Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Inventáře a katalogy Okresního archivu v Olomouci

L 1 - 2


NAD: 1200
Číslo pomůcky: 539
Okresní úřad Litovel


Presidiální spisy


1866-1917Výběrový katalog

Zpracoval:
Jaroslav Lošťák
Olomouc 1973
Obsah

Úvod 3
Seznam obcí politického okresu Litovel 10
Seznam německých názvů obcí podle stavu z r. 1900 14
Seznam použitých zkratek 18
Pomocné knihy 19
Spisy 20
Rejstřík jmenný 168
Rejstřík místní 179
Rejstřík věcný 189Úvod

Politický okres Litovel se rozkládá v západní části střední Moravy. Většina území okresu má kopcovitý ráz, jen severní a severozápadní rovinatá část okresu je pokryta poli, lužními lesy a loukami v povodí řeky Moravy, jež je největším vodním tokem okresu rozvětveným na několik ramen. Dostatek vláhy umožnil v této oblasti záhy vzniknout intenzivnímu zemědělství, neboť ve spojitosti s dobrými půdními podmínkami je tu dosahováno značných výnosů cukrovky, ječmene, zeleniny, ovoce i chmele.
Odlišné jsou přírodní podmínky ve střední a jihozápadní části okresu, stejně jako v okolí Uničova, kde v prvém případě zasahuje území okresu do předhůří a horských hřbetů Drahanské vysočiny, ve druhém případě do předhůří Jeseníků. Písčitohlinitá a místy i kamenitá půda je příznačná pro tuto bramborářskou a pícninářskou zemědělskou oblast, kde se pěstuje mimo uvedených plodin rovněž oves, žito a len. Velmi důležité jsou z hlediska přírodních i hospodářských podmínek rozsáhlé lesy pokrývající kopce a vrchy; v této oblasti okresu je rozvinuta těžba a základní zpracování dřeva.
Město Litovel bylo hospodářským střediskem okresu s důležitými průmyslovými závody majícími širokou surovinovou základnu, kterou produkovalo vyspělé zemědělství v okolí. Potravinářský průmysl ovládaný v druhé polovině 19. stol. dravou skupinou rolnické a statkářské buržoazie zaznamenal velký rozvoj právě v této době, kdy postupně byly zakládány rolnický akciový cukrovar (1871), rolnický akciový pivovar (1893) a rolnický akciový lihovar (1900); dále zde byly sladovny, mlýny a menší potravinářské výrobny.
Další průmyslová odvětví reprezentovala starobylá papírna (zal. již r. 1564), Doušova továrna dřevařského průmyslu a pila (zal. r. 1904), Mekiskova továrna na plechové a zámečnické zboží (zal. r. 1875), Suchomelova nýtovna dřeva (zal. r. 1854), knihtiskárna (zal. r. 1888), vodní elektrárna (zal. r. 1909), výroba parket, cigaretových špiček a lulek, zápalek, cihel a cementového zboží a mýdla a olejů.
Rostoucí ekonomická moc české maloburžoazie a její intenzivní snaha o ovládnutí politického života je příznačná pro politicko-společenský vývoj v Litovli od počátku 70. let 19. století. Mocenský zápas mezi českou a německou stranou ve městě vyvrcholil v r. 1899, kdy v listopadových obecních volbách zvítězila česká maloburžoazie a vytvořila českou městskou radu.
Většina obyvatel politického okresu Litovel byla české národnosti; německá menšina byla nejpočetněji zastoupena ve městě Uničově a v obcích v jeho okolí, v Litovli a v obcích německého ostrůvku kolem Brodku u Konice.
Roku 1849 byla Litovel přičleněna k Olomouckému kraji a stala se sídlem okresního hejtmanství, tvořeného soudními okresy Konice, Litovel a Uničov, kde poté byla v letech 1855-1868 sídla tzv. smíšených okresních úřadů. Roku 1868 bylo okr. hejtmanství v Litovli obnoveno ve stejném rozsahu jako před r. 1855 a podléhalo přímo moravskému zemskému místodržitelství v Brně. K jeho obvodu příslušelo r. 1869 celkem 118 obcí (Konice 37, Litovel 44, Uničov 37) a tento stav se udržel s malými změnami až do r. 1909, kdy zákonem z 24. srpna 1909 (č. 128/09 ř.z.) byl soudní okres Uničov vyčleněn z politického okresu Litovel a připojen k politickému okresu Šternberk, takže od této doby tvořily správní obvod litovelského politického okresu dva okresy soudní - Konice a Litovel.
Písemnosti Okresního úřadu v Litovli se takřka kompletně dochovaly a kromě několika výjimek nebyly podrobeny rozsáhlejší skartaci. Do r. 1855 neexistovaly pro vedení registratur okresních hejtmanství žádné předpisy. Řádem pro politickou správní službu vydaným ministerstvem vnitra a spravedlnosti dne 17. března 1855 (č. 52/55 ř.z.) bylo nařízeno zakládat písemnosti podle věcných hledisek registraturního systému A - N. Všeobecná registratura OÚ Litovel byla vedena tímto systémem až do 1. 12. 1928 a je téměř kompletně dochována mimo policejní záležitosti a mezerovité záležitosti matriční a pojišťovací.
Presidiální spisy se vedly a zakládaly odděleně od všeobecné registratury a měly své zvláštní podací protokoly a indexy. Ve fondu OÚ Litovel je 68 kartonů presidiálních spisů z let 1866-1945 a celkem 59 pomocných knih presidiální agendy z let 1859-1944; kromě toho je zde 9 kartonů věcných skupin presidiálních spisů z let 1902-1945.
V roce 1955 převzal presidiální spisy OÚ Litovel Státní archiv v Opavě, pobočka Janovice u Rýmařova od ONV Litovel a o rok později též ostatní materiál včetně sčítacích operátů. Celý fond byl uspořádán a prozatímní inventární seznam bez úvodu vyhotoven v r. 1956. Okresním archivem v Olomouci - pobočkou v Litovli byl fond převzat v r. 1963.

