Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
3071Misc. II/15Správa lenních statků Biskupice a Újezd v době kaducity - mj. jednání moravského zemského purkrabího Františka Karla de Castro o koupi, resp. pronájmu statku (1668), relace správce statku Karla Františka Zlny (1668), nabídka statku Norbertovi, opatu kláštera sv. Hypolita ve Znojmě a jeho odpověď (1668), soupis platů a deputátu odváděných čeládce na statku (1668), vyšetřování správce Zlny a jeho odstoupení (1668), instrukce pro Zlnova nástupce (1668), jednání Jan Karla Staindla z Plessenödtu o koupi statku (1668), inventář statků (1668), relace správce Daniela Zalšíka k situaci na statku (1668), reverz, kterým obec Biskupice přiznává spolek některých sousedů se správcem Zlnou (1668), Staindlova dohoda s biskupem na prodej statků (1668), intervence opata Norberta ve prospěch Staindla (1668), prohlášení Staidla o složení tax za intabulaci léna (1668), protokol o předání statků Biskupice a Újezd Staindlovi (1668), jednání o exekuci u Staindla za nezaplacení léna (1671), relace o výnosech na statcích Vranov a Nový Hrádek ve Znojemském kraji v období let 1668 až 1671 (1671), zpráva z Brna od Gebharda Fibuse z Fibussternu o záměru Tullia Miglia z Prumbergu koupit lenní statky (1671), relace lenního hofrychtéře Jiřího Valeriána Podstatského z Prusinovic o exekuci Staindlova majetku v Biskupicích ve výši 9 000 zl. (1674);1668 - 1674karton198
3074Misc. II/18Záležitosti lenních statků Biskupice a Újezd - mj. dlužní cedule (Rest-Zetl) sestavená správcem Pavlem Kobylkou se soupisem majetku, zbylého po odevzdání povinného podílu vdově Magdaleně Kateřině z Wertema (1659), "Poznamenání dobytka rohatého" (1660), inventář statků Biskupice a Újezd (1667), připsání 9 000 zl. kupní ceny za statek Biskupice Janem Karlem Staindlem z Plessenödtu manželce Anně před svědky (1671), jednání o exekuci Staindlova majetku v Biskupicích ve výši 9 000 zl. (1674), půhon Jana Antonína Tertze na Jiřího Tulia Migliu o dluh 618 zl. (1674), požadavek vdovy Anny Staindlové o rentu (1674), uvedení Tulia Miglii na lenní statek (zvod) a cenový odhad městečka Biskupice pořízený v té souvislosti (1675), specifikace úředních vydání a lenních tax (1676);1659 - 1676karton199
3075Misc. II/19Spor dědiců po Janu Antonínu Tertzovi, zastupovaných Jiřím Norbertem Mimmerem, s Tulliem Migliou z Prumbergu o dluh 6 072 zl. - mj. intervence v Migliův prospěch od Jana z Rothalu, generála Rajmunda Montecuculiho, císaře Leopolda I. a císařovny vdovy Eleonory;1673 - 1675karton199
3076Misc. II/20Spor Anny Staindlové, rozené Trautner z Trautenheimu, vdovy po Janu Karlovi Staindlovi z Plessenödtu, s Tulliem Migliou z Prumbergu o navrácení 9 000 zl. - mj. intervence švagra Jana Kryštofa Staindla ve prospěch vdovy Anny (1676), intervence Anny u nejvyššího písaře markrabství moravského Václava Bernarda Bartodějského z Bartoděj (1677);1673 - 1677karton199
3077Misc. II/21Jednání o koupi lenních statků Biskupice a Újezd Zdeňkem Bohuslavem Dubským z Třebomyslic - mj. stížnost Anny Staindlové, vdovy po Janu Karlovi Staindlovi z Plessenödtu, na způsob ocenění statku (1675), relace lenního mandatáře Jana Křtitele Lontana k ocenění statku (1676), vyrovnání Dubského se Staindlovou a zaplacení 9 000 zl. Staindlové za odstoupení z nároku na Biskupice (1679), koupě statku Újezd Dubským od Barbory, roz. Pästell, poprvé provdané Schröffel, podruhé Ciscini, univerzální dědičky po Janu Antonínu Tertzovi (1680-1681);1675 - 1681karton199
3079Misc. III/24Spor Jany Kateřiny Odkolkové z Újezdce, rozené Lvové z Prožanku, s Kryštofem Ludvíkem Dubkým z Třebomyslic o dluh 80 zl. - mj. opis dluhopisu z roku 1714 vydaného Dubským pro Arnolda Leopolda Odkolka z Újezdce (1725), opis zplnomocnění (charta binca) vydaného roku 1716 Leopoldem Antonínem Odkolkem, synem Arnolda Odkolka, pro matku Janu Kateřinu k vymáhání dluhu (1725), prohlášení Leopolda Antonína Odkolka o nezaplacení dluhu (1723), pověření Jana Josefa Bartonidese z Tyranu o zprostředkování dohody mezi stranami (1725);karton199
3084Misc. III/29Spory hrabat Dubských z Třebomyslic na lenním statku v Biskupicích - mj. spor lenního advokáta Jiřího Vojtěcha Müllera se Zdeňkem Bohuslavem Dubským o 30 zl. za právní úkon (1728-1729), spor Františka Ignáce Streita z Vyškova, dřívějšího správce lenního statku, s Janem Karlem Dubským o 300 zl. (1750);1728 - 1750karton199
3085Misc. III/30Odvolání Jana Karla Dubského z Třebomyslic proti trestu pokuty 12 zl. za neoprávněné vybírání mýta, udělené mu podle mýtního patentu z roku 1748 - mj. opis výnosu biskupa Schrattenbacha pro Kryštofa Ludvíka Dubského z roku 1726, stanovující Dubskému pravidla vybírání mýtného;karton199
3086Misc. III/31Spor vdovy Josefy Dubské z Třebomyslic, rozené z Bubna, se synem Janem Karlem o dluh 4 000 zl. - mj. ověřené opisy privilégií Zdeňka Bohuslava Dubského z let 1729 a 1736, kterými připisuje manželce věno na lenním statku Biskupice (1752);1752karton199
3087Misc. III/32Spor vdovy Josefy Dubské z Třebomyslic, rozené z Bubna, se synem Janem Karlem o dluh 200 zl. - mj. plná moc udělená Dubským zemskému advokátovi Josefu Ignáci Poppovi k zastoupení v jednáních (1753);1752 - 1753karton199
3088Misc. III/33Spor vdovy Josefy Dubské z Třebomyslic, rozené z Bubna, se synem Janem Karlem o vyplacení vdovského věna ve výši 3 000 zl. - mj. ověřené opisy privilégií manžela Zdeňka Bohuslava Dubského;1750 - 1753karton199
3091Misc. III/36Spor bývalého správce lenního statku Biskupice Karla Antonína Červinky s Janem Karlem Dubským z Třebomyslic o navrácení kauce 400 zl. - mj. předvolání Červinky před lenní soud v Kroměříži k vynesení rozsudku (1755), Červinkovo úmrtí († 1757) a pokračování sporu Červinkovými dědici, vdovou Dorotou a čtyřmi potomky (1757-1760), registraturní likvidace sporu (1762, 1766);1754 - 1766karton200
2913Q-I-d-15/5Prohlášení Františka Xavera ml. Pillera z Pillersdorfu, že s vědomím arcibiskupa Rudolfa Jana připisuje svému strýci Antonínovi Pillerovi z Pillersdorfu a jeho mužským potomkům spoluinvestituru s právem postihu (Regredientrechte) na části lenního statku Bikupice s podmínkou složení surogátní kapitálu ve prospěch Františkova alodního statku Wald v Dolním Rakousku - mj. zápis o intabulaci v zemských deskách Dolního Rakouska ve Vídni (1824) a v lenních deskách v Kroměříži (1829);1829karton188
2914Q-I-d-16/1Smlouva uzavřená Antonínem Pillerem z Pillersdorfu s jeho bratry Leopoldem a Aloisem a se synovcem Františkem Xaverem ml. na předání lenního statku Biskupice v ceně 55 tisíc zl. do držení Antonína;1824karton188
2972Alien. I/3Prodej nemovitostí Františkem Pillerem z Pillersdorfu († 1797) a jeho synem Františkem Xaverem st. na lenním statku Biskupice - mj. žádost Jana Holbovského o potvrzení kupní smlouvy na hostinec (1797), intervence kováře Ondřeje Maatze z Vevčic na panství Jevišovice ve věci koupě kovárny od Jana Wurgla (1797), finanční nesrovnalosti zjištěné po smrti Františka Pillera (1798), žádost Františka Xavera st. o povolení k prodeji dominikálních chalupnických usedlostí (1800);1797 - 1800karton192
2975Alien. I/6Prodej stavebního místa při vjezdu do zámku Alžbětě Lindnerové za roční plat 5 zl. - mj. žádost Františka Xavera st. Pillera z Pillersdorfu o povolení k prodeji, mocný list arcibiskupa Colloredo-Waldsee k udělení schvalovacího výměru;1805karton193
