Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Inventáře a katalogy Zemského archivu v Opavě
Číslo listu NAD: 2817
Číslo pomůcky: 1615
Podpůrný spolek německého
arcibiskupského chlapeckého semináře
v Bruntále
1917 - 1940
Inventář
Zpracoval: Mgr. Petr Tesař
O p a v a 2008
I. Vývoj původce archivního fondu
V roce 1919 rozhodl arcibiskupský ordinariát v Olomouci, že od školního roku
1919/1920 bude vyučovacím jazykem arcibiskupského gymnázia s právem veřejnosti
v Kroměříži jazyk český. K zajištění výuky studentů německé národnosti přislíbil
arcibiskup kardinál Skrbenský zřídit druhý samostatný ústav. K tomuto účelu jmenoval
pětičlenný výbor ze zástupců vyššího kléru diecéze. Menší počet německy mluvících
studentů neumožňoval zřízení nového gymnázia, ale bylo nutné situovat nový
arcibiskupský chlapecký seminář do města se státním gymnáziem a dalšími vhodnými
prostory pro seminaristy. Z užšího výběru tří měst v německé jazykové oblasti vyšel
vítězně Bruntál, a to zejména s ohledem na podporu Řádu německých rytířů deklarovanou
jedním ze členů výboru a současně opavským proboštem Paulem Heiderem. Řád, na jehož
valnou část majetku byla uvalena nucená správa, zde nabídl k dispozici prostory
bruntálského zámku, kláštera a Domova sv. Josefa. Přes veškerou podporu ze strany řádu,
arcibiskupství i města byly počátky semináře velmi skromné a záhy bylo jasné, že se
z dlouhodobého hlediska jedná o provizorní řešení. Proto v roce 1921 svěřil arcibiskup
Stojan proboštu Msgre. Paulu Heiderovi úkol zorganizovat a vést akci k získání prostředků
pro výstavbu vlastní budovy semináře. Není divu, že velký organizátor katolického
spolkového života v místech svého působení se rozhodl pro založení spolku, který by
naplnil tento úkol. Proto svolal přípravný výbor, z jehož činnosti vzešly první spolkové
stanovy ze dne 14. 7. 1921. Jejich schválením Zemskou správou politickou v Opavě dne
26.8.1921 pod č. j. XII-1982 bylo stvrzeno založení nového spolku pod názvem
Hilfsverein zur Errichtung eines deutsches Knabenseminars in der Olmützer Erzdiözese.
Úkolem spolku byla pomoc při opatřování finančních prostředků nutných ke zřízení a
stavbě chlapeckého semináře z členských příspěvků, darů, odkazů, sbírek, výtěžků
hudebních a divadelních představení a dotacemi z veřejných i soukromých prostředků.
Spolek zastupoval na dvouleté období volený výbor, z jehož středu byl volen předseda. Za
dobu existence spolku se na tomto postu vystřídaly tři osoby – opavský probošt,
organizátor katolického spolkového a politického života v olomoucké diecézi a pozdější
velmistr Řádu německých rytířů Msgre. Paul Heider (1921-1928, 1930-1936),
velkostatkář, poslanec a pozdější senátor za německé křesťanské sociály Friedrich hrabě
Stolberg (1928-1930) a kněz, poslanec za německé křesťanské sociály a pozdější velmistr
Řádu německých rytířů Robert Schälzky (1936-zánik). Členská základna spolku se
rekrutovala napříč německým obyvatelstvem Moravy a Slezska. Můžeme zde nalézt široké
spektrum takřka ze všech sociálních i profesních skupin. Zvláště zajímavým je v tomto
směru seznam členů pro volbu výboru zahrnující politickou, ekonomickou, kulturní i
církevní elitu z německé menšiny povětšinou severní Moravy a Slezska.
Spolek vedle získávání prostředků na stavbu semináře inicioval vznik a zajišťoval
činnost tzv. stavebního výboru, který připravoval vlastní stavbu – výběr projektanta,
vyhotovení plánové dokumentace, schvalování projektu, výběr prováděcích firem aj. Na
pokyn arcibiskupa Prečana se na počátku roku 1924 spolek ujal prostřednictvím stavebního
výboru vedení stavby seminární budovy, v zastoupení prováděného tvůrcem projektu
a členem výboru stavebním radou ing. arch. Adolfem Müllerem. Takřka v samém závěru
výstavby chlapeckého semináře (1926) došlo k pozměnění účelu i názvu spolku na Verein
zur Erbauung und Erhaltung eines deutschen Knabenseminars in Freudenthal, které ve
skutečnosti znamenalo aktualizaci spolkové činnosti v této podobě provozované již od
roku 1924. Staronovým cílem se tak vedle získávání prostředků na stavbu stalo rovněž její
provedení, starost o vedení, udržování a provoz semináře. Upravené stanovy ze
dne 21. 6. 1926 vzala na vědomí Zemská správa politická v Opavě až o bezmála
půldruhého roku později pod č. j. XII-2691. Stanovami nedeklarovanou nicméně nedílnou
2
součástí spolkových záměrů bylo zajištění úhrady dluhů na budově a podpora chudých
studentů.
