Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Místní národní výbor Žerotín (1922)1945-1990
Spisový materiál
Spisy
Zemědělství

73JZD (mj. prověrka v JZD, patronátní smlouva JZD a Městského stavebního podniku Olomouc, porada s pracovníky v živočišné výrobě, oznámení o plánované návštěvě kravína dánským profesorem Sörönsenem, rozbor hospodaření JZD, připomínky rady MNV k hospodaření JZD, zápis z jenání JZD o prověrce potřeby pracovních sil, kolektivní smlouva)1962 - 19728
74Soukromě hospodařící zemědělci (mj. úkoly státního plánu zemědělské výroby a nákupu, výměry dodávek, výkazy o dodávkách, plány a plnění dodávek, smlouvy o dodávce zemědělských výrobků a potřeb, vstup jednotlivě hospodařících rolníků do JZD, socializace vesnice, sektorové přehledy o plochách kultur)1961 - 19788
75Soupisy hospodářského zvířectva1945 - 19478
76Soupis hospodářského zvířectva, obecní sumář19468
77Seznam koní v obci19468
78Sčítání hospodářských strojů a nářadí19478
79Soupis mladistvých osob zaměstnaných v zemědělství19478
80Spolek chovatelů (mj. ustavení místní organizace, žádost o povolení plesu)19668
81Dotazník zemědělského plánování č. 119468
82Smlouvy o výrobě zemědělských výrobků v hospodářském roce 1948/1949 uzavřená mezi zemědělci a státem prostřednictvím MNV19498
83Obecní výkaz o včelařství1946 - 19528
84Výkaz plochy obce Žerotína19478
85Pojistné zemědělců na základě výběrčích seznamů19488
86Upozornění okresního prokurátora o nedůslednosti MNV v evidenci o zemědělském půdním fondu19638
87Zápis o převzetí rekultivovaných pozemků do obhospodařování JZD jako orná půda19718
88Rozhodnutí o vynětí parcely č. 183 ze zemědělského půdního fondu19648
89Spis o darování zemědělských pozemků a zemědělského majetku Cecilie Sládkové Státnímu statku, národní podnik Šternberk19638
90Přidělení louky - parcely č. 409/1 manželům Kordinovým19658
91Hospodářskotechnická úprava půdy pro JZD Žerotín (výkaz využívání pozemků po hospodářskotechnické úpravě půdy, seznam záhumenkářů)1956 - 19578
92Meliorace (mj. odvodnění pozemků JZD Žerotín, zápis z výrobního výboru na akci odvodnění pozemků pro JZD Liboš a JZD Žerotín, územní rozhodnutí Oblastní státní meliorační správy v Olomouci o odvodnění pozemků JZD Žerotín s projektovou dokumentací)1964- 19708