Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Inventáře a katalogy Okresního archivu v Olomouci
NAD: 3
Číslo pomůcky: 9
M 1-29


Okresní úřad Olomouc - venkovPresidiální spisy
1938-1945
Katalog

Dr. Vladimír Spáčil - Marie Miklošová


Olomouc 1968
Úvod

Olomoucký okres se rozkládá přibližně uprostřed Moravy. Řeka Morava, odděluje zde od sebe poslední výběžky dvou horských pásem - Jeseníků na východě a Drahanské vysočiny na západě. Protéká okresem od severu k jihu a kolem ní se táhne nížina položená průměrně 215 m n.m.
Hlinitá, středně těžká černozemní a hnědozemní půda je velmi úrodná a daří se zde cukrovka a obilniny.
Okres Olomouc je převážně zemědělský a patří k nejprodukčnějším oblastem ve státě. Na této charakteristice závisí i složení průmyslu, který je zaměřen především na zpracování zemědělských produktů a teprve v daleko menší míře jsou zastoupena i některá další průmyslová odvětví. Kolem Moravy se rozložila řada mlýnů, později i vodní elektrárny, hanácký sladovnický ječmen zpracovávalo několik sladoven. V souvislosti s nimi vznikaly i pivovary. Cukrovka se zpracovávala v četných cukrovarech. V Mariánském Údolí byly železárny a Hlubočkách továrna na hřebíky. V Lutíně továrna na pumpy a čerpadla bratří Sigmundů.
Národnostně byl okres Olomouc převážně český, pouze město Olomouc mělo německou menšinu a několik obcí, ležících jihozápadně od Olomouce, ale v těsné blízkosti, bylo německých. Německé obyvatelstvo měly také obce v severovýchodním cípu okresu, kde sousedil okres Olomouc s německým okresem Šternberk.
Na politický vývoj okresu mělo vliv to, že okres Olomouc je převážně zemědělský, až na malé výjimky bez větší koncentrace dělnictva. Převážná část rolnictva byla pod vlivem agrární (republikánské) strany a později strany lidové. Dělnictvo bylo převážně organizováno v sociálně demokratické straně.
Původní olomoucký okres se skládal ze tří soudních okresů - Olomouc, Plumlov, Prostějov - a zahrnoval v sobě mimo dvou měst 181 obcí. Zhruba v dnešním rozsahu se okres konstituoval v r. 1855, kdy se skládal z 88 obcí. K prvním úpravám okresních hranic došlo v r. 1877 po připojení 4 obcí ze soudního okresu Lipník n. B. Další změny nastaly po vytvoření Velké Olomouce v r. 1919 a od okresu odloučeno 13 dosud samostatných obcí ležících v těsné blízkosti města a vytvořena z nich předměstí. Velkou změnu přinesl rok 1938, kdy k Německu bylo připojeno 6 obcí a 3 osady, zatím co na druhé straně byly k olomouckému okresu připojeny ty obce z bývalého okresu Šternberk, které nebyly zabrány německým vojskem. Po osvobození v r. 1945 byl předválečný stav obnoven.
Okresní hejtmanství vzniklo v r. 1850 a tvořilo svým způsobem výjimku. Totiž jediný soudní okres zahrnoval v sobě dva okresy politické - Olomouc-město a Olomouc-venkov. Ve městě byla sídla také všech úřadů pro okres Olomouc-venkov.
Spisový materiál OÚ je zachován jen částečně. V r. 1933 nebo 1934 byla celá registratura podrobena ničivé skartaci, kdy bylo skartováno "všechno co nemá cenu a je starší než 10 let" a to především agenda zdravotní, veterinární, pasová, loveckých a rybářských lístků. Dále všechny podací protokoly z let 1860-1890. Už při této skartaci neexistovaly žádné významné spisy před r. 1908. V roce 1937 se stěhoval OÚ do nové budovy na dnešní Leninově třídě a při té příležitosti byla provedena další skartace, které padly za oběť volební spisy a sčítací operáta z let 1890 a 1900. (Viz pres 157/44).
Část registratury OÚ převzal Státní archiv v Janovicích u Rýmařova v roce 1956 od Městského archivu v Olomouci, další část od MěstNV v Olomouci rovněž v roce 1956 a konečně poslední část v roce 1958 od ONV Olomouc. Fond byl uspořádán a inventární seznam bez úvodu vyhotoven v roce 1956. V roce 1958 pak byly uspořádány ty spisy, které byly téhož roku převzaty. Tato část je zpracována ve zvláštním seznamu dodatků. V roce 1966 převzal presidiální spisy z let 1918-1945 spolu s podacími protokoly a indexy Okresní archiv v Olomouci, všechen ostatní materiál je pro nedostatek místa dosud uložen ve Státním archivu Opava, pobočka Janovice u Rýmařova.
Do roku 1928 byly spisy řazeny do skupin A-N, od 1. 12. do 31. 12. 1928 bez signatur - tzv. všeobecná spisová agenda - a od roku 1929 do skupin I-XI. Zvlášť do věcných skupin byly řazeny volební spisy, trestní spisy, udělování koncesí, kupní smlouvy a další větší celky. Kromě pěti podacích protokolů z let 1852-1854, začíná jejich souvislá řada kolem 1910. Stejné je dochování indexů a rejstříků.
Presidiální spisy 1918-1945 jsou zachovány téměř úplně. Podacích protokolů je pouze 7 z let 1921-1944 a indexy 4 z let 1940-1943. Před rokem 1918 se nedochovaly žádné presidiální spisy.

Sled presidiálních spisů v jednotlivých kartonech:

1. presidiální spisy 1918 1-573
2. presidiální spisy 1918 574-konec
3. presidiální spisy 1919
4. presidiální spisy 1920
5. presidiální spisy 1921
6. presidiální spisy 1922
7. presidiální spisy 1923
8. presidiální spisy 1924
9. presidiální spisy 1925
10. presidiální spisy 1926
11. presidiální spisy 1927
12. presidiální spisy 1928
13. presidiální spisy 1929 1-496
14. presidiální spisy 1929 500-konec
15. presidiální spisy 1930 1-589
16. presidiální spisy 1930 600-konec
17. presidiální spisy 1931
18. presidiální spisy 1932
presidiální spisy 1933
19. presidiální spisy 1934
20. presidiální spisy 1935
21. presidiální spisy 1936
22. presidiální spisy 1937
23. presidiální spisy 1938
24. presidiální spisy 1939
25. presidiální spisy 1940 1-657
26. presidiální spisy 1940 660-konec
27. presidiální spisy 1941 6-599
28. presidiální spisy 1941 601-konec
presidiální spisy 1942 2-139
29. presidiální spisy 1942 140-339
30. presidiální spisy 1942 341-649
31. presidiální spisy 1942 650-konec
presidiální spisy 1943 1-279
32. presidiální spisy 1943 280-konec
presidiální spisy 1944 16-297
33. presidiální spisy 1944 303-konec
presidiální spisy 1945 12-konec

Věcné skupiny presidiálních spisů:

34. Různé funkce přednosty okresní politické správy 1921-1923
35. Intervence u okresního hejtmana 1921-1931
36. Předpisy o vlajkách a praporech 1933-1940
37. Obecní strážníci - úprava stejnokrojů; státní vlajky a prapory 1938-1941
38. Potvrzování starostů obcí 1933
39. Tiskový zákona censura 1919-1933
40. Sčítání lidu 1930
41. Okresní školní výbor a školy 1930-1939
42. Směrnice pro vedení evidence státně nespolehlivých osob 1926-1938
43. Národní obec fašistická 1928-1939
44. Menšinová politika 1937
45. Olomouc - obecní volby 1923-1932
46. Oslavy 1. května 1920-1940
47. Oslavy 28. října 1923-1939
48. Zájezd presidenta republiky do Olomouce 1921
49. Zájezd presidenta republiky do Olomouce 1929
50. KSČ - zastavení činnosti a rozpuštění 1938-1939
51. Opatření skladištních prostorů pro zbrojní materiál 1938
52. Obrana státu - mimořádná opatření 1938
53. Likvidace OÚ ve Štěpánově (Šternberk) 1938
54. Textilní a kožařský průmysl - evakuace 1938
55. Státní a policejní úřad ve Šternberku - opatření k vedení správy 1938
56. Zaměstnanci evakuovaných úřadů 1938
57. Politické okresy v zemi Moravskoslezské - opatření k vedení správy 1938
58. Vládní nařízení o přechodných opatřeních v ohledu veřejných dluhů 1939
59. Mnichovská dohoda a restituce zařízení u státních i nestátních úřadů 1938-1939
60. Ubytovací prostory pro vystěhovalce z Vyškovska 1940-1943
61. Znalost německého jazyka 1940-1942
62. Příprava vedení totální války 1943-1944
63. Evidence přespočetných úředníků v jednotlivých správních úřadech 1942-1943
64. Zabezpečení proti škodám při leteckých útocích 1944
65. Zesílení uniformované státní policie 1941-1942
66. Zřízení obytného domu pro osoby vyžadující péče v okrese
Olomouc-venkov 1941-1942
67. Sloučení obcí Slavonín, Nemilany a Kyselov 1941-1942
68. Plánek typisovaných stájí podle říšskoněmeckých zákonů 1942
69. Vlastenecké muzeum olomouckého německého jazykového ostrova 1941-1942
70. Regulace Moravy 1941-1942
71. Poskytnutí záloh protektorátním zaměstnancům na opatření brambor 1941-1945
72. Objednávka automobilů u BMN v Brně pro okresního hejtmana 1941
73. Budova české školy v Nedvězí 1924-1942
74. Prodej pozemků Národní jednoty v Nemilanech 1941-1943
75. Zřízení německé učňovské školy v Lutíně 1942
76. Pronájem domu čp. 38 a 253 v Hněvotíně 1926-1942
77. Všeobecné pátrání po podezřelých individuích 1922-1937
78. Porotní listiny 1907-1939
79. Čestná uznání za dlouholeté veřejné služby 1926-1935
80. Personální spisy zaměstnanců OÚ 1818-1938
81. Personální spisy zaměstnanců OÚ 1918-1943
82. Kvalifikace úředníků - osobní výkazy 1926-1941
83. Služební pragmatika, osobní a platové poměry úřednictva 1919-1936
84. Jazykové zkoušky 1926-1938
85. Dovolená na zotavenou 1919-1941
86. Vnitřní záležitosti úřadu 1929-1941
87. Přemístění OÚ Olomouc 1928-1939
88. Okresní úřady - všeobecné potřeby, nábytek 1940
89. Reforma politické správy 1928
90. Reforma veřejné správy 1929-1936
91. Úsporná opatření ve veřejné správě 1929-1931
92. Záležitosti četnictva 1919-1941

Priora spisů byla při katalogizaci ponechána u posledního čísla, k němuž byla připojena. Katalogizovány byly všechny spisy, seřazené chronologicky podle čísel podacího protokolu a podle ročníků. Spisy týkající se personálních záležitostí jsou věcně spojeny u prvního regestu v každém ročníku a kartonu. Spisy, týkající se přemisťování a povyšování četníků byly vyřazeny a budou připojeny k věcné skupině č. 92 a katalogizovány současně s ní. Katalog je opatřen osobním, místním a věcným rejstříkem.
Po formální stránce upozorňujeme: Číslo před regestem je číslo podacího protokolu, číslo v závorce za regestem označuje počet listů ve spise, čísla vpravo za regestem je pořadové číslo, která jdou průběžně celým katalogem a na něž odkazuje rejstřík.
Použité zkratky jsou rozvedeny ve zvláštním seznamu zkratek.
Diplomatické určení písemností odpovídá katalogu Presidiální spisy okresního úřadu Nový Jičín. Opava 1960, str. 6.
Jazyk spisů je v letech 1938 a 1939 převážně český, 1940 a 1941 česko-německý a od roku 1942 pouze německý.
Katalogizace presidiálních spisů byla provedena v letech 1966, v roce 1967 byly regesty upraveny podle pokynů státního archivu, čistopis, rejstříky a úvod byly vyhotoveny v roce 1968.
Spisy obsahují důležitý materiál k dějinám venkovského okresu pro období okupace a odrážejí se v nich i celostátní události této pohnuté doby.

Seznam obcí politického okresu Olomouc-venkov

Podkladem pro seznam obcí byl Statistický lexikon obcí v zemi Moravskoslezské. Praha 1935. Úřední seznam míst podle zákona ze dne 14. dubna 1920. Počet obyvatel je uveden na základě sčítání lidu z 1. prosince 1930.

Obec počet obyvatel
Češi Němci jiní
___________________________________________________________________________

Bělkovice 964 11 -
Biskupství 736 1 1
Blatec 577 - -
Bolelouc 632 - 1
Březce 340 6 -
Břuchotín 264 1 -
Bukovany 438 4 -
Velká Bystřice 3.099 658 5
Bystročice 547 1 1
Bystrovany 854 24 1
Čechovice 457 9 -
Čelechovice 168 - -
Čertoryje 286 - -
Dolany 1.596 248 1
Doloplazy 1.093 16 -
Drahanovice 989 16 2
Drahlov 335 1 -
Droždín 991 24 2
Dub nad Moravou 1.083 1 -
Grygov 1.084 46 1
Hlubočky 247 1.241 1
Hlušovice 329 8 -
Hněvotín 602 892 6
Holice 2.950 94 12
Horka nad Moravou 1.827 8 1
Hostkovice 197 3 -
Hynkov 405 - -
Charváty 533 3 -
Chomoutov 824 8 2
Jestřabí 3 356 -
Kníničky 371 - 1
Svatý Kopeček 877 26 1
Kožušany 502 5 -
Krčmaň 679 1 1
Křelov 1.528 8 1
Kyselov 122 381 1
Lipňany 193 5 -
Moravská Loděnice 859 7 -
Lošov 479 13 -
Loučany 782 2 -
Luběnice 472 1 1
Ludéřov 849 - 1
Lutín 582 16 -
Majetín 1.292 2 2
Náměšť na Hané 1.129 9 -
Nedvězí 256 205 2
Nelešovice 300 1 -
Nemilany 281 919 -
Nenakonice 396 - -
Nepřívaz 4 399 -
Pohořany 21 579 -
Posluchov 17 94 -
Přáslavice 1.152 27 4
Přestavlky 222 1 -
Příkazy 1.172 16 3
Radíkov 329 8 -
Rataje 311 - -
Samotíšky 1.040 19 2
Skrbeň 980 4 1
Slatinice 901 3 -
Slavonín 309 1.071 1
Suchonice 291 - -
Svésedlice 300 15 -
Tážaly 325 2 2
Těšetice 655 4 -
Topolany 473 5 1
Tovéř 413 8 -
Trusovice 316 5 1
Tučapy 383 1 -
Velký Týnec 1.698 10 -
Týneček 366 9 -
Ústín 466 - 2
Vacanovice 194 - -
Varhošť 10 338 -
Hrubá Voda 75 385 -
Vojnice 454 - -
Vsisko 368 2 -
Žerůvky 247 - -

celkem 49.893 8.286 65


Seznam obcí v okrese Olomouc-venkov podle stavu v roce 1940:

německý název český název
___________________________________________________________________________