Dokončení výstavby budovy i celého areálu, jeho vybavení a postupně i umoření
pohledávek vedlo postupně ke korekci spolkových cílů. Jejich kodifikace nastala opětovně
s časovým zpožděním až v roce 1934. Stanovy ze dne 16.5.1934 schválené Zemským
úřadem v Brně dne 20. 10. 1934 pod č.j. 40.405/V-13 deklarovaly jakožto nový spolkový
cíl zajišťování prostředků pro udržování semináře a podporu studentů z chudých poměrů.
Novým sídlem spolku se stal Bruntál a změny doznal i název Verein zur Unterstützung des
erzbischöflichen deutschen Knabenseminars in Freudenthal.
Začátek konce odstartoval výnos č. 1/38 ze dne 15. 10. 1938 říšského komisaře pro
Sudetskou župu, kterým byl „seminární spolek“ společně s desítkami jiných podřízen
likvidačnímu komisaři pro organizace v Sudetské župě. Sítem „glajchšaltace“ však
neprošel a patrně s poukazem na jeho zbytečnost v době zastavení činnosti semináře byl
zrušen a spolkové jmění převedeno na olomoucké arcibiskupství, respektive na generální
vikariát pro sudetskou a pruskou část olomoucké arcidiecéze se sídlem v Bránici.
II. Vývoj a dějiny archivního fondu
Díky vedoucí osobnosti spolku, mj. dlouholetému předsedovi a současně opavskému
proboštovi Paulu Heiderovi byly písemnosti spolku od počátku jeho existence ukládány ve
farním archivu opavského proboštství, jak dokládá užívání spis. zn. V.e) Kohnovy spisové
normy. Dochované štítky na fasciklech s kancelářskými značkami poukazují na pozdější
vyčlenění a dvojí manipulaci snad v rámci proboštství či opavského kněžského konventu
Německého řádu podle uložení tematických skupin (fascikl, přihrádka). Patrně v polovině
30. let 20. století byl materiál převezen do Bruntálu. Zde již pod patronací předsedy spolku
a velmistra Německého řádu Roberta Schälzkého proběhla další manipulace podle nového
alfabetického spisového plánu, která ovšem nezahrnula novější část korespondence. Po
zastavení činnosti spolku likvidačním komisařem, časově odpovídající i zrušení
Německého řádu, byla část spolkových písemností předána dne 7. 5. 1939 Generálnímu
vikariátu pro pruskou a sudetskou část olomoucké arcidiecéze se sídlem v Bránici a zbytek
společně s bruntálským velmistrovským archivem převezen do Opavy, patrně na
proboštství či do konventu. Dne 9. 6. 1940 převzal generální vikariát v Bránici další
písemnosti týkající se Heiderovy nadace. Z budovy konventu byl materiál společně
s dalšími řádovými písemnostmi v roce 1950 převzat do Zemského archivu a zde v roce
1965 byl archivářem promovaným historikem Ivo Stratilem inventarizován jako součást
fondu Němečtí rytíři – úřad velmistra v Opavě. V rámci jeho reinventarizace byly v roce
2008 písemnosti spolku vyčleněny jako samostatný fond.
III. Archivní charakteristika archivního fondu
Při pořádání fondu byl respektován poslední známý spisový plán:
spis. zn. A Protokoly ze spolkových zasedání
spis. zn. B Sbírka na stavbu semináře
spis. zn. C Bankovní konto u Kreditanstalt der Deutschen
spis. zn. D Loterie pro výstavbu semináře
spis. zn. E Projekt na budovu německého arcibiskupského chlapeckého semináře v Bruntále
spis. zn. F Výstavba semináře a protokoly
3
spis. zn. G Právní záležitosti semináře
spis. zn. J Podpůrný výbor studentů kněžství
spis. zn. K Zakládací listina německého arcibiskupského chlapeckého semináře v Bruntále
spis. zn. L Vyměření úředních poplatků ze spolkového jmění
spis. zn. M Spolkové záležitosti
spis. zn. N Protokoly ze zasedání výboru spolku
spis. zn. O Účetní doklady
Nemanipulované spisy byly dořazeny dle možností tématicky za spisy manipulované.
Pouze ve dvou případech, kdy se jak tematicky, tak časově dubloval manipulovaný
a nemanipulovaný materiál, byly nemanipulované písemnosti do manipulovaných přímo
vřazeny. Plánová dokumentace v počtu 17 ks je detailizována v příloze archivní pomůcky.