2978Alien. I/9Kvitance prodávajícího Antonína Pillera z Pillerdsorfu a kupujícího Františka z Daunu, kterou se zavazují poukázat v půllroční lhůtě lennímu depozitnímu úřadu nedoplatek kapitálu, váznoucí z prodeje lenního statku Biskupice;1831karton193
2985Alien. I/16Nóta Zemské komise pro rušení a vyvázání práva pivní propinace na Moravě, kterou se ruší lenní propinační právo na lenním statku Biskupice ve prospěch v okrese působících pivovarů a výrobců piva - mj. kapitálová smlouva uzavřená s Jindřichem, Vladimírem a Otokarem bratry z Daunu o finanční náhradě za zrušené propinační právo;1871 - 1873karton193
3013Oner. II/28Intabulace pohledávky ve výši 200 zl. na lenním statku Biskupice pro Annu Novotnou, uskutečněná na žádost komorního respicienta Josefa Miesse z Brna;1821karton194
3014Oner. II/29Intabulace dvou pohledávek v celkové výši 2 500 zl. na lenním statku Biskupice pro Kašpara Uherku, uskutečněná na žádost Antonína Pillera z Pillersdorfu a Amálie z Mundi rozené Trostové, dcery zemřelého JUDr. Jana Trosta; 1822karton194
3019Oner. II/34Intabulace tří pohledávek v celkové výši 32 220 zl. ve prospěch Ludmily Dlouhoveské z Langendorfu, rozené Panošové z Kreuzinfeldu, a Aloise a Františka Xavera ml. Pillery z Pillersdorfu na lenním statku Biskupice;1825karton194
3018Oner. II/33Intabulace poledávky ve výši 4 000 zl. na lenním statku Biskupice, určené pro Josefu Dlouhou z Brna;1824karton194
3020Oner. II/35Vymazaní pohledávky ve výši 300 zl. pro kostel v Dolních Věstonicích, váznoucí na lenním statku Biskupice;1825karton 194
3021Oner. II/36Žádost poštovního expeditora Jindřicha Rašky z Brna o intabulaci pohledávky ve výši 4 000 zl. na lenním statku Biskupice, zapsané v roce 1824 na Josefu Dlouhou;1826 - 1827karton195
3022Oner. II/37Intabulace pohledávky ve výši 5 890 zl. na lenním statku Biskupice, určené ve prospěch sirotčího úřadu v Hranicích;1827karton195
3023Oner. II/38Intabulace kapitálu ve výši 552 zl., vloženého k podstatě (ad corpus) lenního statku Biskupice za účelem úhrady dlužných tax (viz též inv č. 3033 a 3041);1827karton195
3024Oner. II/39Předběžná intabulace pohledávky ve výši 1 600 zl. na lenním statku Biskupice, zapsaná pro sládka Jana Rašku z Křižanova;1828karton195
3025Oner. II/40Intabulace pohledávky ve výši 1 000 zl. na lenním statku Biskupice, určená pro Františka z Daunu;1830karton195
3026Oner. II/41Vymazání pohledávky 5 890 zl. ve prospěch sirotčího úřadu v Hranicích, váznoucí na lenním statku Biskupice;1830 - 1831karton195
3029Oner. II/44Vymazání pohledávky ve výši 400 zl., váznoucí na lenním statku Biskupice a plynoucí coby roční důchod Terezii Myrbachové z Rheinfeldu, rozené Pillerové z Pillersdorfu;1831karton195
3030Oner. II/45Vymazání pohledávky ve výši 2 000 zl., plynoucí z lenního statku Biskupice ve prospěch Aloise Pillera z Pillersdorfu;1831karton195
3033Oner. II/48Vymazání pohledávky ve výši 552 zl., vložených k podstatě (ad corpus) lenního statku Biskupice za účelem umoření dluhů (viz též inv. č. 3023 a 3041);1832karton195
3034Oner. II/49Vymazání pohledávky ve výši 1 000 zl. na lenním statku Biskupice, plynoucí pro Antonína Pillera z Pillersdorfu;1834karton195
3035Oner. II/50Vymazání pohledávky ve výši 500 zl. na lenním statku Biskupice, plynoucí pro Aloise Pillera z Pillersdorfu;1834 - 1835karton195
3036Oner. II/51Vymazání pohledávky ve výši 500 zl. na lenním statku Biskupice, plynoucí pro Aloise Pillera z Pillersdorfu;1835karton195
3037Oner. II/52Vymazání pohledávky ve výši 5 000 zl. na lenním statku Biskupice, plynoucí pro Aloise Pillera z Pillersdorfu;1836karton195
3038Oner. II/53Intabulace pohledávky ve výši 2 000 zl. na lenním statku Biskupice pro Bernarda Lenerta;1837karton195
3039Oner. II/54Intabulace dvou pohledávek na lenním statku Biskupice, poukázaných od hospodářského ředitele v Lesonicích Bernarda Lenerta ve výši 2 000 zl. a generálmajora Arnošta Dlouhoveského z Dlouhé Vsi ve výši 5 000 zl., uskutečněná na žádost Jindřicha z Daunu;1840 - 1841karton195
3040Oner. II/55Prominutí lhůt k výmazání pohledávky ve výši 29 920 zl., váznoucí na lenním statku Biskupice jeho držitelům bratrům Jindřichovi, Vladimírovi a Otokarovi z Daunu;1842karton195
3041Oner. II/56Vymazání pohledávky ve výši 552 zl. za neodvedené taxy na lenním statku Biskupice (viz též inv. č. 3023 a 3033);1831 - 1832karton195
3042Oner. II/57Vymazání pohledávky Aloise Pillera z Pillersdorfu ve výši 4 000 zl., váznoucí na lenním statku Biskupice;1843karton195
3043Oner. II/58Vymazání pohledávky Jindřicha z Daunu ve výši 2 000 zl., váznoucí na lenním statku Biskupice ;1843karton195
3044Oner. II/59Vymazání pohledávky Františka z Daunu ve výši 1 000 zl., váznoucí na lenním statku Biskupice;1843karton195
3045Oner. II/60Prominutí lhůt k výmazání pohledávky 24 110 zl., váznoucí na lenním statku Biskupice jeho držitelům bratrům Vladimírovi a Otokarovi z Daunu - mj. jednání z let 1849 až 1851 a 1855 až 1857;1849 - 1857karton195
3046Oner. II/61Jednání o vymazání dluhu ve výši 24 110 zl., váznoucího na lenním statku Biskupice za držitelů statku bratrů z Daunu Vladimíra a Otokara, vedené právními zástupci JUDr. Rudolfem Ottem, lenním mandatářem, a JUDr. Aloisem Pražákem z Brna, zastupujícím bratry z Daunu - mj. popis statku z roku 1854 (opis), odhad vybraných vrchnostenských budov z roku 1853 (opis), sumář příjmů a vydání statku z roku 1823 (opis);karton195
3047Oner. II/62Intabulace pohledávek ve výši 13 550 zl. na lenním statku Biskupice, váznoucích u věřitelů v souvislosti s alodifikací gruntů; 1866karton195
2986Oner. I/1Osamostatnění lenních statků Biskupice a Újezd na žádost Krištofa Luvíka Antonína Dubského z Třebomyslic - mj. zpráva hejtmana Jana Vojkovského z Myslibořic a purkrabího Františka Ferdinanda Källnera z Dalešic o přívalovém dešti na lenních statcích (1698), požadavek Františka Antonína Salavy z Lipé na přidělení financí za účelem renovace statku Újezd postiženého živelnou pohromou a požárem (1699), žádost Dubského na oddělení obou statků z důvodu finančních nesnází při správě léna (1700);1698 - 1700karton193
2987Oner. I/2Pověření Karla Josefa Hodice z Hodic a Jiřího Mořice Kotulínského z Kotulína biskupskou kanceláří pro temporální záležitosti zaknihovat majetkové vyrovnání bratrů Dubských z Třebomyslic na lenním statku Biskupice, kterým Arnošt Ignác přenechává mladšímu Kryštofu Ludvíku Antonínovi svou polovinu majetku na léně za cenu 10 tisíc zl.;1701karton193
2988Oner. I/3Zápis věna na lenním statku Biskupice pro Josefu, manželku Zdeňka Bohuslava Dubského z Třebomyslic, rozenou z Bubna, ve výši 3 000 zl. - mj. žádost Dubského o věno ve výši 4 000 zl. (1728), opis mocného listu biskupa Schrattenbacha (1729);1728 - 1729karton193
2989Oner. I/4Vyrovnání Zdeňka Bohuslava Dubského z Třebomyslic s Marií Alžbětou, vdovou po jeho otci Kryštofu Ludvíku Antonínu Dubském, roz. Zniovskou z Korkyně, kterým připisuje Alžbětě na lenním statku Biskupice roční důchod 200 zl. - mj. opis vyrovnání Dubského s Mariíí Alžbětou (1727), souhlas biskupa Schrattenbacha (1727), jmenování relátorů a zaknihování břemene v lenních deskách (1727-1728, 1733);1727 - 1733karton193
2990Oner. I/5Připsání věna na lenním statku Biskupice ve výši 3 000 zl. pro Marii Rosu roz. z Kaisersheimu, manželku Jana Karla Dubkého z Třebomyslic - mj. potvrzení věna olomouckou kapitulou;1751karton193
