Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Inventáře a katalogy Zemského archivu v Opavě
Číslo listu NAD: 669
Evid. číslo pomůcky:1612
Josef Hellmann, mechanická výroba obuvi, Vrbno pod Pradědem
(1928) 1939 – 1949
INVENTÁŘ
Zpracovala: Bc. Andrea Jahnová
Opava 2008
Obsah
Úvod………………………………………………………………………………….str. 3-6
I. Spisový materiál
1. Spisy
a) Vedení a správa………………………………………………………str. 7
b) Výroba a obchod……………………………………………………..str. 7-8
II. Účetní materiál
1. Účetní knihy………………………………………………………….str. 8
2. Účetní spisy…………………………………………………………..str. 8
2
Úvod
I. Vývoj původce archivního fondu
Z dostupného archivního materiálu se nepodařilo zjistit do kterého roku spadá počátek
mechanické výrobny obuvi Josefa Hellmanna ve Vrbně pod Pradědem. Prvním pevným
datem je rok 1928, kdy byla na budovu výrobny obuvi uzavřena pojistná smlouva. Josef
Hellmann se narodil 9. dubna roku 1897 ve Vrbně pod Pradědem. V roce 1932 manželé
Gertruda a Josef Hellmannovi nezaplatili za dodaný materiál pro svou výrobnu obuvi a díky
této finanční krizi byli nuceni v roce 1933 výrobnu prodat Paulu Hellmannovi. Z finančních
potíží se však nakonec prvním majitelům firmy podařilo vyvázat, a tak mohli 1. března 1939
konečně svou provozovnu zapsat u Krajského soudu v Opavě. Firma byla zapsána německy,
její název zněl: „Josef Hellmann, mechanische Schuherzeugung und Handel mit Schuhearen,
Würbenthal, Hedwigsallee Nr. 335.“ Po celé válečné období výrobna fungovala a dodávala
zboží na frontu i do vnitrozemí. Při osvobozování republiky nedošlo k žádným hmotným
škodám, a tak bylo možno pokračovat ve výrobě obuvi i po válce bez nákladů na stavební a
strojní obnovu. Majitel byl ovšem německé národnosti, proto došlo ke konfiskaci jeho
majetku.
Hned 31. července roku 1945 byla do podniku zavedena národní správa a prozatímním
národním správcem byl jmenován Vladimír Mušinský, obuvnický mistr ve Vrbně. Název
firmy zůstal nezměněn. Až na počátku roku 1947 došlo k výmazu německého názvu firmy.
Nový český zápis zněl takto: „Josef Hellmann, mechanická výroba obuvi, národní správa,
Vrbno ve Slezsku, M. J. Husa 335. V tomto období podnik zaměstnával 47 pracovníků.
Kromě Vladimíra Mušinského, vedoucího podniku, to byl dále mistr a vedoucí výroby
František Hába, dva pracovníci ekonomičtí a jeden údržbář. Ostatní pracovali již v samotné
výrobě obuvi. Většina z nich byla vyučena obuvnickému řemeslu. Do pracovního poměru byli
v tomto složitém poválečném období přijímáni také nekvalifikovaní pracovníci z různých
částí republiky, především ze Slovenska a jihu Moravy. K výrobně obuvi patřil také vlastní
obchod s obuví, punčochovým a koženým zbožím. Sortiment výrobků firmy byl pestrý, od
dětských papuček a sandálů, přes dámskou a pánskou obuv až k obuvi pracovní. Mimo jiné se
zde také vyráběly šle či vložky do bot. Toto období však nemělo dlouhého trvání.
Na počátku roku 1948 se uskutečnila revize hospodářství firmy. Při té byly zjištěny
formální i věcné závady a Vladimír Mušinský, pověřený do té doby výkonem národní správy
nad firmou Josef Hellmann, byl odvolán. Do podniku byla výměrem Zemského národního
výboru, expositury v Ostravě ze dne 19. 4. 1948 zavedena národní správa a národním
správcem jmenována firma Baťa, národní podnik ve Zlíně, pozdějsí Svit, Gottwaldov. Firma
se stala jednou z mnoha poboček národního podniku Baťa. Toto období trvalo opět velmi
krátce, vše směřovalo k centralizaci výroby do Zlína. Již na počátku roku 1948 došlo k zániku
3
firmy. Majetková podstata – parcela číslo 422 o výměře 385 m2, na které stál dům číslo 355 a
parcela číslo 1439 (zahrada) o výměře 1668 m2 – byla převedena z kmenového jmění
národního podniku Svit na národní podnik Lenas v Bruntále. Firma měla kromě výše
uvedené majetkové podstaty ještě zařízení na mechanickou výrobu obuvi, která zůstala
v majetkové podstatě národního podniku Svit v Gottwaldově.
II. Vývoj a dějiny archivního fondu
Z činnosti firmy Josef Hellmann, mechanická výroba obuvi, Vrbno pod Pradědem se
dochovalo velmi malé množství písemností. Je to především zapříčiněno velmi krátkou dobou
trvání firmy. Dokumenty, které se dochovaly, byly převzaty při likvidaci firmy v roce 1949
národním podnikem Svit, Gottwaldov. Stručný popis dokumentů provedl v roce 1958 vedoucí
spisovny Otakar Horák. V roce 1972 podnikový archivář Svitu František Prokeš dokumentaci
roztřídil a a zpracoval formou prozatímního inventárního seznamu.