Sled presidiálních spisů v jednotlivých kartonech:

1. Presidiální spisy 1866
Presidiální spisy 1869
Presidiální spisy 1870
Presidiální spisy 1871
Presidiální spisy 1872
Presidiální spisy 1873
2. Presidiální spisy 1874
Presidiální spisy 1875
3. Presidiální spisy 1877
4. Presidiální spisy 1878
5. Presidiální spisy 1879
6. Presidiální spisy 1880
7. Presidiální spisy 1881
8. Presidiální spisy 1882
9. Presidiální spisy 1883
10. Presidiální spisy 1884
11. Presidiální spisy 1885
12. Presidiální spisy 1886
13. Presidiální spisy 1887
Presidiální spisy 1888
Presidiální spisy 1889
14. Presidiální spisy 1890
Presidiální spisy 1891
15. Presidiální spisy 1892
16. Presidiální spisy 1893
Presidiální spisy 1894
17. Presidiální spisy 1895
18. Presidiální spisy 1896
19. Presidiální spisy 1897
20. Presidiální spisy 1898
21. Presidiální spisy 1899
22. Presidiální spisy 1900
Presidiální spisy 1901
23. Presidiální spisy 1902 1-241
24. Presidiální spisy 1902 243-konec
Presidiální spisy 1903
25. Presidiální spisy 1904
26. Presidiální spisy 1905
27. Presidiální spisy 1906
28. Presidiální spisy 1907
29. Presidiální spisy 1908
30. Presidiální spisy 1909 1-223
31. Presidiální spisy 1909 228-konec
Presidiální spisy 1910
32. Presidiální spisy 1911
Presidiální spisy 1912
33. Presidiální spisy 1913
Presidiální spisy 1914 1-329
34. Presidiální spisy 1914 334-konec
Presidiální spisy 1915 1-331
35. Presidiální spisy 1915 332-konec
36. Presidiální spisy 1916 1-163
37. Presidiální spisy 1916 165-konec
38. Presidiální spisy 1917 1-konec
39. Presidiální spisy 1918 1-konec
40. Presidiální spisy 1918 - cenzura
Presidiální spisy 1919 1-konec
Presidiální spisy 1920 1-konec
41. Presidiální spisy 1921-1922
42. Presidiální spisy 1923-1924
43. Presidiální spisy 1925
Presidiální spisy 1926 1-147
44. Presidiální spisy 1926 153-konec
Presidiální spisy 1927
45. Presidiální spisy 1928
46. Presidiální spisy 1929
47. Presidiální spisy 1930
48. Presidiální spisy 1931
49. Presidiální spisy 1932
50. Presidiální spisy 1933
51. Presidiální spisy 1934 1-269
52. Presidiální spisy 1934 270-konec
53. Presidiální spisy 1935
54. Presidiální spisy 1936 1-430
55. Presidiální spisy 1936 431-konec
56. Presidiální spisy 1937 1-500
57. Presidiální spisy 1937 501-konec
58. Presidiální spisy 1938 1-860
59. Presidiální spisy 1938 862-konec
60. Presidiální spisy 1939 1-300
61. Presidiální spisy 1939 301-680
62. Presidiální spisy 1939 681-konec
63. Presidiální spisy 1940 1-600
64. Presidiální spisy 1940 601-konec
65. Presidiální spisy 1941 1-700
66. Presidiální spisy 1941 701-konec
67. Presidiální spisy 1942 1-konec
68. Presidiální spisy 1943-1945