2991Oner. I/6Pověření Jana Karla Dubského z Třebomyslic poručenstvím nad jeho pěti nezletilými syny po smrti manželky Marie Rosy a zaknihování poručenské kauce pro potomky ve výši 3 tisíce zl. na lenním statku Biskupice; 1757karton193
2992Oner. I/7Intabulace svatební smlouvy Maxmiliána Dubkého z Třebomyslic s Marií Josefou roz. Kaisersheimu do lenních desk v souvislosti s přidělením financí na renovaci lenního statku Biskupice - mj. souhlas olomoucké kapituly s udělením finančního příspěvku (1759), opis exekučního dekretu krajského úřadu ve Znojmě za účelem vymáhání proviantní mouky (1759), žádost bratrů Dubských Jana Karla a Maxmiliána o příspěvek 6 000 zl. na renovaci statku zruinovaného válečným vojskem a dřívějším nájemcem Václavem Slovákem (1759), jednání o intabulaci Maxmiliánovy svatební smlouvy (1759-1760); 1759 - 1760karton193
2993Oner. I/8Žádost bratrů Jana Karla a Maxmiliána Dubských z Třebomyslic o přidělení financí k výstavbě a opravám vrchnostenských budov na lenním statku Biskupice - mj. zdůvodnění žádosti, požadavek Maxmiliánovy manželky Marie Josefy Dubské roz. z Kaisersheimu na lenní kancelář o vyjádření k její zletilosti (* 1732), povolení biskupa Egckha k přídělení 4 000 zl. se zárukou na majetku Kaisersheimů;1759karton193
2994Oner. I/9Připsání věna na lenním statku Biskupice manželce Františka Pillera z Pillersdorfu - mj. Pillerova žádost o připsání 10 000 zl. manželce, neboť touto částkou mu vypomohla při získání lenního statku Biskupice (1779), vyjádření olomoucké kapituly (1780), Pillerova námitka k arcibiskupovi o prodlevě jednání s kapitulou (1780), Pillerova nová žádost (1781), další námitky kapituly a mocný list arcibiskupa Colloredo-Waldsee se snížením věna na 6 000 zl. s dobou splatnosti 10 let (1781), Pillerovy námitky (1781), intervence c.k. moravského tribunálu ve prospěch Pillera (1781), návrh mocného listu na věno 10 000 zl. s dobou splatnosti 10 let (1781), Pillerův nesouhlas s novým listem (1782), souhrnná relace lenní kanceláře k celé kauze (1782), mocný list arcibiskupa nařizující Pillerovi složit dlužných 6 000 zl. z roku 1771 do lenního depozita (1785), žádost manželů Pillerových Fantiška Xavera st., syna Františka, a Jeannette roz. Mathényi z Kösselökö o hypotéku 10 000 zl. podaná v souvislosti s předchozím věnem (1785), intabulace mocného listu arcibiskupa Colloredo-Waldsee na hypotéku 10 000 zl. (1785), oznámení Františka Xavera st. Pillera o započetí depurace hypotéky v roce 1808 (1805);1779 -1805karton194
2998Oner. I/13Žádost Františka Xevera st. Pillera z Pillersdorfu, zastoupujícího rovněž bratry, o prodloužení doby splatnosti hypotéky ve výši 10 000 zl., poskytnuté již dříve jeho zemřelému otci na lenním stataku Biskupice, o dalších 20 let a požadavek na schválení prodeje vrchnostenských realit : dvou hostinců, pekárny a kovárny;1797 -1798karton194
3002Oner. II/17Intabulace 1 000 zl. na lenním statku Biskupice pro Antonína markýze Bottu d´Adorno z podílu Josefa Pillera z Pillersdorfu, adjutanta při vrchním velení Schrötterova pěšího pluku v Brně;1803karton194
3003Oner. II/18Intabulace pohledávky ve výši 1 000 zl. na lenním statku Biskupice na podílu Josefa Pillera z Pillersdorfu, zemřelého kapitána Schrötterova pěšího pluku v Brně, ve prospěch Jana Antonína Grubenthala, uskutečněná na žádost Josefa z Flammu, univerzálního dědice po zemřelém;1805 - 1806karton194
3004Oner. II/19Intabulace pohledávky ve výši 400 zl. na lenním statku Biskupice na podílu Josefa Pillera z Pillersdorfu, zemřelého kapitána Schrötterova pěšího pluku v Brně, ve prospěch svobodného dvořáka v Ořechovičkách Maxmiliána Halamy;1805karton194
3005Oner. II/20Intabulace pohledávky ve výši 2 000 zl. na lenním statku Biskupice ve prospěch Jana Antonína Grubenthala, uskutečněná na žádost Josefa z Flammu, univerzálního dědice po zemřelém Josefu Pillerovi z Pillersdorfu, kapitánu Schrötterova pěšího pluku v Brně;1806karton194
3006Oner. II/21Vymazání pohledávky ve výši 400 zl. na lenním statku Biskupice, nárokované původně svobodným dvořákem z Ořechoviček Maxmiliánem Halamou na podílu zemřelého kapitána Schrötterova pěšího pluku v Brně Josefa Pillera z Pillersdorfu a nyní vymazané na žádost Josefa z Flammu, univerzálního dědice po zemřelém Pillerovi;1806karton194
3007Oner. II/22Žádost Terezie Götzlové z Brna o intabulaci pohledávky ve výši 500 zl. na lenním statku Biskupice, vystavené jí v roce 1807 Janem Antonínem Grubenthalem;1808karton194
3008Oner. II/23Zajištění Terezie Pillerové z Pillersdorfu na lenním statku Biskupice věnem v roční výši 400 zl., kterým je podmíněn její sňatek s hejtmanem generálního štábu Karlem Myrbachem z Rheinfeldu - mj. dobrozdání bratrů Antonína, Leopolda a Aloise a synovce Františka Xavera ml. (1814), souhlas olomoucké kapituly (1814), poděkování bratrů arcibiskupu Trauttmansdorfovi za podporu (1815);1814 - 1815karton194
3009Oner. II/24Intabulace věna ve výši 400 zl. ročně na lenním statku Biskupice pro Terezii Pillerovou z Pillersdorfu, kterým je podmíněn její sňatek s hejtmanem generálního štábu Karlem Myrbachem z Rheinfeldu;1814-1815karton194
3010Oner. II/25Intabulace dvou pohledávek v celkové výši 2 500 zl. na lenním statku Biskupice, vystavených Janem Antonínm Grubenthalem pro Amálii, nezletilou dceru zemského advokáta JUDr. Jana Trosta - mj. dobrozdání poručníka JUDr. Aloise Otta (1815), uvolnění financí po dosažení plnoletosti Amálie (1820);1815 - 1820karton194
3011Oner. II/26Intabulace pohledávky ve výši 300 zl. na lenním statku Biskupice, určené pro mešní nadaci kostela v Dolních Věstonicích, kterou učinila Terezie Götzlová, provd. Kreutzová, ze svého dřívějšího vkladu na léně na žádost Josefa Miesse, komorního respicienta v Brně a poručníka nevlastní Anny Wertichové, takto dcery Alžběty Miessové, roz. z Flammu, univerzální dědičky po Josefu Pillerovi z Pillersdorfu;1820karton194
3012Oner. II/27Intabulace pohledávky ve výši 2 000 zl. na lenním statku Biskupice, převedené Johannou Pillerovou z Pillersdorfu, provdanou z Kronfelsu, na bratra Františka Xavera Pillera ml. - mj. ověřený opis listiny na pohledávku 6 000 zl. z roku 1800;karton194
3052Sperr. I/3Spory na lenním statku Biskupice - mj. schválení prodeje statku po smrti Matyáše z Wertemate olomouckou kapitulou (1669), půhon podaný císařským prokurátorem na biskupa Karla z Lichtenštejna-Kastelkornu stran prodeje statku Janu Karlovi Staindlovi z Plessenödtu (1682), oznámení úmrtí Zdeňka Bohuslava Dubského z Třebomyslic († 7.10.1694), inventář statků Biskupice a Újezd sepsaný lenním písařem Vilémem Alexandrem Halamou z Jičína (1694), spor Anny Marie Bartoňové, vdovy po Urbanu Bartoňovi, s potomky Zdeňka Dubského o zadržené peníze (1698, 1703-1706), vyjádření moravského tribunálu (1704), půhon Oldřicha Raffia z Kleefeldu na Františka Antonína Salavu z Lípy o dlužné peníze (1706), korepondence Jana Karla Dubského s Karlem Antonínem Červinkou stran dlužné kauce (1753);1669 - 1753karton196
3054Sperr. I/5Majetkové záležitosti lenních statků Biskupice a Újezd - mj. intabulace lenního statku Újezd Janu Josefu Bartonidesovi z Tiranu (1714), potvrzení vkladu 4 000 zl. na léně Biskupice biskupen Schrattenbachem pro manželku Zdeňka Bohuslava Dubského z Třebomyslic Josefu z Bubna a Varlichu (1728), věnný list Dubského manželce na vklad 3 000 zl. (1729), ustanovení relátorů pro zápis statku Újezd do lenních desk (1731), připsání věna Zdeňkem Dubským manželce Josefě (1736), kopie testamentu Zdeňka Dubskéhé z roku 1745 (1747), oznámení úmrtí Zdeňka Dubského, vyhlášení závěry a inventury na léně biskupem Troyerem (1747), inventář majetku a výnosu na statku Biskupice (1747), výpis (Pamatka) k plnoletosti Dubského syna Jana Karla (1747), zrušení závěry a uvedení Jana Karla v léno, současně coby poručníka bratra Maxmiliána (1748), oznámení úmrtí Jana Josefa Bartonidese z Tiranu († 25.4.1750), šetření stavu hospodáření Jana Karla Dubského na statku : zimní osevná tabule, obroční pivní a důchodní účty, revize účtů, relace Jana Nepomuka Kaltschmidta z Eisenberka (1752-1755), stížnost nájemce statku Jana Václava Slováka na překážky kladené mu bratry Dubskými Janem Karlem a Maxmiliánem (1756), relace Jana Karla a Kaltschmidta z Eisenberka o hospodaření na statku (1757), rozhodnutí biskupa Troyera ve věci špatného hospodaření bratrů Dubských na statku Biskupice (1757), ustanovení Jana Karla poručníkem pěti nezletilých synů a vklad poručnické kauce 3 000 zl. v jeho prospěch (1757), ustanovení Františka Pillera z Pillersdorfu poručníkem nezletilých potomků Františka Josefa Bartonidese z Tiranu a zápis dluhopisu na 2 000 zl. v jeho prospěch (1785);1714 - 1785karton126
3055Sperr. I/6Separace lenního a alodního majetku na lenním statku Biskupice v souvislosti s úmrtím Františka Pillera z Pillesdorfu († 24.3.1767) - mj. žádost Pillera k lennímu hofrychtéři o poskytnutí 800 zl. jím stržených za prodej pálenice k volnému využití (1796), oznámení Pillerova úmrtí (1797), závěra majetku a separační řízení obsahující : separační protokol, účetní úzavěru, popis budov a soupis hopodářského inventáře, soupis prodaných realit, přehled letního a zimního osetí, soupis platů a deputátů osob zaměstných na statku, nedatovaná taxace výnosů ze statku z doby biskupa Karla z Lichtenštejna-Kastelkornu (1797-1798);1796 - 1798karton197
3060Misc. I/4Záležitosti lenních statků Biskupice a Újezd - mj. privilegium z roku 1502, kterým Adam z Bačkovic a Police uděluje poddaným v Biskupicích právo odúmrti (nedatovaný opis), privilegia z roku 1573, kterými biskup Jan Grodecký potvrzuje královskému radovi a sekretáři Mikuláši Walterovi z Waltersperka, svému leníkovi na Biskupicích, jím držený statek svobodně připsat či prodat a současně na něm zapsat manželce Aleně Pušovně z Michelsdorfu věnem 5 000 zl. (2 nedatované opisy), napomenutí poddaných v Biskupicích od biskupa Ditrichštejna, aby zachovávali poslušnost Aleně vdově po zemřelém Stanislavu Rogojském z Rohozníka a robotovali jako dříve (1606), svolení biskupa Ditrichštejna k prodeji statku Biskupice pro Ladislava Šlejnice ze Šlejnic a statku Újezd pro Bedřicha Jankovského z Vlašimě (1610), instrukce biskupa Ditrichštejna ke stížnosti poddaných z Biskupic na vrchnost (1612), Ditrichštejnova žádost na Šlejnice o poskytnutí závěti Rogojského v souvislosti s prodejem léna Zigmundu Volfovi Jankovskému z Vlašimě (1617), obeslání kněze v Biskupicích Jáchyma Tomana a Buriana Mikuláše Srnovce z Varvažova k lennímu soudu "v příčině nářku poctivosti" (1617), spor Matyáše z Wertema s poddanými v Biskupicích o robotu a křivé obvinění, že na statku drží kacířského správce Jana Albrechta Glogovského z Glogova i jiné kacířské osoby, odmítající sv. přijímání (1638), napomenutí správce Glogovského, aby neutiskoval poddané a dosvědčil, že se zpovídal a přijal svátost oltářní (1638), žádost Matyáše z Wertema u biskupského administrátora Jakuba Mercuriana o souhlas k intabulaci statků Biskupice a Újezd (1653);karton197
3096Misc. IVa/39bMajetkoprávní záležitosti a spory hrabat Dubských - mj. spor Václava Pospíšila se Zdeňkem Bohuslavem Dubským z Třebomyslic o 560 zl. (1729), zajištění vdovského věna vdově Josefě Dubské (1747), spor bývalého správce statku Biskupice Františka Ignáce Streita z Vyškova s Janem Karlem Dubským o 300 zl. (1750), spor vdovy Josefy Dubské se synem Janem Karlem o úroky (17551-1753), spor správce léna Karla Antonína Červinky s Janem Karlem Dubským o 400 zl. (1755), reverz Maxmiliána Dubského na půjčku 100 zl. od hrnčířského mistra Jana Javůrka z Třebíče (1757), reverz Maxmiliána Dubského na půjčku 1153 zl. od hostinského z Třebíče Konstantina Galanty (1757), spor Jana Václava Slováka s Janem Karlem Dubským o porušení nájemní smlouvy (1758, 1761), žaloby na bratry Jana Karla a Maxmiliána Dubské věřiteli : od židů Wolfa a Mojžíše Samuelových z Biskupic a Izáka Landsmanna z Police, od měšťana Františka Jana Thilla ze Znojma, mlynáře Jana Vlčka z Kralic, šafáře Ondřeje Benauera z Biskupic, řezníka Václava Rybnického z Rouchovan, soukeníka Jana Leopolda Ceplichala z Třebíče, mlynáře Jana Melkuse z Lukova, správce Františka Josefa Mahra z Biskupic, sládka Martina Smetany z Biskupic, šafáře Jiřího Šandy z Biskupic, mlynáře Tomáše Reichla z Vítonic, Jana Nepomuka Sedlického z Biskupic a obročního Josefa Emanuela Schindlera z Biskupic (1759-1763), instrukce císařovny Marie Terezie a biskupa Hamiltona k prodeji zadlužených lenních statků Biskupice a Újezd (1764), žádost bratrů Dubských o provolení prodeje statků a jednání o prodeji (1764-1767), úmrtí Maxmiliána Dubského (†1768), soupis věřitelů na statcích a návrh na likvidací jejich pohledávek (1768-1769);1729 -1769karton202
3097Misc. V/40Žaloba mlynáře Tomáše Reichla z Vítonic, zastupovaného advokátem Josefem Schirmeissenem, na bratry Jana Karla a Maxmiliána Dubské z Třebomyslic o dluh 209 zl. - mj. dlužní úpis (1758), svědecké dobrozdání (1761), rozhodnutí (1763);1758 - 1763karton202
3098Misc. V/41Žaloba hostinského a měšťana z Třebíče Konstantina Galanty, zastupovaného advokáty Janem Karlem Podivinským a Františkem Langerem, na bratry Jana Karla a Maxmiliána Dubské z Třebomyslic o dluh 1 153 zl. - mj. dlužní charta bianka (1757, 1758), žaloba (1760), likvidace dluhu (1762), rozhodnutí (1769);1757 - 1769karton202
3099Misc. V/42Žaloba měšťana Františka Jana Thilla ze Znojma, zastupovaného advokátem Janem Ondřejem Richtrem, na bratry Jana Karla a Maxmiliána Dubské z Třebomyslic a Marii Josefu roz. z Kaisersheimu, manželku Maxmiliána, o dluh 334 zl. za víno - mj. dlužní charta bianka (1758), vyjádření olomoucké kapituly k případu (1761), likvidace dluhu (1761-1763), rozhodnutí (1766);1758 - 1766karton202
3102Misc. V/45Žaloba hrnčíře Jana Javůrka z Třebíče, zastupovaného advokátem Janem Karlem Podivínským, na Maxmiliána Dubského z Třebomyslic o dluh 262 zl. - mj. dlužní úpis (1757), žaloba (1760), rozhodnutí (1762);1757 - 1762karton203
3103Misc. V/46Žaloba žida Izáka Landsmanna z Police, zastupovaného advokáty Františkem Štěpánem a Františkem Langerem, na bratry Jana Karla a Maxmiliána Dubské z Třebomyslic o dluh 900 zl. - mj. dlužní charta bianka (1759, 1760), specifikace dlužných částek (1759), žaloba (1760), rozhodnutí (1762, 1769);1759 - 1762karton203
3104Misc. V/47Žaloba sládka Martina Smetany z Biskupic, zastupovaného advokáty Josefem Schirmeissenem a Janem Ranglem, na bratry Jana Karla a Maxmiliána Dubské z Třebomyslic o dluh 150 zl. - mj. dlužní úpis (1758), žaloba (1761), svědecké dobrozdání (1761), rozhodnutí (1763);1758 - 1763karton203