Následně byly archiválie předány na základě rozhodnutí Archivní správy MV ČSR ze dne
4. 3. 1983 Státnímu oblastnímu archivu v Opavě dne 13. 5. 1983 národním podnikem Svit,
Gottwaldov. Zaevidovány byly pod přírustkovým číslem 18/83.
III. Archivní charakteristika archivního fondu
Fond Josef Hellmann, mechanická výroba obuvi, Vrbno pod Pradědem byl převzat
z podnikového archivu národního podniku Svit, Gottwaldov jako nezpracovaný. Písemnosti
fondu vznikaly z úřední, obchodní, provozní a jiné činnosti firmy. Část aktového materiálu
podobného charakteru byla ve spisovně národního podniku Svit svázána do pevné vazby a
v této formě ponechána i při pořádání. Dochoval se především materiál aktové povahy a
několik pokladních knih. Aktový materiál není nijak souvislý, původní registraturní pomůcky
se nedochovaly. Z těchto důvodů byly dokumenty při pořádání seřazeny podle uměle
vytvořeného pořádacího schématu. Do úvodní kapitoly „Vedení a správa“ byly zařazeny
dokumenty podávající svědectví o vývoji firmy. Jsou to především tyto: kupní smlouva se
seznamem výrobního zařízení firmy, povolení k zaměstnávání cizinců ve výrobně obuvi,
rozpočet na rozšíření výlohy obchodu s obuví a v neposlední řadě také dokumenty týkající se
začlenění majetkové podstaty znárodněné firmy do národního podniku Svit, Gottwaldov a
Lenas, Bruntál. Do kapitoly „Výroba a obchod“ byly zařazeny výkazy vyrobeného zboží,
obchodní korespondence domácí i zahraniční, seznamy zaměstnanců a jejich pracovní
zařazení a různá hlášení o vyrobeném zboží.
Do následujícího oddílu „Účetní knihy“ a „Účetní spisy“ byl soustředěn materiál účetního
charakteru, kterým je souvislá řada pokladních knih z let 1945 – 1948 a bilance a inventury
4
majetku z let 1945 – 1948. Také to jsou pojistné smlouvy na objekt výrobny obuvi a vkladní
knížka Josefa Hellmanna u spořitelny ve Vrbně.
Z činnosti firmy se dochoval materiál v rozsahu let (1928) 1939 – 1949. Priorem fondu je
pojistná smlouva z roku 1928 na objekt výrobny obuvi ve Vrbně. Počátkem vzniku fondu je
rok 1939, kdy Josef Hellmann nechal svou firmu zapsat u Krajského soudu v Opavě.
Ukončení činnosti firmy a její likvidace nastala v roce 1949, kdy byla její majetková podstata
včleněna do národních podniků Lenas, Bruntál a Svit, Gottwaldov.
Dokumenty jsou fyzicky dobře zachovalé a jsou psány česky a německy.
Pořádací schéma:
I. Spisový materiál
1. Spisy
a) Vedení a správa
b) Výroba a obchod
II. Účetní materiál
1. Účetní knihy
2. Účetní spisy
Při pořádání byla provedena vnitřní skartace. Vyřazeny byly karty kont odběratelů a
dodavatelů, knihy denní výroby, doklady o cestovném, účty a bezvýznamná korespondence v
rozsahu let 1945 – 1949. Množství vyskartovaného materiálu činilo 0,50 bm.
Ke dni uspořádání obsahuje fond 29 inventárních jednotek, z toho 3 úřední knihy a 6
kartonů spisů. Celkový rozsah fondu je 0,76 bm.
IV. Stručný rozbor obsahu archivního fondu
Z hlediska odborného jsou studijní možnosti badatelů ve fondu omezené. Z období
samostatného fungování firmy se dochovalo jen nepatrné množství materiálu. Nejdůležitější
je kupní smlouva z roku 1932, kdy firmu Josef Hellmannn z finančních důvodů prodal Paulu
Hellmannovi. Velká většina dochovaných dokumentů je již z období poválečného, tedy doby
pod národní správou. Za zmínku stojí především seznamy zaměstnanců, přehledy vyráběného
zboží a písemnosti týkající se začlenění majetkové podstaty firmy do národních podniků.
5
V. Záznam o uspořádání archivního fondu a sestavení pomůcky
Fond uspořádala a inventář sestavila v září 2008 Bc. Andrea Jahnová v Zemském archivu
v Opavě.
Použité prameny:
Zemský archiv v Opavě, pobočka Olomouc, fond Krajský soud v Olomouci, značka A XI 345
6
Název fondu: Josef Hellmann, mechanická výroba obuvi, Vrbno pod Pradědem
Značka fondu: Hellmann Vrbno
Časové rozmezí: (1928) 1939 – 1949
Počet evidenčních jednotek: 9 (3 úřední knihy, 6 kartonů)
Počet inventárních jednotek: 29
Rozsah fondu v bm: 0, 76 bm
Stav ke dni: 30. 9. 2008
Fond zpracoval: Bc. Andrea Jahnová
Pomůcku sestavil Bc. Andrea Jahnová
Počet stran: 9
Inventář schválil: PhDr: Karel Müller
Č.j. ZA/1486/2008
9