Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Inventáře a katalogy Okresního archivu v Olomouci

M 1 - 29


NAD: 3
Číslo pomůcky: 8
Okresní úřad Olomouc - venkov


Presidiální spisy


1918-1937Výběrový katalog


Zpracovali:
Marie Miklošová
Dr. Vladimír Spáčil


Olomouc 1970
Úvod

Olomoucký okres se rozkládá přibližně uprostřed Moravy. Řeka Morava, oddělující zde od sebe poslední výběžky dvou horských pásem - Jeseníků na východě a Drahanské vysočiny na západě - protéká okresem od severu k jihu a kolem ní se táhne nížina položená průměrně 215 m n.m.
Hlinitá, středně těžká černozemní a hnědozemní půda je velmi úrodná a daří se zde cukrovka a obilniny.
Okres Olomouc je převážně zemědělský a patří k nejprodukčnějším oblastem ve státě. Na této charakteristice závisí i složení průmyslu, který je zaměřen především na zpracování zemědělských produktů a teprve v daleko menší míře jsou zastoupena i některá další průmyslová odvětví. Kolem Moravy se rozložila řada mlýnů, později i vodní elektrárny, hanácký sladovnický ječmen zpracovávalo několik sladoven. V souvislosti s nimi vznikaly i pivovary. Cukrovka se zpracovávala v četných cukrovarech. V Mariánském Údolí byly železárny a Hlubočkách továrna na hřebíky. V Lutíně továrna na pumpy a čerpadla bratří Sigmundů.
Národnostně byl okres Olomouc převážně český, pouze město Olomouc mělo německou menšinu a několik obcí, ležících jihozápadně od Olomouce v těsné blízkosti, bylo německých. Německé obyvatelstvo měly také obce v severovýchodním cípu okresu, kde sousedil okres Olomouc s německým okresem Šternberk.
Na politický vývoj okresu mělo vliv to, že okres Olomouc je převážně zemědělský, až na malé výjimky bez větší koncentrace dělnictva. Převážná část rolnictva byla pod vlivem agrární (republikánské) strany a později strany lidové. Dělnictvo bylo převážně organizováno v sociálně demokratické straně.
Původní olomoucký okres se skládal ze tří soudních okresů - Olomouc, Plumlov, Prostějov - a zahrnoval v sobě mimo dvou měst 181 obcí. Zhruba v dnešním rozsahu se okres konstituoval v r. 1855, kdy se skládal z 88 obcí. K prvním úpravám okresních hranic došlo v r. 1877 po připojení 4 obcí ze soudního okresu Lipník n. B. Další změny nastaly po vytvoření Velké Olomouce v r. 1919. Od okresu bylo odloučeno 13 dosud samostatných obcí ležících v těsné blízkosti města a vytvořena z nich předměstí. Velkou změnu přinesl rok 1938, kdy k Německu bylo připojeno 6 obcí a 3 osady, zatím co na druhé straně byly k olomouckému okresu připojeny ty obce z bývalého okresu Šternberk, které nebyly zabrány německým vojskem. Po osvobození v r. 1945 byl předválečný stav obnoven.
Okresní hejtmanství vzniklo v r. 1850 a tvořilo svým způsobem výjimku. Totiž jediný soudní okres zahrnoval v sobě dva okresy politické - Olomouc-město a Olomouc-venkov. Ve městě byla sídla také všech úřadů pro okres Olomouc-venkov.
Spisový materiál OÚ je zachován jen částečně. V r. 1933 nebo 1934 byla celá registratura podrobena ničivé skartaci, kdy bylo skartováno "všechno co nemá cenu a je starší než 10 let" a to především agenda zdravotní, veterinární, pasová, loveckých a rybářských lístků. Dále všechny podací protokoly z let 1860-1890. Už při této skartaci neexistovaly žádné významné spisy před r. 1908. V roce 1937 se stěhoval OÚ do nové budovy na dnešní Leninově třídě a při té příležitosti byla provedena další skartace, které padly za oběť volební spisy a sčítací operáta z let 1890 a 1900. (Viz pres 157/44).
Část registratury OÚ převzal Státní archiv v Janovicích u Rýmařova v roce 1956 od Městského archivu v Olomouci, další část od MěstNV v Olomouci rovněž v roce 1956 a konečně poslední část v roce 1958 od ONV Olomouc. Fond byl uspořádán a inventární seznam bez úvodu vyhotoven v roce 1956. V roce 1958 pak byly uspořádány ty spisy, které byly téhož roku převzaty. Tato část je zpracována ve zvláštním seznamu dodatků. V roce 1966 převzal presidiální spisy z let 1918-1945 spolu s podacími protokoly a indexy Okresní archiv v Olomouci, všechen ostatní materiál je pro nedostatek místa dosud uložen ve Státním archivu Opava, pobočka Janovice u Rýmařova.
Okresní hejtmanství pro okres Olomouc vzniklo jako jedno z 25 hejtmanství na Moravě r. 1850. Je to první politická instance pro všechnu agendu v působnosti MV, kultu a vyučování, zemské obrany a veřejné bezpečnosti, orby a části agendy ministerstva financí a obchodu. Podléhá moravskému místodržitelství v Brně. V první instanci zastává i agendu zdravotní a stavební, která byla svěřena pouze několika hejtmanstvím v zemi, vždy po několik okresních úřadů. V roce 1919 byl změněn název okresní hejtmanství na okresní správu politickou. Od 1. 12. 1928 byl název úřadu znovu změněn na okresní úřad. Tento název se udržel až do roku 1945.
Do roku 1928 byly spisy řazeny do skupin A-N, od 1. 12. do 31. 12. 1928 bez signatur - tzv. všeobecná spisová agenda - a od roku 1929 do skupin I-XI. Zvlášť do věcných skupin byly řazeny volební spisy, trestní spisy, udělování koncesí, kupní smlouvy a další větší celky. Presidiální spisy ročníku 1928 začínají od 1. 12. - po reorganisaci správy - znovu číslem 1, takže část čísel je v tomto ročníku duplicitní.
Kromě pěti podacích protokolů z let 1852-1854, začíná jejich souvislá řada kolem 1910. Stejné je dochování indexů a rejstříků.
Presidiální spisy 1918-1945 jsou zachovány téměř úplně. Podacích protokolů je pouze 7 z let 1921-1944 a indexy 4 z let 1940-1943. Před rokem 1918 se nedochovaly žádné presidiální spisy.

Sled presidiálních spisů v jednotlivých kartonech:

1. presidiální spisy 1918 1-573
2. presidiální spisy 1918 574-konec
3. presidiální spisy 1919
4. presidiální spisy 1920
5. presidiální spisy 1921
6. presidiální spisy 1922
7. presidiální spisy 1923
8. presidiální spisy 1924
9. presidiální spisy 1925
10. presidiální spisy 1926
11. presidiální spisy 1927
12. presidiální spisy 1928
13. presidiální spisy 1929 1-496
14. presidiální spisy 1929 500-konec
15. presidiální spisy 1930 1-589
16. presidiální spisy 1930 600-konec
17. presidiální spisy 1931
18. presidiální spisy 1932
presidiální spisy 1933
19. presidiální spisy 1934
20. presidiální spisy 1935
21. presidiální spisy 1936
22. presidiální spisy 1937
23. presidiální spisy 1938
24. presidiální spisy 1939
25. presidiální spisy 1940 1-657
26. presidiální spisy 1940 660-konec
27. presidiální spisy 1941 6-599
28. presidiální spisy 1941 601-konec
presidiální spisy 1942 2-139
29. presidiální spisy 1942 140-339
30. presidiální spisy 1942 341-649
31. presidiální spisy 1942 650-konec
presidiální spisy 1943 1-279
32. presidiální spisy 1943 280-konec
presidiální spisy 1944 16-297
33. presidiální spisy 1944 303-konec
presidiální spisy 1945 12-konec

Věcné skupiny presidiálních spisů:

34. Různé funkce přednosty okresní politické správy 1921-1923
35. Intervence u okresního hejtmana 1921-1931
36. Předpisy o vlajkách a praporech 1933-1940
37. Obecní strážníci - úprava stejnokrojů; státní vlajky a prapory 1938-1941
38. Potvrzování starostů obcí 1933
39. Tiskový zákona censura 1919-1933
40. Sčítání lidu 1930
41. Okresní školní výbor a školy 1930-1939
42. Směrnice pro vedení evidence státně nespolehlivých osob 1926-1938
43. Národní obec fašistická 1928-1939
44. Menšinová politika 1937
45. Olomouc - obecní volby 1923-1932
46. Oslavy 1. května 1920-1940
47. Oslavy 28. října 1923-1939
48. Zájezd presidenta republiky do Olomouce 1921
49. Zájezd presidenta republiky do Olomouce 1929
50. KSČ - zastavení činnosti a rozpuštění 1938-1939
51. Opatření skladištních prostorů pro zbrojní materiál 1938
52. Obrana státu - mimořádná opatření 1938
53. Likvidace OÚ ve Štěpánově (Šternberk) 1938
54. Textilní a kožařský průmysl - evakuace 1938
55. Státní a policejní úřad ve Šternberku - opatření k vedení správy 1938
56. Zaměstnanci evakuovaných úřadů 1938
57. Politické okresy v zemi Moravskoslezské - opatření k vedení správy 1938
58. Vládní nařízení o přechodných opatřeních v ohledu veřejných dluhů 1939
59. Mnichovská dohoda a restituce zařízení u státních i nestátních úřadů 1938-1939
60. Ubytovací prostory pro vystěhovalce z Vyškovska 1940-1943
61. Znalost německého jazyka 1940-1942
62. Příprava vedení totální války 1943-1944
63. Evidence přespočetných úředníků v jednotlivých správních úřadech 1942-1943
64. Zabezpečení proti škodám při leteckých útocích 1944
65. Zesílení uniformované státní policie 1941-1942
66. Zřízení obytného domu pro osoby vyžadující péče v okrese
Olomouc-venkov 1941-1942
67. Sloučení obcí Slavonín, Nemilany a Kyselov 1941-1942
68. Plánek typisovaných stájí podle říšskoněmeckých zákonů 1942
69. Vlastenecké muzeum olomouckého německého jazykového ostrova 1941-1942
70. Regulace Moravy 1941-1942
71. Poskytnutí záloh protektorátním zaměstnancům na opatření brambor 1941-1945
72. Objednávka automobilů u BMN v Brně pro okresního hejtmana 1941
73. Budova české školy v Nedvězí 1924-1942
74. Prodej pozemků Národní jednoty v Nemilanech 1941-1943
75. Zřízení německé učňovské školy v Lutíně 1942
76. Pronájem domu čp. 38 a 253 v Hněvotíně 1926-1942
77. Všeobecné pátrání po podezřelých individuích 1922-1937
78. Porotní listiny 1907-1939
79. Čestná uznání za dlouholeté veřejné služby 1926-1935
80. Personální spisy zaměstnanců OÚ 1818-1938
81. Personální spisy zaměstnanců OÚ 1918-1943
82. Kvalifikace úředníků - osobní výkazy 1926-1941
83. Služební pragmatika, osobní a platové poměry úřednictva 1919-1936
84. Jazykové zkoušky 1926-1938
85. Dovolená na zotavenou 1919-1941
86. Vnitřní záležitosti úřadu 1929-1941
87. Přemístění OÚ Olomouc 1928-1939
88. Okresní úřady - všeobecné potřeby, nábytek 1940
89. Reforma politické správy 1928
90. Reforma veřejné správy 1929-1936
91. Úsporná opatření ve veřejné správě 1929-1931
92. Záležitosti četnictva 1919-1941

Priora spisů byla při katalogizaci ponechána u posledního čísla, k němuž byla připojena. V průběhu katalogizace byly některé spisy, původně samostatné, priorovány, pokud se týkaly stejné záležitosti a pokud se zachytily v paměti katalogizaci provádějícího pracovníka, takže tato dodatečná priorace není důsledná.
Po zkatalogizování všech spisů byl proveden výběr těch, které jsou pojaty v katalogu. Vybrány byly spisy týkající se bezprostředně událostí v okrese a městě Olomouci, týkající se osob z obvodu okresu a města, žádosti o podporu k presidentu republiky, obsáhlejší zrpávy o pověsti osob, ucházejících se o zaměstnání a významnější osobní spisy zaměstnanců okresního úřadu. Pominuty byly oběžníky bez kladné odezvy v okrese, běžné osobní spisy (dovolená, zastupování, mimořádné odměny apod.) a spisy týkající se materiálního zabezpečení úřadu. Spisy, týkající se povyšování a překládání četníků, byly vyčleněny a přiřazeny k věcné skupině 92. Katalog je opatřen jmenným, místním a věcným rejstříkem.
Po formální stránce upozorňujeme: Číslo před regestem je číslo podacího protokolu, číslo v závorce za regestem označuje počet listů ve spise, čísla vpravo za regestem jsou pořadová čísla, která jdou průběžně celým katalogem a na něž odkazuje rejstřík.
Použité zkratky jsou rozvedeny ve zvláštním seznamu zkratek.
Diplomatické určení písemností odpovídá katalogu Presidiální spisy okresního úřadu Nový Jičín. Opava 1960, str. 6.
Spisy ročníku 1918 jsou až do 28. 10. psány německy, všechny další spisy jsou české.
Katalogizace presidiálních spisů byla provedena v letech 1969 a 1970, v březnu 1970 byl proveden výběr regest pro katalog, vyhotoven časopis, úvod a rejstříky.
Presidiální spisy obsahují důležitý materiál k dějinám okresu Olomouc-venkov pro období první republiky. Částečně se v nich také odrážejí události v městě Olomouci.

Seznam obcí politického okresu Olomouc-venkov

Podkladem pro seznam obcí byl Statistický lexikon obcí na Moravě a ve Slezsku. Praha 1924. Úřední seznam míst podle zákona ze dne 14. dubna 1920. Počet obyvatel je uveden na základě sčítání lidu z 15. února 1921.

Obec počet obyvatel
celkem Češi Němci jiní
___________________________________________________________________________

Bělkovice 809 796 12 1
Biskupství 740 740 - -
Blatec 537 524 5 8
Bolelouc 667 660 1 6
Březce 288 279 5 4
Břuchotín 269 267 - 2
Bukovany 437 423 12 1
Bystřice, Velká 3.504 2.877 583 44
Bystročice 545 540 - 5
Bystrovany 699 626 51 22
Čechovice 451 440 9 2
Čelechovice 185 174 2 9
Čertoryje 288 288 - -
Dolany 1.733 1.448 274 11
Doloplazy 1.112 1.091 15 6
Drahanovice 908 898 4 6
Drahlov 333 326 6 1
Droždín 855 843 5 7
Dub nad Mor. 1.140 1.135 - 5
Grygov 954 930 17 7
Hlubočky (Hombok) 1.374 255 1.073 46
Hlušovice 286 279 4 3
Hněvotín (Nebotein) 1.312 421 889 2
Holice 2.284 2.153 62 69
Horka nad Mor. 1.494 1.470 6 18
Hostkovice 201 195 3 3
Hynkov 387 375 1 11
Charváty 488 485 3 -
Chomoutov 601 600 - 1
Jestřabí (Habicht) 400 3 390 7
Kníničky 351 350 1 -
Kopeček, Svatý 791 773 9 9
Kožušany 514 510 1 3
Krčmaň 700 697 1 2
Křelov 1.276 1.253 14 9
Kyselov (Giesshübel) 497 142 352 3
Lipňany 231 223 5 3
Loděnice, Moravská 774 738 13 23
Lošov 468 445 19 4
Loučany 776 768 - 8
Luběnice 502 495 1 6
Ludéřov 729 724 5 -
Lutín 490 484 - 6
Majetín 1.178 1.172 1 5
Náměšť 1.019 1.004 4 11
Nedvězí (Nedweis) 366 154 207 5
Nelešovice 302 300 - 2
Nemilany (Nimlau) 834 74 760 -
Nenakonice 458 457 - 1
Nepřívaz (Epperswagen) 418 9 407 2
Pohořany (Pohoř) 538 18 518 2
Posluchov (Posluchau) 111 3 108 -
Přáslavice 1.139 1.095 39 5
Přestavlky 238 238 - -
Příkazy 1.242 1.231 7 4
Radíkov 302 296 6 -
Rataje 312 311 - 1
Samotíšky 897 886 7 4
Skrbeň 969 951 11 7
Slatinice 735 711 12 12
Slavonín (Schnobolin) 1.062 228 816 18
Suchonice 284 283 - 1
Svésedlice 314 291 23 -
Tážaly 312 306 2 4
Těšetice 613 599 1 13
Topolany 476 467 1 8
Tovéř 324 319 5 -
Trusovice 317 313 4 -
Tučapy 367 365 - 2
Týnec, Velký 1.536 1.521 3 12
Týneček 318 312 4 2
Ústín 463 461 - 2
Vacanovice 197 193 3 1
Varhošť (Haslicht) 335 8 326 1
Voda, Hrubá (Grosswasser) 421 31 385 5
Vojnice 456 451 2 3
Vsisko 409 403 - 6
Žerůvky 213 212 1 -

Seznam použitých zkratek

ČSR Československá republika
ČTK Československá tisková kancelář
KSČ Komunistická strana Československa
MDŽ Mezinárodní den žen
MF Ministerstvo financí
MNO Ministerstvo národní obrany
MR Městská rada hlavního města Olomouce
MŠR Místní školní rada
MŠANO Ministerstvo školství a národní osvěty
MV Ministerstvo vnitra
NJ Národní jednota
OČV Okresní četnické velitelství
ONV Okresní národní výbor
OSP Okresní správa politická
OÚ Okresní úřad
OŽK Obchodní a živnostenská komora
PŘ Policejní ředitelství
SdP Sudetendeutsche Partei
SSSR Svaz sovětských socialistických republiky
TGM Tomáš Garrigue Masaryk
VŘSR Velká říjnová socialistická revoluce
VSMO Vlastenecký spolek musejní v Olomouci
YMCA Young Men's Christian Association
Sdružení křesťanských mladých mužů
ZFŘ Zemské finanční ředitelství v Brně
ZSP Zemská správa politická v Brně
ZŠR Zemská školní rada v Brně
ZÚ Zemský úřad Brno
Název fondu: Okresní úřad Olomouc-venkov - Presidiální spisy 1918-1937
Značka fondu: M-1-29
Časový rozsah: 1918-1937
Počet regest: 1084
Počet ev. jednotek: 22
Počet bm: 2,40
Místo uložení: Olomouc, Křížkovského 2
Stav ke dni: 24. 4. 1970
Katalogizaci provedli: Marie Miklošová
Dr. Vladimír Spáčil
Stran: 146
Počet exemplářů: 4
Přepsala: Vlasta Hradilová
Katalog schválil: PhDr. Vladimír Spáčil