Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Všeobecný rejstřík | Rejstřík časů | Rejstřík jmen | Rejtřík míst | Rejstřík věcných předmětů
... | A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
z P a v l o v i c Pavlovský - Stanislav, biskup olomoucký
z R o h o z n í k a Rogojský - Stanislav, leník olomouckého biskupa na Biskupicích u Znojma
ze S ch ö n s p e r g u Kratzer - Šimon, biskupský rada a regent biskupských statků
Kratzer - viz ze Schönspergu
Pavlovský - viz z Pavlovic
Rogojský - viz z Rohozníka
z D i t r i ch š t e j n a - František, kardinál, biskup olomoucký
S ü s s w e i n (alias Sieswein) - Tobiáš, leník olomouckého biskupa na Biskupicích a Újezdě u Znojma, manžel Anny
Siesswein - viz Süsswein
G r o n o l - Anna, dvakrát provdaná jako Süsswein a Schramm
S ü s s w e i n - Anna, rozená Gronolová, manželka Tobiáše, podruhé provdaná Schrammová
S ch r a m m - Mikuláš, leník olomouckého biskupa na Biskupicích a Újezdě u Znojma, manžel Anny
S ch r a m m - Anna, vdova Süssweinová, rozená Gronolová, manželka Mikuláše
z W i d m e r u (alias z Widmeyru) - Jan, manžel Johany roz. Moserové, leník na Biskupicích a Újezdě u Znojma
z Widmeyru - viz Widmeru
z W i d m e r u (alias z Widmeyru) - Ferdinand, nejstarší syn Jana
z W i d m e r u - Johana, rozená Moserová, manželka Jana
M o s e r - Johana, manželka Jana z Widmeru a Matyáše z Wertema
z W e r t e m a (alias z Wertemate) - Matyáš na Sonderspüehlu a Stallecku, druhý manžel Johany roz. Moserové
z Wertemate - viz z Wertema
z W e r t e m a - Johana, rozená Moserová, manželka Matyáše
L e o p o l d V i l é m , arcivévoda rakouský, biskup olomoucký
z W e r t e m a - Jan Maria, otec Matyáše, strýc synovce Matyáše na Sonderspüehlu
z W e r t e m a - Matyáš, syn Jana Marii, bratranec Matyáše na Sonderspüehlu
C a s t e l l e Eliáš František, děkan olomoucké kapituly, biskupský administrátor
Reitter - viz z Hornberka
z H o r n b e r k a Reitter - Jan Mikuláš na Hukovicích, Lutopecnách a Kovalovicích, regent biskupských statků
z L i ch t e n š t e j n a - Kastelkornu - Karel, biskup olomoucký
Staindl - viz z Plessenödtu
z P l e s s e n ö d t u Staindl - Jan Karel, leník olomouckého biskupa na Biskupicích a Újezdě u Znojma
z P r u n b e r g u Miglio - Tullius
Miglio - viz z Prunbergu
z T ř e b o m y s l i c Dubský - Zdeněk Bohuslav, otec Arnošta a Kryštofa
Dubský - viz z Třebomyslic
z T ř e b o m y s l i c Dubský - Arnošt Ignác, bratr Kryšotofa Ludvíka
z T ř e b o m y s l i c Dubský - Kryštof Ludvík Antonín, bratr Arnošta Ignáce
z L a z i s k a Orlík - Karel Julius, biskupský administrátor
Orlík - viz z Laziska
z L í p y Salava - František Antonín
Salava - viz z Lípy
P o s p í š i l - Václav, hostinský v Biskupicích
W o l f Rafael, kvardián konventu u sv. Maří Magdaleny v Brně
z T ř e b o m y s l i c Dubský - Zdeněk Bohuslav, syn Kryštofa Ludvíka
z W e i n b e r g u Kašnic - Karel Adam, leník olomouckého biskupa na Šlapanicích a Jiříkovicích
Kašnic - viz z Weinbergu
