Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
3225- - -Zlomky registratury z období působení Jana Karla Staindla z Plessenödtu a Tullia Miglia z Prumbergu na lenním statku Biskupice - mj. dlužní úpis Staindla na 121 zl. (1668), Staindlova zpráva o jeho insolventnosti (1671), zplnomocnění vdovy Anny Staindlové, rozenéTrautnerové z Trautenheimu, pro JUDr. Bedřicha Plaucka z Vídně k zastoupení ve sporu s Tulliem Migliou z Prumbergu (1674), spor s Migliou (1675-1676), jednání o prodeji statku Újezd Barborou Cischini, rozenou Pästell, se Zdeňkem Bohuslavem Dubským z Třebomyslic (1680);1668 - 1680karton210
3051Sperr. I/2Spor o lenní statky Biskupice a Újezd mezi Janem Jindřichem Schröffelem ze Schröffelheimu, zastupovaným manželkou Marií Barborou, roz. Pöstell, a Tulliem Migliou z Prunbergu a následný prodej statku Zdeňku Bohuslavu Dubskému z Třebomyslic po Schröffelově úmrtí († 1679) - mj. jednání ve sporu před lenním soudem (1675-1677), jednání o prodeji statků Dubskému (1678-1680), intervence vdovy Marie Barbory Schröffelové u císaře Leopolda I. stran ponechání statku Újezd (1680), císařský dekret vydaný ve prospěch Schröffelové (1680);1675 - 1680karton196
3077Misc. II/21Jednání o koupi lenních statků Biskupice a Újezd Zdeňkem Bohuslavem Dubským z Třebomyslic - mj. stížnost Anny Staindlové, vdovy po Janu Karlovi Staindlovi z Plessenödtu, na způsob ocenění statku (1675), relace lenního mandatáře Jana Křtitele Lontana k ocenění statku (1676), vyrovnání Dubského se Staindlovou a zaplacení 9 000 zl. Staindlové za odstoupení z nároku na Biskupice (1679), koupě statku Újezd Dubským od Barbory, roz. Pästell, poprvé provdané Schröffel, podruhé Ciscini, univerzální dědičky po Janu Antonínu Tertzovi (1680-1681);1675 - 1681karton199
3095Misc. IVa/39aMajetkoprávní záležitosti držitelů lenních statků Biskupice a Újezd do nástupu hrabat Dubských - mj. udělení lén regentovi biskupských statků Šimonu Kratzerovi ze Schönspergu (1622), povolení pro Tobiáše Süssweina k zajištění potomků na lénech (1624), povolení pro Annu, vdovu Süssweinovu, podruhé provdanou za Mikuláše Schramma, vejít ve spolek se svým druhým manželem i s dětmi na léna (1627), udělení lén nejstaršímu synovi zemřelého Jana z Widmeru Ferdinandovi (1632), dohoda mezi Ferdinandem z Widmeru a jeho o otčímem Matyášem z Wertema, kterou Ferdinand přenechává otčímovi léna coby náhradu za dlužné pohledávky (1640), povolení pro Matyáše z Wertema pro případ jeho úmrtí bez mužských potomků, kterým obě léna připadnou jeho příbuzným, strýci Janu Mariovi z Wertema a jeho synu Matyáši (1644), závěti, kodicil a úmrtí Matyáše z Wertema a pozůstalostní řízení s jeho manželkou Anno Magdalenou, roz. Kaplířovou Vosterskou ze Sulevic, o zajištění vdovským věnem (1645-1658), žádost Jindřicha z Blier o udělení léna Biskupice (s.d.), jednání s vdovou Annou Magdalenou a se synovcem zemřelého Matyášem z Wertema o užívání statků (1658-1668), žádost Jana z Widmeru o opětovné přijetí na léno Biskupice po smrti synovce Matyáše z Wertema (s.d.), odhad lenních statků Biskupice a Újezd (1668), udělení statků Tuliu Migliovi z Plunbergu (s.d.), břemena váznoucí na statcích ve prospěch vdov Marie Barbory Schröffelové ze Schröffelheimu a Anny Salomeny Staindlové z Plessenödtu (1680, udělení statků Zdeňku Bohuslavu Dubskému z Třebomyslic (1680);1622 - 1680karton202