti, týkající se povolování dotací, subvencí a mimořádných dotací na opatřování přístrojů a pomůcek pro hvězdárnu německé university a na publikování jejích magnetických a meteorologických pozorování1888-1918ka237
64spisy týkající se žádosti ředitele hvězdárny dr. Ladislava Weineka o přiznání titulu "c.k.astronom" a o obsazení místa adjunkta na hvězdárně1892, 1893ka237
65obsazování míst a platové záležitosti adjunktů a asistentů hvězdárny německé university a prodlužování asistentury asistentům1892-1918ka237
66záležitosti, týkající se poskytování remunerací zřízenci hvězdárny německé university1890-1918ka237
67spisy, týkající se konfliktu mezi ředitelem a adjunktem hvězdárny německé university a vypracování služebních instrukcí pro ředitele, adjunkta, asistenty a zřízence hvězdárny1892-1901ka237
68platové záležitosti a remunerace ředitele, adjunkta a asistentů hvězdárny1897-1918ka237
69spis týkající se úmrtí ředitele hvězdárny německé university a pověření adjunkta prozatimním řízením hvězdárny1913ka237
70povolování dovolených adjunktům hvězdárny německé university1900-1913ka237
71spisy, týkající se poskytnutí státních subvencí a dotací na astronomická pozorování hvězdárny1898 , 1900, 1902ka237
72spisy týkající se žádosti ředitele hvězdárny o poskytnutí potřebných finančních prostředků na zakoupení přístrojů1905, 1906ka237
ka
73žádost spolku majitelů domů v Olomouci o obnovení university ve městě1906ka238
74spisy týkající se interpelace o poměrech ve studijní knihovně v Olomouci a návrhu ředitele knihovny na její reformu1908, 1913ka238
75výroční zprávy ředitele studijní knihovny v Olomouci o stavu a činnosti knihovny1888-1918ka238
76záležitosti, týkající se umístění a přesídlení studijní knihovny v Olomouci, poskytování a vyplácení dotací na opravy, zlepšování a doplňování vnitřního zařízení, na nákup knih a vypracování a vydání katalogu1894-1918ka238-239
77spisy týkající se jmenování a pensionování ředitele studijní knihovny v Olomouci1892 ,1899,1913,1915ka239
78jmenování, platové záležitosti a povyšování knihovníků, asistentů a praktikantů studijní knihovny v Olomouci1890-1917ka239
79přijímání, platové záležitosti a remunerace zřízenců studijní knihovny v Olomouci1894-1916ka239
80spisy týkající se povýšení praktikanta, žádosti ředitele o přeložení do Vídně a konfliktu mezi dvěma zaměstnanci studijní knihovny v Olomouci1891-1914ka239
81spisy týkající se výkazu o platech zaměstnanců studijní knihovny v Olomouci /z r.1896/, žádosti ředitele o poskytnutí osobního přídavku a vyplacení přesídlovacích nákladů novému řediteli1889-1917ka239
82poskytování dovolených úředníkům studijní knihovny v Olomouci1906-1914ka239
83povolování zápůjček knih ze studijní knihovny v Olomouci1889-1915ka239
841 spis, týkající se stanovení prázdnin studijní knihovny v Olomouci1892ka239
85návrhy a jednání o zavedení nových přednášek, docentur a profesur na české a německé vysoké škole technické v Praze1881-1914ka240
86záležitosti, týkající se zřizování nových stolic , zřizování míst honorovaných lektorů, docentů a profesorů, zavádění nových přednášek, zvyšování počtu hodin na jednotlivé přednášky, obsazování uprázdněných stolic, jmenování docentů a profesorů pro jednotlivé přednášky a předměty, poskytování a zvyšování remunerací za přednášky, suplování přednášek /řazeno abecedně dle názvů stolic a přednášek/ka240-249
87záležitosti, týkající se potvrzování a jmenování docentů, mimořádných a řádných profesorů, potvrzování profesorů v učitelském uřadě, obsazování stolic, úpravy platů a pensionování profesorů na české a německé vysoké škole technické v Praze / řazeno abecedně dle jmen /ka250-259
