Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
3094Misc. III/39Spor nájemce lenního statku Biskupice Jana Václava Slováka s Janem Karlem a Maxmiliánem bratry Dubskými z Třebomyslic o maření a rušení nájemní držby : fascikl 1. : akta ze zasedání komise - mj. opis nájemní smlouvy z roku 1755, výkazy předem vyplacených čtvrtletních záloh (1756-1758); fascikl 2. : přísežná prohlášení a výpovědi svědků (1757);karton200
3094Misc. III/39Spor nájemce lenního statku Biskupice Jana Václava Slováka s Janem Karlem a Maxmiliánem bratry Dubskými z Třebomyslic o maření a rušení nájemní držby : fascikl 3. : akta ze zasedání komise (1758); fascikl 4. : podklady pro jednání, závěrečný protokol - mj. nájemní smlouva (1755), výkazy dobytka a kmenového majetku na statku (fundus instruktus - 1755 a 1757), výkazy vyplacených čtvrtletních záloh (1755-1758), přísežná prohlášení a výpovědi svědků (1758); fascikl 5. : shrnující zpráva (Referatus) z komisionelního šetření (1758); fascikl 6. : závěrečný protokol (Protocollum Comissionis) z jednání (1758); fascikl 7. : likvidace škody vzniklé na statku za působení Slováka (1760-1761);1755 - 1761karton201
3048Pacht. I/1Pachtovní smlouva uzavřená mezi bratry Janem Karlem a Maxmiliánem Dubskými z Třebomyslic a Janem Václavem Slovakem na pronájem lenního statku Biskupice na dobu od prosince 1755 do listopadu 1761;1755karton196
3054Sperr. I/5Majetkové záležitosti lenních statků Biskupice a Újezd - mj. intabulace lenního statku Újezd Janu Josefu Bartonidesovi z Tiranu (1714), potvrzení vkladu 4 000 zl. na léně Biskupice biskupen Schrattenbachem pro manželku Zdeňka Bohuslava Dubského z Třebomyslic Josefu z Bubna a Varlichu (1728), věnný list Dubského manželce na vklad 3 000 zl. (1729), ustanovení relátorů pro zápis statku Újezd do lenních desk (1731), připsání věna Zdeňkem Dubským manželce Josefě (1736), kopie testamentu Zdeňka Dubskéhé z roku 1745 (1747), oznámení úmrtí Zdeňka Dubského, vyhlášení závěry a inventury na léně biskupem Troyerem (1747), inventář majetku a výnosu na statku Biskupice (1747), výpis (Pamatka) k plnoletosti Dubského syna Jana Karla (1747), zrušení závěry a uvedení Jana Karla v léno, současně coby poručníka bratra Maxmiliána (1748), oznámení úmrtí Jana Josefa Bartonidese z Tiranu († 25.4.1750), šetření stavu hospodáření Jana Karla Dubského na statku : zimní osevná tabule, obroční pivní a důchodní účty, revize účtů, relace Jana Nepomuka Kaltschmidta z Eisenberka (1752-1755), stížnost nájemce statku Jana Václava Slováka na překážky kladené mu bratry Dubskými Janem Karlem a Maxmiliánem (1756), relace Jana Karla a Kaltschmidta z Eisenberka o hospodaření na statku (1757), rozhodnutí biskupa Troyera ve věci špatného hospodaření bratrů Dubských na statku Biskupice (1757), ustanovení Jana Karla poručníkem pěti nezletilých synů a vklad poručnické kauce 3 000 zl. v jeho prospěch (1757), ustanovení Františka Pillera z Pillersdorfu poručníkem nezletilých potomků Františka Josefa Bartonidese z Tiranu a zápis dluhopisu na 2 000 zl. v jeho prospěch (1785);1714 - 1785karton126
3070Misc. II/14Hospodářské záležitosti a účty lenních statků Biskupice a Újezd - mj. reverz rychtáře Tobiáš Štiava v Újezdě, kterým přiznává dluh za černého vola, koupeného od nebožtíka Matyáše z Wertema (1659), reverz obce Biskupice, kterým je přiznán dluh za obilí u Pavla Bedřicha Kozelky, důchodního u Matyáše z Wertema (1662), pronájem Dolního mlýna Danielovi Vlčohorskému (1666-1667), pronájem Horního mlýna Matěji Polákovi (1667), postavení do služby : Jakuba Černého za ovčáka k panskému dobytku (1666), Ondřeje Švába s manželkou za šafáře a šafářku (1667), Lukáše Pařízka za panského hajného (1667), Jana Woguna za panského sládka (1667), Jana Kříže za pasáka krav a řezače slámy (1667), Anny Jiříčkové, Mariny Starší a Kateřiny Mikstové za děvečky a Havla Voláka za pacholka při panském dvoře (1667), Šimona Doležela na řezání píce pro dobytek (1677), smlouva s kominickým mistrem Gabrielem Rottem ze Znojma o vymetání komínů na zámku a ve dvorech (1667), měsíční výkazy vybraného mýta a různé další hospodářské účty (1667-1668), vyšetřování správce Karla Františka Zlny a stanovení jím způsobených dluhů (1668-1669), Zlnova žádost k biskupovi o milost (1670);1659 - 1670karton198
3071Misc. II/15Správa lenních statků Biskupice a Újezd v době kaducity - mj. jednání moravského zemského purkrabího Františka Karla de Castro o koupi, resp. pronájmu statku (1668), relace správce statku Karla Františka Zlny (1668), nabídka statku Norbertovi, opatu kláštera sv. Hypolita ve Znojmě a jeho odpověď (1668), soupis platů a deputátu odváděných čeládce na statku (1668), vyšetřování správce Zlny a jeho odstoupení (1668), instrukce pro Zlnova nástupce (1668), jednání Jan Karla Staindla z Plessenödtu o koupi statku (1668), inventář statků (1668), relace správce Daniela Zalšíka k situaci na statku (1668), reverz, kterým obec Biskupice přiznává spolek některých sousedů se správcem Zlnou (1668), Staindlova dohoda s biskupem na prodej statků (1668), intervence opata Norberta ve prospěch Staindla (1668), prohlášení Staidla o složení tax za intabulaci léna (1668), protokol o předání statků Biskupice a Újezd Staindlovi (1668), jednání o exekuci u Staindla za nezaplacení léna (1671), relace o výnosech na statcích Vranov a Nový Hrádek ve Znojemském kraji v období let 1668 až 1671 (1671), zpráva z Brna od Gebharda Fibuse z Fibussternu o záměru Tullia Miglia z Prumbergu koupit lenní statky (1671), relace lenního hofrychtéře Jiřího Valeriána Podstatského z Prusinovic o exekuci Staindlova majetku v Biskupicích ve výši 9 000 zl. (1674);1668 - 1674karton198
3096Misc. IVa/39bMajetkoprávní záležitosti a spory hrabat Dubských - mj. spor Václava Pospíšila se Zdeňkem Bohuslavem Dubským z Třebomyslic o 560 zl. (1729), zajištění vdovského věna vdově Josefě Dubské (1747), spor bývalého správce statku Biskupice Františka Ignáce Streita z Vyškova s Janem Karlem Dubským o 300 zl. (1750), spor vdovy Josefy Dubské se synem Janem Karlem o úroky (17551-1753), spor správce léna Karla Antonína Červinky s Janem Karlem Dubským o 400 zl. (1755), reverz Maxmiliána Dubského na půjčku 100 zl. od hrnčířského mistra Jana Javůrka z Třebíče (1757), reverz Maxmiliána Dubského na půjčku 1153 zl. od hostinského z Třebíče Konstantina Galanty (1757), spor Jana Václava Slováka s Janem Karlem Dubským o porušení nájemní smlouvy (1758, 1761), žaloby na bratry Jana Karla a Maxmiliána Dubské věřiteli : od židů Wolfa a Mojžíše Samuelových z Biskupic a Izáka Landsmanna z Police, od měšťana Františka Jana Thilla ze Znojma, mlynáře Jana Vlčka z Kralic, šafáře Ondřeje Benauera z Biskupic, řezníka Václava Rybnického z Rouchovan, soukeníka Jana Leopolda Ceplichala z Třebíče, mlynáře Jana Melkuse z Lukova, správce Františka Josefa Mahra z Biskupic, sládka Martina Smetany z Biskupic, šafáře Jiřího Šandy z Biskupic, mlynáře Tomáše Reichla z Vítonic, Jana Nepomuka Sedlického z Biskupic a obročního Josefa Emanuela Schindlera z Biskupic (1759-1763), instrukce císařovny Marie Terezie a biskupa Hamiltona k prodeji zadlužených lenních statků Biskupice a Újezd (1764), žádost bratrů Dubských o provolení prodeje statků a jednání o prodeji (1764-1767), úmrtí Maxmiliána Dubského (†1768), soupis věřitelů na statcích a návrh na likvidací jejich pohledávek (1768-1769);1729 -1769karton202