Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Inventáře a katalogy Zemského archivu v Opavě,
pobočka Olomouc
Č. listu NAD: 1299
Č. pomůcky: 1604
Elektrovod, n. p. Bratislava,
krajský závod Přerov
(1953) 1954 - 1958
Inventář
Zpracovala: Mgr. Milena Kallerová
Olomouc 2008
Obsah
Úvod...................................................................................................3
I. Dějiny původce archivního fondu ............................................3
II. Vývoj a dějiny archivního fondu..............................................4
III. Archivní charakteristika archivního fondu .............................4
IV. Stručný rozbor archivního fondu ............................................6
V. Záznam o uspořádání archivního fondu ...................................6
Spisy………………………………………………………………….7
Účetní knihy………………………………………………………….8
2
Úvod
I. Dějiny původce archivního fondu
Výměrem ministra paliv a energetiky z 30. 12. 1953 zn. 722-138 byl k 1. 1.
1954 zrušen národní podnik Olomoucké energetické rozvodné závody Přerov a jeho
právním nástupcem byl Energotrust, národní podnik Ostrava. Současně byl tímto
výměrem a rovněž k 1. 1. 1954 z Energotrustu vyčleněn přerovský stavebněmontážní
závod a s veškerým majetkem, právy, závazky a zaměstnanci začleněn do národního
podniku Elektrovod Bratislava jako jeho krajský závod.
Elektrovod, národní podnik Bratislava, krajský závod Přerov vznikl a prováděl
ve své spádové oblasti stavebněmontážní činnosti v rámci předmětu podnikání
stanoveném výměrem ministra paliv a energetiky zn. 722-151 z 30. 12. 1953. Šlo
zejména o stavby a opravy trafostanic v obcích, demontáže starých a doslouživších
vedení vysokého a nízkého napětí a stavby nových sítí, pokračování v elektrifikaci
obcí a míst, opravy a likvidace havárií v rozvodné síti, vše na území Olomouckého
kraje a částečně i Gottwaldovského kraje. Kromě staveb, oprav a údržby rozvodných
sítí a dalších energetických zařízení pro potřeby běžného zásobování obyvatelstva a
drobných odběratelů elektřiny prováděl závod i stavbu a údržbu energetického
vybavení velkých závodů na území kraje. Ostatní činnosti spojené s distribucí
elektřiny, obyvatelstvu, malo- i velkoodběratelům v Olomouckém kraji vykonával
Energotrust, národní podnik Ostrava, rozvodný závod Přerov.
Nově vzniklý podnik převzal od Olomouckých energetických rozvodných
závodů Přerov, resp. právního předchůdce, dopravní a mechanizační prostředky,
zásoby materiálu, kancelářské zařízení a inventář potřebný pro jeho další činnost. Dále
převzal rozpracované i plánované zakázky. Pokud se nemovitého majetku týká, stal se
Elektrovod jeho spolumajitelem spolu s Energotrustem Ostrava. Konkrétní podmínky
převodu majetku, práv a povinností, jakož i zaměstnanců a výrobních činností,
upravovala podrobná delimitační dohoda mezi oběma podniky z března 1954 (viz
archivní fond Elektrovod, národní podnik Bratislava, krajský závod Přerov, karton č.
1, inv. č. 1).
Ve výše popsané podobě trval podnik jen krátce, pouze tři roky. V rámci
reorganizace energetických podniků k 1. 4. 1958 byl přerovský krajský závod
národního podniku Elektrovod zrušen na základě výměru ministerstva energetiky č. j.
012.2/896/58 z 15. 3. 1958. Jeho majetková podstata, plán, práva a závazky byly
3
začleněny do národního podniku Energetické rozvodné závody Přerov (viz archivní
fond Elektrovod, národní podnik Bratislava, krajský závod Přerov, kart. č. 1, inv. č. 2,
dále též archivní fond Energetické rozvodné závody, národní podnik Přerov, č. NAD:
1260). Část majetkové podstaty se všemi právy a povinnostmi, která se vztahovala
k činnosti zrušeného krajského závodu Elektrovodu v Přerově v Gottwaldovském kraji
(viz výše), byla převedena na Energetické rozvodné závody Gottwaldov, národní
podnik se sídlem v Otrokovicích.
II. Vývoj a dějiny archivního fondu
O způsobu manipulace a uložení dokumentů v podniku nemáme žádné zprávy.
Vzhledem k velikosti a významu podniku lze předpokládat nějaký kancelářský
pořádek, v dochovaných archiváliích však o něm nejsou žádné zmínky. Případné stopy
manipulace přímo na dokumentech byly narušeny pozdějším uložením v podnikovém
archivu Severomoravských energetických závodů Ostrava, resp. ve spisovně akciové
společnosti Severomoravská energetika Ostrava.
