Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Archiv obce Brodek u Přerova
A: Předchůdci obecní samosprávy do roku 1850
III. Spisový materiál
1. Spisy
5. Berní záležitosti

46Katastrální individuální extrakt pro obec Brodek1749karton2
47Výroční výtah z úroků1751karton2
48Naučení vrchnostenského úředníka ve věci kontribuce brodeckých chalupníků1756karton2
49Seznam všech vrchnostenských čtvrtin, užívaných poddanými v Brodku a jejich rozdělení stejným dílem po osmi čtvrtinách, provedení převorkou Marií Viktorií svobodnou paní z Hornbergu1757karton2
50Potvrzení o poskytnutí povozů a odepsání kontribučeských povinností1760karton2
51Výkaz kontribuce1760-1850karton2
52Seznam zaplacených jízd s proviantem do vojenského skladu1761karton2
53Kontribučenský individuální extrakt pro vojenský rok1775-1783karton2
54Šetření ve věci stížnosti brodeckých poddaných na sypání obilí do kontribučenských sýpek1794karton2
55Upomínky vrchnosti a eráru ohledně placení kontribucí1825-1847karton2
56Žádost brodeckých poddaných krajskému úřadu o brzké vyřešení sporu ohledně emfyteutických povinností, protože vrchnost hrozí prodejem zástav1838karton2
57Výkaz osypného obilí1844-1845karton2
58Výkaz o placení pozemkové daně z užívaných dominikálních pozemků, činže z dědičných pozemků za roky 1828-18451845karton2
59Protokol o vyrovnání činží a daní mezi emfyteuty z Citova, Brodku a Císařova a Náboženským fondem za roky 1811-18271846karton2
60Nařízení krajského úřadu ve věci plnění povinností vyplývajících z aboličního kontraktu z roku 1787, obsahující též tresty za jejich nedodržení (3 kusy)1846karton2
61Žádost brodecké obce adresovaná zemskému guberniu o rozhodnutí ve věci nevyřešených sporů o placení činží mezi obcí a vrchností1847karton2
62Tabulky placených řádných a mimořádných daní1847-1850karton2
63Výkaz dluhů obce Brodek vůči Náboženskému fondu podle narovnání z 12.-14. 11. 18461848karton2
64Poděkování z přerovského krajského úřadu za darování 40 zl. konvenční měny do kontribučenského skladu1848karton2
65Přípisy moravsko-slezského zemského gubernia a finančního ředitelství ohledně placení činže poddanými v Brodku1848-1851karton2
66Žádost brodeckých poddaných císaři o ochranu před vrchností, která je nutí k placení mimo zákonný rámec a hrozí exekucíb. d.karton2