Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Všeobecný rejstřík | Rejstřík časů | Rejstřík jmen | Rejtřík míst | Rejstřík věcných předmětů
... | A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
L a n d s m a n n Izák, žid v Polici
L a n g e r František, advokát
L a n g e r o v á Marie Anna, vdova
L e i s ch i t z František, nadlesní na lenním statku Biskupice u Znojma
L e n e r t Bernard, hospodářský ředitel v Lesonicích
L e o p o l d I. , císař římský, král český etc.
L e o p o l d V i l é m , arcivévoda rakouský, biskup olomoucký
L i n d n e r o v á Alžběta, obyvatelka v Biskupicích u Znojma
L o n t a n o Jan Křtitel Adam, lenní protokolista
Lažínky (něm. Laschinka), m.č. obce Vesce, okr. Třebíč
Les, lesy
Lesonice (něm. Lessonitz), okr. Třebíč
Lev - viz z Prožanku
Litovany (něm. Littowan), okr. Třebíč
Louka (něm. Klosterbruck), m.č. Znojma, okr. tamtéž
Lukov (něm. Lukau), okr. Třebíč
Láryš - viz ze Lhoty
Lékař, lékařské dobrozdání
Lékárna, léky, léčba
Lékárník, lékárnice
Léno, lenní - archiv, archiváři, spisová registratura
Léno, lenní - cena, odhad ceny, ocenění, kalkulace
Léno, lenní - dluhy, dluhy, dlužníci, pohledávky
Léno, lenní - dědictví, dědění
Léno, lenní - důchod, plat, věno
Léno, lenní - intabulace, vklad od knih, zaknihování
Léno, lenní - investitura
Léno, lenní - investitura, uvedení leníka na léno
Léno, lenní - kauce
Léno, lenní - knihy, desky, kvaterny
Léno, lenní - koupě, prodej
Léno, lenní - leníci
Léno, lenní - majetek, fundus instructus, inventář, popis
Léno, lenní - majetkoprávní vyrovnání
Léno, lenní - nástupce, nástupnictví na léně, prenotace
Léno, lenní - odnětí práva k lénu
Léno, lenní - odúmrť, kaducita
Léno, lenní - posloupnost držitelů
Léno, lenní - pozůstalost, pozůstalostní řízení
Léno, lenní - pořádek
Léno, lenní - pronájem
Léno, lenní - předání, převod, převzetí, připsání, držba
Léno, lenní - přísaha věrnosti, lenní slib, homagium
Léno, lenní - rozdělení
Léno, lenní - rozdělení, oddělení, osamostatnění
Léno, lenní - spolek na léno
Léno, lenní - statky, državy
Léno, lenní - udělení
Léno, lenní - vnucená správa, sekvestrace
Léno, lenní - vrácení léna
Léno, lenní - výmazání dluhů, depurace
Léno, lenní - výnos ze statku
Léno, lenní - výpověď z léna, extabulace
Léno, lenní - výtah, výpis z lenních desk
Léno, lenní - výživné (alimenta)