Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Archiv města Olomouce - Prezidiální spisy 1829-1920
Spisy

140/ Nevyřízené spisy u magistrátu (seznam připojen) - nařízení purkmistra, aby nižší úředníci v neděli 13. 12. 1829 vyhotovili čistopisy. Oběžník purkmistra z 12. 12. 1829 (4)1829karton1
23/ Výtka pro nesprávný postup magistrátu při složení služební přísahy vrchního lesníka Antonína Schwarze. Výnos krajského úřadu z 5. 1. 1831, koncept odvolání purkmistra z 27. 1. 1831 (3)1831karton1
34/ Ignác Palme a spol., sklárna v Borku (Barchen) - nabídka lustru pro redutní sál v Olomouci. Dopis I. Palmeho z 15. 1. 1831 (připojen popis lustru), koncept odpovědi purkmistra z 26. 1. 1831 (4)1831karton1
464/ Konání procesí v Olomouci za odvrácení cholery. Koncept žádosti purkmistra z 13. 9. 1831 o povolení procesí konsistoří. (1)1831karton1
567/ Přidělení první lóže v městském divadle (užívané po odchodu pevnostního velitele generála Josefa Radeckého krajským hejtmanem) prozatímnímu pevnostnímu veliteli podmaršálovi Františku Laimlovi. Žádost podmaršála z 20. 9. 1831, vyjádření krajského úřadu z 23. 9. 1831. (3)1831karton1
675/ Opatření k zamezení šíření cholery - zřízení sanitní komise, vyhlášení sbírky pro sanitní účely, vyvařování polévky pro chudé (Rumforter Suppe - recept připojen), zřízení ubikací pro chudé v dominikánském klášteře. Výnosy krajského úřadu, vyhlášky a nařízení magistrátu z 15. 7. až 3. 11. 1831 (22)1831karton1
783/ Vyhoštění Angličana A. Cochrane, cestujícího do Krakova - osobní odpvoědnsot purkmistra za jeho zadržení. Výnos krajského úřadu z 26. 10. 1831, koncept zprávy purkmistra z 29. 10. 1831, intimace krajského úřadu z 11. 11. 1831 (2)1831karton1
8-/ Sanitní opatření k zamezení šíření cholery. Oběžník krajského úřadu z 1. 2. 1832, obsahující podrobné pokyny. (5)1832karton1
942/ Zřízení jízdní dráhy v Rudolfově stromořadí vojenským velitelstvím v Olomouci. Intimace krajského úřadu z 5. 3. 1833 podle výnosu gubernia z 22. 2. 1833 (2)1833karton1
10-/ Osvobození studenta gramatiky Alfreda Spausty, syna krajského fyzika dr. med. Františka Spausty, od školného. Potvrzení magistrátu a výkaz příjmů dr. Spausty z 20. 10. 1835 (1) 1835karton1
11-/ Úmrtí olomouckého arcibiskupa Ferdinanda hr. Chotka při pobytu v Praze 5. 9. 1836. Zpráva purkmistra Václava Kopřivy odeslaná z Prahy 6. 9. 1836, úmrtní oznámení z 6. 9. 1836 (3)1836karton1
12176/ Korunovace císaře Ferdinanda V. za českého krále 7. 9. 1836 - účast olomoucké delegace v čele s purkmistrem Václavem Kopřivou. Zmocnění moravským stavovským výborem z 20. 7. 1836, výnos místodržitelství z 8. 8. 1836, pořad obřadů a oslav, vyúčtování cestovného a diet. (18)1836karton1
13204/ Vyvařování polévky (Rumforter Suppe) pro chudé v době ohrožení cholerou. Výnos krajského hejtmana z 25. 9. 1836, směrnice krajského úřadu z 10. 10. 1836. (3)1836karton1
1421/ Doktor Josef Kopřiva, bytem v Olomouci - podezření z příslušnosti k blíže neurčenému tajnému spolku. Žádost krajského úřadu o podání zprávy z 18. 7. 1838 (zpráva není připojena). (1)1838karton1
15-/ Přívod vody z náhonu Kamenného mlýna pro "továrnu" na výrobu octa v Litovelské ulici č. 394. Svolání ohledací komise 6. 3. 1838. (1)1838karton1