Věcné skupiny presidiálních spisů:

69. Oslavy 28. října 1922-1937
70. Oslavy 1. máje 1923-1938
Zúčtování mobilizačních výloh 1922
Služební pragmatika 1914-1916
71. Omezení radioelektrických zařízení 1938
ČSR-Polsko - vzájemné vypovídání
státních příslušníků 1934-1940
Zatímní úprava obvodů polit. okresů
na Moravě 1938-1939
Obsazení Čech a Moravy německým
vojskem 1939
Likvidace okresních a státních po-
licejních úřadů 1938
Spisová rozluka s Německem 1939
Výkaz moravskoslezských obcí od-
stoupených Německu 1938
Preventivní opatření k výročí 28.
října a zřízení protektorátu 15.
března 1940-1944
72. Svátek 1. máje 1939-1942
Národní souručenství 1939
Zadávání veřejných investic 1937-1940
Kancelářské zařízení 1938-1939
Podezřelá individua 1938
Vnitřní výzdoba protektorátních
úřadoven 1940-1942
Telefonizace 1936-1942
Informační zprávy 1939-1942
Luftschutz 1943-1944
Neuniformovaný policejní sbor 1941
Výjimečný civilní stav 1941
Osoby cizí státní příslušnosti 1942-1943
73. Osobní spisy býv. zaměstnanců do r.
1944
73a. Označování židovských podniků 1939-1940
Předpisy o jízdě motorových vozi-
del 1940-1941
73a. Stanové podsady 1939-1941
Podniky důležité pro obranu státu 1939-1940
Vyvěšování státních vlajek 1938-1942
Užívání symbolů protektorátu 1939-1940
Spolupráce s šéfem civilní správy
při vojenském skupinovém velitel-
ství 5 1939-1940
Vánoční odměny zaměstnancům 1938-1940
Obecní tajemníci 1939-1940
Slib veřejných zaměstnanců 1940-1942
Závadné odznaky 1940
Služební odznaky 1940
Rozpočtový návrh 1941
Úhrada služebních výloh 1929-1932
Užívání jazyků v protektorátě 1939-1941
Konfiskace časopisů 1902
Organizace okresního úřadu 1942
73b. Hnutí pro výstup z římskokatolic.
církve 1899-1902
Opatření pro jízdy presidenta re-
publiky 1929-1932
Seznam Židů na okrese 1939-1941
Protistátní činnost v zahraničí 1916-1918
Nemocenské pojištění 1861
Evidence osob protistátně činných 1934
Směrnice pro vedení evidence stát-
ně nespolehlivých vojenských osob 1928-1936
Všeobecné pátrání po podezřelých
individuích 1919-1937
Seznam četnických stanic na okrese 1939
Hlášení četnických stanic o situaci
na okrese a o náladě mezi obyva-
telstvem 1942-1945
73c. Okresní školní výbory-závady při
úřadování 1929-1940
Kvalifikace okresních školních
inspektorů 1927-1940
Inventáře okresní úřední knihovny
Rozvrh agendy okresního úřadu 1933-1941
Vedení okresního úřadu 1938
Skontrace pokladny okresního úřadu 1929-1937
Účetní a pokladní služba u okres-
ních úřadů 1924-1936
Zálohy na výdaje pro účely státní
bezpečnosti 1935-1939
Kvalifikační řízení úředníků 1924-1940
Úhrada nákladů v souvislosti s umís-
těním říšskoněmeckých úřadů 1940-1942
Benzinové čerpací stanice a sklady
pohonných hmot 1937-1941
Evidence silnic a mostů s hlediska
vojenského 1938

