Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Okresní úřad Olomouc-venkov - Presidiální spisy 1918-1937
B. Spisy

113/ Antonín Vykydal, domobranec a stavbyvedoucí v Horce, udělení vyznamenání. - Výnos z 31. 12. 1917 (1)1918karton1
214/ Dotaz, z jakého důvodu zasáhla censura v jednom článku periodika "Znaimer Volksblatt". - Výnos z 2. 1. 1918, zpráva (2)1918karton1
315/ MUDr. Erasmus Rosziszewski z Olomouce, vyznamenání. - Výnos z 3. 1. 1918, zpráva. (1)1918karton1
419/ Maxmilián sv. pán Mayer, arciděkan, ThDr. Franz Ehrmann, ThDr. Josef Tittel - vyznamenání za zásluhy při provádění restaurace garnisonního kostela P. Marie Sněžné v Olomouci. - Výnos ze 7. 1. 1918 (2)1918karton1
520/ Josef Doselda, kotlář - dotaz, zda není důvodů, které by bránily jeho vyznamenání. - Dotaz z 3. 1. 1918, zpráva (2)1918karton1
621/ Opatření k potlačení sabotáží ze strany válečných zajatců. - Výnos z 5. 1. 1918 (2)1918karton1
729/ Návrh na vyznamenání Betty Kremerové, majitelky továrny v Olomouci, u příležitosti 50. výročí trvání firmy. - Zpráva z 12. 1. 1918 (1)1918karton1
837/ Návrhy lesních hospodářů a zemědělců z okresu Olomouc k vyznamenání. - Výnos z 13. 1. 1918; návrhy s charakteristikami. (59)1918karton1
946/ Identifikace osob, vyvíjejících protirakouskou činnost v Rusku (mj. Vratislav A. Štěpánek ze Samotišek). - Výnos z 13. 1. 1918 (3)1918karton1
1053/ Žebrání ruských zajatců v Nových Hodolanech. - Zpráva z 18. 1. 1918 (1)1918karton1
1163/ Hnutí státních úředníků a zaměstnanců, věnování pozornosti a podávání zpráv o opatřeních. - Oběžníky z 25. 11. 1917 a 16. 1. 1918, zprávy. (2)1918karton1
1264/ Akce železničních zaměstnanců pro zvýšení dávek potravin. - Relace OČV z 19. 1. 1918 (1)1918karton1
1366/ 7. válečná půjčka, výsledek v okrese Olomouc (předložen přehled výsledků ve všech okresech Moravy). - Oběžník z 15. 1. 1918, přehledy, zpráva. (8)1918karton1
1479/ Gustav Hiecke, řídící učitel v Pavlovičkách (okres Olomouc), vyznamenání za zásluhy při upisování válečné půjčky. - Výnos z 28. 12. 1917 (2)1918karton1
15128/ Doporučení vyznamenání členů dobrovolného hasičského sboru v Nepřívazích. - Zpráva z 23. 2. 1918 (1) 1918karton1
16131/ Štěpán Žáček z Dubu, vstup do Družiny v Rusku. - Relace četnické stanice Dub n.M. z 23. 1. 1918 (5)1918karton1
17134/ Identifikace osob, podepsaných pod provolání k Čechům a Slovákům na kijevském kongresu 1917 (mj. JUDr. František Čechovský z Drahlova). - Výnos z 31. 1. 1918, opis relace PŘ v Brně. (2)1918karton1
18137/ Felix Willinger, vrchní oficiál, návrh na vyznamenání. - Přípis doplňovacího zeměbraneckého velitelství v Olomouci ze 7. 2. 1918, návrh okresního hejtmanství. (2)1918karton1
19142/ Olomoucký Vojensko-veteránský spolek, žádost o císařův podpis do pamětní knihy. - Výnos z 6. 2. 1918, zpráva (2)1918karton1
20152/ Zahájení válečné výstavy zeměbraneckého pěšího pluku č. 13 v Olomouci a návštěva ministra obrany von Czappa - popis slavnosti. - Zpráva z 11. 2. 1918 (3)1918karton1
21166/ Emilie Musilová, dobrovolná ošetřovatelka, příslušná do Olomouce, vyznamenání. - Výnos z 10. 2. 1918 (1)1918karton1
22171/ Jiří Kale z Nové Ulice a Václav Tůma z Povlu - uznání MF za pomoc při upisování válečné půjčky. - Výnos z 19. 10. 1917 (1)1918karton1
23180/ František Pelikán, profesor obchodní akademie v Olomouci, vyznamenání. - Výnos z 14. 2. 1918, zpráva. (1)1918karton1
24191/ Použití válečných uprchlíků k pracem v zemědělství. - Oběžník z 14. 2. 1918 a 6. 5. 1918, zpráva. (10)1918karton1
