Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Inventáře a katalogy Zemského archivu v Opavě,
pobočka Olomouc
Č. listu NAD: 2286
Č. pomůcky: 1606
Olomoucké energetické rozvodné
závody, n. p. Přerov
(1946) 1950 – 1953 (1954)
Inventář
Zpracovala: Mgr. Milena Kallerová
Olomouc 2008
Obsah
Úvod...................................................................................................3
I. Dějiny původce archivního fondu ............................................3
II. Vývoj a dějiny archivního fondu.............................................4
III. Archivní charakteristika archivního fondu ............................5
IV. Stručný rozbor archivního fondu ...........................................6
V. Záznam o uspořádání archivního fondu ..................................6
Spisy……………………………………………………………...….7
Účetní materiál – Účetní knihy………………………………….…10
- Účetní spisy………………………………….….10
2
Úvod
I. Dějiny původce archivního fondu
V r. 1950 došlo k reorganizaci energetických podniků, která byla zaměřena na
sladění správy rozvodných sítí s novou krajskou organizací státu platnou od 1. 7. 1949
a na realizaci zákona č. 103/1950 Sb. o národních podnicích průmyslových, který v
podstatě právně ukotvoval zestátnění průmyslových podniků znárodněním
provedeným na základě prezidentských dekretů a stanovoval další organizační a
správní podmínky existence národních podniků a jejich hlavní úkoly. Současně byla
v rámci národního podniku Československé energetické závody Praha, který byl
podřízen přímo ministerstvu, oddělena výroba energie v elektrárnách od jejího
rozvodu a dodávky spotřebitelům.
V oblasti energetiky z dosavadních velkých národních podniků spravujících jak
elektrárny, tak rozvodnou síť na území své působnosti vznikly menší energetické
rozvodné závody. Jejich úkolem bylo zajistit zásobování obyvatelstva a podniků
v rámci svého kraje elektřinou, spravovat a zkvalitňovat rozvodnou síť a podílet se na
dokončení elektrifikace obcí a míst v rámci svého kraje. Tyto závody byly
prostřednictvím Československých energetických závodů, národní podnik Praha
podřízeny ministerstvu průmyslu, resp. ministerstvu těžkého průmyslu (od 20. 12.
1950).
Z dosavadního podniku Východomoravské elektrárny, národní podnik Přerov
vznikly dva nové krajské podniky – Olomoucké energetické rozvodné závody, národní
podnik Přerov (dále jen ROL Přerov) s působností pro Olomoucký kraj a Ostravské
energetické rozvodné závody, národní podnik Ostrava s působností pro Ostravský kraj.
Rozvodná síť zasahující do dalších sousedních krajů byla dále v příslušném poměru
delimitována na Brněnské energetické rozvodné závody, národní podnik Brno,
Gottwaldovské energetické rozvodné závody, národní podnik Gottwaldov a
Pardubické energetické rozvodné závody, národní podnik Pardubice.
Kromě zajištění zásobování obyvatelstva a dalších odběratelů elektřinou
v Olomouckém kraji pokračovaly ROL Přerov v přebírání malých elektráren a dalších
drobných energetických závodů do rukou státu. Jednalo se zejména o konfiskáty
německých vlastníků a likvidovaná elektrárenská družstva obcí. Tento proces zahájil
již právní předchůdce ROL Přerov Východomoravské elektrárny, národní podnik
Přerov.
3
V krajské podobě neměla organizace a správa zásobování elektřinou dlouhého
trvání, již v r. 1953 proběhla zásadní reorganizace výroby a distribuce energií
v Československu, počínaje ministerstvem a konče nejnižším článkem, který
zajišťoval napojení spotřebitele k rozvodné síti.