3105Misc. V/48Žaloba šafáře Jiřího Šandy z Biskupic, zastupovaného advokáty Josefem Schirmeissenem a Janem Ranglem, na bratry Jana Karla a Maxmiliána Dubské z Třebomyslic o dluh 50 zl. - mj. dlužní úpis (1760), žaloba (1761), svědecké dobrozdání (1761), rozhodnutí (1763);1760 - 1763karton203
3107Misc. V/50Žaloba správce Františka Josefa Mahra z Biskupic, zastupovaného advokáty Josefem Schirmeissenem a Janem Ranglem, na bratry Jana Karla a Maxmiliána Dubské z Třebomyslic o dluh 421 zl. - mj. dlužní úpis (1760), žaloba (1761), svědecké dobrozdání (1761), rozhodnutí (1768);1760 - 1768karton203
3106Misc. V/49Žaloba správce Františka Josefa Mahra z Biskupic, zastupovaného advokáty Josefem Schirmeissenem a Janem Ranglem, na Jana Karla Dubského z Třebomyslic o dluh 100 zl. - mj. dlužní úpis (1760), žaloba (1761), svědecké dobrozdání (1761), rozhodnutí (1763);1760 - 1763karton203
3108Misc. V/51Žaloba správce Františka Josefa Mahra z Biskupic, zastupovaného advokáty Josefem Schirmeissenem a Janem Ranglem, na Maxmiliána Dubského z Třebomyslic o dluhy 87 a 21 zl. - mj. dlužní úpis (1760), žaloba (1761), svědecké dobrozdání (1761), rozhodnutí (1763);1760 - 1763karton203
3109Misc. V/52Žaloba mlynáře Jana Melkuse z Lukova, zastupovaného advokáty Josefem Schirmeissenem a Janem Ranglem, na Maxmiliána Dubského z Třebomyslic o dluh 100 zl. - mj. dlužní úpisy (1758, 1761), žaloba (1761), rozhodnutí (1763);1758 - 1763karton203
3112Misc. V/55Žaloba Jana Nepomuka Sedlického, zastupovaného advokáty Josefem Schirmeissenem a Janem Ranglem, na Jana Karla Dubského z Třebomyslic o dluh 78 zl. - mj. dlužní úpis (1760), žaloba (1761), svědecké dobrozdání (1761), rozhodnutí (1763), vymáhání dluhu nezletilou dcerou Františkou Sedlickou v zastoupení advokáta Františka Langera (1770);1761 - 1770karton203
3113Misc. V/56Žaloba žida Mojžíše Samuela, zastupovaného advokátem Janem Karlem Podivinským, na Jana Karla Dubského z Třebomyslic o dluh 21 zl. - mj. dlužní úpisy se specifikací dluhu (1756, 1761), žaloba (1761), rozhodnutí (1763);1756 - 1762karton203
3114Misc. V/57Žaloba šafáře Ondřeje Benauera z Biskupic, zastupovaného advokátem Janem Karlem Podivinským, na bratry Jana Karla a Maxmiliána Dubské z Třebomyslic o dluh 64 zl. - mj. dlužní úpis (1760), žaloba (1761), rozhodnutí (1762);1760 - 1762karton203
3115Misc. V/58Žaloba mlynáře Jana Vlčka z Kralic, zastupovaného advokáty Josefem Schirmeissenem a Janem Ranglem, na bratry Jana Karla a Maxmiliána Dubské z Třebomyslic o dluh 200 zl. - mj. dlužní úpis (1758), plná moc Vlčka pro advokáta (1761), žaloba (1761), rozhodnutí (1762), další vymáhání dluhu Vlčkem (1769);1758 - 1769karton203
3116Misc. V/59Žaloba bývalého nájemce lenního statku Biskupice Jana Václava Slováka, zastupovaného advokáty Josefem Schirmeissenem a Janem Karlem Podivinským, na bratry Jana Karla a Maxmiliána Dubské z Třebomyslic o dluh 3 387 zl. - mj. specifikace dluhu (1761), žaloba (1761), rozhodnutí (1764);1760 - 1764karton203
3117Misc. V/60Žaloba soukeníka Jana Leopolda Ceplichala z Třebíče, zastupovaného advokáty Josefem Schirmeissenem a Janem Ranglem, na bratry Jana Karla a Maxmiliána Dubské z Třebomyslic o dluhy 59 a 90 zl. - mj. plné moci Ceplichala pro advokáta (1761), dlužní úpisy (1761), žaloby (1761), rozhodnutí (1762-1763);1761 - 1763karton203
3118Misc. V/61Žaloba žida Wolfa Samuela, zastupovaného advokátem Janem Karlem Podivinským, na Jana Karla Dubského z Třebomyslic o dluh 394 zl. za maso - mj. dlužní úpisy se specifikací dluhu (1757, 1759, 1760), žaloba (1761), rozhodnutí (1762);1757 - 1762karton203
3119Misc. V/62Žaloba žida Wolfa Samuela, zastupovaného advokátem Janem Karlem Podivinským, na Maxmiliána Dubského z Třebomyslic o dluh 98 zl. za maso - mj. dlužní úpisy se specifikací dluhu (1758, 1759, 1760), žaloba (1761), rozhodnutí (1762);1758 - 1762karton203
3120Misc. V/63Žaloba řezníka Václava Rybnického z Rouchovan, zastupovaného advokátem Janem Karlem Podivinským, na Jana Karla Dubského z Třebomyslic o dluh 32 zl. za maso - mj. dlužní úpis (1760), žaloba (1761), rozhodnutí (1762);1760 - 1762karton203
3121Misc. VI/64Žaloby žida Wolfa Samuela a lékárníka Josefa Melchiarta, měšťana ve Znojmě, oba zastupovaní advokátem Janem Karlem Podivinským, na Maxmiliána Dubského z Třebomyslic a jeho manželku Marii Josefu roz. z Kaisersheimu, o dluhy 98 a 130 zl. - mj. dlužní úpisy se specifikací dluhu Samuela (1760), žaloby (1761), rozhodnutí (1762);1760 - 1762karton203
3122Misc. VI/65Žaloba lékárníka a měšťana ve Znojmě Josefa Melchiarta, zastupovaného advokátem Janem Karlem Podivinským, na Maxmiliána Dubského z Třebomyslic o dluh 305 zl. - mj. dlužní úpis se specifikací dluhu (1760), žaloby (1761), rozhodnutí (1762);1760 - 1762karton203
3123Misc. VI/66Žaloba poštmistra Jana Josefa Jecha z Vranovské Vsi, zastupovaného advokátem Janem Karlem Podivinským, na bratry Jana Karla a Maxmiliána Dubské z Třebomyslic o dluh 149 zl. - mj. dlužní úpisy (1758, 1759), žaloba (1761), rozhodnutí (1762);1758 - 1762karton203
3124Misc. VI/67Žaloba hostinského Ferdinanda Scheibnera ze Znojma, zastupovaného advokátem Janem Karlem Podivinským, na bratry Jana Karla a Maxmiliána Dubské z Třebomyslic o dluh 3 132 zl. - mj. dlužní úpis (1761), žaloba (1761), rozhodnutí (1762);1761 - 1762karton203
3126Misc. VI/69Žaloba bývalého šafáře Jakuba Zemana v Biskupicích, zastupovaného advokáty Josefem Schirmeissenem a Janem Ranglem, na Maxmiliána Dubského z Třebomyslic o dluh 117 zl. - mj. dlužní úpis (1760), plná moc Zemana pro advokáta (1761), žaloba (1761), rozhodnutí (1762-1763);1760 - 1763karton203
3125Misc. VI/68Žaloba hostinského Jana Kodely (alias Koudely) v Biskupicích na hospodě zvané Závist při cestě do Čech, zastupovaného advokáty Josefem Schirmeissenem a Janem Ranglem, na bratry Jana Karla a Maxmiliána Dubské z Třebomyslic o dluh 3 132 zl. - mj. dlužní úpis (1759), plná moc Kodely pro advokáta (1761), žaloba (1761), rozhodnutí (1763);1759 - 1763karton203
3127Misc.VI/70Žaloba Václava Skrandalského z Biskupic, zastupovaného advokáty Josefem Schirmeissenem a Janem Ranglem, na bratry Jana Karla a Maxmiliána Dubské z Třebomyslic o dluh 91 zl. - mj. dlužní úpis (1760), plná moc Skrandalského pro advokáta (1761), svědecké dobrozdání (1761), žaloba (1761), rozhodnutí (1763);1760 - 1763karton204
3128Misc.VI/71Žaloba Jana Nepomuka Sedlického, zastupovaného advokáty Josefem Schirmeissenem a Janem Ranglem, na Maxmiliána Dubského z Třebomyslic o dluh 51 zl. - mj. dlužní úpis (1760), svědecké dobrozdání (1761), žaloba (1761), rozhodnutí (1762-1763);1761 - 1763karton204
3129Misc.VI/72Žaloba děkana Františka Dominika Pomesiana z Bystřice nad Pernštejnem, dříve působícího v Biskupicích, zastupovaného advokátem Janem Karlem Podivinským, na Maxmiliána Dubského z Třebomyslic o dluh 12 zl. za obilí - mj. dlužní úpis (1756), žaloba (1761), rozhodnutí (1762);1756 - 1762karton204
3130Misc.VI/73Žaloba mlynáře Václava Tomka z Biskupic, zastupovaného advokáty Josefem Schirmeissenem a Janem Ranglem, na bratry Jana Karla a Maxmiliána Dubské z Třebomyslic o dluh 426 zl. - mj. dlužní úpis (1758), plná moc Tomka pro advokáta (1761), specifikace dluhu (1760, 1761), žaloba (1761), rozhodnutí (1762-1763);1758 - 1763karton204
3131Misc.VI/74Žaloba bývalého správce Josefa Emanuela Schindlera v Biskupicích, zastupovaného advokáty Josefem Schirmeissenem a Janem Ranglem, na bratry Jana Karla a Maxmiliána Dubské z Třebomyslic o dluh 600 zl. - mj. charta binca dlužní úpis (1759), plná moc Schindlera pro advokáta (1761), žaloba (1761), rozhodnutí (1762-1763);1759 - 17663karton204
3132Misc.VI/75Žaloba Doroty, vdovy po zemřelém Václavu Janu Wiederlechnerovi, zastupované advokátem Janem Karlem Podivinským, na Maxmiliána Dubského z Třebomyslic o 40 zl. za kapry - mj. opis dlužního úpisu z roku 1756 (1761), žaloba (1761), rozhodnutí (1762);karton204
3133Misc.VI/76Žaloba Doroty, vdovy po zemřelém Václavu Janu Wiederlechnerovi, zastupované advokátem Janem Karlem Podivinským, na bratry Jana Karla a Maxmiliána Dubské z Třebomyslic o 56 zl. za kapry - mj. dlužní úpis (1759), žaloba (1761), rozhodnutí (1762);1759 - 1762karton204
3134Misc.VI/77Žaloba radního Karla Josefa Sauerschicka ze Znojma na bratry Jana Karla a Maxmiliána Dubské z Třebomyslic o dluh 632 zl. - mj. specifikace dluhu (1761), žaloba (1761), rozhodnutí (1762);1761 - 1762karton204
3135Misc.VI/78Žaloba Marie Josefy, vdovy po správci Josefu Jindřichu Kibelsbekhovi z Bílé Lhoty na panství Jana Maxmiliána Žišky z Trocnova, rozené Schmidtové z Prostějova, zastupované advokáty Josefem Schirmeissenem, Janem Ranglem a Františkem Langerem, podaná na Jana Karla Dubského z Třebomyslic o dluh 400 zl. - mj. svatební smlouva Kibelsbekha s Marií Josefou (1748), dlužní úpis (1749), zplnomocnění vdovy pro advokáta (1761), žaloba (1761), rozhodnutí (1762-1763), další vymáhání dluhu vdovou (1769);1748 - 1769karton204
3136Misc.VI/79Žaloba bývalého správce lenního statku Biskupice Josefa Emanuela Schindlera, zastupovaného advokáty Josefem Schirmeissenem a Janem Ranglem, na bratry Jana Karla a Maxmiliána Dubské z Třebomyslic o dluh 44 zl. - mj. specifikace dluhu (1761), žaloba (1761), rozhodnutí (1762-1763);1761 - 1763karton204
3137Misc.VI/80Žaloba dědiců Pavla Kurandy, hospodáře z Lukova († 1759), zastupovaných exekutorem pozůstalosti Karlem Josefem Všetečkou a advokáty Josefem Schirmeissenem a Janem Ranglem, na bratry Jana Karla a Maxmiliána Dubské z Třebomyslic o dluh 232 zl. za mouku - mj. dlužní úpis (1759), specifikace dluhu Josefem Emanuelem Schindlerem, správcem na statku Biskupice (1759), žaloba vedená v zastoupení dědiců Kurandovým synem Martinem (1760), rozhodnutí (1762-1763);1759 - 1763karton204
3138Misc.VI/81Konkurzní řízení týkající se vyrovnání dluhů váznoucích u bývalého nájemce lenního statku Biskupice Jana Václava Slováka, následně pobývajícího ve Slavičíně a v Brně, a vymáhaných na bratrech Janu Karlu a Maxmiliánu Dubských z Třebomyslic - mj. konkurzní řízení o pohledávky : sládka Josefa Fischera z lenního statku (Horní) Moštěnice ve výši 200 zl. (1761), vrchního úředníka na panství kláštera Louka u Znojma Josefa Heřmana Krumpholze o 150 zl. (1761), Doroty vdovy po Václavu Janu Wiederlechnerovi o 158 zl. (1761), radního Karla Josefa Sauerschicka ze Znojma o 171 zl. (1761), apelačního rady Jana Nepomuka Hausperského z Fanálu o 500 zl. (1762-1764), Augustina Tomáše Weebera o 60 zl. z prodeje statku Biskupice (1763), krejčího Kristiana Gefröhra ze Znojma o 9 zl. (1763), vdovce Jana Jakuba Saltzera ze Znojma o 53 zl. (1763), měšťana Bedřicha Hoffmanna z Kroměříže (1764), šafáře Matěje Dovrtila ze Slavičína o 130 zl. (1763-1764), sládka Antonína Pozorného ze Slavičína a dědiců o 256 zl (1764-1766), šafáře Tomáše Malečka ze dvora Hluboký na léně Slavičín o 300 zl. (1764), hostinského Jana Hermanna ze Slavičína o 57 zl. (1764), poštmistra Jana Jakuba Ponlechnera z Rosic o 110 zl. (1764), vdovy Marie Anny Langerové o 70 tl. (1763-764), důchodního Tadeáše Macháčka z Moravského Krumlova o 100 zl. (1762-1764), měťana Karla Tomanského z Brna o 200 zl. (1764-1765), faráře Jana Ferdinanda Urbánka ze Šumic o 107 zl. (1766), faráře Matyáše Tadeáše Jandy z Rosic o 15 císařských dukátů (1766), žida Marka Pinkuse z Rosic o 11 zl. (1766), hajného Jana Michala Kleina z revíru barona Hausperského z Fanálu o 80 zl. (1766), Rudolfa Františka Brozy o 116 zl. (1766), Josefa Modrunky o 62 zl. (1766), Martina Wernera z Brna o 200 zl. (1766), rozhodnutí biskupa Hamiltona o likvidaci pohledávek věřitelů (1766), likvidační protokoly se soupisem věřitelů (1766), projednání pohledávky hospodářského rady Jana Sauerschika o 171 zl. (1767-1768), žádost nájemce Slováka k biskupu Hamiltonovi o povolení vydat obligace k umoření dluhů (1769-1770);karton204
3140Misc.VIII/83Žaloba hostinského Ferdinanda Scheibnera ze Znojma, zastupovaného advokátem Janem Karlem Podivinským, na bratry Jana Karla a Maxmiliána Dubské z Třebomyslic o dluh 200 zl. - mj. dlužní úpisy, žaloba, rozhodnutí;1762karton205
3141Misc.VIII/84Žaloba Ferdinanda Scheibnera, hostinského u Černého orla ve Znojmě, zastupovaného advokátem Janem Karlem Podivinským, na bratry Jana Karla a Maxmiliána Dubské z Třebomyslic o dluh 1 016 zl. - mj. dlužní úpis, žaloba, rozhodnutí;1761 - 1762karton205
3139Misc.VII/82Jednání a spory Adama Ignáce z Berchtoldu s Augustinem Tomášem z Weeberu o prioritní právo na koupi lenního statku Biskupice od bratrů Jana Karla a Maxmiliána Dubských z Třebomyslic - mj. relace o neutěšeném hospodaření a osobním životě bratrů Dubských (1756,1760), žádost bratrů Dubských o poskytnutí hypotéky 6 000 zl. na dobu 10 let za účelem prodeje statku a souhlas biskupa (1760), relace lenního advokáta Josefa Schirmeissena o zamýšleném prodeji statku bratry Dubskými Augustinu z Weeberu prostřednictvím Karla Josefa Sauerschicka (1761), kupní smlouva Dubských s Ignácem z Berchtoldu na prodej statku za 20 000 zl. (1761), kupní smlouva Dubských s Augustinem Tomášem z Weeberu na prodej statku za 25 000 zl. (1761), jednání o prodeji, nesrovnalosti v kupní smlouvě, relace agenta Haimmerleho z Vídně biskupu Hamiltonovi, Weeberův regres a dohoda ve prospěch Berchtolda (1761-1762), stížnost Berchtolda k biskupovi na postupující devastaci statku Dubskými (1762), dekret biskupa k předání statku Berchtoldovi (1762), rozhodnutí c. k. justiční rady ve Vídni pozastavující prodej statku z důvodu zajištění výživného sourozencům Dubských a jejich dětem, následná jednání (1763-1765), dekret biskupa Hamiltona k nedělitelnosti lenních statků s odvoláním na císařskou pragmatickou sankci (1764), zřízení komise pro likvidaci pohledávek váznoucích na statku Biskupice (1765-1766), přizvání Berchtolda ke složení investitury (1767), závěrečné stanovení kupní ceny statku Biskupice na 15 200 zl. a pohledávek váznoucích u věřitelů na 2 400 zl. (1768);karton205
3142Misc.VIII/85Žaloba olomoucké dómské kapituly, zastupované advokátem Josefem Schirmeissenem, na bratry Jana Karla a Maxmiliána Dubské z Třebomyslic o dluh 400 zl. - mj. žaloba (1762), zplnomocnění advokáta (1765), rozhodnutí (1766);1762 - 1766karton205
3143Misc.VIII/86Žaloba krejčího Matěje Puma ze Znojma, zastupovaného advokátem Janem Karlem Podivinským, na Jana Karla Dubského z Třebomyslic o dluh 37 zl.;1762karton205
3144Misc.VIII/87Žaloba Ludvíka Protivinského, kuchaře u hrabat Tauberů z Taubenfurthu, dříve u Dubských z Třebomyslic, zastupovaného advokátem Josefem Schirmeissenem, na Jana Karla Dubského o dluh 70 zl. - mj. dlužní úpis (1759), žaloby (1762-1763);1759 - 1763karton205
3145Misc.VIII/88Žádost Adama Ignáce z Berchtoldu k biskupovi o pozastavení žaloby, podané bývalým správcem lenního statku Biskupice Františkem Josefem Mahrem na bratry Jana Karla a Maxmiliána Dubské z Třebomyslic o dluh 630 zl. - rozhodnutí (1769);1762 - 1769karton205
