Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
2848Q-I-d-2/4Potvrzení dohody biskupem Leopoldem Vilémem, uzavřené sekretářem Ferdinandem z Widmeru, zastupujícím rovněž jemu spřízněné sourozence, s otčímem, dvorním radou Matyášem z Wertema na Sonderspüehlu a Stallecku, o předání Ferdinandem zděděných lén Biskupice a Újezd po otci Janu z Widmeru a předchozích příbuzných, Tobiáši Süssweinovi a Mikuláši Schrammovi, ve prospěch Matyáše;1640 - 1643karton187
2852Q-I-d-3/3Rozhodnutí biskupa Leopolda Viléma vydané pro biskupského administrátora Eliáše Františka Castelleho poté, co od něj obdržel zprávu o úmrtí Jana z Wertema, kterým ustanovuje nástupcem v držení lenních statků Biskupice a Újezd Janova syna Matyáše;1658karton187
2949Hom. I/1Lenní přísaha a přijetí investitury (vasallagium) Matyáše z Wertema na lenní statky Biskupice a Újezd s doložkou, že v případě Matyášova úmrtí připadnou statky jeho příbuzným, strýci Janu Mariovi z Wertema a jeho synu Matyáši - mj. žádost Matyáše ke složení lenní přísahy v zastoupení z důvodu dlouhodobé nemoci, biskupský dekret;1644karton191
3060Misc. I/4Záležitosti lenních statků Biskupice a Újezd - mj. privilegium z roku 1502, kterým Adam z Bačkovic a Police uděluje poddaným v Biskupicích právo odúmrti (nedatovaný opis), privilegia z roku 1573, kterými biskup Jan Grodecký potvrzuje královskému radovi a sekretáři Mikuláši Walterovi z Waltersperka, svému leníkovi na Biskupicích, jím držený statek svobodně připsat či prodat a současně na něm zapsat manželce Aleně Pušovně z Michelsdorfu věnem 5 000 zl. (2 nedatované opisy), napomenutí poddaných v Biskupicích od biskupa Ditrichštejna, aby zachovávali poslušnost Aleně vdově po zemřelém Stanislavu Rogojském z Rohozníka a robotovali jako dříve (1606), svolení biskupa Ditrichštejna k prodeji statku Biskupice pro Ladislava Šlejnice ze Šlejnic a statku Újezd pro Bedřicha Jankovského z Vlašimě (1610), instrukce biskupa Ditrichštejna ke stížnosti poddaných z Biskupic na vrchnost (1612), Ditrichštejnova žádost na Šlejnice o poskytnutí závěti Rogojského v souvislosti s prodejem léna Zigmundu Volfovi Jankovskému z Vlašimě (1617), obeslání kněze v Biskupicích Jáchyma Tomana a Buriana Mikuláše Srnovce z Varvažova k lennímu soudu "v příčině nářku poctivosti" (1617), spor Matyáše z Wertema s poddanými v Biskupicích o robotu a křivé obvinění, že na statku drží kacířského správce Jana Albrechta Glogovského z Glogova i jiné kacířské osoby, odmítající sv. přijímání (1638), napomenutí správce Glogovského, aby neutiskoval poddané a dosvědčil, že se zpovídal a přijal svátost oltářní (1638), žádost Matyáše z Wertema u biskupského administrátora Jakuba Mercuriana o souhlas k intabulaci statků Biskupice a Újezd (1653);karton197
3063Misc. I/7Spor Anny Magdaleny, vdovy po Matyáši z Wertema, roz. Kaplířové ze Sulevic, s olomouckým biskupem o úžívání lenních statků Biskupice a Újezd - mj. odejmutí statků Zikmundu Volfovi Jankovskému z Vlašimě pro účast na stavovském povstání a jejich předání Šimonu Kratzerovi ze Schönsperku (1622), udělení statků Tobiáši Süssweinovi (1624), udělení statků Anně vdově Süssweinové, nově provdané za Mikuláše ze Schramu (1627), udělení statků Ferdinandu z Widmeru (1632), soupis dluhů zemřelého Jana z Widmeru váznoucích u dvorských radů (jsou jmenováni, 1635), biskup Leopold Vilém potvrdil držení statků pro Matyáše z Wertema, otčíma Ferdinanda z Widmeru (1640), biskup Leopold Vilém potvrzuje na žádost Matyáše z Wertema, který nemá mužských potomků, že v případě Matyášova úmrtí připadnou léna Biskupice a Újezd jeho příbuzným, strýci Janu Mariovi a jeho synu Matyáši z Wertema (1644), opis sňatkového zápisu ze 4.4. 1644 Matyáše z Wertema s Annou Magdalenou, vdovou z Hakebornu, roz. Kaplířovou Vosterskou ze Sulevic (1644), jednání ve sporu Anny Magdaleny s biskupem olomouckým o úžívání léna (1657-1667);1622 - 1660karton197
3064Misc. I/8Žádost Matyáše z Wertemete u biskupa Leopolda Viléma o potvrzení privilegia z roku 1587, vydaného biskupen Stanislavem Pavlovským pro Stanislava Rogojského z Rohozníka, kterým biskup povoluje Rogojskému postavit přes řeku Rokytnou most a vybírat na něm mýto - mj. opis privilegia (1659), relace biskupského administrátora Eliáše Františka Castelleho o neutěšeném stavu biskupských písemností, které u sebe drží konzistorní notář Matouš Tengelott z Veltlína, se žádostí, abyTengelott uvedl spisy do pořádku, odevzdal je a Castellemu předal klíče od archivu (1659);1658 - 1659karton198