Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Inventáře a katalogy Zemského archivu v Opavě
pobočka Olomouc
NAD: 1409 Č. pomůcky: 1620
KOTISA Karel
(1699) 1938 - 1990
Inventář
Zpracoval: Jan Štěpán
Olomouc 2008
Obsah
Úvod...........................................................................................................3
I. Vývoj původce archivního fondu.........................................................3
II. Vývoj a dějiny archivního fondu........................................................3
III. Archivní charakteristika archivního fondu.....................................4
IV. Stručný rozbor archivního fondu.......................................................4
V. Záznam o uspořádání archivního fondu a sestavení pomůcky..........4
Ia – Osobní písemnosti...............................................................................5
Ib – Osobní deníky.......................................................................................5
IIa – Duchovní cvičení pro světské duchovní a řeholnice…......................5
IIb – Pastorační materiál..............................................................................6
IIc - Podklady pro referáty a články............................................................7
III. – Ostatní...................................................................................................8
2
Úvod
I.
Vývoj původce archivního fondu
Původce fondu profesor bohosloví Karel Kotisa se narodil 22. dubna 1920
v Nosálovicích na Vyškovsku. V době Protektorátu Čechy a Morava byl mezi totálně
nasazenými v Německu. Po svém návratu byl vysvěcen na kněze 17. března 1945 v seminární
kapli sv. Anny v Olomouci, kněžskou primici sloužil 1. dubna téhož roku ve Vyškově. Ve
svých studiích pokračoval na filosofické fakultě obnovené olomoucké univerzity. Mimo to
působil jako prefekt a posléze jako přednášející profesor na arcibiskupském kněžském
semináři v Kroměříži (1.9.1945-14.7.1950).
V roce 1947 nastoupil jako kooperátor na faru Hořejší Kunčice u Moravského
Berouna. Od srpna do října 1950 dále působil jako kooperátor a posléze provisor fary
v Uherském Brodě. Poté mu byl přiznán invalidní důchod a jako důchodce je veden až do
konce února roku 1957. Dne 1. března 1957 byl jmenován dómským vikářem. Od roku 1958
se zúčastňoval vyřizování soudní agendy prosynodálního soudu. Na základě rozhodnutí
ordinariátu mu bylo 8. října 1964 povoleno nosit při mši svaté černé pileolum (=čepička).
V roce 1969 mu Msgre Josef Vrana udělil právo celebrovat mši svatou doma, kdykoliv by ji
nebylo možné slavit v kostele. Od 1. ledna 1975 se stal sídelním kanovníkem v Olomouci.
Působil coby konsistorní úředník, a to jako notář při arcidiecésním církevním soudě a zároveň
byl pokladníkem účtárny konsistoře (1979). V šedesátých letech byl členem pěveckého
kroužku kněží a působil v předsednictví Arcidiecézního mírového výboru katolického
duchovenstva. Byl členem Severomoravského krajského výboru Sdružení katolických
duchovních Pacem in terris a příležitostně přispíval do periodika tohoto sdružení „Rozhledy“
(např. č. 2/1985, č. 4/1986, č. 1, 2/1987).
Dómský vikář Karel Kotisa zemřel 22. prosince 1990 v arcibiskupské rezidenci v
Olomouci a byl pohřben na Ústředním hřbitově v Olomouc 3. ledna 1991.
II.
Vývoj a dějiny archivního fondu
Fond Karel Kotisa je souborem jeho kázání, knih a zlomku osobních písemností včetně
fotografií z let 1938 - 1990. Obsahuje písemnosti, které byly v roce 1991 předány paní Marií
Rolákovou do péče tehdejšího olomouckého pracoviště Státního oblastního archivu v Opavě,
pod přírůstkovým číslem 2/91 Ol. Ve smlouvě o předání je doložka, že zpřístupnění studia
materiálu ve fondu je možné pouze se souhlasem paní Rolákové (dohoda viz jedn. č. Sar
309/91). Fond je uložen v nové archivní budově od stěhování roku 1995.
