Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Okresní úřad Litovel - Presidiální spisy 1938-1945
B. Spisy

101124/ Používání místních názvů ve zprávách ze sousedních států v jazyku příslušného státu, aby nedocházelo k nejasnostem. - Oběžník z 14. 2. 1938 (1)1938karton58
102125/ Sledování příjezdu nebo usazení se sovětských státních příslušníků vyhoštěných z Německa. Oběžník z 16. 2. 1938 (2)1938karton58
103126/ Eliminace z interpelace poslance Dr. Štěpána Fencíka o zabavení č. 235 a 238 časopisu "Naš puť" v Užhorodě. - Oběžník z 15. 2. 1938 (1)1938karton58
104134/ Posudek úředního lékaře o zdravotním stavu odb. učitele Antonína Lakomého. Zpráva z 18. 2. 1938 (1)1938karton58
105135/ Předložení cestovního účtu vládního komisaře Antonína Geislera k realizaci. Zpráva z 19. 2. 1938 (1)1938karton58
106136/ Informace o vojenských článcích, které byly tiskovým odborem předsednictva ministerské rady označeny za nezávadné pro tisk. Oběžník z 18. 2. 1938 (1)1938karton58
107137/ Informace o přerušení silniční dopravy sněhovými závějemi pro velitelství IV. sboru v Olomouci. - Zpráva z 24. 2. 1938 (3)1938karton58
108138/ Upozornění na zprávy tisku o propouštění židovských zaměstnanců (zástupců říš.něm. firem) v ČSR na nátlak Německa. - Oběžník z 25. 1. 1938 - zpráva, že na okrese nejsou takovéto podniky ani jejich zástupci (4)1938karton58
109142/ Potlačení karikatur německého říš. kancléře a všech vedoucích osob dnešního Německa, jakož i zpráv, týkajících se Itálie, Ruska a států spřátelených s ČSR - tiskový pokyn. Oběžník z 21. 2. 1938 (1)1938karton58
110144/ Eliminace závadné části projevu poslance Antonína Šaláta. - Oběžník z 22. 2. 1938 (1)1938karton58
111145/ Eliminace z interpelace poslance Dr. Leona Wolfa z Českého Těšína. - Oběžník z 22. 2. 1938 (1)1938karton58
112148/ Upozornění na činnost agenta gestapa K.B. Feldmanna a příkaz sledování jeho cesty do ČSR. Oběžníky z 22. 11. 1937 a 21. 2. 1938 (3)1938karton58
113151/ Korespondenční lístek, který zaslala firma Paul Sollors Nacht z Liberce městské radě v Litovli se žádostí o adresář obyvatel města Litovle - předložení k nahlédnutí. Zpráva z 25. 2. 1938 (1)1938karton58
114152/ Nařízení k zjišťování a přezkoumání státoobčanské spolehlivosti uchazečů při zadávání dodávek a veřejných prací. - Oběžník MV z 15. 2. 1938 (3)1938karton58
115154/ Eliminace z projevu poslance Jana Švermy, proneseného ve 131. schůzi poslanecké sněmovny dne 23. 2. 1938. - Oběžník z 25. 2. 1938 (2)1938karton58
116155/ Pokyny ministerstva národní obrany k žádosti Svazu čs. měst a obcí o podání zprávy o městské administrativní činnosti u nás obci Temešvár. - Oběžník z 25. 2. 1938 (1)1938karton58
117157/ Informace o vojenských článcích, které byly tiskovým odborem předsednictva ministerské rady označeny za nezávadné pro tisk. Oběžník z 25. 2. 1938 (1)1938karton58
118159/ Eliminace z projevu německého poslance F. Maye ve schůzi poslanecké sněmovny dne 22. 2. 1938. Oběžník z 24. 2. 1938 (1)1938karton58