Fond se sestává ze 27 inventárních, v rozsahu 6 evidenčních jednotek (3 kartonů
a 3 fotografií). Fotografie jsou uloženy v kartonu č. 3.
Užívaným jazykem archiválií je v drtivé většině německý, výjimečně český
a latinský, a to zejména v úředním styku v prvním případě s československými úřady a ve
druhém případě s církevní vrchností.
Skartováno nebylo nic, pouze byla vyčleněna a jako vnitřní přírůstek dořazena do
fondu Arcibiskupský chlapecký seminář Bruntál korespondence ředitele semináře Msgre.
Franze Hobicha o rozsahu cca 0,01 bm.
IV. Stručný rozbor obsahu archivního fondu
Písemnosti spolku se dochovaly v poměrně dobrém, nicméně zjevně v mezerovitém
stavu. Jedná se zejména o druhé funkční období předsedy spolku a senátora za německé
křesťanské sociály Fridricha hraběte Stolberga (1934-1936), ze kterého se ve fondu
dochoval patrně jen zlomek písemností. Další nenahraditelné ztráty způsobilo převzetí
spolkových písemností generálním vikariátem v Bránici, kde patrně v poválečných
zmatcích podlehly zkáze. Přesto je dochovaný materiál cenným pramenem o fungování
spolku v meziválečném období, o počátcích a existenci arcibiskupského chlapeckého
semináře v Bruntále, výstavbě budovy semináře apod., o to cennějším, že otázka
chlapeckého semináře byla jednou z priorit německých křesťanských sociálů na Moravě
a v československém Slezsku a současně znamenala důležitý moment při tvorbě
a udržování národnostní stability v olomoucké arcidiecézi. Vyzdvihnout lze zejména
materiály k organizaci věcné loterie na výstavbu budovy semináře a potom i materiály přímo
k její výstavbě.
Doplňující materiály lze hledat v písemnostech předsedů spolku, v případě Paula
Heidera a Roberta Schälzkého ve fondech Němečtí rytíři – úřad velmistra Opava a v
případě Fridricha Stolberga v jeho korespondenci ve fondu Velkostatek Kyjovice, dále ve
fondu Arcibiskupský chlapecký seminář Bruntál a pochopitelně ve fondech Arcibiskupství
Olomouc a Arcibiskupská konzistoř Olomouc.
V. Záznam o uspořádání archivního fondu a sestavení pomůcky
Fond v roce 2008 uspořádal, inventář sestavil a úvodem opatřil archivář Mgr. Petr Tesař.
4
Seznam literatury a pramenů:
Zemský archiv v Opavě, fondy:
Arcibiskupský chlapecký seminář Bruntál
Němečtí rytíři – úřad velmistra Opava
Velkostatek Kyjovice
Zemská vláda slezská Opava
Heinrich DONAT (ed.), Die deutschen Katholiken in der Tschechoslowakischen Republik.
Varnsdorf 1934.
Adolf MÜLLER, Technik, Gewerbe, Kunst beim Seminarbau. Das Volk, 15.8. 1926, č.
2261, roč. 8, Seminarfestschrift.
5
Příloha:
Inv. č. 9
Projekty na budovu německého arcibiskupského chlapeckého semináře v Bruntále
1.
Situation. [Situační plán budovy něm. arcibiskupského chlapeckého semináře v Bruntále]
autor: Fritz Schmied
datum: [1923]
místo: [Brno]
měř.: 1:1000
něm., tisk na modrém papíře
33,8x23,7 cm
počet listů: 1
2.
Projekt für ein Knabenseminar. Keller. [Půdorys sklepa budovy německého
arcibiskupského chlapeckého semináře v Bruntále]
autor: Fritz Schmied
datum: [1923]
místo: [Brno]
měř.: 1:200
něm., tisk na papíře
49,4x48,6 cm
počet listů: 1
3.
Projekt für ein Knabenseminar. Parterre. [Půdorys přízemí budovy německého
arcibiskupského chlapeckého semináře v Bruntále]
autor: Fritz Schmied
datum: [1923]
místo: [Brno]
měř.: 1:200
něm., tisk na papíře
49x48,5 cm
počet listů: 1
4.
Projekt für ein Knabenseminar. 1 Stock. [Půdorys prvního patra budovy německého
arcibiskupského chlapeckého semináře v Bruntále]
autor: Fritz Schmied
datum: [1923]
místo: [Brno]
měř.: 1:200
něm., tisk na papíře
48,3x48,3 cm
počet listů: 1
10
5.
Projekt für ein Knabenseminar. 2 Stock. [Půdorys druhého patra budovy německého
arcibiskupského chlapeckého semináře v Bruntále]
autor: Fritz Schmied
datum: [1923]
místo: [Brno]
měř.: 1:200
něm., tisk na papíře
49,3x48,5 cm
počet listů: 1
6.
