Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
2958Hom. I/10Ohlášení lenní přísahy a přijetí investitury (vasallagium) Maxmiliánem Dubským z Třebomyslic na lenní statek Biskupice - mj. matriční výpis o narození Maxmiliána (* 26.6.1731) a jednání o vasallagiu (1755-1756), dopis bratrů Jana Karla a Maxmiliána Dubských lennímu porotci Josefu Schirmeißenovi ve věci prodeje lenního statku (1760);1755 - 1760karton191
3048Pacht. I/1Pachtovní smlouva uzavřená mezi bratry Janem Karlem a Maxmiliánem Dubskými z Třebomyslic a Janem Václavem Slovakem na pronájem lenního statku Biskupice na dobu od prosince 1755 do listopadu 1761;1755karton196
3089Misc. III/34Spor Jana Karla Dubského z Třebomyslic s děkanem Františkem Dominikem Pomesianem z Biskupic o urážku na cti, desátek a správu nemovitostí - mj. relace faráře Ondřeje Šťastného z Moravských Budějovic a protokol z výslechu poddaných Jiřího Štiavy a Jakuba Milbacha stran urážky Dubského děkanem (1754), komisionelní šetření případu (1754-1755), napomenutí Dubského od biskupa Troyera stran násilnosti páchané na Pomesianovi (1755);1754 - 1755karton200
3090Misc. III/35Revize hospodářských a sirotčích účtů Jana Karla Dubského z Třebomyslic na lenním statku Biskupice za období let 1748 až 1753 - mj. Dubského žádost o odročení revize, jmenování komisařů Filipa Josefa Wipplara z Ušic a Emanuela Františka Tetzlera na Litultovicích, stanovení termínu revize, relace komisařů;1754 - 1755karton200
3094Misc. III/39Spor nájemce lenního statku Biskupice Jana Václava Slováka s Janem Karlem a Maxmiliánem bratry Dubskými z Třebomyslic o maření a rušení nájemní držby : fascikl 3. : akta ze zasedání komise (1758); fascikl 4. : podklady pro jednání, závěrečný protokol - mj. nájemní smlouva (1755), výkazy dobytka a kmenového majetku na statku (fundus instruktus - 1755 a 1757), výkazy vyplacených čtvrtletních záloh (1755-1758), přísežná prohlášení a výpovědi svědků (1758); fascikl 5. : shrnující zpráva (Referatus) z komisionelního šetření (1758); fascikl 6. : závěrečný protokol (Protocollum Comissionis) z jednání (1758); fascikl 7. : likvidace škody vzniklé na statku za působení Slováka (1760-1761);1755 - 1761karton201