Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Velkostatek Svitavy
II. Spisy
II.2. Registratura
II.2.1. Panství/velkostatek
II.2.1.5. Lesní úřad
II.2.1.5.1.Období okupace

223Administrační zprávy (květen 1940 - únor 1945)1940-1945Karton5
224Správní záležitosti, mj. objednávky a nákup kancelářských potřeb, hasebního nářadí, prostředků protiletecké obrany, lhůty pro odevzdání hlášení, styk s cizinci, služby o Vánocích, zajištění pracovní disciplíny, pracovní nasazení, nařízení o používání němčiny v úředním styku1939-1945Karton5
225Porušování hranic revírů, jejich úprava a udržování, hranečníky1940-1943Karton5
226Předávky svitavského revíru1941-1942Karton5
227Pronájmy pozemků, nájemní smlouvy, odkoupené pozemky v Moravském Lačnově - připojen náčrt katastrálního území obce (s.d.), náčrt katastru obce s částí katastru svitavského předměstí z roku 1940 a situační plánek (s.d.)1939-1945Karton5
228Prodej a pronájmy budov, stavební záležitosti, opravy a pojištění objektů, mj. přiložen náčrt půdorysu hájenky ve Skleném (s.d.), opravy lesních cest, chodníků a mostů1939-1945Karton5
229Poskytování cestovních náhrad úředníkům, evidenční karty zaměstnanců, pracovní záležitosti, mj. seznamy zaměstnanců, pracovní doba a pracovní povinnosti, přijímání a propouštění zaměstnanců, korespondence s pracovním úřadem v Moravské Třebové, přidělování potřeb lesním zaměstnancům, mj. přidělování oděvů, obuvi, mýdla a pracích prášků, přídavkové a příplatkové lístky, vánoční příděly potravin a tabákových výrobků, zdravotní pojištění zaměstnanců u Všeobecné nemocenské pokladny v Moravské Třebové1939-1945Karton5
230Dodávky dřeva, rozvrh těžby, dřevní třídy, prodej kmenového a palivového dřeva, výrobní a prodejní tarify, pokyny týkající se odvozu dřeva, využívání motorových pil a přehledy spotřeby benzínu a petroleje1939-1945Karton6
231Pronájem honiteb, vydávání zbrojních pasů, plány a výkazy odstřelu zvěře, hlášení o stavu zvěře, mj. seznam hostů honů a pozvánky k honům na zajíce a lišky v roce 1944; připojen náčrt tzv. Březovského lesa (s.d.) a dalšího nejmenovaného lesa (s.d.)1939-1945Karton6
232Lesní semena, hnojení vápnem, používání ochranných prostředků, vedlejší užitky lesního hospodářství, mj. pařezy, klestí, stelivo, vánoční stromky, houby a lesní plody1939-1944Karton6
233Opatření vydaná mj. pro používání zbraní, při lesních požárech, vichřicích, sněhových kalamitách a ohrožení lýkožroutem, informace o lesní stráži a francouzských válečných zajatcích (r. 1944)1939-1944Karton6
234Korespondence zasílaná revírům Knížecí-arcibiskupskou lesní správou Mírov, opisy dopisů okupačních úřadů, příkazy a nařízení týkající se mj. úsporných opatření, pracovní morálky, pracovního nasazení a válečných sbírek1939-1945Karton6
235Korespondence zasílána jednotlivým lesním zaměstnancům, týkající se mj. pracovních a provozních záležitostí, zajištění pořádku a bezpečnosti, pracovního nasazení, prodeje dřeva a dovolené1939-1945Karton6