Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Inventáře a katalogy Zemského archivu v Opavě,
pobočka Olomouc
Č. listu NAD: 1250
Č. pomůcky: 1607
Energetické rozvodné závody,
n. p. Přerov
(1946) 1954 – 1961
Inventář
Zpracovala: Mgr. Milena Kallerová
Olomouc 2008
Obsah
Úvod...................................................................................................3
I. Dějiny původce archivního fondu ............................................3
II. Vývoj a dějiny archivního fondu..............................................4
III. Archivní charakteristika archivního fondu .............................5
IV. Stručný rozbor archivního fondu ............................................6
V. Záznam o uspořádání archivního fondu ...................................7
Spisy – Vedení a správa……………………………………………..8
- Majetek………………………………………………………8
- Výroba……………………………………………………….8
- Zaměstnanci………………………………………………….9
Účetní materiál – Účetní knihy………………………………………10
- Účetní spisy……………………………………….10
2
Úvod
I. Dějiny původce archivního fondu
Rozhodnutím ministra paliv a energetiky z 30. 12. 1953, zn. 722-138, byly
zrušeny Olomoucké rozvodné závody, národní podnik Přerov (viz archivní fond
Olomoucké rozvodné závody, národní podnik Přerov, č. NAD: 2286), jehož právním
nástupcem se stal k 1. 1. 1954 Energotrust, národní podnik Ostrava. Pro zásobování
Olomouckého kraje elektřinou byl jako organizační součást tohoto podniku zřízen
v Přerově rozvodný závod. Současně byl z nově vzniklého podniku vyčleněn
přerovský závod provádějící stavební a montážní činnosti, který byl přičleněn jako
krajský závod k novému národnímu podniku Elektrovod Bratislava (viz archivní fond
Elektrovod, n. p. Bratislava, krajský závod Přerov, č. NAD: 1299).
Hlavním úkolem podniku byla výroba a zásobování obyvatelstva v kraji
elektřinou a její distribuce maloodběratelům včetně menších výrobních podniků, které
neměly vlastní výrobu energií. Rozvodný závod v Přerově spolupracoval také
s velkoodběrateli, s velkými podniky, které pro svou hlavní potřebu měly vlastní
energetická zařízení a z veřejné rozvodné sítě čerpaly energii ve špičkách, případně
naopak energetické špičky veřejné sítě pomáhaly vykrývat z přebytků své energetické
výroby. Přímé napojování obyvatelstva a dalších malospotřebitelů do rozvodné sítě
bylo již v rámci likvidace Olomouckých rozvodných závodů Přerov převedeno spolu
s potřebným majetkem a zaměstnanci na územně příslušné městské a okresní
komunální podniky
Součástí přerovského závodu Energotrust se stala i elektrárna v Přerově a
teplárna v Olomouci.
Další celostátní reorganizace energetických podniků proběhla k 1. 4. 1958.
Vládním nařízením č. 9/1958 Sb. bylo z dosavadního ministerstva energetiky zřízeno
ministerstvo energetiky a vodního hospodářství. Působnost ministerstva energetiky
přešla plně do nového ministerstva. V návaznosti na ministerskou změnu byly
reorganizovány jednotlivé energetické podniky. Přerovský rozvodný závod národního
podniku Energotrust Ostrava se osamostatnil a vznikl nový národní podnik
Energetické rozvodné závody Přerov. Současně k němu přešly všechny povinnosti a
práva, jakož i majetek a zaměstnanci rozvodného závodu v Přerově. Dosavadní
krajský závod národního podniku Elektrovod Bratislava byl zrušen na základě výměru
ministerstva energetiky č. j. 012.2/896/58 z 15. 3. 1958. Jeho majetková podstata,
3
plán, práva a závazky byly začleněny do národního podniku Energetické rozvodné
závody Přerov (viz archivní fond Elektrovod, národní podnik Bratislava, krajský
závod Přerov, kart. č. 1, inv. č. 2). Část majetkové podstaty se všemi právy a
povinnostmi, která se vztahovala k činnosti zrušeného krajského závodu Elektrovodu
v Přerově v Gottwaldovském kraji, byla převedena na Energetické rozvodné závody
Gottwaldov, národní podnik se sídlem v Otrokovicích.