Poznámky ke zpracování výběrového katalogu presidiálních spisů OÚ Litovel z let 1866-1917:

Priora spisů byla při katalogizaci ponechána v původním stavu u posledních jednacích čísel, k nimž byla připojována. Katalogizovány byly spisy vybrané podle hledisek uvedených v metodické směrnici Archivní správy MV v Praze z r. 1966; regesta byla seřazena chronologicky podle jednotlivých ročníků a odpovídajících čísel jednacích protokolů.
Katalog je vybaven seznamy obcí okresu a použitých zkratek a rejstříky jmenným, místním a věcným.

Upozornění k formální stránce zpracování katalogu:

Číslo před regestem vlevo je totožné s jednacím číslem příslušného podacího protokolu, číslo uváděné v závorce těsně za regestem označuje celkový počet folií ve spise, číslo vpravo za regestem je pořadové číslo jednací průběžně celým katalogem; na posledně jmenovaná čísla odkazují všechny rejstříky. Diplomatické určení písemností odpovídá katalogu "Presidiální spisy Okresního úřadu Nový Jičín" (Opava 1960, str. 6).
Pokud se v katalogu za příslušným diplomatickým označením písemnosti (oběžník, zpráva, výnos, četnická relace atd.) výslovně neuvádí její vydavatel, pro pojmy oběžník a výnos se jím rozumí MM Brno, pro pojmy zpráva a úřední záznam OH Litovel.
Jazyk presidiálních spisů z let 1866-1917 je v naprosté většině německý; český jazyk se vyskytuje jen výjimečně.
Katalogizace presidiálních spisů OÚ Litovel z let 1866-1917 byla provedena v litovelské pobočce Okresního archivu v Olomouci v letech 1971 a 1972, v lednu a únoru 1973 vypracován úvod a v témže roce vyhotoven čistopis výběrového katalogu a rejstříky.

Seznam obcí politického okresu Litovel

Podkladem pro seznam obcí byl Gemeindelexikon von Mähren, Wien 1906. Bearbeitet auf Grund der Ergebnisse der Volkszählung vom 31. Dezember 1900.


obec Češi Němci jiní
___________________________________________________________________________

Soudní okres Konice:

Bohuslavice 333 - -
Brodek u Konice 6 1418 -
Březina 293 8 -
Březsko 457 - -
Budětsko 992 - -
Černín 480 - -
Dešná - 686 -
Dzbel 563 9 -
Háčky 249 - -
Hluchov 540 - -
Hrochov 573 1 -
Hvozd 594 - -
Jesenec 586 - -
Klužínek 282 - -
Konice 2015 70 8
Krakovec 254 1 -
Křemenec 410 - -
Labutice 38 170 -
Ladín 268 - -
Laškov 839 3 1
Lhota u Konice - 429 -
Ludmírov 582 - -
Luká 533 - -
Maleny 447 1 -
Milkov 523 1 -
Nová Dědina 282 - -
Ochoz 379 - -
Pěnčín 1007 - -
Polomí 298 - -
Ponikev 299 - -
Přemyslovice 1708 2 2
Raková 468 - -
Rakůvka 221 - -
Runářov 9 771 -
Skřípov 11 1902 8
Suchdol 1061 13 -
Vojtěchov 398 - -

Soudní okres Litovel:

Bílá Lhota 322 - -
Bílsko 299 - -
Blažov 203 - -
Bouzov 745 41 8
Cakov 462 - -
Červenka 854 18 -
Dubčany 322 - -
Haňovice 451 5 -
Hrabí 476 - -
Hradečná 235 - -
Hvozdečko 202 - -
Cholina 855 - -
Chořelice 214 - -
Chudobín 245 7 3
Jeřmaň 152 - -
Ješov 212 - -
Kovářov 181 - -
Litovel 3160 1448 25
Loučka 461 5 -
Měník 251 - -
Měrotín 397 - -
Mezice 491 - -
Mladeč 499 54 2
Myslechovice 438 - -
Náklo 1136 - -
Nasobůrky 618 2 -
Nová Ves 353 - 5
Obectov 195 6 -
Odrlice 354 - -
Olbramice 309 - -
Olešnice 346 - -
Pateřín 251 - -
Podolí 304 - -
Rozvadovice 277 - -
Řimice 562 4 1
Savín 248 - -
Senice na Hané 1282 5 2
Senička 511 - -
Slavětín 367 1 -
Sobáčov 319 1 -
Střemeníčko 454 2 -
Střeň 588 6 -
Svojanov 323 3 -
Tři Dvory 314 - -
Unčovice 775 - -
Vilémov 750 - -

Soudní okres Uničov:

Benkov - 440 -
Brníčko 1 314 -
Břevenec 8 542 1
Dědinka - 156 -
Dětřichov 46 195 -
Dolní Dl. Loučka 16 1820 5
Dolní Libina - 1015 -
Dolní Sukolom - 320 1
Hankovice - 174 -
Hlivice 15 363 -
Horní Dl. Loučka - 618 -
Horní Sukolom - 240 -
Hradec 14 454 -
Hradečná 20 568 -
Karlov - 198 -
Králová 5 324 -
Křivá - 229 -
Lazce 320 2 -
Lipinka 422 5 -
Medlov - 1425 -
Mostkov - 521 -
Nemrlov - 442 1
Nová Dědina - 156 -
Oskava - 962 6
Paseka 2 989 7
Pískov 423 - -
Plinkout 1 419 -
Pňovice 806 16 -
Renoty 3 351 -
Rybníček 6 514 -
Střelice 595 - -
Šumvald 1622 8 -
Troubelice 1039 7 -
Újezd - 1373 -
Uničov 90 4973 -
Zadní Újezd 11 207 -
Želechovice 316 2 -

Seznam německých názvů obcí podle stavu z r. 1900:

Soudní okres Konice:

Bohuslawitz Bohuslavice
Břesko Březsko
Březina Březina
Budětzko Budětsko
Čunín Čunín
Deutschbrodek Brodek u Konice
Döschna Dešná
Dzbell Dzbel
Grossrakau Raková
Haček Háčky
Hluchow Hluchov
Hrochow Hrochov
Hwozd Hvozd
Jessenetz Jesenec
Kleinrakau Rakůvka
Klužinek Klužínek
Konitz Konice
Krakowetz Krakovec
Křemenetz Křemenec
Ladin Ladín
Laschkau Laškov
Ludmirau Ludmírov
Luka Luká
Maleny Maleny
Milkow Milkov
Neudorf Nová Dědina
Ochos Ochoz
Oehlhütten Lhota u Konice
Pěnčin Pěnčín
Polom Polomí
Přemyslowitz Přemyslovice
Punkew Ponikev
Runarz Runářov
Schwanenberg Labutice
Sugdol Suchdol
Wachtl Skřípov
Wojtěchow Vojtěchov

Soudní okres Litovel:

Assmeritz Nasobůrky
Bilsko Bílsko
Blažow Blažov
Busau Bouzov
Chořelitz Chořelice
Chudwein Chudobín
Dreihöfen Tři Dvory
Dubčan Dubčany
Grosssenitz Senice na Hané
Haniowitz Haňovice
Hraby Hrabí
Hradečna Hradečná
Hunčowitz Unčovice
Irzmann Jeřmaň
Jeschow Ješov
Kleinsenitz Senička
Köllein Cholina
Kowařow Kovářov
Lauczka Loučka
Lautsch Mladeč
Littau Litovel
Měrotein Měrotín
Michlowitz Myslechovice
Mněnik Měník
Mösitz Mezice
Nakel Náklo
Neudorf Nová Ves
Obeztdorf Obectov
Obranitz Olbramice
Oderlitz Odrlice
Pateřín Pateřín
Podoly Podolí
Roswadowitz Rozvadovice
Řimnitz Řimice
Sawin Savín
Schrein Střeň
Schwarzbach Červenka
Slawětin Slavětín
Sobatsch Sobáčov
Střemeníčko Střemeníčko
Swanow Svojanov
Weissöhlhütten Bílá Lhota
Willimau Vilémov
Woleschnitz Olešnice
Wozdečko Hvozdečko
Zakow Cakov

Soudní okres Uničov:

Aichen Horní Sukolom
Augezd Újezd
Böhmisch Liebau Dolní Libina
Deutschloosen Lazce
Dittersdorf Dětřichov
Ehlend (Waldheim) Nemrlov
Einoth Renoty
Grätz Hradec
Hankowitz Hankovice
Hliwitz Hlivice
Karle Karlov
Kniebitz Pňovice
Königlosen Králová
Lepinke Lipinka
Mährisch Neustadt Uničov
Markersdorf Hradečná
Meedl Medlov
Moskelle Mostkov
Ober Langendorf Horní Dlouhá Loučka
Oskau Oskava
Passek Paseka
Pinkaute Plinkout
Pinke Benkov
Pirnik Brníčko
Pissendorf Pískov
Pudelsdorf Křivá
Ribnik Rybníček
Salbnuss Dolní Sukolom
Schönwald Šumvald
Schröffelsdorf Nová Dědina
Storzendorf Zadní Újezd
Střelitz Střelice
Treublitz Troubelice
Trübenz Břevenec
Unter Langendorf Dolní Dlouhá Loučka
Želechowitz Želechovice

Seznam použitých zkratek

BÚ berní úřad
MM moravské (zemské) místodržitelství
MÚ městský úřad
ObÚ obecní úřad
OČV okresní četnické velitelství
OH okresní hejtmanství
OŠR okresní školní rada
PŘ policejní ředitelství
VČO velitelství četnického oddělení
ZČV zemské četnické velitelství
ZFŘ zemské finanční ředitelství
ZŠR zemská školní radaNázev fondu: Okresní úřad Litovel, presidiální spisy
Značka fondu: L - 1 - 2
Časový rozsah: 1866-1917
Počet regest: 1449
Počet ev. jednotek: 38
Počet bm: 4,60
Místo uložení: Litovel, nám. Svobody 11
Stav ke dni: 3. 4. 1973
Katalogizaci provedl: Jaroslav Lošťák
Stran: 199
Počet exemplářů: 6
Přepsala: Vlasta Hradilová
Vazbu provedl: Kožeděl. družstvo Litovel
Katalog schválil: