Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
2890Q-I-d-11/2Prohlášení lenní kanceláře, že František Piller z Pillersdorfu složil před biskupem Hamiltonem lenní slib a obnovil investituru na lenní statek Biskupice;1773karton 188
2924Dev. I/4Udělení lenního statku Biskupice Adamu Ignáci z Berchtoldu;1767karton189
2961Hom. I/13Lenní přísaha a přijetí investitury (vasallagium) Františkem Pillerem z Pillersdorfu na lenní statek Biskupice - mj. opis kupní smlouvy uzavřené roku 1771 mezi Adamem Ignácem z Berchtoldu a Pillerem na prodej statku Biskupice za 30 000 zl. (1797), potvrzení držení statku Pillerovi od biskupa Hamiltona (1773);karton191
2962Hom. I/14Potvrzení investitury pro Františka Pillera z Pillersdorfu na lenní statek Biskupice (1773) a jeho žádost o obnovení investirury (1779);1773 - 1779karton191
3138Misc.VI/81Konkurzní řízení týkající se vyrovnání dluhů váznoucích u bývalého nájemce lenního statku Biskupice Jana Václava Slováka, následně pobývajícího ve Slavičíně a v Brně, a vymáhaných na bratrech Janu Karlu a Maxmiliánu Dubských z Třebomyslic - mj. konkurzní řízení o pohledávky : sládka Josefa Fischera z lenního statku (Horní) Moštěnice ve výši 200 zl. (1761), vrchního úředníka na panství kláštera Louka u Znojma Josefa Heřmana Krumpholze o 150 zl. (1761), Doroty vdovy po Václavu Janu Wiederlechnerovi o 158 zl. (1761), radního Karla Josefa Sauerschicka ze Znojma o 171 zl. (1761), apelačního rady Jana Nepomuka Hausperského z Fanálu o 500 zl. (1762-1764), Augustina Tomáše Weebera o 60 zl. z prodeje statku Biskupice (1763), krejčího Kristiana Gefröhra ze Znojma o 9 zl. (1763), vdovce Jana Jakuba Saltzera ze Znojma o 53 zl. (1763), měšťana Bedřicha Hoffmanna z Kroměříže (1764), šafáře Matěje Dovrtila ze Slavičína o 130 zl. (1763-1764), sládka Antonína Pozorného ze Slavičína a dědiců o 256 zl (1764-1766), šafáře Tomáše Malečka ze dvora Hluboký na léně Slavičín o 300 zl. (1764), hostinského Jana Hermanna ze Slavičína o 57 zl. (1764), poštmistra Jana Jakuba Ponlechnera z Rosic o 110 zl. (1764), vdovy Marie Anny Langerové o 70 tl. (1763-764), důchodního Tadeáše Macháčka z Moravského Krumlova o 100 zl. (1762-1764), měťana Karla Tomanského z Brna o 200 zl. (1764-1765), faráře Jana Ferdinanda Urbánka ze Šumic o 107 zl. (1766), faráře Matyáše Tadeáše Jandy z Rosic o 15 císařských dukátů (1766), žida Marka Pinkuse z Rosic o 11 zl. (1766), hajného Jana Michala Kleina z revíru barona Hausperského z Fanálu o 80 zl. (1766), Rudolfa Františka Brozy o 116 zl. (1766), Josefa Modrunky o 62 zl. (1766), Martina Wernera z Brna o 200 zl. (1766), rozhodnutí biskupa Hamiltona o likvidaci pohledávek věřitelů (1766), likvidační protokoly se soupisem věřitelů (1766), projednání pohledávky hospodářského rady Jana Sauerschika o 171 zl. (1767-1768), žádost nájemce Slováka k biskupu Hamiltonovi o povolení vydat obligace k umoření dluhů (1769-1770);karton204
3139Misc.VII/82Jednání a spory Adama Ignáce z Berchtoldu s Augustinem Tomášem z Weeberu o prioritní právo na koupi lenního statku Biskupice od bratrů Jana Karla a Maxmiliána Dubských z Třebomyslic - mj. relace o neutěšeném hospodaření a osobním životě bratrů Dubských (1756,1760), žádost bratrů Dubských o poskytnutí hypotéky 6 000 zl. na dobu 10 let za účelem prodeje statku a souhlas biskupa (1760), relace lenního advokáta Josefa Schirmeissena o zamýšleném prodeji statku bratry Dubskými Augustinu z Weeberu prostřednictvím Karla Josefa Sauerschicka (1761), kupní smlouva Dubských s Ignácem z Berchtoldu na prodej statku za 20 000 zl. (1761), kupní smlouva Dubských s Augustinem Tomášem z Weeberu na prodej statku za 25 000 zl. (1761), jednání o prodeji, nesrovnalosti v kupní smlouvě, relace agenta Haimmerleho z Vídně biskupu Hamiltonovi, Weeberův regres a dohoda ve prospěch Berchtolda (1761-1762), stížnost Berchtolda k biskupovi na postupující devastaci statku Dubskými (1762), dekret biskupa k předání statku Berchtoldovi (1762), rozhodnutí c. k. justiční rady ve Vídni pozastavující prodej statku z důvodu zajištění výživného sourozencům Dubských a jejich dětem, následná jednání (1763-1765), dekret biskupa Hamiltona k nedělitelnosti lenních statků s odvoláním na císařskou pragmatickou sankci (1764), zřízení komise pro likvidaci pohledávek váznoucích na statku Biskupice (1765-1766), přizvání Berchtolda ke složení investitury (1767), závěrečné stanovení kupní ceny statku Biskupice na 15 200 zl. a pohledávek váznoucích u věřitelů na 2 400 zl. (1768);karton205
