Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
3080Misc. III/25Separace majetku po zemřelé Anně Dubské, manželce Kryštofa Ludvíka Dubského z Třebomyslic, rozené Příchovské z Příchovic - mj. stížnost biskupa Schrattenbacha u moravského královského tribunálu v Brně na krajský úřad ve Znojmě stran jím provedené uzávěry majetku na Biskupicích a pověření Jana Josefa Bartonidese z Tiranu pozůstalostním řízením (1725), Bartonidesovy relace (1725), žádost Dubského o povolení hypotéky na statku Biskupice s negativním vyjádřením biskupa (1726-1727);1725 - 1727karton199
2919Q-I-d-17/1Prohlášení bratrů z Daunu, Jindřicha, Vladimíra a Otokara, že před olomouckým arcibiskupem Somerau-Beckem složili lenní slib a přijali investituru na lenní statek Biskupice - mj. popis lenního statku, pamětní zápis o hypotékách váznoucích na statku;1839karton188
2994Oner. I/9Připsání věna na lenním statku Biskupice manželce Františka Pillera z Pillersdorfu - mj. Pillerova žádost o připsání 10 000 zl. manželce, neboť touto částkou mu vypomohla při získání lenního statku Biskupice (1779), vyjádření olomoucké kapituly (1780), Pillerova námitka k arcibiskupovi o prodlevě jednání s kapitulou (1780), Pillerova nová žádost (1781), další námitky kapituly a mocný list arcibiskupa Colloredo-Waldsee se snížením věna na 6 000 zl. s dobou splatnosti 10 let (1781), Pillerovy námitky (1781), intervence c.k. moravského tribunálu ve prospěch Pillera (1781), návrh mocného listu na věno 10 000 zl. s dobou splatnosti 10 let (1781), Pillerův nesouhlas s novým listem (1782), souhrnná relace lenní kanceláře k celé kauze (1782), mocný list arcibiskupa nařizující Pillerovi složit dlužných 6 000 zl. z roku 1771 do lenního depozita (1785), žádost manželů Pillerových Fantiška Xavera st., syna Františka, a Jeannette roz. Mathényi z Kösselökö o hypotéku 10 000 zl. podaná v souvislosti s předchozím věnem (1785), intabulace mocného listu arcibiskupa Colloredo-Waldsee na hypotéku 10 000 zl. (1785), oznámení Františka Xavera st. Pillera o započetí depurace hypotéky v roce 1808 (1805);1779 -1805karton194
2998Oner. I/13Žádost Františka Xevera st. Pillera z Pillersdorfu, zastoupujícího rovněž bratry, o prodloužení doby splatnosti hypotéky ve výši 10 000 zl., poskytnuté již dříve jeho zemřelému otci na lenním stataku Biskupice, o dalších 20 let a požadavek na schválení prodeje vrchnostenských realit : dvou hostinců, pekárny a kovárny;1797 -1798karton194
3139Misc.VII/82Jednání a spory Adama Ignáce z Berchtoldu s Augustinem Tomášem z Weeberu o prioritní právo na koupi lenního statku Biskupice od bratrů Jana Karla a Maxmiliána Dubských z Třebomyslic - mj. relace o neutěšeném hospodaření a osobním životě bratrů Dubských (1756,1760), žádost bratrů Dubských o poskytnutí hypotéky 6 000 zl. na dobu 10 let za účelem prodeje statku a souhlas biskupa (1760), relace lenního advokáta Josefa Schirmeissena o zamýšleném prodeji statku bratry Dubskými Augustinu z Weeberu prostřednictvím Karla Josefa Sauerschicka (1761), kupní smlouva Dubských s Ignácem z Berchtoldu na prodej statku za 20 000 zl. (1761), kupní smlouva Dubských s Augustinem Tomášem z Weeberu na prodej statku za 25 000 zl. (1761), jednání o prodeji, nesrovnalosti v kupní smlouvě, relace agenta Haimmerleho z Vídně biskupu Hamiltonovi, Weeberův regres a dohoda ve prospěch Berchtolda (1761-1762), stížnost Berchtolda k biskupovi na postupující devastaci statku Dubskými (1762), dekret biskupa k předání statku Berchtoldovi (1762), rozhodnutí c. k. justiční rady ve Vídni pozastavující prodej statku z důvodu zajištění výživného sourozencům Dubských a jejich dětem, následná jednání (1763-1765), dekret biskupa Hamiltona k nedělitelnosti lenních statků s odvoláním na císařskou pragmatickou sankci (1764), zřízení komise pro likvidaci pohledávek váznoucích na statku Biskupice (1765-1766), přizvání Berchtolda ke složení investitury (1767), závěrečné stanovení kupní ceny statku Biskupice na 15 200 zl. a pohledávek váznoucích u věřitelů na 2 400 zl. (1768);karton205
3180Misc. X/123Spor Šebestiána Küblinga, zastupovaného advokátem Ignácem Josefem Rangelem, s držitelem lenního statku Františkem Pillerem z Pillersdorfu o pohledávku 6 000 zl. - mj. dlužní úpis (1775), opisy dektretů na hypotéku 6 000 zl. pro Pillera z let 1771 a 1772 (1776), žaloba a její stažení (1779);karton208
3195Misc. XII/138Dobrozdání k taxovému výměru, vystavenému Antonínu Pillerovi z Pillersdorfu v souvislosti se zatížením lenního statku Biskupice hypotékou na 33 020 zl.;1825karton209