Rozhodnutím ministra paliv a energetiky z 30. 12. 1953, zn. 722-138, byly
zrušeny ROL Přerov. Jejich právním nástupcem se stal Energotrust, národní podnik
Ostrava. Pro zásobování Olomouckého kraje elektřinou byl jako organizační součást
tohoto podniku zřízen v Přerově rozvodný závod (viz archivní fond Energetické
rozvodné závody, n. p. Přerov, č. NAD: 1260). Současně byl z nově vzniklého podniku
vyčleněn přerovský závod provádějící stavební a montážní činnosti, který byl
přičleněn jako krajský závod k novému národnímu podniku Elektrovod Bratislava (viz
archivní fond Elektrovod, n. p. Bratislava, krajský závod Přerov, č. NAD: 1299).
Z ROL Přerov bylo dále delimitováno na příslušné okresní a městské komunální
podniky provádění instalací u obyvatelstva a drobných konečných spotřebitelů
elektřiny, včetně k tomu potřebného majetku.
II. Vývoj a dějiny archivního fondu
O způsobu manipulace a uložení dokumentů v podniku nemáme žádné zprávy.
Vzhledem k velikosti a významu podniku lze předpokládat nějaký kancelářský
pořádek, v dochovaných archiváliích však o něm nejsou žádné zmínky. Případné stopy
manipulace přímo na dokumentech byly narušeny pozdějším uložením v podnikovém
archivu Severomoravských energetických závodů Ostrava, resp. ve spisovně akciové
společnosti Severomoravská energetika Ostrava.
Vlastník, resp. správce dokumentů podniku ROL Přerov se postupně měnil v
souladu s právním nástupnictvím a organizačními změnami v energetických podnicích
– ROL Přerov, Energotrust Ostrava, Energetické rozvodné závody Přerov,
Severomoravské rozvodné závody Přerov a konečně Severomoravská energetika,
akciová společnost Ostrava. Tyto změny a s tím spojené přemísťování materiálu
zřejmě byly hlavní příčinou značné mezerovitosti fondu a místy chybného zařazení
dokumentů (viz níže, kapitola III úvodu).
Archivní fond byl uložen v podnikovém archivu národního, resp. státního
podniku Severomoravské energetické závody Ostrava v Křižíkově ulici č. 3 v Ostravě,
v budově bývalé rozvodny, která současně sloužila jako ústřední spisovna podniku a
po jeho privatizaci i akciové společnosti. Tyto prostory se postupem času ukázaly jako
4
nevyhovující jak z hlediska ochrany zde uloženého materiálu, tak z hlediska
pracovních podmínek podnikových archivářů a správců ústřední spisovny. V r. 1997
dokumenty přestěhovány do nově upravené spisovny akciové společnosti
Severomoravská energetika Ostrava v Sokolské ulici.
U akciové společnosti byly archiválie uloženy od r. 1994 na základě
depozitních smluv z 21. 12. 1994, čj. ZA 2798/95-Sei a z 27. 4. 1998, čj. ZA
3458/97-Bi. Po vypovězení depozitní smlouvy v r. 2005 byl fond převzat koncem roku
2007 do Zemského archivu v Opavě, do depozitáře v Novém Jičíně, přírůstkové č.
1/2008, odkud byl v květnu 2008 převezen na pobočku v Olomouci k archivnímu
zpracování a trvalému uložení.
III. Archivní charakteristika archivního fondu
Jak je konstatováno výše, ve fondu se nedochovaly žádné registraturní
pomůcky, chybí i spisové řády nebo jiné pokyny pro organizaci spisové služby v
podniku, i když vzhledem k jeho velikosti je lze předpokládat. Stopy po případné
původní manipulaci s písemnostmi byly setřeny pozdějším uložením a pokusem o
uspořádání v podnikovém archivu Severomoravské energetiky, a. s. Ostrava.
Rekonstrukce původního ukládacího pořádku tak nebyla možná a pro inventarizaci
archiválií bylo zvoleno umělé pořádací schéma na základě metodické instrukce
archivní správy „Zásady pro zpracování archiválií vzniklých z činnosti socialistických
hospodářských organizací“ z r. 1979 s přihlédnutím k celkové mezerovitosti materiálu
a nepřesnému zařazení archiválií k fondům, které bylo zjištěno při pořádání.