V nové podobě existoval podnik do r. 1961, kdy se organizace výroby a
rozvodu elektřiny přizpůsobila nové územně správní organizaci státu platné od 1. 7.
1960. Pro území nového Severomoravského kraje, který vznikl spojením
Olomouckého a Ostravského kraje, byl zřízen národní podnik Severomoravské
energetické závody Ostrava, jehož součástí se staly i Energetické rozvodné závody
Přerov (viz archivní fond Severomoravské energetické závody, s. p. Ostrava, č. NAD
2293).
II. Vývoj a dějiny archivního fondu
O způsobu manipulace a uložení dokumentů v podniku nemáme žádné zprávy.
Vzhledem k velikosti a významu podniku lze předpokládat nějaký kancelářský
pořádek, v dochovaných archiváliích však o něm nejsou žádné zmínky. Případné stopy
manipulace přímo na dokumentech byly narušeny pozdějším uložením v podnikovém
archivu Severomoravských energetických závodů Ostrava, resp. ve spisovně akciové
společnosti Severomoravská energetika Ostrava.
Vlastník, resp. správce dokumentů podniku Energetické rozvodné závody
Přerov se postupně měnil v souladu s právním nástupnictvím a organizačními
změnami v energetických podnicích – Energetické rozvodné závody Přerov,
Severomoravské rozvodné závody Přerov a Severomoravská energetika, akciová
společnost Ostrava. Tyto změny a s tím spojené přemísťování materiálu zřejmě byly
hlavní příčinou značné mezerovitosti fondu a místy chybného zařazení dokumentů (viz
níže, kapitola III úvodu).
Archivní fond byl uložen v podnikovém archivu národního, později státního
podniku Severomoravské energetické závody Ostrava v Křižíkově ulici č. 3 v Ostravě,
v budově bývalé rozvodny, která současně sloužila jako ústřední spisovna podniku do
r. 1993, kdy byl převzat do Zemského archivu v Opavě, č. přírůstku 42/93. V r. 1996
byl převezen k do pobočky v Olomouci trvalému uložení.
4
III. Archivní charakteristika archivního fondu
Jak je konstatováno výše, ve fondu se nedochovaly žádné registraturní
pomůcky, chybí i spisové řády nebo jiné pokyny pro organizaci spisové služby v
podniku, i když vzhledem k jeho velikosti je lze předpokládat. Stopy po případné
původní manipulaci s písemnostmi byly setřeny pozdějším uložením a pokusem o
uspořádání v podnikovém archivu Severomoravské energetiky, a. s. Ostrava.
Rekonstrukce původního ukládacího pořádku tak nebyla možná a pro inventarizaci
archiválií bylo zvoleno umělé pořádací schéma na základě metodické instrukce
archivní správy „Zásady pro zpracování archiválií vzniklých z činnosti socialistických
hospodářských organizací“ z r. 1979, s přihlédnutím k celkové mezerovitosti materiálu
a nepřesnému zařazení archiválií k fondům, které bylo zjištěno při pořádání.
V bloku archivních fondů energetických podniků na střední Moravě byly fondy
ROS – rozvodné energetické závody Přerov (č. NAD: 1250), EGT – Energotrust
Ostrava, n. p., rozvodný závod Přerov (č. NAD: 1260) a EPŘ – elektrárny Přerov (č.
NAD: 1301). Při jejich pořádání bylo zjištěno, že byly obsahově nepřesně vytvořeny a
jejich názvy neodpovídaly zcela skutečnosti. V případě fondu č. NAD 1250 měl název
správně znít „Energetické rozvodné závody, n. p. Přerov“, stejnojmenný podnik byl
přímým nástupcem přerovského rozvodného závodu národního podniku Energotrust
Ostrava. Z celkového množství 0,15 bm archiválií účetního charakteru z let 1953 –
1955 fondu přerovského závodu Energotrust (č. NAD: 1260) byla většina duplicitní
s dokumenty, které byly zařazeny ve fondu č. NAD 1250. Po jejich vyřazení zůstaly
z původního materiálu pouze inventarizace závodu Teplárna Olomouc z r. 1953 a
kolektivní smlouva z r. 1955. Bylo tedy rozhodnuto, že oba fondy budou sloučeny ve
fond s č. NAD 1250 a současně bude upraven jeho název a datace. Obdobná byla
situace v případě fondu č. NAD 1301. Nepodařilo se zjistit, že by přerovská elektrárna
fungovala v letech 1950 – 1958 (takto byl fond č. NAD 1301 datován) jako
samostatný podnik, od r. 1953 byla součástí přerovského závodu Energotrust.