III.
Archivní charakteristika archivního fondu
Celý fond je dochován jen jako malé torzo z původně jistě bohaté pozůstalosti
dómského vikáře Karla Kotisy. Prakticky zde schází soukromá i úřední korespondence,
3
dochovalo se jen několik indexů a vysvědčení z Kotisových studií. Cenné jsou jeho deníky
z tohoto období, které poněkud osvětlují jeho osobu, přístup ke studiu, ale také pocity
člověka, který si zvolil kněžskou dráhu v době ohrožení českého státu nacistickým
Německem. Z doby protektorátu se dochovalo několik stran jeho deníku a korespondence,
které opět poněkud přibližují situaci nuceně nasazených v Německu, v tomto případě
v Berlíně.
Největší část dochovaných písemností tvoří Kotisovy materiály a rozbory
k duchovním cvičením, a to jak kněžským, tak pro řádové sestry. Dále jde o materiály
k přípravě kázání při mši svaté v chrámu sv. Václava v Olomouci a torza shromážděného
materiálu k příspěvkům do periodika „Rozhledy“ Severomoravského krajského výboru
Sdružení katolických duchovních Pacem in terris. Součástí fondu zůstala také kniha
Wichaeus, Wenceslaus: O nejsvětější Nového Zákona oběti mše svaté (Praha 1699), původně
z majetku matky Karla Kotisy, neboť měla vliv na Kotasovo duchovní cítění.
Vzhledem k malému rozsahu fondu nebyl vytvořen rejstřík. Skartováno nebylo nic.
Při pořádání fondu bylo vzhledem k jeho torzovitosti zvoleno toto jednoduché schéma:
Ia – Osobní písemnosti
Ib – Osobní deníky
IIa – Duchovní cvičení pro světské duchovní a řeholnice
IIb – Pastorační materiál
IIc - Podklady pro referáty a články
III. – Ostatní
Ostatní archiválie byly uspořádány pouze chronologicky. Fyzický stav archiválií je
dobrý, pouze některé listy papíru vykazují poškození v ohybu. Jazykem fondu je čeština,
některé studie a přípravné materiály jsou psány německy, latinsky, francouzsky, italsky a
anglicky. Po uspořádání se fond skládá z osmi kartonů písemností a obsahuje 60 inventárních
jednotek o rozsahu 0,9 bm. Fotografie a deníky jsou uloženy v kartonu.
IV.
Stručný rozbor archivního fondu
Fond svým významem a dochováním pouze malého množství písemností soukromé
povahy není příliš zajímavý pro historické bádání. Výjimkou jsou osobní deníky z let 1938-
1947, které dávají možnost nahlédnout do pocitů mladého člověka a začínajícího bohoslovce
nasazeného na nucené práce a prožívajícího druhou světovou válku. Ostatní materiál může je
využitelný spíše pro studenty bohosloví, neboť zachycuje soubor kázání, duchovních
exercicií a příspěvků k náboženské tématice od 50. let do konce 80. let 20. století.
V.
Záznam o uspořádání archivního fondu a sestavení pomůcky
Fond uspořádal, inventarizoval a inventář opatřil úvodem Jan Štěpán v letech 2007 -
2008.
4
Název fondu: Kotisa Karel
Značka fondu: .............................. Kotisa
Časové rozmezí: ........................... (1699) 1938 - 1990
Počet evidenčních jednotek:......... 14 (8 kartonů, 2 deníky, 4 fotografie)
Počet inventárních jednotek:.........60
Rozsah v bm:................................ 0,9 m
Stav ke dni:................................... 6.12.2008
Fond zpracoval:.............................Jan Štěpán
Pomůcku sestavil.......................... Jan Štěpán
Počet stran:…………………………9
Inventář schválil: PhDr. Karel Müller, č. j. ZA-Ol / 564 / 2008
5