Pokud se mezerovitosti týká – úplně chybí dokumenty zaměstnanecké agendy,
z písemností organizačního charakteru zůstalo pouze torzo o začleňování drobných
konfiskátů do podniku a o delimitacích majetku při jeho zániku, o plánování a výrobě
se dochovalo rovněž jen málo archiválií a totéž se týká i účetního materiálu.
Z fondu byly vyčleněny a do správného archivního souboru zařazeny
dokumenty Fondu znárodněného hospodářství, které se týkaly malých energetických
podniků začleněných již do Východomoravských elektráren, n. p. Přerov. Nepřesně
byla k fondu připojena část účetního materiálu z období po r. 1953, který byl původně
veden jako posteriora, při pořádání byl vyčleněn a zařazen do správného fondu
(Energetické rozvodné závody, n. p. Přerov, č. NAD 1250, viz též úvod k inventáři
tohoto fondu). Jako posteriora byly ponechány pouze delimitační protokoly o zániku
5
podniku. Jako priora zůstalo ve fondu několik dokumentů organizačního charakteru,
protože nebylo možné jejich fyzické rozdělení, a jedna hlavní kniha účetní, která sem
byla přeřazena ze zrušeného fondu EPŘ – elektrárny Přerov (č. NAD: 1301, blíže viz
úvod k inventáři fondu č. NAD: 1250)
Pořádací schéma je následující – Spisy
- Účetní materiál
- Účetní knihy
- Účetní spisy.
Dělení kapitoly Spisy na další podkapitoly by vzhledem k malému množství
regest (54) znamenalo zbytečné drobení inventáře. S ohledem na přehlednost inventáře
byl účetní materiál zařazen jako samostatný blok.
Jazykem fondu je čeština.
Fond čítá celkem 66 inventárních jednotek uložených ve 14 evidenčních
jednotkách, z nichž je 7 úředních (účetních) knih a 7 kartonů, o celkové metráži 0,91
bm.
Při pořádání fondu Olomoucké energetické rozvodné závody, n. p. Přerov byla
provedena vnitřní skartace, při níž bylo vyřazeno 0,59 bm písemností bez historické a
dokumentární hodnoty z let 1950 – 1953, převážně duplicitní výkazy o výrobě a
bagatelní účetní materiál.
Vzhledem k malému množství regest nebyly k inventáři pořizovány rejstříky.
IV. Stručný rozbor archivního fondu
Fond Olomoucké energetické rozvodné závody, n. p. Přerov spolu s dalšími
archivními fondy energetických firem a podniků poskytuje i přes nevelký rozsah
vcelku ucelený pohled na organizaci zásobování obyvatelstva bývalého Olomouckého kraje a
střední Moravy vůbec elektřinou. Zajímavým materiálem jsou dokumenty o dokončení
začleňování malých elektráren a drobných konfiskovaných energetických podniků
v oblasti a tím o jejich faktické likvidaci.
V. Záznam o uspořádání archivního fondu
Fond v r. 2008 zpracovala, inventář sestavila a úvod napsala archivářka Mgr.
Milena Kallerová. Fond je uložen v olomoucké pobočce Zemského archivu v Opavě.
6
Název fondu: Olomoucké energetické rozvodné závody, n. p. Přerov
Značka fondu: ROL Přerov
Časové rozmezí: (1946) 1950 – 1953 (1954)
Počet evidenčních jednotek: 14 (7 úředních knih, 7 kartonů)
Počet inventárních jednotek: 66
Rozsah v bm: 0,91
Stav ke dni: 30. 9. 2008
Fond zpracoval: Mgr. Milena Kallerová
Pomůcku sestavil: Mgr. Milena Kallerová
Počet stran: 11
Inventář schválil: PhDr. Karel Müller, ZAO-Ol/456/2008
7