119160/ Sledování rozšiřování neperiodických tiskovin slovenské iredenty "Der slowakische Rat an das tschechische Volk" a dalších akcí chystaných říšskoněmeckými kruhy. Oběžník z 23. 2. 1938 (1)1938karton58
120161/ Pokyny k tiskové prohlídce geopolitické a národnostní mapy ČSR vydané Slovenskou národní radou v Mnichově v rámci propagandy proti ČSR. Oběžník z 23. 2. 1938 (1)1938karton58
121162/ Příkaz k trvalému zesílení četnických stanic dislokovaných v bezprostřední blízkosti státní hranice. - Výnos MV z 19. 2. 1938 (1)1938karton58
122163/ Pokyny k provádění práva k nemovitostem v pohraničním pásmu podle §§ 49-54 zákona o obraně státu. - Oběžník z 25. 2. 1938 (1)1938karton58
123164/ Eliminace z projevu poslance Fr. Schwarze na zasedání poslanecké sněmovny dne 24. 1. 1938. Oběžník z 26. 2. 1938 (1)1938karton58
124165/ Tiskový pokyn k potlačení zpráv italského časopisu "Giornale Italia" a k zabavení výtisků zmíněného listu. - Oběžník z 26. 2. 1938 (2)1938karton58
125166/ Pověření litovelského okresního hejtmana Antonína Geislera vedením okresního úřadu v Holešově. - Výnos z 26. 2. 1938 (1)1938karton58
126234/ Přeložení vrchního komisaře politické správy JUDr. Ferdinanda Jabůrka k ZÚ v Brně. Výnos z 12. 3. 1938 (4)1938karton58
127240/ Povýšení kancelářského oficiála u OÚ v Litovli Josefa Kolouška do hodnosti vrchního kancelářského oficiála. - Výnos z 15. 3. 1938 (2)1938karton58
128309/ Žádost o odklad vojenského cvičení pro komisaře politické správy Antonína Dusíka. Zpráva z 24. 3. 1938 (2)1938karton58
129323/ Zvýšení služného vrchnímu kancelářskému oficiantu Aloisu Pruckovi. Výnos z 1. 4. 1938 (2)1938karton58
130623/ Zamítnutí žádosti koncipisty Františka Vrtílka o odklad vojenského cvičení. Sdělení dělostř. pluku 303 ve Vys. Mýtě z 18. 6. 1938 (2)1938karton58
131170/ Eliminace z interpelace poslance Karla Sidora o konfiskaci časopisů "Slovenská pravda" a "Slovák". - Oběžník z 1. 3. 1938 (1)1938karton58
132171/ Eliminace z interpelace poslance Jana Vodičky o postupu komisaře policejního ředitelství na veřejné schůzi v Záběhlicích. Oběžník z 1. 3. 1938 (1)1938karton58
133172/ Informace o vojenském článku, který byl tiskovým odborem předsednictva ministerské rady označen za nezávadný pro tisk. Oběžník z 1. 3. 1938 (1)1938karton58
134175/ Posudek na organizaci "Sudetendeutsche Flüchtlijngskontrollstelle" v Německu. Oběžník z 25. 2. 1938 (2) 1938karton58
135178/ Zákaz oslav výročí událostí, k nimž došlo v národnostně smíšeném území republiky dne 4. března 1919. - Oběžník z 2. 3. 1938 (1)1938karton58
136179/ Eliminace z interpelace poslance Karola Sidora o konfiskaci autonomistických novin. Oběžník z 2. 3. 1938 (1) 1938karton58
137189/ Vyšetření pověsti Aloise Spáčila z Konice, který se uchází o místo ve finanční strážní službě. Zpráva z 7. 3. 1938 (2)1938karton58
138193/ Údaje o podezřelé činnosti Norberta Melchera, stavitele z Vídně. - Oběžník z 2. 3. 1938 (2)1938karton58
139194/ Předložení údajů o úhrnném vydání za obstarávání kancelářských prací v r. 1938. Zpráva z 7. 3. 1938 (2)1938karton58