1670/ Politické a morální postoje profesorů a učitelů, chování žáků. Zpráva prezidia magistrátu z 3. 6. 1839 vyžádaná prezidiem gubernia 28. 5. 1839. (2)1839karton1
17860/ Bezpečnostní opatření na poštovní trase Olomouc - Brno po ohrožení přepravy kriminálními živly. Výnos krajského úřadu z 20. 9. 1839. (12)1839karton1
18149/ Nesrovnalost v činnosti městského fyzika doktora Jana Bohumila Schimka - šetření. Intimace krajského úřadu z 16. 8. 1841, protokol šetření a zdůvodnění z 16. 9. 1841. (9)1841karton1
19220/ Působení profesora fyziky doktora Rudolfa Brestla na univerzitě v Olomouci. Posudek magistrátu z 24. 12. 1841 vyžádaný krajským úřadem 18. 12. 1841. (1)1841karton1
20-/ Účast posádky při slavnostním zahájení přepravy na železnici Olomouc - Přerov dne 17. 10. 1841. Rozkaz pevnostního velitele z 15. 10. 1841. (2)1841karton1
21155/ Uspořádání archivu města po skončení stavebních prací na radnici. Oznámení krajskému úřadu ze 7. 1. 1842. (2)1842karton1
2222/ Ředitel městského divadla Karel Burghauser - neoprávněný nájem městského divadla v Linci. Intimace krajského úřadu z 25. 1. 1843, protokolární sdělení K. Burghausera z 29. 1. 1843, rozhodnutí prezidia magistrátu z 29. 1. 1843. (8)1843karton1
2357/ Dělníci z českého Krušnohoří na stavbě železnice na Moravě. Oběžník krajského úřadu o vyřizování formalit z 26. 3. 1843. (2) 1843karton1
2474/ Časopis "Moravský večerní vykladatel" vydávaný Antonínem Šenkem, učitelem v Náměšti na Hané - zákaz šíření. Intimace krajského úřadu z 2. 5. 1843. (2)1843karton1
2587/ Nález kosterních pozůstatků při povrchových pracích na Dómském náměstí. Pokyny prezidia krajského úřadu jak postupovat z 1. 6. 1843. (2)1843karton1
26-/ Zahájení přepravy na železnici Olomouc - Praha 20. 8. 1845. Organizační pokyny vydané magistrátem 29. 7. 1845, v příloze program slavnosti, jízdní řád a informace pro hosty. (4)1845karton2
27126/ Nouzová opatření v Olomouci k zmírnění důsledků neúrody v roce 1846. Výnos krajského úřadu z 13. 7. 1847. (2)1847karton2
28139/ Zakládání tělocvičných spolků - nebezpečí jejich zneužití pro politické cíle. Intimace krajského úřadu z 3. 8. 1847. (2)1847karton2
29143/ Předběžná opatření k zrušení roboty a zamezení případných výtržností. Intimace krajského úřadu z 9. 8. 1847. (2)1847karton2
30153/ Nebezpečí zneužití litografie k pokoutnímu šíření tiskovin. Intimace krajského úřadu z 27. 8. 1847. (2)1847karton2
31161/ Politické postoje profesorů, chování posluchačů a žáků. Zpráva purkmistra z 12. 9. 1847 vyžádaná prezidiem gubernia 31. 8. 1847. (2)1847karton2
32166/ Sklizeň některých zemědělských plodin v roce 1847 - výnosy, jakost, poměr k sklizni v roce 1846. Výkaz magistrátu předložený krajskému úřadu 16. 9. 1847. (3)1847karton2
33168/ Adaptace kasemat u Terezské brány pro provizorní umístění vězňů za nepokojů v Haliči. Intimace prezidia krajského úřadu z 22. 7. a 13. 8. 1847, zpráva magistrátu o zahájení a průběhu adaptačních prací (zřízení prádelny pro vězně) z 15. 8. a 21. 9. 1847. (10)1847karton2
34140/ Přeložení císařského dvora ze Schönbrunnu do Olomouce. Sdělení prezidia magistrátu policejnímu komisariátu z 13. 8. 1848 (plné znění výnosu prezidia krajského úřadu z 11. 10. 1848). (2)1848karton2