88záležitosti, týkající se systemisace dalších asistenstských míst, jmenování asistentů a pomocných asistentů, prodlužování asistentur, změny míst pomocných asistentů v místa asistentská, poskytování remunerací a dovolených asistentům na české a německé vysoké škole technické v Praze1888-1918ka260-273
89zřizování a obsazování míst, úprava platů, poskytování a vyplácení remunerací a peněžních výpomocí a poskytovaní dovolených adjunktům na české a německé vysoké škole technické v Praze1888-1918ka274
90zřizování a obsazování míst, jmenování a poskytování a vyplácení remunerací a peněžních výpomocí demonstrátorům na české a německé vysoké škole technické v Praze1904-1918ka274
91zřizování, systemisace a obsazování míst, jmenování poskytování a vyplácení remunerací a platové úpravy konstruktérů české a německé vysoké školy technické v Praze1889-1918ka275-276
92záležitosti, týkající se obsazování míst stipendistů na české a německé vysoké škole technické v Praze1911-1917ka276
93petice, návrhy a žádosti o zřízení nových stolic a oddělení na české a vysoké škole technické v Praze, návrh na připojení zemědělské akademie v Děčíně k německé technice1888-1915ka277
94záležitosti, týkající se zřizování nových oddělení na vysoké skole technické v Praze, systemisace učitelských míst při nich, poskytování a vyplácení dotací na zařízení a vybavení oddělení /řazeno abecedně dle názvů oddělení/ka277-280
95předkládání a schvalování učebních plánů a plánů přednášek na české a německé vysoké škole technické v Praze, oznamování a schvalování změn v plánech přednášek1896-1918ka281
96žádosti české a německé vysoké školy technické v Praze o poskytnutí subvencí na vydání jubilejních publikací1905 - 1907ka281
97záležitosti, týkající se poskytování, preliminování a vyplácení dotací, paušálů a finančních prostředků umísťování stolic a oddělení české a německé vysoké školy technické v Praze, na opravy, adaptace a rekonstrukce budov, na pořizování a doplňování vnitřního zařízení, na nájemné, vodu, osvětlení a topivo a úklid, na zřizování laboratoří, na zakupování stavebních pozemků, záležitosti, týkající se schvalování projektů a rozpočtů adaptačních a rekonstrukčních prací, zadávání stavebních a instalačních prací, schvalování kolaudačních operátů1888-1918ka282-294
98žádosti, návrhy a jednání o stavbách nových budov pro českou a německou vysokou školu technickou v Praze, předkládání a schvalování projektů a rozpočtů, finanční záležitosti staveb, zadávání stavebních prací, schvalování kolaudací1888-1918ka295-300
99zprávy o volbách a potvrzování voleb rektorů, Děkanů, přednostů oddělení a zástupců soukromých docentů v profesorských sborech české a německé vysoké školy technické v Praze, návrhy a jednání o změně pravomoci rektora a děkanů, povolování a zvyšování funkčního rektorům a děkanům, oznámení o úmrtích a resignacích akademických funkcionářů a schvalování doplňovacích voleb1888-1918ka300-301
100systemisace, jmenování, platy, povyšování, remunerace, peněžní výpomoci a dovolené úředníků kanceláří rektorátů české a německé vysoké školy technické v Praze, vydání služebních instrukcí pro kanceláře rektorátů; obsazování míst správce a úředníků společné správy budov české a německé vysoké školy technické, platové záležitosti, remunerace a dovolené úředníků správy, žádosti, návrhy a jednání o zrušení společné správy1887-1918ka302-304
101systemisace a obsazování míst, služební instrukce, jmenování, platy, remunerace a přídavky zřízencům a mechanikům české a německé vysoké školy technické v Praze1888-1918ka304-309
Další