25199/ Censura článku v "Našinci". - Výnos z 21. 2. 1918, zpráva (2)1918karton1
26214/ Podávání návrhů na vyznamenání osob, které se věnovaly péči o válečné uprchlíky. - Oběžník z 26. 2. 1918. Navrženy: Luisa Brachová, Ada Brixová a Marie Vrbová z Olomouce. (6)1918karton1
27217/ Karel Wagner, finanční tajemník v Olomouci, jmenování finančním radou. - Výnos zemského finančního ředitelství z 26. 2. 1918 (1)1918karton1
28220/ Návštěva císaře Karle I. v Olomouci. (Program oslav, vyúčtování výloh, organizační pokyny.) - Výnosy, oběžníky, zprávy pro tisk aj. z let 1917-1918 (90)1918karton1
29230/ Sofie Foersterová, Marie Riedigerová, Ada Trunzová, Rosa Losertová z Olomouce - předání dekretů k již dříve udělenému vyznamenání. - Výnos z 20. 3. 1918 a 24. 12. 1917 (3)1918karton1
30232/ Majetkový stav podpůrných spolků. - Oběžník z 2. 3. 1918, zpráva. (2)1918karton1
31245/ Nezabavení článku v "Pozoru" z 2. 3. 1918 (audience u císaře). - Výnos z 5. 3. 1918 (1)1918karton1
32260/ Hejtman František Čechovský z Olomouce, velitel praporu 6. čsl. pluku v Rusku - zpráva o osobě. - Výnos z 8. 3. 1918, relace OČV. (1)1918karton1
33265/ Vyznamenání zasloužilých členů dobrovolného hasičského sboru v Nepřívazích u příležitosti 25. výročí trvání sboru. - Žádost hasičského sboru z 3. 2. 1918, výnos z 1. 3. 1918 (5)1918karton1
34297/ Basil Macalík, ředitel zemské hospodářské školy na Kl. Hradisku, vyznamenání za zásluhy v péči o invalidy. - Výnos z 14. 3. 1918, zpráva (2)1918karton1
35308/ Vyznamenání osob, které se zasloužily o ochranu dětí a péči o mládež. - Oběžník z 18. 3. 1918, návrhy a zdůvodnění (14)1918karton1
36310/ Censura tisku - úprava a nové pokyny. - Oběžník z 18. 10. 1917 a 14. 3. 1918, seznam zakázaných témat, výtah z nich, sdělení redakcím novin (26)1918karton1
37315/ Protirakouské jednání válečných zajatců v Rusku; Tomáš Menšík z Kníniček - zjištění údajů o jeho osobě. - Oběžník z 19. 3. 1918, zpráva (2)1918karton1
38324/ Vyznamenání funkcionářů a členů Obchodní a živnostenské komory v Olomouci. - Výnos z 21. 3. 1918 (2)1918karton1
39329/ Alfred Kaminski, farář v Hlubočkách, vyznamenání. - Výnos z 10. 12. 1917 (2)1918karton1
40343/ Josef Dudek, navrátivši se z ruského zajetí na dovolené v Samotiškách; dání pod dozor. - Přípis pěchotního pluku č. 54, příkaz okresního hejtmanství četnické stanici na Sv. Kopečku. (2)1918karton1
41358/ Příprava 8. válečné půjčky. - Oběžník z 4. 4. 1918, zpráva (1)1918karton1
42370/ Censurní zásah v novinách "Pozor" ze dne 18. 10. 1917 - Výnos z 6. 4. 1918, zpráva. (1)1918karton1
43389/ Kontrola italských zajatců v Mayově cukrovaru a v nemocnici na Kl. Hradisku švýcarskou vojenskou misí. - Výnos z 11. 4. 1918 (1)1918karton1
44423/ Oslava 1. máje. - Oběžník z 23. 4. 1918, zpráva. (3)1918karton1
45444/ Ludmila Duřpeková, kancelářská pracovnice, osobní věc (jmenování kancelářskou oficiantkou). - Výnos z 28. 4. 1918 (4) 1918karton1
46457/ Emil Holeňa, nadučitel v Dubě, vyznamenání. - Výnos z 27. 4. 1918 (1)1918karton1
47469/ Uprchlí ruští zajatci, zadržení v olomouckém okrese. - Zpráva z 8. 5. 1918 (1)1918karton1
48490/ Rudolf hrabě Colloredo-Mels, nesídelní kanovník metropolitní kapituly v Olomouci, politické smýšlení. - Výnos z 8. 5. 1918, zpráva. (1)1918karton1
49491/ Jednorázový příplatek pomocnému personálu k válečnému drahotnímu přídavku. - Oběžník z 8. 5. 1918, seznam pomocného personálu a zpráva (1)1918karton1