Správce dokumentů závodu Elektrovod Přerov se postupně měnil v souladu
s právním nástupnictvím a organizačními změnami v energetických podnicích –
Energetické rozvodné závody Přerov, Severomoravské rozvodné závody Přerov a
konečně Severomoravská energetika, akciová společnost Ostrava. Tyto změny a s tím
spojené přemísťování materiálu zřejmě byly hlavní příčinou značné mezerovitosti
fondu a místy chybného zařazení dokumentů (viz níže, kapitola III úvodu).
Archivní fond byl uložen v podnikovém archivu národního, resp. státního
podniku Severomoravské energetické závody Ostrava v Křižíkově ulici č. 3 v Ostravě,
v budově bývalé rozvodny, která současně sloužila jako ústřední spisovna podniku, do
r. 1993, kdy byl převzat do Zemského archivu v Opavě, č. přírůstku 42/93. V r. 1996
byl převezen na pobočku v Olomouci k trvalému uložení.
III. Archivní charakteristika archivního fondu
Jak je konstatováno výše, fond je velmi mezerovitý, zůstalo pouhé torzo spisů
k vzniku a zániku závodu, roční hospodářské výkazy a účetní knihy. Ostatní agenda
obvyklá u fondů národních podniků zde chybí (organizace a vedení závodu,
zaměstnanecká agenda, dokumenty o výrobě, účetní materiál aktového charakteru
4
apod.). Vzhledem k tomu, že se jednalo pouze o jeden ze závodů podniku, který měl
sídlo v Bratislavě, lze předpokládat, že nějaké materiály se mohly dochovat v rámci
fondu podnikového ředitelství Elektrovodu, jehož archiválie jsou uloženy na
Slovensku; konkrétní archiv se nepodařilo zjistit.
Fond byl pořádán současně s dalšími fondy energetických podniků se sídlem
v Přerově. Při té příležitosti byly ve fondech Olomoucké energetické rozvodné
závody, n. p. Přerov (č. NAD: 2286) a Energetické rozvodné závody, n. p. Přerov (č.
NAD: 1260) zjištěny archiválie týkající se vzniku a zániku přerovského závodu n. p.
Elektrovod, které byly v rámci pořádacích prací přiřazeny k tomuto fondu.
Vzhledem k malému množství materiálu byly archiválie fondu rozděleny
pouze do dvou základních skupin – Spisy
Účetní knihy.
Další vnitřní členění těchto dvou základních kapitol nebylo nutné. Oddíl Spisy
obsahuje archiválie o delimitaci závodu z právního předchůdce při jeho vzniku a na
právního nástupce při zániku, seznamy základních prostředků, jeden finanční plán a
roční hospodářské výkazy, jejichž nedílnou součástí byly v příloze účetní uzávěrky.
Uzávěrky nebylo možné fyzicky oddělit, nebyly proto převedeny do účetních spisů,
kam by za normálních okolností patřily. Oddíl Účetní knihy obsahuje pouze 4 hlavní
knihy účetní.
Vnitřní skartací bylo vyloučeno nepatrné množství bagatelního podkladového
materiálu k ročním výkazům z l. 1955 - 1957, které se v celkové metráži fondu po
konečném uložení archiválií v kartonech neprojevilo
Vzhledem ke skutečnostem zjištěným při zpracovávání fondů energetických
podniků pracujících na území bývalého Olomouckého kraje byl upřesněn název fondu
na Elektrovod, n. p. Bratislava, krajský závod Přerov. Upravena byla rovněž značka
(Elektrovod Přerov). V dokumentech o delimitaci Elektrovodu z Olomouckých
energetických rozvodných závodů, n. p. Přerov jsou i priora z r. 1953, které se týkají
přípravy této delimitace.
Fyzický stav dochovaných archiválií je dobrý.
Fond obsahuje celkem 13 inventárních jednotek uložených v 6 evidenčních
jednotkách, z nich jsou 2 kartony a 4 úřední knihy.
Vzhledem k malému množství archiválií nebyl inventář fondu opatřen
rejstříky.
5
IV. Stručný rozbor archivního fondu
I přes malé množství materiálu dochovaného ve fondu Elektrovod, n. p.
Bratislava, krajský závod Přerov, získá badatel základní přehled o podniku, resp.
závodě, protože jsou dochovány archiválie o jeho vzniku a zániku a roční výkazy o
hospodaření.
V. Záznam o uspořádání archivního fondu
Fond v r. 2008 zpracovala, inventář sestavila a úvod napsala archivářka Mgr.
Milena Kallerová. Fond je uložen v olomoucké pobočce Zemského archivu v Opavě.
6
Název fondu: Elektrovod, n. p. Bratislava, krajský závod Přerov
Značka fondu: Elektrovod Přerov
Časové rozmezí: (1953) 1954 – 1958
Počet evidenčních jednotek: 6 (4 úřední knihy, 2 kartony)
Počet inventárních jednotek: 13
Rozsah v bm: 0,35
Stav ke dni: 1. 9. 2008
Fond zpracoval: Mgr. Milena Kallerová
Pomůcku sestavil: Mgr. Milena Kallerová
Počet stran: 10
Inventář schválil: PhDr. Karel Müller, ZAO-Ol/399/2008
7