Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Státní okresní archiv Jeseník


Číslo listu NAD: 126
Evidenční číslo archivní pomůcky: 409

Místní národní výbor
Černá Voda

1945 - 1990


InventářZpracovala:
Hana Nawarová

Jeseník 2008


I. VÝVOJ PŮVODCE ARCHIVNÍHO FONDU

Černá Voda (německy Schwarzwasser) se nalézá na východním okraji Žulovské pahorkatiny v nadmořské výšce 340 m. Od roku 1848 byla Černá Voda i s osadami (Rokliny, Staré a Nové Podhradí) připojena k soudnímu okresu Vidnava a ke správnímu okresu Frývaldov (Jeseník, něm. Freiwaldau). Po zrušení soudních okresů patřila Černá Voda nadále do okresu Jeseník až do územní reorganizace v roce 1960, kdy se téměř celý jesenický okres stal součástí okresu Šumperk. Po znovuobnovení okresu Jeseník k 1.1.1996 se stala obec opět jeho součástí.
Ústavním dekretem prezidenta republiky č. 18 Úředního věstníku československého ze dne 4. 12. 1944 o národních výborech a prozatímním Národním shromáždění se národní výbory (NV) staly základem organizace veřejné správy. Jejich postavení a pravomoc upravovalo vládní nařízení č. 4/1945 Sb. z 5. 5. 1945 o volbě a pravomoci národních výborů a vládní nařízení č. 44/1945 Sb. ze 7. 8. 1945. Národní výbory byly definovány jako orgány zastupitelské a orgány veřejné správy, které v obvodu své působnosti spravují všechny veřejné záležitosti, pokud nejsou spravovány jiným veřejným orgánem. Ve věcech státní správy byly národní výbory podřízeny vládě, přičemž byla uplatněna podřízenost národního výboru nižšího stupně národnímu výboru vyššího stupně. Místní národní výbor byl ustaven v každé obci, dnem jeho ustavení zaniklo obecní zastupitelstvo. V pohraničních oblastech, kde se očekávaly velké přesuny obyvatelstva v souvislosti s odsunem Němců a následného osidlování, však nebylo možné ihned provést regulérní volby. Tuto situaci řešil dekret č. 18/1944 Úředního věstníku. V obcích a okresech s převážnou většinou státně nespolehlivého obyvatelstva měli být namísto národních výborů jmenováni správní komisaři nebo správní komise a k nim, podle místních poměrů, měl být přibrán ke spolupráci zástupce státně spolehlivého obyvatelstva.
Černá Voda byla osvobozena 7.5.1945 vojsky I. Ukrajinského frontu pod vedením maršála Koněva. Došlo k odsunu Němců a následnému přídělu nemovitostí novým osídlencům. Prvními českými osídlenci byli úředníci a vedoucí kamenických podniků. Správu obce převzal český komisař Stejskal a krátce poté František Župka. Komisař měl na starost zajištění a konfiskace nepřátelského majetku, odsun Němců a následně příděl nemovitostí novým osídlencům (dle dekretů prezidenta republiky č. 12/1945 Sb. a č. 108/1945 Sb.). Zřízením stanice Sboru národní bezpečnosti (SNB) byl zabezpečen pořádek v obci. Začátkem listopadu 1945 přišla větší skupina zemědělců z Valašska. V roce 1946 se přistěhovala další vlna osídlenců - kameníci z Drahanské a z Českomoravské vysočiny. Dále některé rodiny ze Slovenska - z Liptovské Lužné. Roku 1947 dosídlila obec poslední vlna osídlenců: rodiny Slováků, reemigrantů z Rumunska, kteří využili nabídky československé vlády k návratu do vlasti.
Jasné vítězství kandidátky Národní fronty (NF) ve volbách do Národního shromáždění 30. 5. 1948 bylo patrné i v Černé Vodě. Lidé v pohraničí získali domky a půdu a věřili, že Komunistická strana Československa (KSČ) bude hájit zájmy lidu a vytvoří lepší a spravedlivější společnost.
Ve volbách 16. května 1954 byl předsedou Místního národního výboru (MNV) zvolen Antonín Pospíšil, tajemníkem Jindřich Kysučan. Jedinou politickou stranou v obci byla KSČ. Voleb 12. června 1960 se zúčastnilo 521 voličů, 6 občanů nevolilo. Předsedou MNV byl zvolen František Plíšek. Do Okresního národního výboru (ONV) byl zvolen za obvod Černé Vody a Staré Červené Vody dr. Jaroslav Holouš. Voleb 14. června 1964 se zúčastnilo 99% voličů, nevolilo 23 občanů. Do MNV bylo zvoleno 27 poslanců: o 10 více, jako v minulém období. Předsedou MNV se stal Josef David. Poslancem ONV byl opět zvolen dr. Jaroslav Holouš.