50505/ Leopold Schwammel, vydavatel novin "Neue mährisch-schlesische Presse" - potřeba subvence. - Výnos z 15. 5. 1918, negativní zpráva (1)1918karton1
51529/ Propagace 8. válečné půjčky. - Oběžník z 22. 5. 1918, koncepty oběžníku obcím, zpráva (7)1918karton1
52535/ Podpora rodin, jejichž živitelé jsou zadrženi v nepřátelské cizině. - Oběžník z 20. 9. 1917, 3. 11. 1917, 21. 4. 1918, 24. 5. 1918 a 5. 8. 1918, zpráva (19)1918karton1
53543/ Propaganda a upisování 8. válečné půjčky. - Oběžník z 24. 5. 1918, koncepty přípisů finančním ústavům, korespondence (36)1918karton1
54562/ Marie Kumpová z Olomouce, ošetřovatelka - vyznamenání. - Výnos z 1. 6. 1918, zamítavé stanovisko (1)1918karton1
55573/ Úpisy obcí a podniků na 8. válečnou půjčku. - Oběžník z 3. 6. 1918 a 6. 6. 1918, zprávy obcí a firem, zprávy k místodržitelství (56)1918karton1
56591/ Ludmila Duřpeková, kancelářské oficiantka, zápočet služební doby. - Výnos z 6. 6. 1918 (1)1918karton2
57605/ 8. válečná půjčka, upisování živnostenskými společenstvy. - Oběžník z 14. 6. 1918, zprávy společenstev, zpráva (8)1918karton2
58614/ Vyznamenání osob zaslouživších se po povznesení chovu dobytka. - Oběžník z 15. 6. 1918, návrh na vyznamenání Bedřicha Binka (3)1918karton2
59615/ Censurní zásah v časopise "Pozor" z 12. 6. 1918. - Výnos z 15. 6. 1918, zpráva (1)1918karton2
60640/ Poděkování velitelství dobrovolného hasičského sboru v Olomouci za projev loyality k císaři. - Výnos z 19. 6. 1918, opis telegramu (2)1918karton2
61644/ Péče o uprchlíky, ošacovací akce. - Oběžník z 22. 6. 1918, zpráva (3)1918karton2
62647/ Čestné medaile příslušníkům hasičského sboru v Hlubočkách u příležitosti 25. výročí trvání. - Výnos z 18. 6. 1918, návrhy (10)1918karton2
63654/ Josefina Killerová z Olomouce, vyznamenání. - Výnos z 23. 6. 1918, zpráva (1)1918karton2
64658/ Pátrání po desertérech a uprchlých válečných zajatcích. - Oběžník z 26. 6. 1918 a 30. 6. 1918, oběžník vojenského velitelství Krakov z 15. 6. 1918; zpráva (5)1918karton2
65661/ P. Ludvík Dostál, člen kapucínského řádu v Olomouci, vyznamenání. - Výnos z 23. 6. 1918 a 20. 7. 1918 (2)1918karton2
66668/ Otakar Fierlinger, stavební adjunkt okresního hejtmanství v Olomouci, žádost o přeložení do vyšší platové stupnice. - Žádost z 2. 7. 1918 (1) 1918karton2
67671/ Celookresní pátrání po zbězích a podezřelých osobách. - Oběžník okresního hejtmanství z 22. 7. 1918, zprávy obcí a četnických stanic (35)1918karton2
68700/ Výsledky 8. válečné půjčky. - Oběžník z 19. 6. 1918, zpráva (10)1918karton2
69702/ Návrh židovské náboženské obce na vyznamenání Sofie Zweigové a Sofie Kaufmannové, funkcionářek židovského ženského spolku, k vyznamenání u příležitosti 25. výročí spolku. - Přípis židovské náboženské obce z 2. 2. 1918, zpráva o pověsti jmenovaných, zpráva pro místodržitelství (4)1918karton2
70703/ František Glier, strojník firmy Josef Groák v Olomouci - vyznamenání. - Výnos z 6. 7. 1918, žádost firmy, zprávy o pověsti (3)1918karton2
71714/ 8. válečná půjčka - propagace. - Oběžník z 12. 7. 1918, zpráva (2)1918karton2
72719/ Emilie Maitnerová, ošetřovatelka - vyznamenání. - Výnos z 13. 7. 1918, zpráva (1)1918karton2
73724/ Nespokojenost mezi státními zaměstnanci, vyvolaná nouzí. - Oběžník z 15. 7. 1918, zpráva (1)1918karton2
74727/ Selské listy - zásah censury. - Výnos z 9. 7. 1918, zpráva (1)1918karton2
75731/ Pátrání po desertérech v Olomouci. - Zpráva vojenské policie v Olomouci z 19. 7. 1918 (1)1918karton2