z T ř e b o m y s l i c Dubský - Maxmilián, bratr Jana Karla
z T ř e b o m y s l i c Dubský - Jan Karel, bratr Maxmiliána, manžel Marie Rosy roz. z Kaiserheimu
S l o v á k - Jan Václav, nájemce lenního statku Biskupice, otec Jana Nepomuka
z T i r a n u Bartonides - František Josef
Bartonides - viz z Tiranu
z O s t a š o v a Ostašovský - František Kašpar, bratr Filipa Jakuba
z O s t a š o v a Ostašovský - Filip Jakub, bratr Františka Kašpara
Ostašovský - viz z Ostašova
z H i r z e n a u Roden - František Josef
Roden - viz z Hirzenau
z G a t t e r b u r k a - Konstantin Josef
z D a u n u - Maxmilián
z B e r ch t o l d u - Adam Ignác na Uherčicích a lénech Biskupicích, Deštném a Županovicích
z W e e b e r u - Augustin Tomáš, polní maršálek a předseda dvorské válečné rady
H a m i l t o n Maxmilián, biskup olomoucký
z P i l l e r s d o r f u Piller - František, biskupský rada a přísedící lenního soudu
Piller - viz z Pillersdorfu
C o l l o r e d o - W a l d s e e Antonín Theodor, arcibiskup olomoucký
H o l b o v s k ý Jan, kupec vrchnostenského hostince v Biskupicích
W ü r z e l Jan, kovářský mistr
R u b e r l Izrael, žid ve Slavkově
J a n o t a Jan Josef - farář v Biskupicích
z L i l i e n b u r g u Weiss - Matouš Tomáš, lenní rada
Weiss - viz z Lilienburgu
z P i l l e r s d o r f u Piller - Josef, syn Františka, adjutant v armádě
z P i l l e r s d o r f u Piller - František Xaver starší, syn Františka
ze S t o m m u - Jan Karel
z P i l l e r s d o r f u Piller - František Xaver mladší, viceprezident dvorské kanceláře
z P i l l e r s d o r f u Pilller - Antonín, syn Františka
z P i l l e r s d o r f u Pilller - Leopold, syn Františka
z P i l l e r s d o r f u Pilller - Alois, syn Františka
ze S t ü c k e r u - Jan na Wayershofu
z T r a t t m a n n s d o r f u Maria Tadeáš, arcibiskup olomoucký
z M o h r w e i s e r u - Jan Nepomuk, lenní písař, přísedící lenního soudu
R u d o l f J a n , arcivévoda rakouský, arcibiskup olomoucký
z D a u n u - Otokar, bratr Gustava, Jindřicha a Vladimíra
z D a u n u - Vladimír, bratr Gustava, Jindřicha a Otokara
z D a u n u - Jindřich, bratr Gustava, Otokara a Vladimíra
S o m m e r a u - B e c k h Maxmilián Josef, kardinál, arcibiskup olomoucký
z D a u n u - František, držitel léna Biskupice u Znojma
Vetter - viz z Lilien
z L i l i e n Vetter - Ferdinand Fortunát, přísedící lenního práva
ze S ch e r t z u - Kašpar
z D a u n u - Gustav, bratr Jindřicha, Otokara a Vladimíra
ze S ch r a m m u - Mikuláš, manžel Anny, vdovy Süssweinové
F r a n k o v á Regina, představená kláštera sv. Jakuba ve Vídni
z W i d m e r u (alias z Widmeyru) - Uršula, dcera Jana
z K o r k y n ě Zniovský - Michal Bohuslav, lenní hofrychtéř
Zniovský - viz z Korkyně
z B l i e r Jindřich
z J i č í n a Halama - Vilém Alexandr, lenní písař
z L a m b e r g a - Leopold, lenní hofrychtéř
z P i l l e r s d o r f u Piller - Jan Nepomuk, syn Františka
S t i b o r Jan Ferdinand, lékař ve Znojmě
B a r t o l o t t i Jan Leopold, farář v Biskupicích
Další