3146Misc.VIII/89Žaloba Adama Ignáce z Berchtoldu, zastupovaného advokáty Františkem Štěpánem a Adamem Ignácem Hockem, na bratry Jana Karla a Maxmiliána Dubské z Třebomyslic o pohledávky 4 267 zl. a 637 zl. vzniklé v souvislosti s prodejem statku Biskupice - mj. žaloby (1762, 1763), rozsudek (1765);1762 - 1765karton205
3147Misc.VIII/90Žaloba kontribučního výběrčího Josefa Emanuela Schindlera, zastupovaného advokáty Josefem Schirmeissenem a Janem Ranglem, na bratry Jana Karla a Maxmiliána Dubské z Třebomyslic o z kontribuce zcizených 187 zl.- mj. žaloby (1762-1763), rozhodnutí (1762);1762 - 1763karton205
3151Misc.VIII/94Žaloba obchodníka se suknem Ferdinanda Schamburga ze Znojma, zastupovaného advokátem Janem Karlem Podivinským, na Jana Karla Dubského o dluh 43 zl.;1763karton206
3152Misc.VIII/95Žaloba vdovy po lékaři Karlu Pichlerovi ze Znojma Anny Marie, zastupované advokátem Janem Karlem Podivinským, na Jana Karla Dubského o 21 zl. dlužných za léčení Dubského manželky Marie Rosy rozené z Kaiserheimu - mj. dlužní úpis Dubského (1761), žaloba (1763);1761 - 1763karton206
3153Misc.VIII/96Žaloba lékaře Františka Arnošta Schebela ze Znojma, zastupovaného advokátem Janem Karlem Podivinským, na Jana Karla Dubského o dluh 21 zl. - mj. dlužní úpis Dubského (1761), žaloba (1763);1761 - 1763karton206
3155Misc.VIII/98Žaloba vdovy po zemřelém obchodníku Janu Jakubu Saltzerovi ze Znojma, zastupované advokátem Janem Karlem Podivinským, na bratry Jana Karla a Maxmiliána Dubské z Třebomyslic o dluh 97 zl. za sukno - mj. specifikace dluhu (1761), žaloba (1763);1761 - 1763karton206
3156Misc.VIII/99Žaloba vdovy po městském kominíku ze Znojma Sabiny Fasslové, zastupované Janem Karlem Podivinským, na bratry Jana Karla a Maxmiliána Dubské z Třebomyslic o dluh 97 zl. 119 zl. - mj. dlužní úpis Dubských (1760), zplnomocnění advokáta (1763), žaloba (1763);1760 - 1763karton206
3157Misc.VIII/100Žaloba vdovy a lékarnice u Bílého Anděla ve Znojmě Cecílie Krugové, zastupované advokátem Janem Karlem Podivinským, na Maxmiliána Dubského z Třebomyslic o dluh za léky pro Dubského matku Josefu, rozenou z Bubna, ve výši 30 zl. - mj. dlužní úpis Dubského (1757), žaloba (1763);1757 - 1763karton206
3158Misc.VIII/101Žaloba městského ranhojiče Františka Antonína Wehrla ze Znojma, zastupovaného advokátem Janem Karlem Podivinským, na bratry Jana Karla a Maxmiliána Dubské o dluh 82 zl. - mj. dlužní úpis Dubského (1761), žaloba (1763);1761 - 1763karton206
3159Misc.VIII/102Žaloba obchodníka Jana Jiřího Zwikhera ze Znojma, zastupovaného advokátem Janem Karlem Podivinským, na Jana Karla Dubského o dluh 40 zl. - mj. dlužní úpis Dubského (1761), žaloba (1763);1761 - 1763karton206
3160Misc.VIII/103Žaloba pekaře Jana Jiřího Brandta ze Znojma, zastupovaného advokátem Janem Karlem Podivinským, na bratry Jana Karla a Maxmiliána Dubské z Třebomyslic o dluh 256 zl. - mj. smlouva Dubských s Brandtem o dodávce obilí (1758), dlužní úpis (1761), žaloba (1763);karton206
3161Misc.VIII/104Žaloba Leopoldiny rozené Kopalové ze Znojma, univerzální dědičky po MUDr. Františku Herbstovi, zastupované advokátem Janem Karlem Podivinským, na Jana Karla Dubského o 21 zl. dlužných za léčení Dubského manželky Marie Rosy, rozené z Kaisersheimu - mj. dlužní úpis Dubského (1761), žaloba (1763);1761 - 1763karton206
3162Misc.VIII/105Žaloba obchodníka Josefa Rosenkrantze od Zlaté Koule ve Znojmě, zastupovaného advokátem Janem Karlem Podivinským, na Jana Karla Dubského o dluh 33 zl. - mj. dlužní úpis Dubského (1761), žaloba (1763);1761 - 1763karton206
3163Misc.VIII/106Žaloba Antonína Beránka, soudně ustanoveného správce majetku Petra Schulera ze Schullernu, zastupovaného advokátem Janem Karlem Podivinským, na Jana Karla Dubského o dluh 7 zl. - mj. dlužní úpis Dubského (1761), žaloba (1763);1761 - 1763karton206
3164Misc.VIII/107Žaloba obchodníka Jana Jiřího Wissgrilla ze Znojma, zastupovaného advokátem Janem Karlem Podivinským, na Jana Karla Dubského o dluh 11 zl. za sukno - mj. dlužní úpis Dubského (1761), žaloba (1763);1761 - 1763karton206
3165Misc.VIII/108Žaloba pekaře Jana Olivy ze Znojma, zastupovaného advokátem Janem Karlem Podivinským, na Jana Karla Dubského o dluh 122 zl. - mj. dlužní úpis Dubského (1760), žaloba (1763);1760 -1763karton206
3166Misc.VIII/109Stížnost vdovy Eleonory Furchtové ze Znojma k biskupu Hamiltonovi na bratry Jana Karla a Maxmiliána Dubské z Třebomyslic o dluh 220 zl. - mj. odpověď biskupské kanceláře;1763karton206
3168Misc.VIII/111Žaloba hostinského Jana Kodely (Koudely) v Lažínkách, zastupovaného advokátem Josefem Schirmeissenem, na bratry Jana Karla a Maxmiliána Dubské o dluh 390 zl. - mj. dlužní úpis Dubských (1759), zplnomocnění advokáta (1762), žaloba (1763);1759 - 1763karton206
3169Misc.VIII/112Žaloba panského zahradníka Petra Vostrovského z Biskupic, zastupovaného advokátem Josefem Schirmeissenem, na bratry Jana Karla a Maxmiliána Dubské o dluh 42 zl. - mj. dlužní úpis Dubských (1759-1760), zplnomocnění advokáta (1762), žaloba (1763);1759 - 1763karton206
3171Misc.VIII/114Žaloba polního maršála a prezidenta c.k. dvorské válečné rady Augustina Tomáše z Weeberu, zastupovaného advokáty Josefem Černým a Ignácem Josefem Ranglem, na správce lenního statku Biskupce Františka Mahra o dluh 400 zl. - mj. žaloby (1763, 1769);1763 - 1769karton206
3170Misc.VIII/113Žaloba polního maršála a prezidenta c.k. dvorské válečné rady Augustina Tomáše z Weeberu, zastupovaného advokáty Josefem Černým a Ignácem Josefem Ranglem, na správce lenního statku v Biskupcích Jana Nepomuka Sedlického o dluh 60 zl. - mj. žaloby (1763, 1771);1763 - 1771karton206
3172Misc.VIII/115Žaloba hostinského Jana Kodely (Koudely) v Lažínkách, zastupovaného advokáty Josefem Schirmeissenem a Ignácem Josefem Ranglem, na bratry Jana Karla a Maxmiliána Dubské o dluh 80 zl. - mj. dlužní úpis Dubských (1759), zplnomocnění advokáta (1762), žaloby (1763);1759 - 1763karton206
3174Misc. IX/117Konkurz na majetek bratrů Jana Karla a Maxmiliána Dubských, vyměření vyživovacího příspěvku Dubským, vyrovnání s věřiteli Dubských - mj. peněžní přepočet majetku Dubských ve Znojmě (1757-1761), jednání o vyměření vyživovacího příspěvku z majetkové podstaty lenního statku pro bratry Dubské a jejich sedm nezletilých potomků (1763-1766), žádost Terezie manželky Jana Karla Dubského, rozené z Meixenau, o vyměření výživného (1764), vyžádání spisů JUDr. Josefem Vratislavem Monsem, ustanoveným kurátorem nezletilých potomků brarů Dubských pro jednání o výživné (1766), seznam věřitelů oznámených Dubskými biskupské kanceláři (1766), protokol o likvidaci pohledávek polního maršála Augustina Tomáše z Weeberu a dědiců po Karlu Antonínu Červinkovi u Dubských (1766), jednání a protokol o likvidaci pohledávek věřitelů po smrti Maxmiliána Dubského († 1767) se seznamem věřitelů a návrhem konečného finančního vyrovnání (1768-1769);karton207
3177Misc. X/120Žaloba Františka Vysloužila, měšťana v Hustopečích, zastupovaného advokátem Františkem Langerem, na Františka Mahra o dluh 230 zl. - mj. dlužní úpisy (1763, 1769), zplnomocnění advokáta (1769), žaloba (1769);karton208