35152/ Poděkování císaře Ferdinanda V. za projevy oddanosti při jeho příjezdu do Olomouce dne 14. 10. 1848. Plné znění děkovného dopisu z 8. 12. 1848 předané magistrátu krajským hejtmanem 9. 12. 1848 (2)1848karton2
361/ Ustanovení komisařů pro olomoucké cechy. Vyhláška městské rady z 11. 1. 1850 potvrzená představenými všech 54 cechů. (4)1850karton2
3742/ Osoby, které se politicky kompromitovaly v letech 1848-1849. Negativní hlášení prezidia magistrátu z 3. 5. 1850 vyžádané krajským úřadem 25. 4. 1850. (2)1850karton2
382/ Specifikace pravomoci městského policejního úřadu. Směrnice zemského policejního ředitelství z 27. 12. 1852. (4)1853karton3
3928/ Úmrtí arcibiskupa kardinála Maxmiliána Josefa sv. p. Somerau-Beckha. Úmrtí oznámení z 2. 4. 1853, ohlášení pohřebních obřadů, nařízení a pokyny prezidia městské rady z 2. a 4. 4. 1853. (12)1853karton3
4057/ Volba olomouckého arcibiskupa dómskou kapitulou 6. 6. 1853. Nařízení a pokyny prezidia městské rady pro příjezd ministra kultu a vyučování z 1. a 4. 6. 1853. (8)1853karton3
4169/ Olomoucký orloj - zvěsti o tom, že má být rozebrán a prodán. Opatření krajského úřadu proti případnému rozebrání z 27. 6. 1853, zpráva prezidia městské rady z 30. 6. 1853. (6)1853karton3
42100/ Výzbroj národní gardy a studentské legie v Olomouci v letech 1848 až 1849 - úhrada nákladů městem. Nařízení krajského úřadu z 10. 8. 1853, v příloze výkaz o výzbroji ze 7. 9. 1852. (4)1853karton3
43124/ Obecní dům čp. 367 na Horním náměstí - využití pro účely obchodní komory. Protokol ze zasedání městského výboru 7. 11. 1853 (podrobný popis stávajícího využití), výnos krajského úřadu z 10. 11. 1853. (28)1853karton3
4438/ Žádost městského fyzika dr. Jana Bohumila Schimka o povolení služebního pobytu (dovolené) ve Vídni a oznámení, že ho zastoupí dr. Treu a dr. Heller. Žádost jmenovaného ze 17. 4. 1854. (2)1854karton4
45118/ Oslavy 100. výročí vysvěcení sousoší sv. Trojice na Horním náměstí. Program oslav 9. 9. 1854, rozdělovník pozvání z 5. 9. 1854. (4)1854karton4
46146/ Inspekce městského divadla provedená policejním inspektorátem v Olomouci ve dnech 2. až 5. 11. 1854. Pověření inspektorátu z 18. 10. 1854, zápisy o inspekci z 5. 11. 1854. (10)1854karton4
4784/ Most přes Moravu na Nových Sadech - původní účel, soudobé využití a stav. Zpráva pro městskou radu z 2. 12. 1857. (2)1857karton4
4838/ Policejní dohled na městského lesníka Vavřince Konradyho, který provádí agitaci pro vystěhování do Ameriky. Nařízení krajského úřadu z 5. 5. 1858. (2)1858karton4
4941/ Oslavy 100. výročí osvobození od pruského obležení. Pokyny a nařízení krajského úřadu a městské rady z 9. 2. až 20. 5. 1858. (10)1858karton4
5060/ Činnost výboru pro obnovení univerzity v Olomouci. Protokoly ze zasedání z 6. 3., 17. 12. 1856 a z 31. 7. 1858, prohlášení člena výboru Karla Primavesiho z 2. 8. 1858. (12)1858karton4
512/ Pokoutní půjčovny knih v Olomouci - jejich umístění a provozovatelé. Zpráva prezidia městské rady z 31. 12. 1859 vyžádaná krajským úřadem 20. 12. 1859. (2)1859karton5
5222/ Jmenování korespondentů pro péči o městské archívy a spolupráci se zemským archívem v Brně. Výnos místodržitelství z 21. 1. 1859, instrukce pro jmenování a zásady pro jejich působení. (7)1859karton5