Nordseite. [Severní pohled na budovu německého arcibiskupského chlapeckého semináře
v Bruntále]
autor: Fritz Schmied
datum: [1923]
místo: [Brno]
měř.: b.m.
něm., tisk na papíře
49,3x48,5 cm
počet listů: 1
7.
Südseite. [Jižní pohled na budovu německého arcibiskupského chlapeckého semináře
v Bruntále]
autor: Fritz Schmied
datum: [1923]
místo: [Brno]
měř.: b.m.
něm., tisk na papíře
49,3x48,5 cm
počet listů: 1
8.
Westseite. [Západní pohled na budovu Arcibiskupského chlapeckého semináře v Bruntále]
autor: Fritz Schmied
datum: [1923]
místo: [Brno]
měř.: b.m.
něm., tisk na papíře
49,3x48,5 cm
počet listů: 1
11
9.
Ostseite. [Východní pohled na budovu německého arcibiskupského chlapeckého semináře
v Bruntále]
autor: Fritz Schmied
datum: [1923]
místo: [Brno]
měř.: b.m.
něm., tisk na papíře
51x23,2 cm
počet listů: 1
10.
Knabenseminar in Freudenthal. Lageplan. [Německý arcibiskupský chlapecký semináře
v Bruntále, situační plán]
autor: A. Müller
datum: září 1923
místo: Opava
měř.: 1:1000
něm., tisk na papíře
50,5x39,7 cm
počet listů: 1
Pozn. plán vlastnoručně autorsky signován
11.
Knabenseminar in Freudenthal. Untergeschoss. [Půdorys suterénu německého
arcibiskupského chlapeckého semináře v Bruntále]
autor: A. Müller
datum: září 1923
místo: Opava
měř.: 1:200
něm., tisk na papíře
39,7x50,7 cm
počet listů: 1
Pozn. plán vlastnoručně autorsky signován
12.
Knabenseminar in Freudenthal. Erdgeschoss. [Půdorys přízemí německého
arcibiskupského chlapeckého semináře v Bruntále]
autor: A. Müller
datum: září 1923
místo: Opava
měř.: 1:200
něm., tisk na papíře
39,7x50,7 cm
počet listů: 1
Pozn. plán vlastnoručně autorsky signován
12
13.
Knabenseminar in Freudenthal. Erster Stock. [Půdorys prvního patra německého
arcibiskupského chlapeckého semináře v Bruntále]
autor: A. Müller
datum: září 1923
místo: Opava
měř.: 1:200
něm., tisk na papíře
39,7x50,7 cm
počet listů: 1
Pozn. plán vlastnoručně autorsky signován
14.
Knabenseminar in Freudenthal. Zweiter Stock. [Půdorys druhého patra německého
arcibiskupského chlapeckého semináře v Bruntále]
autor: A. Müller
datum: září 1923
místo: Opava
měř.: 1:200
něm., tisk na papíře
39,7x50,7 cm
počet listů: 1
Pozn. plán vlastnoručně autorsky signován
15.
Knabenseminar in Freudenthal. Dachgeschoss. [Půdorys střešního patra německého
arcibiskupského chlapeckého semináře v Bruntále]
autor: A. Müller
datum: září 1923
místo: Opava
měř.: 1:200
něm., tisk na papíře
39,7x50,7 cm
počet listů: 1
Pozn. plán vlastnoručně autorsky signován
16.
Knabenseminar in Freudenthal. Nordseite. [Pohled ze severní strany na německý
arcibiskupský chlapecký seminář v Bruntále]
autor: A. Müller
datum: září 1923
místo: Opava
měř.: 1:200
něm., tisk na papíře
49,4x28,7 cm
počet listů: 1
Pozn. plán vlastnoručně autorsky signován
13
17.
Knabenseminar in Freudenthal. Schnitt nach der Süd-Nordaxe. [Řez budovy německého
arcibiskupského chlapeckého semináře v Bruntále podle osy jih-sever]
autor: A. Müller
datum: září 1923
místo: Opava
měř.: 1:200
něm., tisk na papíře
49,5x28,7 cm
počet listů: 1
Pozn. plán vlastnoručně autorsky signován
14
Název fondu: Podpůrný spolek německého arcibiskupského chlapeckého semináře Bruntál
Značka fondu: Podpůrný spolek ACHS Bruntál
Časové rozmezí: 1917-1940
Počet evidenčních jednotek: 6 (3 kartony, 3 fotografie)
Počet inventárních jednotek: 27
Rozsah v bm: 0,36
Stav ke dni: 1.12.2008
Archivní fond zpracoval: Mgr. Petr Tesař
Pomůcku sestavil: Mgr. Petr Tesař
Počet stran: 15
Pomůcku schválil: PhDr. Karel Müller ZA/1773/2008
15