Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Rudolf Gudrich
4. Sdružení dobrovolného hasičstva slovanského

91Korespondence 1902 (první stanovy Sdružení v češtině a v polštině, zákaz ministerstva vnitra, doplnění stanov, pozvánka na ustavující sjezd v Bochni 26.-27.7.1902, program sjezdu, zápis z ustavující schůze Sdružení, plné moci delegátů od jejich zemských hasičských jednot, program připravované mezinárodní hasičské výstavy v Londýně 1903 a j.)1902karton2
92Korespondence 1903 (zápis o schůzi sjezdového výboru v Praze, žádost Sdružení o státní subvenci zaslaná na říšskou radu, zasedání výboru Sdružení v Moravské Ostravě, pozvánka na zasedání, program a protokol ze zasedání, zpráva o činnosti výboru Sdružení, první valný sjezd Sdružení v Praze (příprava sjezdu, korespondence činovníků v organizačních záležitostech sjezdu, pozvánka, program, pokyny pro haličské účastníky pražského sjezdu a j.)1903karton2
93Korespondence 1904 (korespondence s Reichsverbandem týkající se účasti na mezinárodním hasičském kongresu, francouzsky psané dopisy Mezinárodní hasičské rady představitelům Sdružení s překladem, koncept a francouzský překlad protestu Zemské ústřední hasičské jednoty království Českého zaslaný Mezinárodní hasičské radě proti diskriminaci slovanských jazyků při jednáních rady a mezinárodních hasičských kongresů, protokol ze schůze Sdružení v Krakově v srpnu 1904 a j.)1904karton2
94Korespondence 1905 (žádost Mezinárodní hasičské rady o zaplacení příspěvku, program chystané schůze Sdružení v Luhačovicích v červnu 1905, protokol z valné hromady v Luhačovicích, žádost o slevu jízdného na ministerstvo drah, oznámení jmen zástupců slovanského hasičstva Mezinárodní hasičské radě a j.)1905karton2
95Korespondence 1906 (pozvánka na sjezd Sdružení v Krakově v srpnu 1906 a příprava tohoto sjezdu, který se nekonal, část korespondence chybí)1906karton2
96Korespondence 1907 (pozvánka Poláků na zemský sjezd do Lvova, zprávy od poslanců říšské rady A. Zázvorky a J. G. Maštalky o jejich interpelacích ohledně státní subvence pro Sdružení)1907karton2
97Korespondence 1908 (korespondence s F. Troštem, starostou zemské hasičské jednoty v Kraňsku ohledně konání sjezdu Sdružení, s poslancem A. Zázvorkou ohledně státní subvence, přiložena odpověď ministerského předsedy Becka o podpoře žádosti, pokud bude podána, opis žádosti o finanční podporu, adresované ministerstvu vnitra a kvitance na vyplacení 4000 roční subvence, příprava a protokol z valné hromady Sdružení konané 9.8.1908 v Praze)1908karton2
98Korespondence 1909 (pozvánka a protokol ze schůze výboru a technické komise Sdružení v Brně 12. září 1909, návrhy technických norem pro hasičské nářadí a návrhy oběžníků vyplývajících z usnesení schůze, koncepty přednesených referátů, korespondence předsedy, udělení subvence ministerstvem vnitra, hasičské časopisy Technické listy hasičské, Ochrana hasičská, Österreichische Verbands-Feuerwehr-Zeitung , korespondence Sdružení s lázněmi o možnostech ozdravných pobytů hasičů, přiložen informační leták sanatoria v Krči a j.)1909karton2
99Korespondence 1910 (zápis o schůzi technické komise Sdružení 28.3.1910 ve Vídni, tištěný protokol z technické komise Reichsverbandu, příprava sjezdu Sdružení v Lublani, přihlášky hasičů k účasti)1910karton2
100Korespondence 1911 - 1912 (příprava valné hromady Sdružení v Opavě, předání agendy Sdružení Rudolfu Gudrichovi Karlem Vozábem, protokol z valné hromady a schůze technické komise Sdružení 24.3.1912, přiložen formulář "Zápis o zkoušce stříkačky" a technický výkres šroubení stříkačky, změněné stanovy, stanovy ve slovinštině, korespondence se zemskými jednotami týkající se hasičského nářadí, dotaz okresního hejtmanství na sídlo Sdružení, kopie žádosti na Ministerstvo vnitra o umožnění účasti zástupců sdružení na mezinárodním hasičském kongresu a výstavě v Petrohradě 1912, přiložena pohlednice z hasičského cvičení v Petrohradě a j.)1911 - 1912karton3
101Korespondence 1913 (ohlášení změny stanov – vzato na vědomí zemskou vládou a Okresním hejtmanstvím Opava-venkov, poukázání státní subvence pro Sdružení, zápis o schůzi výboru a technické komise Sdružení 8. a 9. září 1913 na Semmeringu, plánování hasičského kursu ve Slatiňanech)1913karton3
102Korespondence 1914 (poukázání státní subvence Zemskou vládou v Opavě, vydávání hasičských tiskopisů – vzory přiloženy, organizace a program týdenního hasičského kursu (školy) připravovaného Sdružením na srpen 1914 v Praze (návrhy témat přednášek, doby konání, materiálního zajištění kursu), pozvánka na výroční valnou hromadu spolku Prvi hrvatski dobrovoljni vatrogasni zbor u Varaždinu)1914karton3
103Korespondence 1915 (jednání činovníků o novém hasičském zákonu, protokol ze společného jednání Sdružení s Reichsverbandem 12.9.1915, text návrhu zákona, korespondence o zákonu) 1915karton3
104Korespondence 1916 (příprava valné hromady a technické komise Sdružení v září 1916, korespondence o valné hromadě, koncept starostova projevu, zápis z výborové schůze, z technické komise a valné hromady 5. - 6.9.1916 ve Vídni)1916karton3
105Korespondence 1917 - 1918 (příprava na valnou hromadu, pozvánka na schůzi výboru a technické komise 24.-25.3.1918 a j.)1917 - 1918karton3
106Gudrichova korespondence se zakladateli Sdružení (schůze slovanských hasičských jednot v Přerově - pozvánka a zápis ze schůze, návrh stanov, pozvánky, protokoly ze schůzí Sdružení, dopisy od činovníků Sdružení)1900 - 1906karton3
107Korespondence týkající se válečné samaritánské služby a účastí hasičstva v ní (oběžníky, pokyny, příručka „Rukověť pomocné služby zdravotní pro hasičské sbory“, korespondence o příspěvcích na Červený kříž, grafy a tabulky týkající se transportu raněných)1914 - 1917karton3
108Korespondence týkající se státní půjčky a sběru kovů pro válečné hospodářství (oběžníky a korespondence s akciovou společností Metallzentrale ve Vídni, Ministerstvem obchodu a Reichsverbandem a s finančními ústavy apod.)1915 - 1916karton3
109Zlomek účetní agendy Sdružení (přehled příjmů a vydání, bankovní výpisy, účetní doklady)1913 - 1919karton3
110Likvidace sdružení po vzniku ČSR a jeho nahrazení Svazem dobrovolného hasičstva československéko1919 - 1931karton3