Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Archiv města Olomouce - Prezidiální spisy 1829-1920
Spisy

301145/ Kanalizace v obci Bělidla - vodoprávní jednání za účelem povolení stavby. Kopie protokolu jednání zástupců okresního hejtmanství, městské rady a obce Bělidla z 18. 4. 1914. (5)1914karton23
302399/ Kolportáž novin, přinášejících zprávy o průběhu válečných akcí na bojištích, povolení přinášet zvláštní vydání novin. Císařské nařízení intimované místodržitelstvím 15. 8. 1914, příkaz stavby města z 21. 8. 1914 o dodržování tohoto nařízení. (8)1914karton24
3031012/ Rozšíření městského vodovodu. Protokol z jednání mezi zástupci města, místodržitelstvím a vojenskou posádkou o dalším rozšíření městského vodovodu z 10. 7. 1915 (přiložen situační plán). (11)1915karton26
304384/ Sirotčí spolek okresu olomouckého - poskytnutí oděvů pro sirotky. Žádost z 26. 2. 1917, a její postoupení místodržitelstvím městské radě k vyjádření. (4)1917karton28
305538/ Zřízení paralelky v české národní škole. Koncept vyjádření starosty města z 4. 5. 1917 k usnesení české okresní školní rady. (2)1917karton28
306744/ Zásobování města moučnými výrobky, masem, uhlím, mlékem, vejci, brambory a zeleninou. Protokol ze schůze hospodářského úřadu města Olomouce z 27. 6. 1917. (11)1917karton28
307811/ Výměna měděných kamen. Oběžník místodržitelství z 9. 7. 1917 se seznamem měděných kamen, nacházejících se v Olomouci. (6)1917karton28
3081062/ Hospodářská pomoc Rakousku ve válce. Přípis místodržitelství z 3. 8. 1917, přiložen tištěný spis vydaný olomouckou městskou radou, ve kterém je seznam všech dárců a darovaných předmětů do 31. 12. 1914. (3+91)1917karton28
3091151/ Předměstí Olomouce. Situační zprávy a hlášení o stavu, počtu obyvatel a celkové situaci olomouckých předměstí v r. 1916 a 1917. (28)1917karton28
3101176/ Kritika činnosti městské rady olomoucké na stránkách novin "Mahrisches Tagblatt". Přípis zemského místodržitele z 27. 9. 1917, vyjádření starosty města a Hugo Groaka. (9)1917karton28
31134/ Dům Evangelického ženského spolku Gustava Adolfa v Olomouci. Žádosti o povolení ho zřídit, vyjádření nadřízených orgánů, informace o otevření, přehledy o činnosti z let 1915-1918. (18)1918karton30
312565/ Vznik čs. státu. Rukopisný text telegramu starosty města 29. 10. 1918 adresovaný místodržitelství se žádostí o další příkazy. (1)1918karton30
313566/ Zákon o vzniku čs. státu. Rukopisná informace o předání textu zákona Národního výboru v Praze dr. Richardem Fischerem a dalšími starostovi města Olomouce dne 29. 10. 1918. (4)1918karton30
314569/ Zákaz nošení německé trikolóry. Vyhláška starosty města z 30. 10. 1918. (3)1918karton30
315573/ Městský vodovod v Olomouci - rozšíření. Tištěný přípis okresního úřadu v Olomouci městské radě olomoucké z 26. 8. 1918 s rozborem vodoprávních záležitostí ve městě a jeho okolí. (4)1918karton30
316575/ Zřízení doplňovacích okresních vojenských velitelství na Moravě. Výnos místodržitelství z 12. 11. 1918. (5)1918karton30
317584/ Ustanovení JUDr. Richarda Fischera vládním komisařem města Olomouce. Přípis místodržitelství z 16. 11. 1918 adresovaný starostovi města. (1)1918karton30
318585/ Špatná situace v zásobování města potravinami. Vyhláška vládního komisaře města z 2. 12. 1918 určená obyvatelstvu na venkově se žádostí o pomoc. (1)1918karton30
3194/ Převzetí záležitostí městské spořitelny v Olomouci městem. Zpráva vládního komisaře města Olomouce místodržitelství z 21. 1. 1919. (4)1919karton31
3208/ Pokusy o odtržení Slovenska od ČSR. Přípis místodržitelství o výskytu agitátorů, kteří o odtržení usilují v Olomouci z 23. 1. 1919. (5)1919karton31
32124/ Reforma veřejné správy - návrh na vytvoření krajského zřízení. Přípis místodržitelství 17. 2. 1919 a koncept odpovědi vládního komisaře města Olomouce z 28. 2. 1919. (4)1919karton31
32229/ Odstranění znaků bývalého rakouského státu. Pokyn místodržitelství 17. 2. 1919 se zprávou stavebního úřadu města o odstranění nápisů ze dne 28. 2. 1919. (1)1919karton31
32334/ Nadace a fondy, výkaz válečných půjček a rakouských rent. Oběžník místodržitelství z 22. 2. 1919 s koncepty odpovědí zainteresovaných institucí. (6)1919karton31
32435/ Zřízení druhého ředitelství pošt a telegrafů na Moravě. Přípis místodržitelství z 22. 2. 1919. Vyjádření poštovního a telegrafního úřadu Olomouc 1 ke zřízení ředitelství z 25. 2. 1919 (koncept). (4)1919karton31
32544/ Škody, způsobené nuceným upisováním válečných půjček. Výnos místodržitelství z 26. 2. 1919, seznam upsaných půjček v Olomouci. (2)1919karton31
32648/ "Landesverband der Militärgagisten im Sudetenland" - zastavení činnosti. Oběžník místodržitelství z 2. 3. 1919, písemnosti, týkající se činnosti spolku v Olomouci. (10)1919karton31
32758/ Stížnost olomouckých Němců na českou správu města Olomouce, která je údajně utlačuje, i když je jich ve městě většina. Stížnost zaslaná ministerstvu vnitra v Praze 1. 1. 1919 a jím postoupená místodržitelství k prošetření 7. 2. a 7. 3. 1919. (8)1919karton31
32870/ Zřízení vysokých škol v Brně - protest vládního komisaře města Olomouce spolu se žádostí, aby některá vysoká škola byla zřízena v Olomouci. Rezoluce správní komise města Olomouce z 18. 3. 1919, koncepty rezoluce zaslané některým členům Národního shromáždění. (5)1919karton31
32972/ Návrh na přeložení studijní knihovny z Olomouce do Brna. Protest Obchodní a živnostenské komory v Olomouci z 17. 3. 1919, zaslaný ministerstvu osvěty v Praze a na vědomí městské radě olomoucké. (2)1919karton31
33083/ Vytvoření Velké Olomouce. Koncept přípisu, adresovaného ministerstvu vnitra v Praze 26. 3. 1919, o připravovaném sloučení okolních obcí s Olomoucí. (5)1919karton31
33185/ Uvolnění vojenských budov v Olomouci. Přípis ministerstva národní obrany v Praze vládnímu komisaři města Olomouce z 21. 3. 1919 žádající uvolnění vojenských objektů a koncept odpovědi vládního komisaře z 26. 3. 1919. (3)1919karton31
332104/ Zřízení Vysoké školy zemědělské v Brně. Odpověď ministerstva zemědělství v Praze z 2. 4. 1919 městu Olomouci na jeho protestní rezoluci proti zřízení vysoké školy zemědělské v Brně. (2)1919karton31
333112/ Rozšiřování letáků v Mladé Boleslavi, vyzývajících k vytvoření komunistické strany. Přípis místodržitelství z 10. 4. 1919 s textem letáku. (2) 1919karton31
334143/ Porada zástupců českých politických stran o společném postupu při obecních volbách. Zápisy z porady z 3. a 10. 5. 1919. (2)1919karton31
335162/ Jmenování zástupce vládního komisaře města Olomouce. Přípis místodržitelství z 22. 5. 1919 o jmenování dr. Karla Mareše zástupcem vládního komisaře. (1)1919karton31
336172/ "Deutsch-soziale Volkspartei" - činnost. Hlášení z 14. 6. 1919 o činnosti, přiložen tištěný program strany. (2)1919karton31
337173/ Přípravy k vyhlášení stanného práva. Oběžník místodržitelství z 7. 6. 1919 s příslušnými vyhláškami. (10)1919karton31
338229/ Akce Němců proti Československé republice. Hlášení olomoucké městské rady z 23. 7. 1919 o provokačních akcích v Olomouci a okolí. (5)1919karton31
339242/ Zlepšení postavení českého školství v Olomouci. Petice českých učitelů z Olomouce z 23. 7. 1919 podepsaná řídícím učitelem Eduardem Peřinou, adresovaná starostovi města Olomouce. (2)1919karton31
340248/ Používání titulu "hlavní město Olomouc". Nařízení vládního komisaře města Olomouce z 24. 7. 1919. (4)1919karton31
341249/ Označení ulic, náměstí a obchodů německočeskými nápisy. Protestní dopis českých vojáků proti existenci těchto nápisů z 23. 7. 1919, poznámky starosty města s pokyny k odstranění nápisů. (2)1919karton31
342257/ Požadavky všech politických stran v Olomouci - Pavlovicích na městskou radu, týkající se politických i hospodářských záležitostí tohoto olomouckého předměstí. Rezoluce politických stran z 1. 8. 1919. (2)1919karton31
343276/ Oslavy prvního výročí vzniku ČSR. Koncept českého a německého textu programu oslav z 8. 10. 1919. (5)1919karton31
344288/ Rozdělení referátů mezi členy městské rady v Olomouci. Koncept oběžníků a rozmnožený oběžník starosty města Olomouce z 19. 10. 1919. (3)1919karton31
345290/ Protestní demonstrace dělnictva na Masarykově náměstí proti špatné kvalitě chleba a nedostatku mouky a obilí. Rukopisný text telegramu starosty města z 22. 10. 1919 adresovaný místodržitelství. (1)1919karton31
346304/ Potíže při zásobování obyvatelstva města Olomouce. Vyhláška starosty města z 27. 11. 1919. (3)1919karton31
347307/ Jmenování presidenta republiky T. G. Masaryka prvním čestným občanem hlavního města Olomouce. Koncept dopisu starosty města Olomouce z 11. 12. 1919 adresovaný kanceláří presidenta republiky v Praze. (1)1919karton31
348312/ Jmenování presidenta republiky čestným občanem města Olomouce - poděkování a zpráva o udělení audience zástupcům města. Přípis kanceláře presidenta republiky z 16. 12. 1919. (1)1919karton31
3491/ Návrat Slováků do ČSR se švédskými pasy. Upozornění. Výnos místodržitelství z 5. 1. 1920. (1)1920karton31
3502/ Používání označení "královské" hlavní město Olomouc. Dotaz starosty města na ministerstvo vnitra v Praze z 12. 1. 1920. (1)1920karton31
3513/ Skladiště zboží - provedení prohlídky, zda není skladováno větší množství zboží za účelem zvyšování cen. Výnos zemské správy politické z 9. 1. 1920. (1)1920karton31
3524/ Porucha na elektrické pouliční dráze. Výnos starosty města z 13. 1. 1920. (1)1920karton31
3535/ Poskytnutí některých pozemků, pronajatých městem firmě Mayových v Hejčíně, chudým bezzemkům. Žádost starosty města z 16. 1. 1920 firmě A. May. (1)1920karton31
3546/ Důvěrníci městských podniků - pořizování k přijímání a propouštění personálu. Nařízení starosty města z 16. 1. 1920. (1)1920karton31
3558/ Odprodej pozemků patřících nadaci Maxe Josefa Stavebnímu a bytovému družstvu v Olomouci. Žádost starosty města z 20. 1. 1920 místodržitelství. (2)1920karton31
3569/ Předložení memoranda zástupců měst a korporací z 17. 1. 1920 o zřízení župy olomoucké ministerstvem vnitra a Národnímu shromáždění. Žádost starosty města z 23. 1. 1920. (1)1920karton31
3579/ Majetkové poměry továrního dělníka Josefa Chmelaře. Přípis starosty města Kancléři přesidenta republiky v Praze z 20. 1. 1920. (2)1920karton31
35810/ Zásobovací situace v Olomouci. Hlášení starosty města z 20. 1. 1920 místodržitelství a Zemskému obilnímu ústavu v Brně. (2)1920karton31
35911/ Novostavba české státní reálky v Olomouci. Dotaz starosty města z 20. 1. 1920 na ministerstvo školství a národní osvěty v Praze. Přiložen dotaz dr. Richarda Fischera. (3)1920karton31
36012/ Špatné zásobování města Olomouce moukou. Prohlášení starosty města k situaci a svolání mimořádné schůze městské rady z 22. 1. 1920. (2)1920karton31
36113/ Seznam dělníků zásobovaných v továrně Kosmos. Dopis starosty města z 24. 1. 1920. (1)1920karton31
36214/ Zašantročení látek a cukru do Bělehradu. Zpráva v časopisu "Pozor" o podílu společnosti "Čechoslávie". Vyšetření. Přípis starosty z 24. 1. 1920. (2)1920karton31
36315/ Poštovní zásilky spolku "Deutschnationaler Verein für Oesterreich" ve Vídni - vyloučení z dopravy a předání k dispozici politických úřadů. Výnos zemské správy politické. (1)1920karton31
36416/ Spekulace s moukou - článek v "Československém deníku" - vyšetřování. Přípis starosty města z 25. 1. 1920. (5)1920karton31
36517/ Rekvizice obilí za pomoci dělnických důvěrníků. Dotaz starosty města z 28. 1. 1920 adresovaný Zemskému obilnímu ústavu v Brně a Okresnímu obilnímu ústavu v Olomouci týkající se vyplacení náhrad důvěrníkům. (2)1920karton31
36618/ Instruktážní cesta Adolfa Němečka, vedoucího sociálně-politického referátu olomouckého magistrátu do Brna, Prahy a Plzně. Pokyn starosty města z 3. 2. 1920 ke služební cestě. (1)1920karton31
36719/ Všeněmecká strana a volby do Národního shromáždění. Žádost místodržitelství z 3. 2. 1920 o zjištění počtu jejích členů. (1)1920karton31
36820/ Oslavy narozenin prezidenta T. G. Masaryka. Dotaz předsedy zemské politické správy z 12. 2. 1920 na rozsah oslav v Olomouci. (3)1920karton31
36922/ Stavba osmi "nouzových" domů v Olomouci. Žádost starosty města z 15. 2. 1920 významným čs. politikům o podporu akce. (2)1920karton31
37023/ Poskytnutí dlouhodobé finanční zápůjčky městu Olomouci. Dotaz starosty města z 15. 2. 1920 třem významným pojišťovnám v Praze. (2)1920karton31
37124/ Zásobování města obilninami. Přípis starosty města z 13. 2. 1920 se zprávou o situaci. (8)1920karton31
37225/ Dodržování zákona z 24. 7. 1919 č. 462 o propůjčování míst. Přípis starosty města z 19. 2. 1920. (2)1920karton31
37326/ Používání označování "královské" hlavní město Brno a Olomouc. Výnos ministerstva vnitra z 10. 2. 1920 o vypuštění tohoto predikátu. (1)1920karton31
37427/ Poskytnutí dlouhodobé peněžní zápůjčky městu. Negativní odpověď pojišťovacího spolku "Praha" z 21. 2. 1920. (1)1920karton31
37528/ Zásobování města moukou. Hlášení starosty města z 24. 2. 1920 zemské správě politické o situaci ve městě. (2)1920karton31
37629/ Dodávka osmi vagonů papíru firmě Schenker v Olomouci. Žádost z 23. 2. 1920 o zadržení v Olomouci. (1)1920karton31
37730/ Všeněmecká strana v Olomouci - informace o činnosti. Zpráva z 24. 2. 1920. (1)1920karton31
37831/ Podvratná činnost Hynka Dostála z Ameriky proti ČSR. Oběžník zemské správy politické z 21. 2. 1920. (2)1920karton31
37932/ Porada o špatné zásobovací a vyživovací situaci v Olomouci. Koncept dopisu starostům některých moravských měst od starosty města Olomouce z 25. 2. 1920. (2)1920karton31
38033/ Porada o špatné zásobovací a vyživovací situaci. Potvrzení účasti zástupců města Uherského Hradiště na poradě v Olomouci. Přípis městské rady Uherského Hradiště z 28. 2. 1920. (1)1920karton31
38134/ Porada o špatné zásobovací a vyživovací situaci - potvrzení účasti městské rady Přerova na poradě. Telegram městské rady Přerova z 27. 2. 1920. (1)1920karton31
