Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Mistni národni výbor Újezd 1946-1990
B. Spisový materiál
Spisy
10. Zemědělství
10.4. Zemědělská půda

103Evidence, konfiskace, převody a nájmy zemědělských a lesních pozemků (konfiskace a převody pozemků, které byly součástí převodů domů a budov jsou zahrnuty již v kapitolách 4.1. a 4.2.)1949-1990karton22
104Převzetí zemědělské půdy Státního statku Šternberk v k.ú. Újezd do trvalého užívání zemědělci (protokol a prohlášení uživatelů o převzetí půdy)1954karton22
105Ochrana a využití zemědělského půdního fondu, změny využití půdy a vynětí pozemků ze zemědělského půdního fondu pro potřebu veřejné a soukromé výstavby1968-1990karton22