76734/ Zjištění hesla, podle něhož se poznávají váleční zajatci, navrátivší se z Ruska, kteří chystají revoluční akce. - Oběžník z 17. 7. 1918, pokyn četnického velitelství, zpráva místodržitelství (1)1918karton2
77738/ Valerie Sopperová, ošetřovatelka - vyznamenání. - Výnos z 17. 7. 1918 a 22. 7. 1918, zpráva o pověsti (2)1918karton2
78740/ Předpisy pro italské válečné zajatce (pobyt, střežení). - Oběžník z 19. 7. 1918, zpráva; koncept vyhlášky pro obce (2)1918karton2
79742/ Výměna internovaných civilních osob s Rumunskem. - Oběžník z 19. 7. 1918, zpráva (1)1918karton2
80752/ Vyznamenání osob činných v péči o mládež v městě a okrese Olomouc. - Výnos z 18. 7. 1918 (4)1918karton2
81754/ MUDr. Mořic Remeš, lékař - vyznamenání. - Výnos z 20. 7. 1918, zpráva (2)1918karton2
82769/ Vyznamenání členů hasičského sboru v Pavlovicích u Olomouce, kteří se vyznamenali při hašení požáru u Chválkovic. - Výnos z 22. 7. 1918, relace hasičského velitelství v Olomouci a OČV v Olomouci (4)1918karton2
83784/ Josef Krones, obecní sluha ve Slavoníně - návrh na vyznamenání. - Návrh obecního úřadu Slavonín z 1. 8. 1918, korespondence (4)1918karton2
84799/ Remunerace pomocným silám vyživovacích komisí. - Oběžník z 5. 8. 1918, zpráva (1)1918karton2
85809/ Zamezení, aby veřejní zaměstnanci, kteří se účastnili války, byli poškozeni. - Oběžník z 2. 8. 1918, zpráva (3)1918karton2
86818/ Pomocná kancelářská síla u okrensí vyživovací komise v Olomouci, zřízení místa. - Výnos z 8. 8. 1918 (1)1918karton2
87834/ Nařízení o vyvěšení vlajek u příležitosti narozenin císaře. - Telegram z 17. 8. 1918, zpráva o průběhu slavnosti v Olomouci (2)1918karton2
88840/ Jindřich Tomasi, inspektor státních drah z Nové Ulice a Josef Tomasi, vrchní revident státních drah - odmítnutí jejich žádosti o šlechtický titul. - Výnos z 8. 7. 1918, koncept přípisu (2)1918karton2
89848/ Pátrání po desertérech, válečných zajatcích a cikánech. - Koncepty výnosu o vyhlášení pátrání pro četnictvo a vojenskou policii, seznam zadržených vojenských osob (4)1918karton2
90851/ Odmítnutí čestné medaile členu dobrovolného hasičského sboru v Hlubočkách Mořici Kobilkovi. - Výnos z 18. 8. 1918, koncept výnosu pro dobrovolný hasičský sbor v Hlubočkách (1)1918karton2
91856/ Použití lesních orgánů politické správy. - Výnos z 19. 8. 1918, zpráva (2)1918karton2
92862/ Josef Killer z Olomouce, vyznamenání. - Výnos z 10. 8. 1918 (1)1918karton2
93911/ Výzva k zabránění zadržování oběhu bankovek. - Oběžník z 24. 8. 1918, koncepty výzev obcím, školám, farním úřadům aj., oběžník okresního hejtmanství, zprávy škol aj. (47)1918karton2
94918/ Ing. Stanislav Kraus, stavební rada, vyznamenání. - Oběžník z 4. 9. 1918 (1)1918karton2
95919/ Zákaz rozšiřování publikace Maxmiliána Hardena "Krieg und Frieden". I. Band. Tiskové opatření (porada na zámku Wartholz). - Oběžník z 9. 9. 1918 (1)1918karton2
96922/ Ujednání na schůzi starostenského sboru pro venkovský okres Olomouc o zadržení obilí. - Oběžník z 9. 9. 1918 (1) 1918karton2
97932/ Žádost o přidělení čtvrté konceptní síly okresnímu hejtmanství v Olomouci. - Přípis okresního hejtmanství z 16. 9. 1918 (4)1918karton2
98944/ Opatření proti desertérům. - Oběžník z 29. 5., 29. 6. a 12. 9. 1918, koncept vyhlášky, zpráva (2)1918karton2
99956/ Josef Venus z Hodolan, vyznamenání. - Oběžník z 17. 9. 1918 (2)1918karton2
100964/ Návrh na vyznamenání Jana Mravce z Holice. - Návrh okresního hejtmanství z 28. 9. 1918 (1)1918karton2
Další