Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Inventáře a katalogy Okresního archivu v OlomouciNAD: 1
Číslo pomůcky: 935

M 1 - 1


Archív města Olomouce


Prezidiální spisy


1829-1920Výběrový katalog


Zpracovali:
PhDr. Miloslav Čermák
Josef PrucekOlomouc 1989
Obsah

Úvod III-IX
Výběrový katalog 1
Rejstřík jmenný a místní 52
Rejstřík věcný 57
Úvod

Spisová manipulace u olomouckého magistrátu se v letech 1786-1873 řídila spisovým a manipulačním řádem vydaným dvorskou kanceláří dne 8. 9. 1785, pro regulované magistráty dále upraveným směrnicí ze dne 4. 4. 1789.
Tyto základní směrnice obsahovaly pokyny týkající se jednak vyřizování písemností, tj. podacího (jednacího) protokolu a výpravny písemností, jednak ukládání vyřízených a uzavřených písemností do magistrátní registratury. Ve smyslu uvedených pokynů se magistrátní registratura členila na dva hlavní oddíly nazývané politickou registraturou (písemnosti "in publico-politicis") a hospodářskou registraturou (písemnosti "in oeconomicis"). Ukládání písemností v registratuře se tedy řídilo jejich obsahem - do prvního oddílu se řadily spisy politického a právního charakteru, do druhého oddílu spisy hospodářského charakteru. Jednotlivé spisy byly označovány signaturou (v prvním oddílu číslicí a písmenem P, v druhém oddílu písmenem W a číslicí).
Tímto způsobem se ukládání písemností provádělo i po organizačních změnách v městské správě v letech 1849-1850, a to až do 31. 12. 1873. Tehdy byly oba oddíly uzavřeny a začata nová registratura, která se sice od dřívější rozdělením na politický a hospodářský oddíl nelišila, ale ve vnitřním složení doznala četné změny v důsledku změněné struktury magistrátní agendy.
Kromě uvedených oddílů magistrátní registratura hned od počátku zahrnovala také samostatné soubory písemností, a to soubor patentů a nařízení vyšších orgánů a soubor písemností týkajících se tzv. těžkých policejních přestupků a přečinů. K těmto dvěma souborům přibyl v roce 1829 další, a to soubor tzv. prezidiálních spisů (zvaný také prezidiální registratura). Jeho vznik patrně souvisel s nástupem Václava Kopřivy do úřadu olomouckého purkmistra dne 10. 4. 1829; ten před tímto datem působil téměř deset roků v téže funkci v Litoměřicích. Jeho nástupem se datuje samostatné ukládání vlastních a prezidiálních písemností, tj. písemností vyřizovaných jím samým a městskou radou.
Takto vzniklý soubor písemností zvaných "presidialia" byl uvnitř členěn chronologicky a jednotlivé spisy označovány zpočátku arabskou číslicí (číslem jednacím) a značkou pr. nebo Pr., později většinou značkou Praes. a pořadovým číslem. Až do roku 1848 nebyly k prezidiální registratuře vedeny žádné registraturní pomůcky, teprve počínaje rokem 1849 jsou k dispozici prezidiální podací protokoly, a to v souvislé řadě z období 1849-1920 s výjimkou let 1864, 1865, 1866, 1868 a 1869. Současný stav podacích protokolů zachycuje inventář "Archív města Olomouce - knihy, 1343-1945 (1953)", zpracovaný v roce 1976, a to pod inventárními čísly 5731 až 5794; podací protokoly z let 1873, 1874 a 1899 byly nalezeny dodatečně a prozatímně jsou uloženy v prezidiální registratuře v příslušných kartonech 7 a 15.
Prezidiální podací protokoly z let 1849-1897 obsahují tato data: číslo spisu (číslo jednací), obsah (předmět), způsob a datum vyřízení, v následujících letech 1898-1920 obsahují číslo spisu, datum prezentace, předmět, způsob a datum vyřízení. V protokolech z let 1849-1884 jsou u části spisů připsány červeně poznámky "skart", což svědčí o tom, že v roce 1885 nebo později byla provedena v prezidiální registratuře vnitřní skartace, v některých ročnících velmi rozsáhlá.
O uložení prezidiální registratury v letech 1829-1848 není nic známo, po tomto datu sdílela patrně osudy všeobecné registratury (viz inventář "Archív města Olomouce - spisy, (1598) 1786-1873 (1936)" z roku 1986, v příslušné části úvodu). V polovině šedesátých let tohoto století byla všeobecná i prezidiální registratura převzata do okresního archívu. V roce 1976 ji uspořádal PhDr. Vladimír Spáčil a pořídil k ní prozatímní inventární seznam. Prezidiální podací protokoly byly inventarizovány současně s úředními knihami a registraturními pomůckami rovněž v roce 1976, jak je uvedeno shora. Stav prezidiální registratury a její nynější uložení ukazuje následující přehled (uvádí číslo kartonu, ročník prezidiálních spisů, příp. číslo jednací):