Obrodný proces ve straně a společnosti r. 1968 podporovali i lidé na venkově. Rezoluci požadující okamžitý odchod cizích vojsk z naší vlasti zaslal na doporučení ONV i MNV v Černé Vodě.
Nový MNV zvolený v listopadových volbách r. 1971 měl 21 poslanců, předsedou se stal Josef Šustr (ze zdravotních důvodů brzy nahrazen Pavlem Sojkou). Ve volbách r. 1976 bylo zvoleno 25 poslanců MNV a 17 aktivistů, předsedou MNV se stal Jindřich Hudec, uvolněnou tajemnicí Eliška Netoličková. Poslankyní ONV se stala Věra Odborná.
O totalitní moci KSČ svědčí i zápis z obecní kroniky. "Složky NF pracují pod vedením Vesnické organizace KSČ (VO KSČ) v obci. Politický a kulturní život v obci probíhá pod vedením KSČ a NF podle předem vypracovaného plánu významných výročí. VO KSČ kontroluje činnost složek NF, MNV a stranických skupin. Dále kontroluje všechno dění v obci."
Schválením Ústřední rady družstev, zastoupené ONV v Jeseníku, vzniklo dne 2. března 1951 podle zákona číslo 69/49 Sb. Jednotné zemědělské družstvo v Černé Vodě III. typu hospodaření. JZD hospodařilo na víc než 340 ha zemědělské půdy, počet členů vzrostl na 87. Na počátku roku 1953 mělo 60 členů, z důvodu prudkého poklesu výdělku družstevníků došlo k hromadnému odchodu z družstva. V roce 1954 obhospodařovalo 161 ha půdy pouze 14 členů. JZD procházelo od r. 1957 těžkým odbobím, kdy z důvodů špatného hospodaření a malých výdělků odcházeli členové pracovat do JZD v Tomíkovicích a Velké Kraši. Na členské schůzi JZD 17.2.1964 byl proveden rozbor hospodaření družstva a navrženo, aby JZD Černá Voda přešlo do Státního statku Žulová. S platností od 1.4.1964 převzal ČSSS Žulová veškerý majetek místního JZD.
Po roce 1945 se v Černé Vodě udržel žulový a mramorový průmysl, ale ve značně menším rozsahu, napřed pod národní správou, potom - od roku 1947 - v rámci národního podniku Konstruktiva, od roku 1966 v národním podniku Českomoravský průmysl kamene se sídlem v Hradci Králové.
Vyučování ve školní budově bylo obnoveno 19. listopadu 1945. Škola byla dvoutřídní s pěti postupnými ročníky a 56 žáky. Obecná škola v Černé Vodě měla již k 1. září 1946 94 žáků, rozdělených do tří tříd. K 1. září 1947 se počet žáků zvýšil na 119. Se zákonem o jednotném školství a prodloužením školní docházky vyvstala nutnost zřídit střední školu i v Černé Vodě. 1. září 1949 bylo zahájeno vyučování pro žáky od 11 do 15 let. Ředitelem národní školy byl Bohuslav Stössel, ředitelem střední školy prof. Miroslav Křenek. Vydáním školského zákona 24. dubna 1952 došlo v Černé Vodě ke zřízení osmileté střední školy spojením dosavadní školy národní a školy střední. Ředitelem byl jmenován Ludvík Malinka. Školu navštěvovalo 247 žáků. V 60. letech byla osmiletá střední škola rozšířena na devítiletku. Počet žáků přesahoval 300.
Již roku 1946 založili osídlenci z Čech tělovýchovnou organizaci Sokol. Roku 1948 vznikl při Sokolu oddíl kopané. Sokol Černá Voda byl přejmenován na Tělovýchovnou jednotu Tatran. Bylo vybudováno vlastní hřiště. V letech 1955 - 1956 byla provedena oprava kina, v němž se promítalo od r. 1947. Po roce 1950 vznikl v obci Dramatický kroužek.
9. května 1957 byla slavnostně otevřena tělocvična (vybudovaná z hospodářské budovy u zámečku). V roce 1957 za spolupráce MNV, kamenoprůmyslového a kamenického učiliště bylo vybudováno kluziště a byl založen hokejový oddíl (zanikl v roce 1962). Stavební ruch byl v obci velmi malý, neosídlené hospodářské usedlosti chátraly.
V 60. letech fungovaly v obci dvě potravinářské samoobsluhy Jednoty, prodejna textilu a dvě pohostinství. Ze služeb byla zastoupena holičství a kadeřnictví.