3173Misc. IX/116Spor bratrů Jana Karla a Maxmiliána Dubských s Adamem Ignácem z Berchtoldu o anulaci kupní smlouvy na lenní statek Biskupice v souvislosti s likvidací dluhů Dubských - mj. zplnomocnění advokáta Josefa Schirmeissena od Ludvíka Protivinského k likvidaci pohledávky (1762), komisionelní protokol o likvidaci pohledávek se seznamem věřitelů (1762-1763), zpráva biskupa Hamiltona císařovně Marii Terezii ke kauze Dubských s odpovědí císařovny (1763-1764), korespondence biskupa Hamiltona s ministerským státním radou ve Vídnim Janem Jindřichem ze Schmidtu (1763-1764), Berchtoldova stížnost k biskupu Hamiltonovi stran nesnází s koupí statku s prosbou o ochranu (1765), opis missivu biskupa Hamiltona moravskému zemskému guberniu v Brně (1766);1762 - 1766karton207
3174Misc. IX/117Konkurz na majetek bratrů Jana Karla a Maxmiliána Dubských, vyměření vyživovacího příspěvku Dubským, vyrovnání s věřiteli Dubských - mj. peněžní přepočet majetku Dubských ve Znojmě (1757-1761), jednání o vyměření vyživovacího příspěvku z majetkové podstaty lenního statku pro bratry Dubské a jejich sedm nezletilých potomků (1763-1766), žádost Terezie manželky Jana Karla Dubského, rozené z Meixenau, o vyměření výživného (1764), vyžádání spisů JUDr. Josefem Vratislavem Monsem, ustanoveným kurátorem nezletilých potomků brarů Dubských pro jednání o výživné (1766), seznam věřitelů oznámených Dubskými biskupské kanceláři (1766), protokol o likvidaci pohledávek polního maršála Augustina Tomáše z Weeberu a dědiců po Karlu Antonínu Červinkovi u Dubských (1766), jednání a protokol o likvidaci pohledávek věřitelů po smrti Maxmiliána Dubského († 1767) se seznamem věřitelů a návrhem konečného finančního vyrovnání (1768-1769);karton207
3096Misc. IVa/39bMajetkoprávní záležitosti a spory hrabat Dubských - mj. spor Václava Pospíšila se Zdeňkem Bohuslavem Dubským z Třebomyslic o 560 zl. (1729), zajištění vdovského věna vdově Josefě Dubské (1747), spor bývalého správce statku Biskupice Františka Ignáce Streita z Vyškova s Janem Karlem Dubským o 300 zl. (1750), spor vdovy Josefy Dubské se synem Janem Karlem o úroky (17551-1753), spor správce léna Karla Antonína Červinky s Janem Karlem Dubským o 400 zl. (1755), reverz Maxmiliána Dubského na půjčku 100 zl. od hrnčířského mistra Jana Javůrka z Třebíče (1757), reverz Maxmiliána Dubského na půjčku 1153 zl. od hostinského z Třebíče Konstantina Galanty (1757), spor Jana Václava Slováka s Janem Karlem Dubským o porušení nájemní smlouvy (1758, 1761), žaloby na bratry Jana Karla a Maxmiliána Dubské věřiteli : od židů Wolfa a Mojžíše Samuelových z Biskupic a Izáka Landsmanna z Police, od měšťana Františka Jana Thilla ze Znojma, mlynáře Jana Vlčka z Kralic, šafáře Ondřeje Benauera z Biskupic, řezníka Václava Rybnického z Rouchovan, soukeníka Jana Leopolda Ceplichala z Třebíče, mlynáře Jana Melkuse z Lukova, správce Františka Josefa Mahra z Biskupic, sládka Martina Smetany z Biskupic, šafáře Jiřího Šandy z Biskupic, mlynáře Tomáše Reichla z Vítonic, Jana Nepomuka Sedlického z Biskupic a obročního Josefa Emanuela Schindlera z Biskupic (1759-1763), instrukce císařovny Marie Terezie a biskupa Hamiltona k prodeji zadlužených lenních statků Biskupice a Újezd (1764), žádost bratrů Dubských o provolení prodeje statků a jednání o prodeji (1764-1767), úmrtí Maxmiliána Dubského (†1768), soupis věřitelů na statcích a návrh na likvidací jejich pohledávek (1768-1769);1729 -1769karton202