Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
3050Sperr. I/1Pozůstalostní řízení po zemřelém Matyáši z Wertema na Sonderspühlu a Stallecku († 1658) - mj. dopis Matyáše stran testamentu, adresovaný lennímu hofrychtéři Michalu Zniovskému z Cholovic (1654), opis Matyášova kodicilu (1658), spor vdovy Anny Magdaleny z Wertema, roz. Kaplířové ze Sulevic, s císařským radou Janem Jakubem Nehrusem o majetek (1658), nařízení lenního hofrychtéře Stanislava Pešata z Moravan k zajištění lenního majetku na lénech Biskupice a Újezd (1658), výpis (Pamatka) z jednání lenního soudu (1658), inventáře majetku na statcích (1658, 1668), intervence císaře Leopolda I. u biskupa Karla z Lichtenštejna-Kastellkornu ve prospěch vdovy Anny Magdaleny (1666), separace majetku na statcích Biskupice a Újezd za účelem vyrovnání s věřiteli (1668), relace správce statku Karla Františka Zlny o hospodářském stavu statků Biskupice a Újezd (1668), rozhodnutí ve sporu, vydané lenním hofrychtéřem Jiřím Valeriánem Podstatským z Prusinovic (1668);1654 - 1668karton196
3072Misc. II/16Jednání Jana z Widmeru o opětovné přijetí na lenní statky Biskupice a Újezd po smrti Matyáše z Wertema († 1667) - mj. Widmerova žádost (1668), zamítnutí žádosti z důvodu promlčení pretenze (1668), opověď biskupa Karla z Lichtenštejna-Kastellkornu císařovně Eleonoře stran její intervence v Matyášův prospěch se zdůvoděním zamítnutí jeho nároku na lenní statky (1668), jednání dvorského účetního císařovny Eleonory Jana Jakuba Nehruse o získání movitostí z Biskupic, které dle závěti patří Janu z Widmeru (1668), výtah z Matyášovy závěti a z inventáře statků (1668), osvědčení vydané Ondřejem Pestaluzzim účetnímu Nehrusovi k vyzvednutí zděděného mobiliáře z Biskupic (1668), Nehrusova relace o řádném převzetí mobiliáře (1668), relace Tullia Miglia z Prunbergu biskupovi o požadavku obyvatel Biskupic na udělení dvou výročních trhů, jak je dříve mívali (1671);1668 - 1671karton198