140195/ Informace o vojenském článku, který byl tiskovým odborem předsednictva ministerské rady shledán nezávadným pro tisk. Oběžník z 5. 3. 1938 (1)1938karton58
141196/ Eliminace z řeči senátora Vítězslava Mikulíčka v 101. schůzi senátu dne 3. 3. 1938. Oběžník z 5. 3. 1938 (1)1938karton58
142197/ Eliminace z projevu poslance E. Hirteho na 134. schůzi poslanecké sněmovny dne 3. 3. 1938. Oběžník z 5. 3. 1938 (1)1938karton58
143198/ Informace o polském vojenském zběhu Františku Mularczykovi, podezřelém z vyzvědačství. Zpráva z 5. 3. 1938 (5)1938karton58
144203/ Pokyny o tiskových zprávách o obchodním jednání se Spojenými státy americkými. Oběžník z 7. 3. 1938 (3)1938karton58
145204/ Pokyny k věnování pozornosti akci Rudých odborů za výplatu peněz ve prospěch nezaměstnaných. Oběžník z 1. 3. 1938 (1)1938karton58
146207/ Oslavy 20. výročí bitvy u Bachmače; povolení mimořádné dovolené státním zaměstnancům, kteří patřili k Hanáckému pluku generála Janina. Oběžník z 9. 3. 1938 (1)1938karton58
147208/ Zavedení vojenských legitimací pro občanské zaměstnance vojenských správ a zvláštních legitimací pro důstojníky a rotmistry v činné službě. Oběžník MV z 4. 5. 1937 a 4. 3. 1938 (2)1938karton58
148210/ Pověření Josefa Zavadila z Českého Těšína ode dne 15. 3. 1938 stavebním dozorem nad přestavbou budovy finančních úřadů v Litovli. Výnos z 10. 3. 1938 (1)1938karton58
149211/ Eliminace z řeči poslance Václava Kopeckého ve 136. schůzi poslanecké sněmovny dne 8. března 1938. - Oběžník z 10. 3. 1938 (1)1938karton58
150212/ Eliminace z projevu poslance Rudolfa Smetánky, proneseného ve 137. schůzi poslanecké sněmovny dne 9. března 1938. - Oběžník z 10. 3. 1938 (1)1938karton58
151213/ Podávání čtvrtletních zpráv o výkonu přípravné služby čekatelů právní služby. Oběžník z 5. 3. 1938 (1)1938karton58
152215/ Žádost o propagaci publikace "Výkaz zaměstnanců politické správy v zemi Moravskoslezské", kterou hodlá vydat ZÚ v Brně. Oběžník z 3. 3. 1938 (3)1938karton58
153216/ Eliminace z projevu poslance Jána Iváka, proneseného ve 138. schůzi poslanecké sněmovny dne 10. března 1938. - Oběžník z 11. 3. 1938 (1)1938karton58
154217/ Eliminace z řeči poslance Gustava Bauera, pronesené dne 10. března 1938 ve 138. schůzi poslanecké sněmovny. - Oběžník z 11. 3. 1938 (1)1938karton58
155218/ Nařízení, aby tiskovým zprávám o událostech v Rakousku byla věnována zvýšená pozornost. Oběžník z 11. 3. 1938 (1)1938karton58
156219/ Eliminace z řeči poslance Rudolfa Gajdy, pronesené ve 138. schůzi poslanecké sněmovny dne 10. března 1938. - Oběžník z 11. 3. 1938 (1)1938karton58
157227/ Tiskový pokyn ministerstva spravedlnosti k potlačování nepravdivých zpráv o současných událostech. - Oběžník z 12. 3. 1938 (1)1938karton58
158228/ Pokyn k zamezení demonstračním projevům KSČ proti připojení Rakouska k Velkoněmecké říši. Oběžník z 12. 3. 1938 (1)1938karton58
159232/ Příkaz ka zabavení brožury "Co chce Hitler?", vydané poslancem KSČ Josefem Krosnařem. Oběžník z 14. 3. 1938 (1)1938karton58
160233/ Upozornění, že některé rakouské časopisy vyšly s hákovým křížem v záhlaví a pokyn, aby prozatím nebyly zabaveny. - Oběžník z 14. 3. 1938 (1)1938karton58
