Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
2935Lehver. I/7Udělení lenních statků Biskupice a Újezd Zdeňku Bohuslavu Dubskému z Třebomyslic;1673 - 1682karton189
2936Lehver. I/8Mocný list biskupa Karla z Lichtenštejna-Kastelkornu pro Zigmunda Leopolda Saka z Bohuňovic na prodej podílu lenního statku Biskupice u Uherského Hradiště;1682karton 190
2940Lehver. I/12Rozdělení lenních statků Biskupice a Újezd, uskutečněné v důsledku zadlužení Františka Antonína Salavy z Lípy na statku Újezd, a stanovení jejich hranic - mj. osobní dopis Zdeňka Bohuslava Dubského z Třebomyslic, adresovaný lennímu písaři Vilému Alexandrovi Halamovi z Jičína, ohledně na něj podaných půhonů (1682), jednání Kryštofa Ludvíka Dubského o oddělení statků (1700-1703), soupis knihovny a dobytka na statku Biskupice (1747), jednání bratrů Jana Karla a Maximiliána Dubských o stanovení hranice statků (1749-1750);1682 - 1750karton190
3226- - -Zlomky registratury z období působení Dubských z Třebomyslic na lenním statku Biskupice - mj. půhon fiskálního úřadu na Zdeňka Bohuslava Dubského (1682), ratifikace prodeje statku (1695), prodej léna Újezd Františku Antonínu Salavovi z Lípy (1698), spor Jany Kateřiny Odkolkové z Újezdce, rozené Lvové z Prožanku, s Kryštofem Ludvíkem Dubkým o dluh 80 zl. (1725), svědecká relace měšťanů ze Znojma, nárokující finanční příspěvky z pozůstalosti Kryštofa Ludvíka Dubského (1727), spor Zdeňka Bohuslava Dubského s matkou Alžbětou, rozenou Zniovskou z Korkyně, o movitosti z otcovy pozůstalosti (1728), přijetí investitury na léno Biskupice Zdeňkem Bohuslavem Dubským v zastoupení Karla Adama Kašnice z Weinbergu (1740), relace měšťana Václava Antonína Vrabce z (Valašského) Meziříčí a Václava Antonína Harasovského z Harasova o úmrtí Karla Zigmunda Dubského ve (Valašském) Meziříčí († 1744), matriční výpis o narození Jana Karla Dubského (* 25.7.1729) vystavený farářem a děkanem Bartolomějem Čižkou (1747), požitky ze statku Biskupice využívané vdovou po Zdeňku Bohuslavu Dubském Mariií Josefou, rozenou z Bubna (1748), opis testamentu ze 6.4. 1756 Marie Rosy rozené z Kaisersheimu († 1756), první manželky Jana Karla Dubského (1756), dluhopis na 50 zl., půjčených od Jana Javůrka z Třebíče, vystavený Marií Josefou rozenou z Kaisersheimu, manželkou Maxmiliána Dubského (1757), svatební smlouva Maxmiliána Dubského s Marii Josefou rozenou z Kaisersheimu (1757), kauza Terezie rozené Meixnerové z Meixenau, zapuzené druhé manželky Jana Karla Dubského (1760), zplnomocnění Augustina Tomáše z Weeberu k vymáhání pohledávky 501 zl. na bratrech Dubských Janu Karlovi a Maxmiliánovi (1762-1763);1682 - 1763karton210