Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
2875Q-I-d-8/1Komisionelní šetření a narovnání mezi bratry Janem Karlem a Maxmiliánem Dubskými z Třebomyslic, spolumajiteli lenního statku Biskupice, a nájemcem statku Janem Václavem Slovákem a ve věci pádu ovcí a jiných škod, vzniklých na statku za působení Slováka;1758karton188
3094Misc. III/39Spor nájemce lenního statku Biskupice Jana Václava Slováka s Janem Karlem a Maxmiliánem bratry Dubskými z Třebomyslic o maření a rušení nájemní držby : fascikl 3. : akta ze zasedání komise (1758); fascikl 4. : podklady pro jednání, závěrečný protokol - mj. nájemní smlouva (1755), výkazy dobytka a kmenového majetku na statku (fundus instruktus - 1755 a 1757), výkazy vyplacených čtvrtletních záloh (1755-1758), přísežná prohlášení a výpovědi svědků (1758); fascikl 5. : shrnující zpráva (Referatus) z komisionelního šetření (1758); fascikl 6. : závěrečný protokol (Protocollum Comissionis) z jednání (1758); fascikl 7. : likvidace škody vzniklé na statku za působení Slováka (1760-1761);1755 - 1761karton201
3175Misc. IX/118Spor nezletilých potomků od bratrů Jana Karla a Maxmiliána Dubských, zastupovaných kurátorem ex offo JUDr. Josefem Vratislavem Monsem, s věřiteli bratrů Dubských o nárok na výnos z prodeje lenního statku Biskupice - mj. specifikace škody způsobené věřitelům bratry Dubskými (1767);karton207
3176Misc. X/119Spor polního maršála Augustina Tomáše z Weeberu, zastupovaného advokátem Ignácem Josefem Rangelem, s Adamem Ignácem z Berchtoldu, zastupovaným Františkem Štěpánem, o pohledávku 556 zl. a 8 kusů dukátů - mj. specifikace škody způsobené Weeberovi (1768), zpráva o sporu (1769), vyhlášení rozsudku biskupem Hamiltonem ve prospěch Berchtolda (1769), Weeberovo odvolání (1769), zamítnutí rozsudku lenního soudu, potvrzené císařovnou Marií Terezií (1770), zplnomocnění advokáta Rangela dědici zemřelého Augustina Tomáše z Weeberu k dalšímu právnímu řízení (1772), výtah z Weeberovy závěti z roku 1764 (opis z roku 1773), Berchtoldovo odvolání k rozsudku lenního soudu (1773); karton207