1. prezidiální spisy 1829
1. prezidiální spisy 1831
1. prezidiální spisy 1832
1. prezidiální spisy 1833
1. prezidiální spisy 1835
1. prezidiální spisy 1836
1. prezidiální spisy 1837
1. prezidiální spisy 1838
1. prezidiální spisy 1839
1. prezidiální spisy 1840
1. prezidiální spisy 1841
1. prezidiální spisy 1842
1. prezidiální spisy 1843
1. prezidiální spisy 1844
2. prezidiální spisy 1845
2. prezidiální spisy 1846
2. prezidiální spisy 1847
2. prezidiální spisy 1848
2. prezidiální spisy 1849
2. prezidiální spisy 1850
3. prezidiální spisy 1852
3. prezidiální spisy 1853
4. prezidiální spisy 1854
4. prezidiální spisy 1857
4. prezidiální spisy 1858
5. prezidiální spisy 1859
5. prezidiální spisy 1860
5. prezidiální spisy 1863
5. prezidiální spisy 1864
5. prezidiální spisy 1868
6. prezidiální spisy 1869
6. prezidiální spisy 1871
6. prezidiální spisy 1872
7. prezidiální spisy 1873
7. prezidiální spisy 1874
7. prezidiální spisy 1875
7. prezidiální spisy 1876
8. prezidiální spisy 1877
8. prezidiální spisy 1878
8. prezidiální spisy 1879
9. prezidiální spisy 1880
9. prezidiální spisy 1881
10. prezidiální spisy 1882
10. prezidiální spisy 1883
10. prezidiální spisy 1884
11. prezidiální spisy 1885
11. prezidiální spisy 1886
11. prezidiální spisy 1887
11. prezidiální spisy 1888
12. prezidiální spisy 1889
12. prezidiální spisy 1890
12. prezidiální spisy 1891
13. prezidiální spisy 1892
13. prezidiální spisy 1893
13. prezidiální spisy 1894
14. prezidiální spisy 1895
14. prezidiální spisy 1896
14. prezidiální spisy 1897
15. prezidiální spisy 1898
15. prezidiální spisy 1899
16. prezidiální spisy 1900
16. prezidiální spisy 1901
17. prezidiální spisy 1902
17. prezidiální spisy 1903
18. prezidiální spisy 1904
18. prezidiální spisy 1905
19. prezidiální spisy 1906
19. prezidiální spisy 1907
20. prezidiální spisy 1908
21. prezidiální spisy 1909
21. prezidiální spisy 1910
22. prezidiální spisy 1911
22. prezidiální spisy 1912
23. prezidiální spisy 1913
23. prezidiální spisy 1914, čís. jednací 1-365
24. prezidiální spisy 1914, čís. jednací 366-831
24. prezidiální spisy 1915, čís. jednací 1-160
25. prezidiální spisy 1915, čís. jednací 161-799
26. prezidiální spisy 1915, čís. jednací 801-1300
26. prezidiální spisy 1916, čís. jednací 47, 88, 118
26. prezidiální spisy 1916, čís. jednací 590-700
27. prezidiální spisy 1916, čís. jednací 701-1233
28. prezidiální spisy 1917, čís. jednací 1-650
29. prezidiální spisy 1917, čís. jednací 651-1249
30. prezidiální spisy 1917, čís. jednací 1251-1554
30. prezidiální spisy 1918, čís. jednací 1-299
31. prezidiální spisy 1918, čís. jednací 301-596
31. prezidiální spisy 1919
31. prezidiální spisy 1920

