Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Ing. Jaroslav Velinský, a. s. se sídlem v Praze, závod Jablůnka nad Bečvou
A) Písemnosti ke správě firmy
I. Spisový materiál
a) Vedení a správa

1Korespondence J. Velinského se starostou obce a Obecním úřadem v Jablůnce n. B. v záležitosti výkupu pozemků pro výstavbu továrny, jednání o cenách pozemků a možnosti postavit továrnu v jiné lokalitě(1934)1935-1936karton1
2Pamětní zápis obce o dočasném pozastavení výstavby silnice vedoucí k továrně, rozpočet na stavbu, spory o příjezdovou cestu k polnostem mezi firmou a majiteli pozemků1935-1936karton1
3Korespondence J.Velinského s ředitelem továrny Ladislavem Velinským v záležitostech provozu továrny, výroby a odbytu, zaměstnanců, obsazení závodu německým vojskem1935-1943karton1
4Výměr Okresního úřadu ve Vsetíně povolující výstavbu pyrotechnické továrny v Jablůnce n.B. za dodržení stanovených podmínek1936karton1
5Žádost J. Velinského Okresnímu úřadu ve Vsetíně o udělení koncese k pyrotechnické výrobě a prodeji ohněstrojného materiálu, prodloužení platnosti koncesních dekretů, koncesní listina na zřízení a provozování radiofonní a telefonní stanice1936-1940karton1
6Jednání J. Velinského na Ministerstvu národní obrany v Praze o možnosti rozšíření závodu a zvětšení kapacity výroby ručních granátů, stanovení územního obvodu podniku a návrh bezpečnostních podmínek pro továrnu a její okolí1938karton1
7Úřední potvrzení Krajského soudu v Moravské Ostravě a v Novém Jičíně o bezúhonnosti firmy1938-1939karton1
8Zápisy o vstupu J. Velinského jako tichého společníka do firem Prajzler, Praha a Rožnovjak, Jablůnka n.B., oznámení o odchodu tichého společníka dr. Janečka z firmy Velinský, vyrovnání podílů mezi společníky1938-1940karton1
9Periodické úřední prohlídky objektu závodu prováděné dozorčím orgánem Ministerstva vnitra v Praze zaměřené na kontrolu výroby, uskladnění materiálu, zabezpečení skladu výbušnin, korespondence vedená k výsledkům kontrol a odstranění nahlášených závad 1938-1946karton1
10Korespondence vedená právními zástupci firmy a Československou bankou v Praze ve věci převedení podniku na akciovou společnost, koncepty žádostí o udělení živnostenského oprávnění pro nově založenou akciovou společnost1941-1943karton1
11Zápis akciové společnosti "Ing. Jaroslav Velinský" se sídlem v Praze do obchodního rejstříku Krajského soudu obchodního v Praze, oznámení o provedení změny sídla podniku a zápisy prokuristů1941-1942karton1
12Notářský zápis z ustavující valné hromady akciové společnosti, protokoly z mimořádné valné hromady a valné hromady akcionářů1941-1942karton1
13Stanovy akciové společnosti, korespondence s právním zástupcem o změně stanov1941-1944karton1
14Protokoly ze schůzí správní rady, seznam členů správní a dozorčí rady, korespondence se členy dozorčí rady v záležitosti jejich jmenování do funkce1941-1942karton1
15Hlášení o stavu podniku a počtu zaměstnanců, interní sdělení vedoucích oddělení řediteli závodu1941-1943karton1
16Žádost Velinského úřadu říšského protektora v Praze o přednostní odprodej závodu Kyšer v Bojkovicích (fotokopie) 1942karton1
17Smlouva o přínosu majetku J.Velinského do akciové společnosti, usnesení Okresního soudu ve Vsetíně o zápisu a převodu vlastnického práva k pozemkům a nemovitostem na firmu J. Velinský, a.s. se sídlem v Praze1942karton2
18Koncesní listiny pro výrobu pyrotechnického zboží v pobočném závodě v Praze - Bohnicích1943karton2
19Periodické úřední prohlídky prováděné dozorčím orgánem Ministerstva vnitra v Praze v pobočném závodě v Praze - Bohnicích1944-1946karton2
20Vyhláška Národního výboru obce Jablůnky n.B. vyzývající zaměstnance k obnově válkou poškozeného podniku, jmenování vojenského velitele podniku1945karton2
21Soupis soukromého majetku J.Velinského pořízený Národní bezpečnostní stráží v jeho bytě v Jablůnce n.B.1945-1946karton2
22Dotazník Ministerstva národní obrany v Praze k zjištění stavu provozu a výrobních kapacit v závodě1945karton2
23Hlášení o válečných škodách na objektech, pozemcích a dalším hmotném majetku firmy, soupisy škod s vyčíslením pořizovací ceny, zápis o prohlídce závodu, žádost o odškodnění1945-1946karrton2
24Žádost národní správy podniku k Okresnímu národnímu výboru ve Vsetíně o přenesení výroby a výrobního zařízení z pobočného závodu v Praze - Bohnicích do hlavního závodu v Jablůnce n.B., soupis strojního zařízení závodu a surovin, jmenování nových vedoucích výroby1946karton2
25Oznámení firmy Ministerstvu vnitra v Praze o jmenování národního správce1946karton2