Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
2942Lehver. I/14Jednání o prodeji lenního statku Biskupice Adamem Ignácem z Berchtoldu Františku Pillerovi z Pillersdorfu;1769 - 1773karton190
2970Alien. I/1Žádost Adama Ignáce z Berchtoldu u biskupa Hamiltona o povolení k prodeji mlýna na lenním statku Biskupice;1769karton192
3098Misc. V/41Žaloba hostinského a měšťana z Třebíče Konstantina Galanty, zastupovaného advokáty Janem Karlem Podivinským a Františkem Langerem, na bratry Jana Karla a Maxmiliána Dubské z Třebomyslic o dluh 1 153 zl. - mj. dlužní charta bianka (1757, 1758), žaloba (1760), likvidace dluhu (1762), rozhodnutí (1769);1757 - 1769karton202
3101Misc. V/44Žaloba měšťana Františka Jana Thilla ze Znojma, zastupovaného advokáty Janem Ondřejem Richtrem a Františkem Langerem, na Maxmiliána Dubského z Třebomyslic a jeho manželku Marii Josefu, roz. z Kaisersheimu, o 36 kusů kremnických dukátů - mj. dlužní úpisy (1757, 1759), žaloba (1760), rozhodnutí (1769);1757 - 1769karton203
3115Misc. V/58Žaloba mlynáře Jana Vlčka z Kralic, zastupovaného advokáty Josefem Schirmeissenem a Janem Ranglem, na bratry Jana Karla a Maxmiliána Dubské z Třebomyslic o dluh 200 zl. - mj. dlužní úpis (1758), plná moc Vlčka pro advokáta (1761), žaloba (1761), rozhodnutí (1762), další vymáhání dluhu Vlčkem (1769);1758 - 1769karton203
3135Misc.VI/78Žaloba Marie Josefy, vdovy po správci Josefu Jindřichu Kibelsbekhovi z Bílé Lhoty na panství Jana Maxmiliána Žišky z Trocnova, rozené Schmidtové z Prostějova, zastupované advokáty Josefem Schirmeissenem, Janem Ranglem a Františkem Langerem, podaná na Jana Karla Dubského z Třebomyslic o dluh 400 zl. - mj. svatební smlouva Kibelsbekha s Marií Josefou (1748), dlužní úpis (1749), zplnomocnění vdovy pro advokáta (1761), žaloba (1761), rozhodnutí (1762-1763), další vymáhání dluhu vdovou (1769);1748 - 1769karton204
3145Misc.VIII/88Žádost Adama Ignáce z Berchtoldu k biskupovi o pozastavení žaloby, podané bývalým správcem lenního statku Biskupice Františkem Josefem Mahrem na bratry Jana Karla a Maxmiliána Dubské z Třebomyslic o dluh 630 zl. - rozhodnutí (1769);1762 - 1769karton205
3171Misc.VIII/114Žaloba polního maršála a prezidenta c.k. dvorské válečné rady Augustina Tomáše z Weeberu, zastupovaného advokáty Josefem Černým a Ignácem Josefem Ranglem, na správce lenního statku Biskupce Františka Mahra o dluh 400 zl. - mj. žaloby (1763, 1769);1763 - 1769karton206
3174Misc. IX/117Konkurz na majetek bratrů Jana Karla a Maxmiliána Dubských, vyměření vyživovacího příspěvku Dubským, vyrovnání s věřiteli Dubských - mj. peněžní přepočet majetku Dubských ve Znojmě (1757-1761), jednání o vyměření vyživovacího příspěvku z majetkové podstaty lenního statku pro bratry Dubské a jejich sedm nezletilých potomků (1763-1766), žádost Terezie manželky Jana Karla Dubského, rozené z Meixenau, o vyměření výživného (1764), vyžádání spisů JUDr. Josefem Vratislavem Monsem, ustanoveným kurátorem nezletilých potomků brarů Dubských pro jednání o výživné (1766), seznam věřitelů oznámených Dubskými biskupské kanceláři (1766), protokol o likvidaci pohledávek polního maršála Augustina Tomáše z Weeberu a dědiců po Karlu Antonínu Červinkovi u Dubských (1766), jednání a protokol o likvidaci pohledávek věřitelů po smrti Maxmiliána Dubského († 1767) se seznamem věřitelů a návrhem konečného finančního vyrovnání (1768-1769);karton207
3177Misc. X/120Žaloba Františka Vysloužila, měšťana v Hustopečích, zastupovaného advokátem Františkem Langerem, na Františka Mahra o dluh 230 zl. - mj. dlužní úpisy (1763, 1769), zplnomocnění advokáta (1769), žaloba (1769);karton208