Celkem se prezidiální registratura skládá ze 77 inventárních jednotek, 31 evidenčních jednotek a má rozsah 4,10 běžných metrů. Při katalogizace nebyla prováděna vnitřní skartace.
Při zpracování výběrového katalogu bylo postupováno podle obvyklých zásad uvedených v metodické směrnici Archivní správy MV v Praze z roku 1966. Regesty jsou řazeny v jednotlivých ročnících chronologicky; čísla uvedená před regesty jsou totožná s čísly jednacími, čísla uvedená za regesty v závorce značí počet folií příslušného spisu a čísla za regesty bez závorky jsou pořadová čísla regestů. Na pořadová čísla odkazují rejstříky (jmenný, místní a věcný), které katalog uzavírají.
Při diplomatické charakteristice spisů byl název některých institucí uváděn zkráceně; zkratka gubernium značí moravskoslezské gubernium, místodržitelství značí moravské místodržitelství, zemská politická správa značí Zemskou politickou správu v Brně; purkmistr, městská rada, magistrát bez další specifikace značí všude olomoucké instituce.
Význam prezidiální registratury, zejména prezidiálních písemností z let 1829-1884, je značně snížen rozsáhlou vnitřní skartací, provedenou - jak uvedeno výše - někdy po roce 1884. O množství a obsahu skartovaných písemností z let 1829-1848 si můžeme učinit jen povšechnou představu, protože v těchto letech nebyly vedeny žádné registraturní pomůcky; některé ročníky byly snad skartovány zcela (jak ukazuje výše uvedený přehled), jiné z velké části (např. z původních nejméně 204 spisů z roku 1836 zbyly pouze tři). O skartaci, provedené v písemnostech z let 1849-1884, svědčí záznamy v příslušných podacích protokolech, jejichž prohlédnutím zjišťujeme, že byly zničeny i písemnosti z našeho hlediska značného významu.
O dochovaných prezidiálních písemnostech lze všeobecně konstatovat, že jejich význam spočívá spíše v oblasti diplomaticko-dokumentární než faktografické. Zaregistrované události a jejich prezidiální aspekty jsou totiž doloženy i v jiných částech magistrátní registratury, v registraturách jiných institucí, vyšších úřadů a ústředních orgánů, často rozsáhleji a úplněji.
K významným prezidiálním písemnostem lze počítat spisy, týkající se dělnického hnutí, sociálně demokratické strany a působení jejich členů v městě i v širším regionu, dále spisy týkající se sociálního složení obyvatelstva a písemnosti o národnostních sporech a třenicích. Pozornosti badatele neujde řada příloh k některým spisům - prospekty, brožury, časopisy a různé drobné tiskoviny (plakáty, letáky, propagační materiály apod.).
Za nejvýznamnější považujeme tu část prezidiální registratury, která zachycuje prezidiální agendu v letech 1918-1920, neboť patří k prvořadým zdrojům poznatků o městské správě a jejím vývoji v období těsně po nabytí státní samostatnosti.
Výběrová katalogizace prezidiální registratury byla provedena v letech 1988-1989, a to tak, že v roce 1988 zpracoval PhDr. Miloslav Čermák regesty s číslem pořadovým 298-415, v roce 1989 zpracoval Josef Prucek regesty s číslem pořadovým 1-297. Výběrový katalog sestavil, úvodem a rejstříky opatřil Josef Prucek v červnu 1989.


Název fondu: Archív města Olomouce, prezidiální registratura
Značka fondu: M 1-1
Časový rozsah: 1829-1920
Počet regest: 415
Počet inventárních jednotek: 77
Počet evidenčních jednotek: 31
Počet bm: 4,10
Místo uložení: Olomouc, Křížkovského 2
Stav ke dni: 30. 6. 1989
Katalogizaci provedl: PhDr. Miloslav Čermák
Josef Prucek
Stran: 62
Počet exemplářů: 5
Přepsala: Alena Šmerdová
Katalog schválil: