Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
2923Dev. I/3Udělení lenního statku Biskupice Tuliu Migliovi z Prumbergu, zastoupovaného při investituře Ferdinandem Vetterem z Lilien a Kašparem ze Schertzu;1671karton189
2933Lehver. I/5Prodej kadučních lenních statků Biskupice a Újezd Janu Karlu Staindlovi z Plessenödtu - mj. udělení statků biskupem Ditrichštejnem Mikuláši ze Schrammu, jsoucím ve spolku s manželkou Annou, vdovou po Tobiáši Süssweinovi, rozenou Gronolovou (1627), a Janovi z Widmeru (1630), jednání Jana z Widmeru o opětovné přijetí na léno Biskupice po smrti Matyáše z Wertemate (1667-1668), jednání o prodeji statků Staindlovi (1669-1671)i;1627 - 1671karton189
2934Lehver. I/6Udělení lenních statků Biskupice a Újezd Tuliu Migliovi z Prunbergu;1671karton189
2859Q-I-d-4/5Prohlášení Tullia Miglia z Prunbergu, že převzal do úžívání lenní statky Biskupice a Újezd se vším příslušenstvím, jak je uvedeno;1671karton187
2950Hom. I/2Lenní přísaha Jana Karla Staindla z Plessenödtu na lenní statky Biskupice a Újezd - mj. Staindlova žádost o prominutí povinnosti skládat lenní přísahu z důvodu prodeje statků (1671);1669 - 1671karton191
3072Misc. II/16Jednání Jana z Widmeru o opětovné přijetí na lenní statky Biskupice a Újezd po smrti Matyáše z Wertema († 1667) - mj. Widmerova žádost (1668), zamítnutí žádosti z důvodu promlčení pretenze (1668), opověď biskupa Karla z Lichtenštejna-Kastellkornu císařovně Eleonoře stran její intervence v Matyášův prospěch se zdůvoděním zamítnutí jeho nároku na lenní statky (1668), jednání dvorského účetního císařovny Eleonory Jana Jakuba Nehruse o získání movitostí z Biskupic, které dle závěti patří Janu z Widmeru (1668), výtah z Matyášovy závěti a z inventáře statků (1668), osvědčení vydané Ondřejem Pestaluzzim účetnímu Nehrusovi k vyzvednutí zděděného mobiliáře z Biskupic (1668), Nehrusova relace o řádném převzetí mobiliáře (1668), relace Tullia Miglia z Prunbergu biskupovi o požadavku obyvatel Biskupic na udělení dvou výročních trhů, jak je dříve mívali (1671);1668 - 1671karton198
3073Misc. II/17Spor biskupa Karla z Lichtenštejna-Kastelkornu s Karlem Staindlem z Plessenödtu o nedoplatek z prodeje lenních statků Biskupice a Újezd - mj. výtah z lenního kvaternu (Nr. 4, fol. 11) s odhadem lenních statků (1658), korespondence a rozhodnutí ve sporu (1670-1671);1658 - 1671karton198