Z celkového množství 0,40 bm archiválií výlučně účetního charakteru byla většina
duplicitní s materiálem fondu č. NAD 1250, účetní materiál z období 1950 – 1953 byl
duplicitní s účty fondu „Olomoucké energetické rozvodné závody, n. p. Přerov (č.
NAD: 2286, viz úvod k inventáři tohoto fondu). Proto i tento fond EPŘ – elektrárny
Přerov – byl zrušen. Fond č. NAD 1250 dostal nově název Energetické rozvodné
závody, n. p. Přerov, což je poslední platný název podniku před jeho vplynutím
5
do Severomoravských energetických závodů Ostrava. Upravená datace fondu
zohledňuje především priora v plynulém pokračování zápisů evidence pohledávek
Fondu znárodněného hospodářství, která od r. 1946 prochází čtyřmi národními
podniky – Východomoravské elektrárny, n. p. Přerov, Olomoucké energetické
rozvodné závody, n. p. Přerov, Energotrust, n. p. Ostrava, rozvodný závod Přerov a
Energetické rozvodné závody, n. p. Přerov.
Ve fondu úplně chybí materiály o plánování výroby, archiválií o vedení
podniku, organizaci výroby, majetku a zaměstnancích se dochovalo jen torzo.
Pořádací schéma je následující: Spisy – Vedení a správa
- Majetek
- Výroba
- Zaměstnanci
Účetní materiál – Účetní knihy
- Účetní spisy.
V zájmu přehlednosti inventáře byl účetní materiál zařazen jako samostatný
blok.
Jazykem fondu je čeština, archiválie nejsou fyzicky poškozeny.
Vzhledem k malému množství inventárních jednotek nebyly k inventáři
pořizovány rejstříky.
Fond čítá celkem 80 inventárních jednotek uložených v 26 evidenčních
jednotkách, z nichž je 9 úředních (účetních) knih a 17 kartonů spisů.
Při pořádání fondu Energetické rozvodné závody, n. p. Přerov byla provedena
vnitřní skartace, při níž bylo vyřazeno 1,10 bm písemností bez historické a
dokumentární hodnoty z let 1954 – 1958, převážně účetní materiál. Z celkového
množství 3,15 bm po sloučení tří výše uvedený archivních fondů je nynější metráž
fondu 2,05 bm.
IV. Stručný rozbor archivního fondu
Fond Energetické rozvodné závody, n. p. Přerov spolu s dalšími archivními
fondy energetický firem a podniků poskytuje i přes nevelký rozsah vcelku ucelený
pohled na organizaci zásobování obyvatelstva bývalého Olomouckého kraje a střední
Moravy vůbec elektřinou.
6
V. Záznam o uspořádání archivního fondu
Fond v r. 2008 zpracovala, inventář sestavila a úvod napsala archivářka Mgr.
Milena Kallerová. Fond je uložen v olomoucké pobočce Zemského archivu v Opavě.
7
Název fondu: Energetické rozvodné závody, n. p. Přerov
Značka fondu: ERZ Přerov
Časové rozmezí: (1946) 1954 – 1961
Počet evidenčních jednotek: 26 (9 úředních knih, 17 kartonů)
Počet inventárních jednotek: 80
Rozsah v bm: 2,05
Stav ke dni: 30. 9. 2008
Fond zpracoval: Mgr. Milena Kallerová
Pomůcku sestavil: Mgr. Milena Kallerová
Počet stran: 14
Inventář schválil: PhDr. Karel Müller, ZAO-Ol/461/2008
8