Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
2855Q-I-d-4/1Výnos z lenních statků Biskupice a Újezd;1668karton187
2857Q-I-d-4/3Smlouva uzavřená mezi biskupem Karlem z Lichtenštejna-Kastelkornu a leníkem Janem Karlem Staindlem z Plessenödtu, stanovující úhradu splátek kupní ceny a zavazující nového lenního majitele k ponechání lenních statků Biskupice a Újezd v původním stavu a k řádné péči o ně;1668karton187
3050Sperr. I/1Pozůstalostní řízení po zemřelém Matyáši z Wertema na Sonderspühlu a Stallecku († 1658) - mj. dopis Matyáše stran testamentu, adresovaný lennímu hofrychtéři Michalu Zniovskému z Cholovic (1654), opis Matyášova kodicilu (1658), spor vdovy Anny Magdaleny z Wertema, roz. Kaplířové ze Sulevic, s císařským radou Janem Jakubem Nehrusem o majetek (1658), nařízení lenního hofrychtéře Stanislava Pešata z Moravan k zajištění lenního majetku na lénech Biskupice a Újezd (1658), výpis (Pamatka) z jednání lenního soudu (1658), inventáře majetku na statcích (1658, 1668), intervence císaře Leopolda I. u biskupa Karla z Lichtenštejna-Kastellkornu ve prospěch vdovy Anny Magdaleny (1666), separace majetku na statcích Biskupice a Újezd za účelem vyrovnání s věřiteli (1668), relace správce statku Karla Františka Zlny o hospodářském stavu statků Biskupice a Újezd (1668), rozhodnutí ve sporu, vydané lenním hofrychtéřem Jiřím Valeriánem Podstatským z Prusinovic (1668);1654 - 1668karton196
3069Misc. I/13Odhad ceny lenních statků Biskupice a Újezd - mj. výnosy obilí v letech 1656-1658, relace lenního hofrychtéře Jiřího Valeriána Podstatského z Prusinovic o stavu kadučních lenních statků po smrti Matyáše z Wertema (1667), sumární odhad statků (1668);1656 - 1668karton198
3071Misc. II/15Správa lenních statků Biskupice a Újezd v době kaducity - mj. jednání moravského zemského purkrabího Františka Karla de Castro o koupi, resp. pronájmu statku (1668), relace správce statku Karla Františka Zlny (1668), nabídka statku Norbertovi, opatu kláštera sv. Hypolita ve Znojmě a jeho odpověď (1668), soupis platů a deputátu odváděných čeládce na statku (1668), vyšetřování správce Zlny a jeho odstoupení (1668), instrukce pro Zlnova nástupce (1668), jednání Jan Karla Staindla z Plessenödtu o koupi statku (1668), inventář statků (1668), relace správce Daniela Zalšíka k situaci na statku (1668), reverz, kterým obec Biskupice přiznává spolek některých sousedů se správcem Zlnou (1668), Staindlova dohoda s biskupem na prodej statků (1668), intervence opata Norberta ve prospěch Staindla (1668), prohlášení Staidla o složení tax za intabulaci léna (1668), protokol o předání statků Biskupice a Újezd Staindlovi (1668), jednání o exekuci u Staindla za nezaplacení léna (1671), relace o výnosech na statcích Vranov a Nový Hrádek ve Znojemském kraji v období let 1668 až 1671 (1671), zpráva z Brna od Gebharda Fibuse z Fibussternu o záměru Tullia Miglia z Prumbergu koupit lenní statky (1671), relace lenního hofrychtéře Jiřího Valeriána Podstatského z Prusinovic o exekuci Staindlova majetku v Biskupicích ve výši 9 000 zl. (1674);1668 - 1674karton198
3072Misc. II/16Jednání Jana z Widmeru o opětovné přijetí na lenní statky Biskupice a Újezd po smrti Matyáše z Wertema († 1667) - mj. Widmerova žádost (1668), zamítnutí žádosti z důvodu promlčení pretenze (1668), opověď biskupa Karla z Lichtenštejna-Kastellkornu císařovně Eleonoře stran její intervence v Matyášův prospěch se zdůvoděním zamítnutí jeho nároku na lenní statky (1668), jednání dvorského účetního císařovny Eleonory Jana Jakuba Nehruse o získání movitostí z Biskupic, které dle závěti patří Janu z Widmeru (1668), výtah z Matyášovy závěti a z inventáře statků (1668), osvědčení vydané Ondřejem Pestaluzzim účetnímu Nehrusovi k vyzvednutí zděděného mobiliáře z Biskupic (1668), Nehrusova relace o řádném převzetí mobiliáře (1668), relace Tullia Miglia z Prunbergu biskupovi o požadavku obyvatel Biskupic na udělení dvou výročních trhů, jak je dříve mívali (1671);1668 - 1671karton198
3225- - -Zlomky registratury z období působení Jana Karla Staindla z Plessenödtu a Tullia Miglia z Prumbergu na lenním statku Biskupice - mj. dlužní úpis Staindla na 121 zl. (1668), Staindlova zpráva o jeho insolventnosti (1671), zplnomocnění vdovy Anny Staindlové, rozenéTrautnerové z Trautenheimu, pro JUDr. Bedřicha Plaucka z Vídně k zastoupení ve sporu s Tulliem Migliou z Prumbergu (1674), spor s Migliou (1675-1676), jednání o prodeji statku Újezd Barborou Cischini, rozenou Pästell, se Zdeňkem Bohuslavem Dubským z Třebomyslic (1680);1668 - 1680karton210