161237/ Eliminace z interpelace poslance Esterházyho. Oběžník z 15. 3. 1938 (1)1938karton58
162238/ Příkaz k zadržení zpráv o zatčení bývalého rakouského presidenta Miklase a o událostech v Rakousku. - Oběžník z 15. 3. 1938 (1)1938karton58
163242/ Předložení pořadové listiny odborných úředníků u politických úřadů v zemi Moravskoslezské podle stavu ze dne 13. 12. 1937 k podpisu. Oběžník z 11. 3. 1938 (9)1938karton58
164247/ Urychlené vyřizování žádostí zemského finančního ředitelství o vyšetření státoobčanské spolehlivosti u uchazečů o službu ve finanční pohraniční stráži. - Oběžník z 16. 3. 1938 (1)1938karton58
165249/ Eliminace z projevu poslance K.H. Franka, proneseného 15. března 1938 ve 139. schůzi poslanecké sněmovny. - Oběžník z 17. 3. 1938 (1)1938karton58
166250/ Eliminace z řeči senátora Emila Enhubera, pronesené ve 107. schůzi senátu dne 16. 3. 1938. Oběžník z 17. 3. 1938 (1)1938karton58
167251/ Eliminace z řeči poslance Rudolfa Appelta, pronesené ve 140. schůzi poslanecké sněmovny dne 16. března 1938. - Oběžník z 17. 3. 1938 (1)1938karton58
168252/ Pátrání po tom, zda byl jisté Bibianě Jurna vystaven čsl. cestovní pas a je-li o ní něco bližšího známo. - Oběžník z 16. 3. 1938, negativní zpráva (11)1938karton58
169253/ Upozornění na nepřípustnost uveřejňování novinářských zpráv o dislokacích a organizačních změnách v armádě. - Oběžník z 17. 3. 1938 (1)1938karton58
170256/ Tiskový pokyn k potlačení veškerých zpráv vzbuzujících pochybnosti, že by spojenci naší republiky (Francie, Rusko a státy malodohodové) v případě nutnosti nepřispěli na pomoc ČSR. Oběžník z 18. 3. 1938 (1)1938karton58
171257/ Příkaz k zabavení inzerátu "Verkaufen Sie Ihre Photo-Aufnahmen", který se objevil v československých časopisech. - Oběžník z 17. 3. 1938 (1)1938karton58
172258/ Předložení opisu letáku SdP a opisu oběžníku krajského vedení strany v Šumperku. Zpráva z 19. 3. 1938 (4)1938karton58
173262/ Eliminace z řeči poslance ing. Fr. Schwarze ve 142. schůzi poslanecké sněmovny dne 18. 3. 1938. Oběžník z 19. 3. 1938 (1)1938karton58
174263/ Eliminace z řeči poslance ing. W. Richtera ve 142. schůzi poslanecké sněmovny dne 18. 3. 1938. Oběžník z 19. 3. 1938 (1)1938karton58
175266/ Informace o nezávadnosti článků s vojenskou tématikou, které byly dodány do tisku. Oběžník z 18. 3. 1938 (4)1938karton58
176267/ Upozornění, aby telegram či dopis presidenta republiky Dr. E. Beneše zaslaný sjezdu německé sociální demokracie v Praze byl propuštěn jako nezávadný. - Oběžník z 20. 3. 1938 (1)1938karton58
177268/ Pokyny k úpravě a konkretizování zpravodajské činnosti v pohraničí. - Oběžník z 21. 3. 1938 (1)1938karton58
178272/ Podání návrhu na obsazení místa vládního komisaře obecní spořitelny v Konici. Zpráva z 22. 3. 1938 (1)1938karton58
179274/ Podání návrhu na obsazení místa vládního komisaře městské spořitelny v Litovli. Zpráva z 23. 3. 1938 (1)1938karton58
180276/ Posudek na německou organizaci "Landdienst des Hitlerjugend" v Německu. - Oběžník z 23. 3. 1938 (3)1938karton58