5338/ Stížnost na ředitele městského divadla Bedřicha Bluma pro špatnou pověst a žádost o jeho odstranění. Přípis proboštského úřadu u sv. Mořice postoupený krajským úřadem 30. 3. 1859. (4)1859karton5
5499/ Rozšíření působnosti Zemského spolku lékárníků se sídlem v Olomouci (Mährischer Apothekerverein) na celou monarchii. Žádost spolku z 21. 5. 1859, opis žádosti zaslané ministerstvu vnitra, výnos krajského úřadu z 29. 8. 1859. (8)1859karton5
55884/ Personální záležitosti městského divadla, zákaz vystupování v divadle osobám, které nebyly magistrátem angažovány. Nařízení magistrátu ze 7. 11. 1860, výkazy o personálním stavu z let 1853-1860. (17)1860karton5
56377/ Hospodářské poměry v městském divadle v sezóně 1862-1863. Zpráva pro místodržitelství na základě zjištění policejního inspektorátu z 24. 4. 1863. (4)1863karton5
575/ Zpřísnění dohledu na činnost spolků, zejména tělocvičných a střeleckých, s cílem zamezit jejich zneužití k politickým akcím. Výnos místodržitelství ze 17. 1. 1864. (2)1864karton5
587/ Sbírka pro nezaměstnané tkalce nejvíce postižených okresů. Výnos místodržitelství z 5. 1. 1864, zpráva o výsledku sbírky z 1. 4. 1864. (2)1864karton5
5947/ Václav Žirovnický, korektor časopisu "Moravan" - žádost o povolení k opětnému nástupu na místo učitele po odpykání trestu za rušení veřejného pořádku. Posudek prezidia vystavený městskou radou 6. 2. 1864, sdělení prezidia místodržitelství z 24. 2. 1864. (5)1864karton5
6010/ Pronájem městského divadla. Vyhlášení konkursu a korespondence s divadelní agenturou ve Vídni 12. 1. až 25. 1. 1868. (10)1868karton5
6146/ Udání na P. Ignáce Wurma a redaktora "Olomouckých novin" Josefa Černocha pro propagaci panslavismu. Intimace prezidia krajského úřadu ze 7. 3. 1868, stanovisko prezidia městské rady z 21. 3. 1868. (2)1868karton5
6249/ Údaje o radničních věžních hodinách pro firmu W. Stiehl ve Vídni. Zpráva městské rady pro uvedenou firmu z 9. 3. 1868. (3) 1868karton5
63111/ Umístění paralelky české školy v německé reálce v Olomouci. Vyžádané stanovisko prezidia městské rady pro místodržitelství z 12. 7. 1868. (16)1868karton5
64124/ Řízení proti redaktoru "Olomouckých novin" Josefu Černochovi pro rušení veřejného pořádku články v těchže novinách z let 1867 a 1868. Sdělení prezidia městské rady krajskému úřadu ze 17. 7. 1868. (2)1868karton5
65137/ Jaromír Čelakovský z Prahy, cestující pod záminkou literárních studií přes Olomouc do Krakova k ilegální schůzce se sociálními demokraty - policejní dohled. Intimace místodržitelství z 31. 7. 1868. (2)1868karton5
66147/ Opatření nařízená proti šíření pohlavních nemocí v Olomouci a okolí. Nařízení a pokyny krajského úřadu z 12. 8. 1868. (2)1868karton5
67207/ Obvinění učitelského sboru vyšší reálky obecním zastupitelstvem z nesprávného postupu v sociálním ohledu vůči žákům. Ohrazení ředitele školy v tisku 24. 9. 1868, stanovisko prezidia městské rady z 10. 11. 1868. (6)1868karton5
6819/ Ohrazení ředitele vyšší reálky v Olomouci proti zprávě uveřejněné v tisku, že na škole je méně místních žáků jak cizích. Dopis z 10. 2. 1869 s přílohou o počtu místních a cizích žáků v letech 1866-1869. (3)1869karton6