II. VÝVOJ A DĚJINY ARCHIVNÍHO FONDU

Do pobočky v Javorníku (pracoviště Okresního archivu Šumperk) byly dokumenty MNV Černá Voda převzaty v roce 1960 (bez přírůstkového čísla). K 1. 1. 1996 byl fond převzat na základě delimitačního protokolu do správy Státního okresního archivu Jeseník jako neuspořádaný. Fond se v průběhu pozdější doby rozrostl o následující přírůstky:

19.9.2000, př.č. 20/00, č.j. 403/12a/00 - z Obecního úřadu Černá Voda: 1 balík - 0,01 bm;
1.9.2004, př.č. 17/01, č.j. 389/12a/01 (z 4.9.2001) - z Obú Černá Voda: 1 balík - 0,01 bm;
6.11.2003, př.č. 101/03, č.j. 425/12a/03 - z Obú Černá Voda: 1 balík - 0,02 bm;
14.11.2006, př.č. 37/06, č.j. SOkA/243/2006 - z Obú Černá Voda: 1 balík - 0,01 bm.

Při pořádání byl z fondu delimitován do fondu Obecní úřad Černá Voda (NAD 690) následující materiál: komunální volby 24. - 25. 11., zápis o výsledku voleb, kandidátní listiny, zápis z ustavujícího I. zasedání obecního zastupitelstva - 1 balík, (1990) - 0,02 bm.

III. ARCHIVNÍ CHARAKTERISTIKA ARCHIVNÍHO FONDU

Vnitřní skartace nebyla provedena. Fyzický stav fondu lze určit jako nepoškozený. Jazykem fondu je čeština. Časový rozsah archivního fondu je 1945 - 1990. Ke dni uspořádání čítá fond 27 inventárních jednotek a 3 evidenční jednotky, tj. 1 úřední knihu z let 1949 - 1952, a 2 kartony spisového materiálu z let 1945 - 1990. Kniha je uložena v kartonu č. 1. Celkový rozsah fondu činí 0,24 bm. Archivní fond byl uspořádán podle Pořádacího schématu pro archivní fondy místních národních výborů a městských národních výborů z roku 2001 tímto způsobem:

A.ÚŘEDNÍ KNIHY
- Knihy správní

B.SPISOVÝ MATERIÁL
- Spisy 1. Statutární záležitosti organizace, kontrola
2. Vnitřní správa a ochrana veřejného pořádku
3. Evidence obyvatelstva, matriční záležitosti
4. Finance a plánování
5. Územní plánování a výstavba obce
6. Místní hospodářství
7. Doprava
8. Zemědělství
9. Lesní hospodářství
10. Zdravotnictví a sociální péče
11. Školství
12. Kultura, sport a tělovýchova


IV. STRUČNÝ ROZBOR OBSAHU ARCHIVNÍHO FONDU

Archivní fond Místní národní výbor Černá Voda je dochován torzovitě. Mezi nejvýznamnější dokumenty patří zápisy ze schůzí rady MNV z let 1949 - 1952. Dále dokumentace k odsunu Němců, konfiskaci zemědělského majetku, k národní správě a zemědělství obecně, úřední oběžníky a korespondence. Doplňující informace k činnosti Místního národního výboru Černá Voda lze nalézt v archivním fondu Okresní národní výbor Jeseník.

V. ZÝZNAM O USPOŘÁDÁNÍ FONDU A SESTAVENÍ POMŮCKY

Archivní fond inventarizovala, inventář vyhotovila a úvodem opatřila Hana Nawarová ve Státním okresním archivu Jeseník v roce 2008.

Seznam pramenů a použité literatury

Historický místopis Moravy a Slezska v letech 1848 - 1960. Sv. 13. Okresy Bruntál, Jeseník, Krnov. UP, Olomouc 1994, 228 s.
Vlastivěda šumperského okresu, Miloš Melzer - Jindřich Schulz s kolektivem. Okresní úřad Šumperk a Okresní vlastivědné muzeum Šumperk 1993, 585 s.
Černá Voda v minulosti a dnes, Zdeněk Brachtl, Zdeněk Gába, Tonička Plišková, MNV Černá Voda 1990, 48 s.
SOkA Jeseník, fond ONV Jeseník (konfiskace, odsun Němců, národní správa)
Název fondu: Místní národní výbor Černá Voda
Značka fondu: MNV Černá Voda
Časové rozmezí: 1945 - 1990
Počet evidenčních jednotek: 3 (1 úřední kniha, 2 kartony)
Počet inventárních jednotek: 27
Rozsah v bm: 0,24 bm
Stav ke dni: 23. 5. 2008
Fond zpracoval: Hana Nawarová
Pomůcku sestavil: Hana Nawarová
Počet stran: 9
Inventář schválil: Mgr. Bohumila Tinzová
Č. j.: SOkA-Je/ 81 /2008