3176Misc. X/119Spor polního maršála Augustina Tomáše z Weeberu, zastupovaného advokátem Ignácem Josefem Rangelem, s Adamem Ignácem z Berchtoldu, zastupovaným Františkem Štěpánem, o pohledávku 556 zl. a 8 kusů dukátů - mj. specifikace škody způsobené Weeberovi (1768), zpráva o sporu (1769), vyhlášení rozsudku biskupem Hamiltonem ve prospěch Berchtolda (1769), Weeberovo odvolání (1769), zamítnutí rozsudku lenního soudu, potvrzené císařovnou Marií Terezií (1770), zplnomocnění advokáta Rangela dědici zemřelého Augustina Tomáše z Weeberu k dalšímu právnímu řízení (1772), výtah z Weeberovy závěti z roku 1764 (opis z roku 1773), Berchtoldovo odvolání k rozsudku lenního soudu (1773); karton207
3180Misc. X/123Spor Šebestiána Küblinga, zastupovaného advokátem Ignácem Josefem Rangelem, s držitelem lenního statku Františkem Pillerem z Pillersdorfu o pohledávku 6 000 zl. - mj. dlužní úpis (1775), opisy dektretů na hypotéku 6 000 zl. pro Pillera z let 1771 a 1772 (1776), žaloba a její stažení (1779);karton208
3184Misc. XI/127Spor držitele lenního statku Biskupice Františka Pillera z Pillersdorfu s lenním hofrychtéřem Leopoldem z Lamberga o sekvestraci a extabulaci z léna pro dluh 6 000 zl. - mj. opis dobrozdání lenního písaře Karla z Friedenthalu, že lenní statek není zadlužen (1779), Pillerova stížnost k arcibiskupovi na zaujatost hofrychtéře Lamberga vůči jeho osobě (1785), souhlas arcibiskupa s prodejem statku Pillerovu nezletilému synovi Janu Nepomukovi a s převedením pravomocí na dalšího již plnoletého syna Františka Xavera staršího (1786), kopie dvorského dekretu z roku 1789, kterým je nad lenním statkem Biskupicemi nařízeno opatrovnictví a kurátorem jmenován Karel ze Salmu (1790);karton208
3191Misc. XII/134Žádost komorního revizora Josefa Miesse z Brna o poskytnutí výtahu z lenního kvaternu ke statku Biskupice v souvislosti s projednáním odkazu Jana Antonína Grubenthala ve výši 500 zl. na mešní nadaci pro zemřelou Terezii Götzelovou;1819karton209
3195Misc. XII/138Dobrozdání k taxovému výměru, vystavenému Antonínu Pillerovi z Pillersdorfu v souvislosti se zatížením lenního statku Biskupice hypotékou na 33 020 zl.;1825karton209
3197Misc. XII/140Žádost Antonína Pillera z Pillersdorfu odepsat z kapitálu lenního statku Biskupice 2 000 zl. ve prospěch svého synovce Františka Xavera ml.;1826karton209
3200Misc. XII/143Vymáhání pohledávky ve výši 80 zl. dědici zemřelého lenního písaře Antonína Karáska na Antonínovi Pillerovi z Pillersdorfu;1830 - 1833karton209
3205Misc. XII/148Potvrzení o úhradě a doručení taxového poplatku ve výši 3 zl., včetně poštovného, od Jindřicha z Daunu;1839karton209
3207Misc. XII/150Potvrzení o úhradě a doručení taxového poplatku ve výši 56 zl., včetně poštovného, od Jindřicha z Daunu;1839karton209
3209Misc. XII/152Potvrzení o úhradě a doručení taxového poplatku ve výši 14 zl., včetně poštovného, od bratrů Jindřicha, Vladimíra a Otokara z Daunu prostřednictvím JUDr. Leopolda Biely z Brna;1840karton209
3210Misc. XII/153Potvrzení o úhradě a doručení taxového poplatku ve výši 42 zl., včetně poštovného, od bratrů Jindřicha, Vladimíra a Otokara z Daunu prostřednictvím JUDr. Leopolda Biely z Brna;1841karton209
3211Misc. XII/154Potvrzení o úhradě a doručení taxového poplatku ve výši 9 zl., včetně poštovného, od Jindřicha z Daunu prostřednictvím vrchního úřadu v Bítově;1841karton209
3213Misc. XII/156Doručení dluhu ve výši 24 zl., váznoucího dosud na splátce tržní ceny z doby držení lenního statku Biskupice hrabaty Dubskými, od justičního úřadu kroměřížského panství lennímu depozitníu úřadu;1803karton210
3216Misc. XII/159Potvrzení o úhradě a doručení taxového poplatku ve výši 1 zl. od Jindřicha z Daunu;1848karton210
3221Misc. XII/164Zpráva lenního depozitního úřadu o zaknihování surogátního kapitálu ve výši 27 zl., poukázaného prostřednictvím spořitelny v Brně dřívějším držitelem lenního statku Biskupice Antonínem Pillerem z Pillersdorfu;1863karton210
3222Misc. XII/165Výkaz surogátního kapitálu zapsaného na lenním statku Biskupice, pořízený lenním depozitním úřadem pro JUDr. Aloise Pražáka, zastupujícího držitele statku bratry Jindřicha, Vladimíra a Otokara z Daunu;1866karton210
3223- - -Zlomky registratury z období působení hrabat z Widmeru (alias Widmeyru) na lenním statku Biskupice - mj. přiznání dluhu 8 000 zl. doktorem obojího práva a syndikem ve Vídni Janem z Widmeru u Františka z Magni (1630), vklad dílu statku Biskupice po Zachariáši Laryšovi ze Lhoty ve prospěch Kateřiny Nedělkovské, rozené Šarovcové ze Šarova (1634), osvědčení vicerektora Štěpána Zwirschlaga z univerzity ve Vídni pro Ferdinanda z Widmeru o nároku na držení statku, plynoucího ze závěti jeho matky Johany z Widmeru, rozené Moserové (1639);karton210
3225- - -Zlomky registratury z období působení Jana Karla Staindla z Plessenödtu a Tullia Miglia z Prumbergu na lenním statku Biskupice - mj. dlužní úpis Staindla na 121 zl. (1668), Staindlova zpráva o jeho insolventnosti (1671), zplnomocnění vdovy Anny Staindlové, rozenéTrautnerové z Trautenheimu, pro JUDr. Bedřicha Plaucka z Vídně k zastoupení ve sporu s Tulliem Migliou z Prumbergu (1674), spor s Migliou (1675-1676), jednání o prodeji statku Újezd Barborou Cischini, rozenou Pästell, se Zdeňkem Bohuslavem Dubským z Třebomyslic (1680);1668 - 1680karton210
3226- - -Zlomky registratury z období působení Dubských z Třebomyslic na lenním statku Biskupice - mj. půhon fiskálního úřadu na Zdeňka Bohuslava Dubského (1682), ratifikace prodeje statku (1695), prodej léna Újezd Františku Antonínu Salavovi z Lípy (1698), spor Jany Kateřiny Odkolkové z Újezdce, rozené Lvové z Prožanku, s Kryštofem Ludvíkem Dubkým o dluh 80 zl. (1725), svědecká relace měšťanů ze Znojma, nárokující finanční příspěvky z pozůstalosti Kryštofa Ludvíka Dubského (1727), spor Zdeňka Bohuslava Dubského s matkou Alžbětou, rozenou Zniovskou z Korkyně, o movitosti z otcovy pozůstalosti (1728), přijetí investitury na léno Biskupice Zdeňkem Bohuslavem Dubským v zastoupení Karla Adama Kašnice z Weinbergu (1740), relace měšťana Václava Antonína Vrabce z (Valašského) Meziříčí a Václava Antonína Harasovského z Harasova o úmrtí Karla Zigmunda Dubského ve (Valašském) Meziříčí († 1744), matriční výpis o narození Jana Karla Dubského (* 25.7.1729) vystavený farářem a děkanem Bartolomějem Čižkou (1747), požitky ze statku Biskupice využívané vdovou po Zdeňku Bohuslavu Dubském Mariií Josefou, rozenou z Bubna (1748), opis testamentu ze 6.4. 1756 Marie Rosy rozené z Kaisersheimu († 1756), první manželky Jana Karla Dubského (1756), dluhopis na 50 zl., půjčených od Jana Javůrka z Třebíče, vystavený Marií Josefou rozenou z Kaisersheimu, manželkou Maxmiliána Dubského (1757), svatební smlouva Maxmiliána Dubského s Marii Josefou rozenou z Kaisersheimu (1757), kauza Terezie rozené Meixnerové z Meixenau, zapuzené druhé manželky Jana Karla Dubského (1760), zplnomocnění Augustina Tomáše z Weeberu k vymáhání pohledávky 501 zl. na bratrech Dubských Janu Karlovi a Maxmiliánovi (1762-1763);1682 - 1763karton210
3227- - -Zlomky registratury z období působení Pillerů z Pillersdorfu na lenním statku Biskupice - mj. prodej vrchnostenské palírny, masného krámu a potašárny židovi ze Slavkova (u Brna) Izraeli Ruberlovi za 800 zl. (1796), vklad 100 zl. za prodej palírny v Biskupicích do lenní depozitní pokladny (1798), vklad 21 zl. z dluhu Dubských do depozitní pokladny (1803), stanovení ročního odstupného ze statku Biskupice Antonínem Pillerem jeho synovci Františku Xaverovi ml. ve výši 965 zl. (1824), depozitní záležitosti (1831);1796 - 1831karton210