Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
3054Sperr. I/5Majetkové záležitosti lenních statků Biskupice a Újezd - mj. intabulace lenního statku Újezd Janu Josefu Bartonidesovi z Tiranu (1714), potvrzení vkladu 4 000 zl. na léně Biskupice biskupen Schrattenbachem pro manželku Zdeňka Bohuslava Dubského z Třebomyslic Josefu z Bubna a Varlichu (1728), věnný list Dubského manželce na vklad 3 000 zl. (1729), ustanovení relátorů pro zápis statku Újezd do lenních desk (1731), připsání věna Zdeňkem Dubským manželce Josefě (1736), kopie testamentu Zdeňka Dubskéhé z roku 1745 (1747), oznámení úmrtí Zdeňka Dubského, vyhlášení závěry a inventury na léně biskupem Troyerem (1747), inventář majetku a výnosu na statku Biskupice (1747), výpis (Pamatka) k plnoletosti Dubského syna Jana Karla (1747), zrušení závěry a uvedení Jana Karla v léno, současně coby poručníka bratra Maxmiliána (1748), oznámení úmrtí Jana Josefa Bartonidese z Tiranu († 25.4.1750), šetření stavu hospodáření Jana Karla Dubského na statku : zimní osevná tabule, obroční pivní a důchodní účty, revize účtů, relace Jana Nepomuka Kaltschmidta z Eisenberka (1752-1755), stížnost nájemce statku Jana Václava Slováka na překážky kladené mu bratry Dubskými Janem Karlem a Maxmiliánem (1756), relace Jana Karla a Kaltschmidta z Eisenberka o hospodaření na statku (1757), rozhodnutí biskupa Troyera ve věci špatného hospodaření bratrů Dubských na statku Biskupice (1757), ustanovení Jana Karla poručníkem pěti nezletilých synů a vklad poručnické kauce 3 000 zl. v jeho prospěch (1757), ustanovení Františka Pillera z Pillersdorfu poručníkem nezletilých potomků Františka Josefa Bartonidese z Tiranu a zápis dluhopisu na 2 000 zl. v jeho prospěch (1785);1714 - 1785karton126
3089Misc. III/34Spor Jana Karla Dubského z Třebomyslic s děkanem Františkem Dominikem Pomesianem z Biskupic o urážku na cti, desátek a správu nemovitostí - mj. relace faráře Ondřeje Šťastného z Moravských Budějovic a protokol z výslechu poddaných Jiřího Štiavy a Jakuba Milbacha stran urážky Dubského děkanem (1754), komisionelní šetření případu (1754-1755), napomenutí Dubského od biskupa Troyera stran násilnosti páchané na Pomesianovi (1755);1754 - 1755karton200
3091Misc. III/36Spor bývalého správce lenního statku Biskupice Karla Antonína Červinky s Janem Karlem Dubským z Třebomyslic o navrácení kauce 400 zl. - mj. předvolání Červinky před lenní soud v Kroměříži k vynesení rozsudku (1755), Červinkovo úmrtí († 1757) a pokračování sporu Červinkovými dědici, vdovou Dorotou a čtyřmi potomky (1757-1760), registraturní likvidace sporu (1762, 1766);1754 - 1766karton200