38235/ Porada o špatné zásobovací a vyživovací situaci - potvrzení účasti zástupců města Kroměříže. Přípis městské rady Kroměříže z 21. 2. 1920. (1)1920karton31
38336/ Povolení hypotéky městu Olomouci bankou "Slavia" v Praze. Dopis banky Slavie z 25. 2. 1920. (1)1920karton31
38437/ Pozvání na jednání o uměleckých potřebách města. Koncept pozvánky adresovaný sochaři Juliu Pelikánovi a dr. Bohuši Vybíralovi. Přípis starosty města z 27. 2. 1920. (1)1920karton31
38538/ Nepovolený obchod s drahokamy v Olomouci, žádost policejnímu ředitelství v Brně o vyslání dvou civilních agentů bezpečnostní stráže. Přípis starosty města z 27. 2. 1920. (1)1920karton31
38640/ Porada o špatné zásobovací a vyživovací situaci - potvrzení účasti zástupců městské rady z Kroměříže. Telegram městské rady Kroměříže z 27. 2. 1920. (1)1920karton31
38741/ Porada o špatné zásobovací a vyživovací situaci na Moravě. Dopis města Šumperka z 27. 2. 1920. (1)1920karton31
38842/ Porada o špatné zásobovací a vyživovací situaci na Moravě. Telegram purkmistra města Šternberka o účasti z 28. 2. 1920. (1)1920karton31
38943/ Schůze Německé nacionální strany v Olomouci. Opis telegramu místodržitelství starostovi města z 20. 2. 1920, žádost o podání zprávy o průběhu schůze. (1)1920karton31
39045/ Poskytnutí dlouhodobé finanční zápůjčky městu Olomouci. Negativní odpověď "První české vzájemné pojišťovny v Praze" z 3. 3. 1920. (1)1920karton31
39146/ Výměnný obchod s Jugoslávií - dopis určený některým moravským městům a firmám se žádostí o sdělení jejich stanoviska. Koncept dopisu starosty města z 10. 3. 1920. (2)1920karton31
39247/ Ověření kandidátní listiny pro volby do Národního shromáždění podpisy voličů. Koncept dopisu starosty města Olomouce výkonnému výboru Čs. strany socialistické 12. 3. 1920. (1)1920karton31
39349/ Zatčení poštmistra Josefa Bartoška z Holice. Koncept protestu starosty města Olomouce z 15. 3. 1920 adresovaný ministerstvu pošt a telegrafů v Praze "Ředitelství pošt a telegrafů v Brně proti obvinění starosty, že vydal příkaz k zatčení Bartoška. (1)1920karton31
39450/ Důsledné využívání úředních hodin. Koncept dopisu starosty města Olomouce z 16. 3. 1920 přednostům jednotlivých referátů. (1)1920karton31
39551/ Úřadování starosty města Olomouce pro městské zaměstnance. Koncept přípisu starosty o organizaci úřadování z 16. 3. 1920. (1)1920karton31
39653/ Podvratná činnost agitátorů mezi zemědělským, železářským a textilním dělnictvem na Moravě. Oběžník zemské správy politické z 16. 3. 1920. (1)1920karton31
39753/ Podvratná činnost agitátorů mezi zemědělským dělnictvem na Moravě. Koncept zprávy starosty města z 1. 4. 1920 k výnosu zemské správy politické z 16. 3. 1920. (1)1920karton31
39854/ Schůze Deutsche demokratische Freiheitspartei v Olomouci - prošetření hanlivých výroků proti čs. státu. Přípis zemské správy politické z 18. 3. 1920 starostovi města Olomouce se žádostí o prošetření, koncept odpovědi. (2)1920karton31
39956/ Dotaz členů Národního shromáždění V. Votruby, dr. Engliše a soudruhů z 9. 3. 1920 adresovaný ministru vnitra ohledně údajných nepokojů v Olomouci 3. 3. 1920. Přípis zemské správy politické starostovi města se žádostí o vyšetření celé události a o podání zprávy. (2)1920karton31
40059/ Poskytnutí finanční subvence a zadání stavby na krytí výloh živnostníkům. Dopis starosty města Olomouce z 30. 3. 1920 adresovaný ministerstvu sociální péče v Praze. (1)1920karton31
Předchozí Další