Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Emil Teltschik a spol., továrna na knoflíky, kamenolomy a drtírna, Jakubčovice nad Odrou
A) Písemnosti Teltschikovy osvětové nadace
I. Spisový materiál
a) Správa nadace

1Stanovy, návrhy a výtahy ze stanov, poznámky ke stanovám1922-19501
21 - 2Korespondence s referentem ministerstva školství dr. Komorousem, Zemským úřadem v Brně a jinými institucemi v záležitostech rozšiřování a řízení nadace, úprav stanov, odprodeje pozemků, aj.1924-19331
31 - 3Dopisy a koncepty dopisů Miloše Čeledy, místopředsedy kuratoria osvětové nadace ministru financí dr. Englišovi v záležitosti daňového zařazení nadačních podniků, koncept soukromého dopisu zemského prezidenta Šrámka ministru financí v této záležitosti1925-19261
41 - 4Memorandum kuratoria Teltschikovy osvětové nadace proti výši výdělkové daně stanovené u nadačních podniků19261
51 - 5Nadační list Teltchikovy osvětové nadace, výtahy a návrhy nadační listiny1927-19381
61 - 6Návrhy členů kuratoria vládnímu radovi a předsedovi kuratoria Lyonelu Koschutovi na zlepšení a zjednodušení řízení nadace19281
71 - 7Spor mezi kuratoriem a jeho kontrolním orgánem a současně spor s jedním z členů kuratoria dr. Wesselským, odpověď kuratoria na zprávu dr. Wesselského zaslanou Zemskému úřadu v Brně1928-19291
81 - 8Žádost členů kuratoria k advokátu Spurnému v Praze o jeho intervenci v otázce stanovení minimální daně výdělkové, odvolání k Finančnímu ředitelství v Opavě a Ministerstvu financí v Praze proti výši této daně1929-19321
91 - 9Protokoly a zápisy ze schůzí kuratoria osvětové nadace, výroční zpráva za rok 1938, zpráva o využití nadačního fondu za léta 1930 - 19371929-19381
101 - 10Stížnost Slezské odbočky Národní rady československé v Opavě a Matice opavské tamtéž na národnostní poměry v nadačních podnicích1929-19321
111 - 176Korespondence Miloše Čeledy s ministrem financí dr. Englišem v záležitostech poskytování úvěru Českou bankou Union, filiálkou v Moravské Ostravě, dopis adresovaný zemskému prezidentovi Šrámkovi v téže záležitosti, protokoly z jednání členů kuratoria s bankou, žádost kuratoria o hypotéční zápůjčku k Slezskému pozemkovému a komunálnímu úvěrnímu ústavu v Opavě1931-19381
121 - 11Oznámení Miloše Čeledy Zemskému úřadu v Brně o složení jeho funkce v kuratoriu osvětové nadace19321
131 - 13Záznamy proslovů hostů k 60. výročí založení nadačních podniků, protokol z jednání kuratoria k přípravě oslav19361
141 - 12Žádost Miloše Čeledy, dále národní správy firmy Teltschik k Okresnímu národnímu výboru v Opavě, Fondu národní obnovy a Ministerstvu školství v Praze o obnovení Teltschikovy osvětové nadace, o zrušení konfiskace a odvolání národní správy nad nadačními podniky, soudní řízení ve věci konfiskace nadačních podníků a žádost o vrácení jejich majetku1945-19501
151 - 13Zápisy ze schůzí kuratoria Jakubčovické osvětové nadace1949-19521