Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Místní národní výbor Supíkovice 1945-1990(1996)
B. SPISOVÝ MATERIÁL
b) Spisy
4. Finance a plánování
a) Evidence a správa majetku

93Majetek obce - rozhodnutí o odevzdání nemovitého majetku obci - předání rodinných domků Oblastnímu bytovému komunálnímu podniku Jeseník - inventarizace majetku MNV - žádost o převod domu čp. 84 do vlastnictví obce - příděl pozemků od čp. 29 do bezplatného užívání1949-1969karton13
94Válečné škody - přihláška válečných škod podle dekretu prezidenta republiky č. 54/1945 Sb.1945-1950karton13
95Konfiskace německého nemotivého majetku dle dekretu č. 12/1945 a 108/1945 - soupis konfiskovaných nemovitostí - podklady a konfiskační výměry podniků - seznam konfiskovaných nemovitostí navržených pro odevzdání obci - zrušení konfiskace1945-1951karton13
96Žádosti o příděl rodinných domků 1946-1949karton13
97Národní správa a příděl nemovitostí - seznam rodinných domků určených k přídělu - schválené žádosti přídělu - zrušení národní správy nad rodinnými domky - výměry o ustavení národním správcem rodinných domků - parcelní čísla dle přídělového plánu - ocenění domků k přídělům1946-1961karton13
98Změny v držení nemovitostí - administrativní dohody, převody, koupě1955-1983karton14
99Rejstřík parcelních čísel a uživatelů a vlastníků nemovitostí 1948-1968karton14
100Výpisy z pozemkových knih1948-1971karton15
101Nájem nemovitostí - jmenný seznam pronajímatelů obchodů, živností, rodinných domků a zahrad - žádosti o pronájem pozemků - nucené nájmy zemědělských pozemků1946-1957karton15
102Ocenění nemovitostí pro pozůstalostí řízení1965-1978karton15
103Konfiskované německé nemovitosti - soupis vkladních knížek, cenných papírů a pojistek konfiskovaných dle dekretu č. 108/1945 Sb. - soupisy konfiskovaných movitostí a zařízení firem1947-1950karton15
104Příděl konfiskovaných movitostí Čechům i Němcům - žádosti a schválení (mimo jiné žádost Engelberta Kapse o vydání sochařského nářadí)1946-1950karton15