6923/ Dozor nad olomouckými školami. Zpráva prezidia městské rady z 15. 3. 1869 vyžádaná místodržitelstvím 18. 2. 1869. (8)1869karton6
7027/ Návrh na jmenování okresních školních inspektorů, ředitele Slovanského gymnázia Jana Kosiny a ředitele hlavní školy Františka Schmidta. Výnos místodržitelství z 20. 2. 1869, dobrozdání prezidia městské rady z 23. 2. 1869. (8)1869karton6
7162/ Posudek na městského ranhojiče Karla Luxe, představeného okresního medicínsko-chirurgického grémia. Dobrozdání prezidia městské rady z 20. 5. 1869 vyžádané místodržitelstvím 16. 5. 1869. (4)1869karton6
7272/ Jmenování okresních školních inspektorů, seznam inspektorů pro moravské okresy. Výnos místodržitelství z 21. 5. 1869, připojen seznam inspektorů pro jednotlivé okresy a instrukce pro jejich činnost. (6)1869karton6
73114/ Roční průměrné ceny některých zemědělských produktů a dřeva v Olomouci v letech 1855 - 1868. Výkaz na předtištěném formuláři z 18. 9. 1869 vyžádaný místodržitelstvím 3. 8. 1869. (4)1869karton6
74126/ Žádost dr. Františka Groha, ředitele městské nemocnice, o vystavení pasu pro cestu do Německa, Francie a Itálie. Žádost jmenovaného včetně osobních údajů z 1. 9. 1869. (2)1869karton6
75131/ Stanovisko městské rady k plánované novostavbě německé reálky v Olomouci. Dobrozdání prezidia městské rady z 25. 9. 1869 vyžádané místodržitelstvím 11. 9. 1869 (4)1869karton6
7637/ Situování novostaveb německé reálky a Slovanského gymnázia v Olomouci. Intimace prezidia městské rady z 4. 4. 1871 vyžádaná zemskou školní radou 27. 3. 1871. (3)1871karton6
7743/ Živnosti a průmyslové podniky v Olomouci, které odvádějí více než 50 zl. přímé daně. Výnos místodržitelství z 15. 4. 1871, výkaz majitelů oprávněných k volbě do městského zastupitelstva z 19. 4. 1871. (10)1871karton6
7845/ Počet městských příslušníků, kteří odvádějí více než 10, 8 a 6 zl. přímé daně. Výnos místodržitelství z 24. 4. 1871, výkaz prezidia městské rady z 27. 4. 1871. (5)1871karton6
7955/ Počet městských příslušníků, kteří odvádějí daň z příjmu a daň domovní. Výnos místodržitelství z 23. 5. 1781, výkaz berního úřadu v Olomouci z 24. 5. 1781. (3)1871karton6
80100/ Policejně nepřístojné vystupování P. Ignáce Wurma a redaktora "Olomouckých novin" Josefa Černocha na veřejnosti. Zápis šetření magistrátu na základě policejního udání z 3. 9. 1871. (4)1871karton6
81193/ Agitace profesora reálky Jana R. Demela pro Ústřední rolnickou záložnu a Matici školskou. Intimace prezidia místodržitelství z 3. 2. 1871 a 21. 10. 1872, zpráva prezidia městské rady z 31. 10. 1872. (7)1872karton6
82-/ Spolkové záležitosti - periodická hlášení o spolkové činnosti a shromážděních, o komitétu pro založení Dělnického vzdělávacího spolku (přiložen plakát) o činnosti Politického spolku (přiložen seznam členů) a jiné písemnosti o spolcích z roku 1872. (39)1872karton6
831/ Kompetence jednotlivých členů městské rady v Olomouci v správních záležitostech. Prezidiální sdělení starosty přednesené na zasedání městské rady 1. 1. 1873. (4)1873karton7
8436/ Návrh na zdokonalení spisové manipulace a ukládání spisů u magistrátu zpracovaný radním Františkem Peyschou. Zpráva pro městskou radu z 18. 4. 1873. (8)1873karton7
