Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
I nventáře a katalogy Zemského archivu v O pavě
Číslo listu NAD: 1020
Evid. číslo pomůcky: 1601
Jindřich Gewiner, výroba cukrovinek, Bílovec
1945 – 1949 (1954)
INVENTÁŘ
________________________________________________Zpracovala: Bc. Andrea Jahnová
Opava 2008
Obsah
Úvod………………………………………………………………………………str.3-6
I. Spisový materiál
1. Spisy
a) Vedení a správa……………………………………………………str.7
b) Investice a výstavba…………………………………….................str.7-8
II. Účetní materiál
1. Účetní knihy………………………………………………………..str.8
2. Účetní spisy………………………………………………………...str.8
III. Stavebně-technická dokumentace
1. Stavební dokumentace…………………………………………..…str.9
2. Technická dokumentace………………………………….....……..str.9-10
2
Úvod
I. Vývoj původce archivního fondu
Počátky tovární výroby cukrovinek v domě č.p. 663 na Štefánikově ulici v Bílovci je
možno klást do období kolem roku 1925, kdy zde byla provizorně v budově bývalé stodoly
zřízena první výrobna. Jednalo se o 14 x 9 x 3,5 metru veliký objekt s jednou otočnou pecí.
Celá nemovitost patřila v té době Otto Schetkemu. Nepodařilo se však doložit z písemných
pramenů, kdo byl prvním prokazatelným provozovatelem živnosti. V těsném sousedství této
nemovitosti se nacházel dům č.p. 687 manželů Viktora a Krimhildy Augustinových, kteří zde
provozovali živnost hostinskou, a také malou řeznickou prodejnu.V poválečném období byly
obě tyto nemovitosti sloučeny a sloužily firemním účelům. Podle živnostenského oprávnění
Okresního úřadu v Bílovci ze dne 20. 11. 1934 byla v domě č.p. 663 na Štefánikově ulici (v té
době Vil. Kleppicka) zapsána svobodná živnost Františka Schetkeho. Jednalo se o tovární
výrobu oplatků, perníků, keksů, orientálních cukrovinek, bonbónů a jiného cukrářského
pečiva. Tuto živnost si nechal František Schetke, narozený roku 1903, zapsat již 14. 8. 1934 i
u Obchodní a živnostenské komory v Opavě. V době před okupací však tuto živnost prakticky
neprovozoval. Byl vyučen zámečníkem, a také záhy narukoval k německé armádě.
Ihned po skončení války se národním správcem budov jak Otto Schetkeho, tak také
manželů Augustinových stal Jindřich Gewiner, narozený roku 1888. Podle živnostenského
listu, který mu vystavil okresní úřad v Bílovci 19. 12. 1935, provozoval až do roku 1943
„cukrářství a pernikářství“. Hned v roce 1945 zažádal o opětovné povolení provozování
živnosti cukrářské se sídlem v Bílovci. Bylo mu uděleno v červnu 1945, prozatímně, na dobu
10-ti měsíců. Horečně započal se stavební činností. Provozovna v domě Schetkeových byla
v žalostném stavu. Propojil ji s domem Augustinových, odboural staré kůlny, přistavěl
skladiště, zakoupil novou cukrářskou pec a strojní vybavení. Již koncem roku 1945 byla
výroba cukrářského zboží opět v provozu. Fungovala oplatkárna i pernikárna, závod
zaměstnával 3 kvalifikované zaměstnance, 27 pomocných pracovnic, 1 pracovníka do
kanceláře a 2 zámečníky. Firma měla i vlastní zámečnickou dílnu. Vyráběny byly oplatkové
řezy plněné cukrovou náplní, neslazené dortové oplatky a volné perníčky. Jindřichu
Gewinerovi se podařilo vybudovat prosperující firmu. Stále však usiloval o udělení trvalého
živnostenského povolení. Byl vyučen cukrářem, nad živností po Františku Schetkem mu
národní správa udělena nebyla. Živnostenský list nakonec získal 7. srpna 1947. Firma se však
začala dostávat do finančních potíží. Neplatila dodávky zboží, nesplácela půjčky. Začínaly se
množit žaloby a soudní jednání.
K 1. lednu 1949 byla majetková podstata firmy Gewiner po znárodnění začleněna do
národního podniku Slezský průmysl jemného pečiva v Opavě bez nemovitostí, protože ty již
byly konfiskovány v roce 1945. Postupně je převzalo Ústřední spotřební a výrobní družstvo
Budoucnost a provozovalo v objektu bývalé firmy na trvanlivé pečivo pekárnu. Další objekty
firmy patřily také Centrální mlékárně v Ostravě. Až do roku 1954 se táhly spory o zaplacení
3
pohledávek likvidované firmy mezi Slezským průmyslem jemného pečiva a nájemci objektu.
Z firemních peněz bylo totiž na obnovu a znovuvýstavbu nemovitosti vyplaceno celkem
976 420 korun ve staré měně. Tato částka tak byla pohledávkou Slezského průmyslu jemného
pečiva na firemních nemovitostech. Tyto pohledávky nakonec přešly na nového nájemce
budov, Okresní svaz spotřebních družstev v Bílovci. Ten zde provozoval cukrářské dílny a
sklady.
II. Vývoj a dějiny archivního fondu
Z činnosti firmy Jindřich Gewiner, výroba cukrovinek, Bílovec se dochovalo velmi malé
množství písemností. Je to především zapříčiněno velmi krátkou dobou trvání firmy.
Dokumenty, které se dochovaly, byly převzaty při likvidaci firmy v roce 1949 Slezským
průmyslem jemného pečiva, národní podnik Opava. Podnikový archivář František Vaněk tuto
dokumentaci v roce 1977 roztřídil a zpracoval formou prozatímního inventárního seznamu.
