Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
2857Q-I-d-4/3Smlouva uzavřená mezi biskupem Karlem z Lichtenštejna-Kastelkornu a leníkem Janem Karlem Staindlem z Plessenödtu, stanovující úhradu splátek kupní ceny a zavazující nového lenního majitele k ponechání lenních statků Biskupice a Újezd v původním stavu a k řádné péči o ně;1668karton187
2923Dev. I/3Udělení lenního statku Biskupice Tuliu Migliovi z Prumbergu, zastoupovaného při investituře Ferdinandem Vetterem z Lilien a Kašparem ze Schertzu;1671karton189
2930Lehver. I/2Udělení lenních statků Biskupice a Újezd Matyáši z Wertema - mj. spor mezi lenním hofrychtéřem Michalem Bohuslavem Zniovským z Korkyně a Matyášem ohledně lenního pořádku;1638 - 1680karton189
2935Lehver. I/7Udělení lenních statků Biskupice a Újezd Zdeňku Bohuslavu Dubskému z Třebomyslic;1673 - 1682karton189
2951Hom. I/3Lenní přísaha a přijetí investitury (vasallagium) bratrů Arnošta Ignáce a Kryštofa Ludvíka Antonína Dubských z Třebomyslic na lenní statky Biskupice a Újezd se vším příslušenstvím, jak je uvedeno;1694karton191
3063Misc. I/7Spor Anny Magdaleny, vdovy po Matyáši z Wertema, roz. Kaplířové ze Sulevic, s olomouckým biskupem o úžívání lenních statků Biskupice a Újezd - mj. odejmutí statků Zikmundu Volfovi Jankovskému z Vlašimě pro účast na stavovském povstání a jejich předání Šimonu Kratzerovi ze Schönsperku (1622), udělení statků Tobiáši Süssweinovi (1624), udělení statků Anně vdově Süssweinové, nově provdané za Mikuláše ze Schramu (1627), udělení statků Ferdinandu z Widmeru (1632), soupis dluhů zemřelého Jana z Widmeru váznoucích u dvorských radů (jsou jmenováni, 1635), biskup Leopold Vilém potvrdil držení statků pro Matyáše z Wertema, otčíma Ferdinanda z Widmeru (1640), biskup Leopold Vilém potvrzuje na žádost Matyáše z Wertema, který nemá mužských potomků, že v případě Matyášova úmrtí připadnou léna Biskupice a Újezd jeho příbuzným, strýci Janu Mariovi a jeho synu Matyáši z Wertema (1644), opis sňatkového zápisu ze 4.4. 1644 Matyáše z Wertema s Annou Magdalenou, vdovou z Hakebornu, roz. Kaplířovou Vosterskou ze Sulevic (1644), jednání ve sporu Anny Magdaleny s biskupem olomouckým o úžívání léna (1657-1667);1622 - 1660karton197
3077Misc. II/21Jednání o koupi lenních statků Biskupice a Újezd Zdeňkem Bohuslavem Dubským z Třebomyslic - mj. stížnost Anny Staindlové, vdovy po Janu Karlovi Staindlovi z Plessenödtu, na způsob ocenění statku (1675), relace lenního mandatáře Jana Křtitele Lontana k ocenění statku (1676), vyrovnání Dubského se Staindlovou a zaplacení 9 000 zl. Staindlové za odstoupení z nároku na Biskupice (1679), koupě statku Újezd Dubským od Barbory, roz. Pästell, poprvé provdané Schröffel, podruhé Ciscini, univerzální dědičky po Janu Antonínu Tertzovi (1680-1681);1675 - 1681karton199