8539/ Působení spolků v Olomouci v 1. čtvrtletí 1873. Zpráva starosty pro prezidium místodržitelství z 31. 3. 1873. (2)1873karton7
8676/ Konference delegátů českých politických spolků na Moravě svolaná Politickým spolkem v Olomouci do Přerova 10. 8. 1873. Zpráva prezidia městské rady ze 7. 7. 1873, vyžádaná prezidiem místodržitelství 6. 7. 1873. (4)1873karton7
8712/ Hladová demonstrace nezaměstnaných organizované sociálními demokraty. Výnos místodržitelství z 27. 1. 1874 s instrukcemi pro městskou radu a policejní úřad. (2)1874karton7
8822/ Smrt ženy dělníka Larische z Olomouce zaviněná podle blíže neurčeného časopisu policejními orgány. Zpráva prezidia městské rady z 14. 3. 1874 vyžádaná prezidiem místodržitelství 11. 3. 1874. (2)1874karton7
8928/ Loterie pořádaná ve prospěch Matice školské v Olomouci. Dobrozdání prezidia městské rady z 31. 3. 1874 vyžádaná místodržitelstvím 24. 3. 1874. (4)1874karton7
9047/ Závěry sjezdu sociálních demokratů v Neudörflu konaného 5. 3. 1874. Výnosy prezidia místodržitelství z 5. 5., 13. 5. a 14. 5. 1874 s podrobnými instrukcemi pro městskou radu. (7)1874karton7
9149/ Konference členů spolku pro cukrovarnický průmysl na Moravě (Verein für Rübenzucker-Industrie) konaná v Olomouci 14. a 15. 5. 1874. Zpráva prezidia městské rady z 18. 5. 1874. (2)1874karton7
92106/ Činnost českých studentských spolků na Moravě. Intimace místodržitelství pro městskou radu z 15. 8. 1874 (uvedeny názvy spolků a ohlášené akce). (2)1874karton7
93111/ Zákaz šíření propagačního plakátu české pojišťovny "Slavia". Zpráva prezidia městské rady z 29. 8. 1874, již vyžádaná prezidiem místodržitelství 24. 8. 1874. (2)1874karton7
94121/ Nemovitosti olomoucké metropolitní kapituly na území města. Soupis s daňovými údaji vyhotovený 28. 9. 1784 na žádost místodržitelství z 22. 9. 1874. (6)1874karton7
95123/ Zákaz šíření letáku požadujícího smír se slovanskými národy. Instrukce městské rady pro policejní úřad v Olomouci z 26. 9. 1784 na základě intimace místodržitelství z 24. 9. 1784. (2)1874karton7
96154/ Zavedení druhopisů (opisů) matrik na farních úřadech na základě výnosu olomouckého arcibiskupa Bedřicha z Fürstenberku z 27. 7. 1874. Výnos místodržitelství z 19. 8. a 26. 11. 1874. (6)1874karton7
97158/ Spolek moravských cukrovarů (Verein Mährischer Zuckerfabriken) se sídlem v Olomouci - předložené listiny o splacení zástavy. Průvodní list se žádostí o stvrzení příjmu z 8. 12. 1874. (2)1874karton7
9860/ Uznání profesoru medicínskochirurgického učiliště v Olomouci doktoru Františku Grohovi za publikaci "Die Elektrolyse in der Chirurgie". Dobrozdání městské rady z 23. 3. 1875 vyžádané místodržitelstvím 19. 2. 1875, výnos místodržitelství z 30. 5. 1875. (6)1875karton7
9962/ Hermann Wanke z Velké Štáhle na Rýmařovsku, dělnický vůdce zdržující se po odpykání trestu údajně v Olomouci - policejní dohled. Sdělení okresního úřadu v Rýmařově z 18. 4. 1875, výnosy místodržitelství z 23. 4. až 4. 6. 1875. (12)1875karton7
10073/ Pamětní list olomouckého litografa Františka Domka zaslaný dvorské kanceláři při příležitosti převedení vyšší reálky a průmyslového muzea v Olomouci do státní správy. Dobrozdání městské rady z 4. 7. 1875 vyžádané místodržitelstvím 28. 6. 1875. (2)1875karton7
Další