Následně byly předány na základě rozhodnutí Archivní správy MV ČR ze dne 31. 8. 1977
Státnímu oblastnímu archivu v Opavě dne 26. 10. 1977 Čokoládovnami, oborovým podnikem
Praha, odštěpným zábodem Opavia Opava. Zaevidovány byly pod přírůstkovým číslem 65/77.
III. Archivní charakteristika archivního fondu
Fond Jindřich Gewiner, výroba cukrovinek, Bílovec byl převzat z podnikového archivu
Čokoládoven, oborového podniku Praha, odštěpný závod Opavia Opava jako nezpracovaný.
Písemnosti fondu vznikaly z úřední, obchodní, provozní a jiné činnosti firmy. Dochoval se
především materiál aktové povahy, několik účetních knih a stavebních plánů. Aktový materiál
není nijak souvislý, původní registraturní pomůcky se nedochovaly. Z těchto důvodů byly
dokumenty při pořádání seřazeny podle uměle vytvořeného pořádacího schématu. Do úvodní
kapitoly „Vedení a správa“ byly zařazeny dokumenty podávající svědectví o vývoji firmy.
Jsou to výpisy z listu vlastnictví minulých majitelů nemovitostí, protokoly o revizi objektu,
doklady o právních sporech ve věci neplacení pohledávek firmy, a také materiály vztahující se
k začlenění majetkové podstaty znárodněné firmy do Slezského průmyslu jemného pečiva,
národní podnik Opava. Do kapitoly „Investice a výstavba“ byly zařazeny doklady o
stavebních řízeních při rekonstrukci válkou a věkem sešlých nemovitostí, odhady a popisy
budov a finanční rozpočty nákladů stavebních prací.
Do následujících oddílů „Účetní knihy“ a „Účetní spisy“ byl soustředěn materiál účetního
charakteru, kterým je souvislá řada hlavních knih z let 1945 - 1947, a také souvislá řada
účetních bilancí a inventur majetku za roky 1945 – 1948. Poslední částí fondu je kapitola
s názvem „Stavebně-technická dokumentace“. Tato je rozdělena na oddíl „Stavební
dokumentace“, v níž jsou především plány rekonstrukce výrobny a jejího postupného
rozšiřování o skladové plochy. V oddílu „Technická dokumentace“ najdeme plány
technického zařízení a vybavení firmy.
Z činnosti firmy se dochoval materiál v rozsahu let 1945 – 1949 (1954). Počátkem vzniku
4
fondu je rok 1945, kdy Jindřich Gewiner dostává živnostenské oprávnění k provozování
cukrářské výrobny. Ukončení činnosti firmy nastalo na počátku roku 1949, kdy byla její
majetková podstata včleněna do Slezského průmyslu jemného pečiva, národní podnik Opava.
Až do roku 1954 se vedla jednání mezi tímto podnikem a novými nájemci budov o splacení
investičních pohledávek, proto je stanoven jako posteriorum.
Dokumenty jsou fyzicky dobře zachovalé a jsou psány česky a německy.
Pořádací schéma:
I. Spisový materiál
1. Spisy
a) Vedení a správa
b) Investice a výstavba
II. Účetní materiál
1. Účetní knihy
2. Účetní spisy
III. Stavebně-technická dokumentace
1. Stavební dokumentace
2. Technická dokumentace
Při pořádání byla provedena vnitřní skartace. Vyřazeny byly pouze karty kont, osobní karty
zákazníků firmy, pokladní deník a deník z let 1945 – 1947. Množství vyskartovaného
materiálu činilo 0,35 bm.
Ke dni uspořádání obsahuje fond 26 inventárních jednotek, z toho 6 úředních knih, 1
karton spisů a 6 plánů. Plány jsou uloženy v kartonu. Celkový rozsah fondu je 0,25 bm.
IV. Stručný rozbor obsahu archivního fondu
Z hlediska odborného jsou studijní možnosti badatelů ve fondu omezené. Materiálu se
dochovalo vzhledem ke krátké době fungování firmy málo. Za zmínku stojí především pečlivě
vedený účetní materiál a také stavební odhady válkou a stářím poničených budov, které byly
v poměrně krátké době opraveny a v nich opět zahájena výroba cukrovinek. K tomuto období
jsou ve fondu také velmi zajímavé stavební plány. Část materiálu také podává svědectví o
začlenění majetkové podstaty firmy do velkého průmyslového závodu.
V. Záznam o uspořádání archivního fondu a sestavení pomůcky
Fond uspořádala a inventář sestavila v dubnu 2008 Bc. Andrea Jahnová v Zemském
archivu v Opavě.
5
Použité prameny:
Zemský archiv v Opavě, fond Obchodní a živnostenská komora, kart. 579
Státní okresní archiv v Novém Jičíně, fond Okresní úřad Bílovec, rejstřík svobodných
živností z roku 1934, číslo 76
Státní okresní archiv v Novém Jičíně, fond Okresní národní výbor Bílovec, kart. 357, 585
Státní okresní archiv v Novém Jičíně, fond Městský národní výbor Bílovec, kart. 63
6
Název fondu: Jindřich Gewiner, výroba cukrovinek, Bílovec
Značka fondu: Gewiner Bílovec
Časové rozmezí: 1945 – 1949 (1954)
Počet evidenčních jednotek: 13 (6 úředních knih, 1 karton, 6 plánů)
Počet inventárních jednotek: 26
Rozsah fondu v bm: 0,25 bm
Stav ke dni: 15. 5. 2008
Fond zpracoval: Bc. Andrea Jahnová
Pomůcku sestavil: Bc. Andrea Jahnová
Počet stran: 11
Inventář schválil: PhDr. Karel Müller
Č.j.: ZA/882/2008
11