Austin Ústín
Beisterschitz Bystročice
Bielkowitz Bělkovice
Bistrovan Bystrovany
Bistum Biskupství
Blatze Blatec
Bolelautz Bolelouc
Boniowitz Bohuňovice
Bresetz Březce
Bruchotein Břuchotín
Bukowan Bukovany
Charwath Charváty
Dollein Dolany
Doloplas Doloplazy
Drachlow Drahlov
Drahanowitz Drahanovice
Droschdein Droždín
Dub an der March Dub nad Moravou
Eihöd Samotíšky
Giesshübel Kyselov
Gnoitz Hnojice
Grosslatein Slatinice
Grossteinitz Velký Týnec
Gross-Wisternitz Velká Bystřice
Heiligenberg Svatý Kopeček
Hinkau Hynkov
Hlussowitz Hlušovice
Holitz Holice
Horka an der March Horka nad Moravou
Hoskowitz Hostkovice
Jägersfeld Krnov
Kinitschl Kníničky
Kirwein Skrbeň
Kleinteinitz Týneček
Komotau Chomoutov
Königswald Grygov
Koschuschein Kožušany
Kretschman Krčmaň
Krönau Křelov
Laschtian Lašťany
Lautschan Loučany
Libusch Liboš
Lipnian Lipňany
Mährisch-Hause Moravská Húzová
Mährisch-Lodenitz Moravská Loděnice
Loschau Lošov
Lubenitz Luběnice
Luderschow Ludéřov
Luttein Lutín
Majetein Majetín
Namiescht in der Hanna Náměšť na Hané
Nebotein Hněvotín
Nedweis Nedvězí
Neleschowitz Nelešovice
Nenakonitz Nenakonice
Nimlau Nemilany
Ohnitz Vojnice
Praslawitz Přáslavice
Pschestawlk Přestavlky
Pschikaz Příkazy
Radiaku Radíkov
Rattei Rataje
Scherotein Žerotín
Scheruwek Žerůvky
Schnobolin Slavonín
Starnau Štarnov
Stefanau Štěpánov
Strukowitz Strukov
Suchonitz Suchonice
Swisedlitz Svésedlice
Tatzal Tážaly
Tieschetitz Těšetice
Topolan Topolany
Towersch Tovéř
Trusowitz Trusovice
Tschechowitz Čechovice
Tschelechowitz Čelechovice
Tschertorei Čertoryje
Tutschap Tučapy
Watzanovitz Vacanovice
Wsisko Vsisko


Seznam použitých zkratek

BdD Bund der Deutschen
ČNS České národní souručenství
ČMD Česko-moravské dráhy
FPTJ Federace proletářských tělovýchovných jednot
MÚ Městský úřad
MF Ministerstvo financí
MNO Ministerstvo národní obrany
MŠANO Ministerstvo školství a národní osvěty
MV Ministerstvo vnitra
MVP Ministerstvo veřejných prací
NSDAP Nationalsozialistische deutsche Arbeiterpartei
NSLB Nationalsozialistisches Lehrerbund
ObÚ Obecní úřad
OŽK Obchodní a živnostenská komora
OFŘ Okresní finanční ředitelství
OS Okresní soud
OŠV Okresní školní výbor
OÚ Okresní úřad
PŘ Policejní ředitelství
RAV Reichsauftragsverwaltung
SOS Stráž obrany státu
SdP Sudeten deutsche Partei
ÚŠR Újezdní školní rada
ZFŘ Zemské finanční ředitelství v Brně
ZÚ Zemský úřad Brno
Název fondu: Okresní úřad Olomouc-venkov - Presidiální spisy 1938-1945
Značka fondu: M-1-29
Časový rozsah: 1938-1945
Počet regest: 1874
Počet ev. jednotek: 11
Počet bm: 1,20
Místo uložení: Olomouc, Křížkovského 2
Stav ke dni: 20. 2. 1968
Katalogizaci provedli: Marie Miklošová
Vladimír Spáčil
Stran: 209
Počet exemplářů: 5
Přepsala: Marie Miklošová
Vazbu provedl: Kožedělné družstvo Litovel
Katalog schválil: PhDr. Vladimír Spáčil