181277/ Upozornění, že průjezdní visum polských státních příslušníků projíždějících čs. státní území z Rakouska platí pouze pro směr Břeclav-Bohumín. Oběžník z 24. 3. 1938 (1)1938karton58
182278/ Upozornění na změny v cestovních pasech polských státních příslušníků, vracejících se do Polska z Rakouska. - Oběžník z 24. 3. 1938 (1)1938karton58
183280/ Informace o možnostech telefonického spojení s úřady státní a vojenské správy. Zpráva z 26. 3. 1938 (2)1938karton58
184281/ Zadržení zpráv kritizujících presidenta republiky - tiskový pokyn. - Oběžník z 25. 3. 1938 (1)1938karton58
185282/ Informace o nezávadných článcích s vojenskou tématikou, které byly dány do tisku. Oběžník z 25. 3. 1938 (1)1938karton58
186283/ Potlačení zpráv šířících negativní postoj Anglie k Československu - tiskový pokyn. Oběžník z 25. 3. 1938 (1)1938karton58
187289/ Upozornění, že ministerstvo železnic vydalo pro svého úředníka Jana Huberta potvrzení, že je oprávněn fotografovat železniční objekty. Oběžník z 25. 3. 1938 (1)1938karton58
188296/ Vyjádření k článku "Zwischenfäller bei einem Gebäudemarsch" z časopisu "Morgenpost" ze dne 28. 3. 1938, čís. 86. - Zpráva z 29. 3. 1938 (1)1938karton58
189298/ Povolení přeletu bez přistání německému letadlu, které letí z Berlína směrem na Vídeň dne 29. 3. 1938. - Oběžník z 28. 3. 1938 (1)1938karton58
190299/ Pátrání po totožnosti Antonína Pikouse a Antonína Stubny, vězněných ve Španělsku. Oběžník z 25. 3. 1938 (1)1938karton58
191300/ Eliminace z interpelace poslance Dr. Štěpána Fencíka o přehmatech s učebnicemi ve školách na škol. okrese ťačovském. Oběžník z 28. 3. 1938 (1)1938karton58
192301/ Eliminace z interpelace poslance Karola Sidora o konfiskační praxi bratislavského cenzora. Oběžník z 28. 3. 1938 (1)1938karton58
193313/ Pokyny k věnování pozornosti nové letákové akci slovenského iredentisty Dr. Jehlicsky. Oběžník z 29. 3. 1938 (1)1938karton58
194314/ Pátrání po totožnosti misionáře Jakobse, který ve Švýcarsku přednáší o československých poměrech. - Oběžník z 30. 3. 1938 (1)1938karton58
195315/ Eliminace z projevu poslance Viliama Širokého ve 143. schůzi poslanecké sněmovny ze dne 29. 3. 1938. - Oběžník z 30. 3. 1938 (1)1938karton58
196316/ Opatření proti eventuální dopravě a rozšiřování tiskového materiálu, týkajícího se lidového hlasování v bývalém Rakousu dne 10. 4. 1938. Oběžník z 30. 3. 1938 (1)1938karton58
197319/ Konfiskace zpráv o zprostředkování některého státu (Anglie a Francie) mezi Československem a Německem - tiskový pokyn. Oběžník z 31. 3. 1938 (1)1938karton58
198321/ Eliminace z řeči poslance Gustava Beuera na 144. schůzi poslanecké sněmovny ze dne 31. 3. 1938. - Oběžník z 1. 4. 1938 (1)1938karton58
199322/ Eliminace z projevu poslance Dr. Františka Hodiny ve 144. schůzi poslanecké sněmovny dne 31. 3. 1938. - Oběžník z 1. 4. 1938 (1)1938karton58
200326/ Pátrání po pobytu ustašovských teroristů Gustava Perčece & spol., kteří se zdržují v ČSR. Oběžník z 17. 3. 1938 (10)1938karton58
Předchozí Další