Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
2876Q-I-d-8/2Vyzvání bratrů Dubských z Třebomyslic Jana Karla a Maxmiliána k přijetí investitury na lenní statek Biskupice, vydané lenní kanceláří, a plná moc bratrů pro Františka Josefa Bartonidese z Tiranu ke složení homagia a přijetí investitury v jejich zastoupení;1759karton188
2959Hom. I/11Obnovení lenní přísahy a investitury (vasallagium) bratry Dubskými z Třebomyslic Janem Karlem a Maxmiliánem na lenní statek Biskupice - mj. žádost bratrů o dispens ze složení přísahy a jejich zastoupení Františkem Josefem Bartonidesem z Tiranu;1759karton191
2993Oner. I/8Žádost bratrů Jana Karla a Maxmiliána Dubských z Třebomyslic o přidělení financí k výstavbě a opravám vrchnostenských budov na lenním statku Biskupice - mj. zdůvodnění žádosti, požadavek Maxmiliánovy manželky Marie Josefy Dubské roz. z Kaisersheimu na lenní kancelář o vyjádření k její zletilosti (* 1732), povolení biskupa Egckha k přídělení 4 000 zl. se zárukou na majetku Kaisersheimů;1759karton193
2992Oner. I/7Intabulace svatební smlouvy Maxmiliána Dubkého z Třebomyslic s Marií Josefou roz. Kaisersheimu do lenních desk v souvislosti s přidělením financí na renovaci lenního statku Biskupice - mj. souhlas olomoucké kapituly s udělením finančního příspěvku (1759), opis exekučního dekretu krajského úřadu ve Znojmě za účelem vymáhání proviantní mouky (1759), žádost bratrů Dubských Jana Karla a Maxmiliána o příspěvek 6 000 zl. na renovaci statku zruinovaného válečným vojskem a dřívějším nájemcem Václavem Slovákem (1759), jednání o intabulaci Maxmiliánovy svatební smlouvy (1759-1760); 1759 - 1760karton193
3103Misc. V/46Žaloba žida Izáka Landsmanna z Police, zastupovaného advokáty Františkem Štěpánem a Františkem Langerem, na bratry Jana Karla a Maxmiliána Dubské z Třebomyslic o dluh 900 zl. - mj. dlužní charta bianka (1759, 1760), specifikace dlužných částek (1759), žaloba (1760), rozhodnutí (1762, 1769);1759 - 1762karton203
3125Misc. VI/68Žaloba hostinského Jana Kodely (alias Koudely) v Biskupicích na hospodě zvané Závist při cestě do Čech, zastupovaného advokáty Josefem Schirmeissenem a Janem Ranglem, na bratry Jana Karla a Maxmiliána Dubské z Třebomyslic o dluh 3 132 zl. - mj. dlužní úpis (1759), plná moc Kodely pro advokáta (1761), žaloba (1761), rozhodnutí (1763);1759 - 1763karton203
3131Misc.VI/74Žaloba bývalého správce Josefa Emanuela Schindlera v Biskupicích, zastupovaného advokáty Josefem Schirmeissenem a Janem Ranglem, na bratry Jana Karla a Maxmiliána Dubské z Třebomyslic o dluh 600 zl. - mj. charta binca dlužní úpis (1759), plná moc Schindlera pro advokáta (1761), žaloba (1761), rozhodnutí (1762-1763);1759 - 17663karton204
3133Misc.VI/76Žaloba Doroty, vdovy po zemřelém Václavu Janu Wiederlechnerovi, zastupované advokátem Janem Karlem Podivinským, na bratry Jana Karla a Maxmiliána Dubské z Třebomyslic o 56 zl. za kapry - mj. dlužní úpis (1759), žaloba (1761), rozhodnutí (1762);1759 - 1762karton204
3137Misc.VI/80Žaloba dědiců Pavla Kurandy, hospodáře z Lukova († 1759), zastupovaných exekutorem pozůstalosti Karlem Josefem Všetečkou a advokáty Josefem Schirmeissenem a Janem Ranglem, na bratry Jana Karla a Maxmiliána Dubské z Třebomyslic o dluh 232 zl. za mouku - mj. dlužní úpis (1759), specifikace dluhu Josefem Emanuelem Schindlerem, správcem na statku Biskupice (1759), žaloba vedená v zastoupení dědiců Kurandovým synem Martinem (1760), rozhodnutí (1762-1763);1759 - 1763karton204
3144Misc.VIII/87Žaloba Ludvíka Protivinského, kuchaře u hrabat Tauberů z Taubenfurthu, dříve u Dubských z Třebomyslic, zastupovaného advokátem Josefem Schirmeissenem, na Jana Karla Dubského o dluh 70 zl. - mj. dlužní úpis (1759), žaloby (1762-1763);1759 - 1763karton205
3168Misc.VIII/111Žaloba hostinského Jana Kodely (Koudely) v Lažínkách, zastupovaného advokátem Josefem Schirmeissenem, na bratry Jana Karla a Maxmiliána Dubské o dluh 390 zl. - mj. dlužní úpis Dubských (1759), zplnomocnění advokáta (1762), žaloba (1763);1759 - 1763karton206
3169Misc.VIII/112Žaloba panského zahradníka Petra Vostrovského z Biskupic, zastupovaného advokátem Josefem Schirmeissenem, na bratry Jana Karla a Maxmiliána Dubské o dluh 42 zl. - mj. dlužní úpis Dubských (1759-1760), zplnomocnění advokáta (1762), žaloba (1763);1759 - 1763karton206
3172Misc.VIII/115Žaloba hostinského Jana Kodely (Koudely) v Lažínkách, zastupovaného advokáty Josefem Schirmeissenem a Ignácem Josefem Ranglem, na bratry Jana Karla a Maxmiliána Dubské o dluh 80 zl. - mj. dlužní úpis Dubských (1759), zplnomocnění advokáta (1762), žaloby (1763);1759 - 1763karton206