Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Inventáře a katalogy Státního okresního archivu PřerovČíslo NAD: 1717

Evidenční číslo pomůcky: 1318

KSČ - vesnická organizace Radslavice

Inventář

1949-1976


Zpracoval: Bc. Petr Jirák
___________________________________________________________________________

Přerov 2009I. Vývoj původce archivního fondu

Komunistická strana Československa (KSČ) byla založena marxistickou levicí Československé sociálně demokratické strany dělnické na ustavujícím sjezdu ve dnech 14. - 16. května 1921. Na slučovacím sjezdu ve dnech 30. října - 2. listopadu 1921 s KSČ splynuly organizace německých, židovských a polských komunistů, čímž byla realizována zásada "jeden stát = jedna strana". Pro dějiny KSČ byl zlomový její V. sjezd konaný ve dnech 18. - 23. 2. 1929. KSČ se od té doby zcela nekriticky řídila direktivami Komunistické internacionály.
Za druhé republiky byla činnost KSČ úřednickou vládou generála Syrového zastavena (20. října 1938). Po rozpuštění KSČ dne 27. prosince 1938 přešla strana do ilegality, z Moskvy byla řízena funkcionáři v čele s Klementem Gottwaldem. Doma byla KSČ řízena postupně čtyřmi ilegálními ústředními výbory.
Po osvobození od nacismu v roce 1945 se KSČ stala vládní stranou. V květnu 1946 KSČ zvítězila ve volbách do Ústavodárného národního shromáždění. Na rozšířeném zasedání ÚV KSČ ve dnech 25. - 26. září 1946 byl přijat nový organizační řád, který jako základní organizace zaváděl závodní a místní organizace.
Únorový puč z roku 1948 znamenal začátek více než 40 let dlouhého období totalitní vlády jedné strany - KSČ. Zavedením krajského zřízení k 1. lednu 1949 byla stranická struktura územně podřízena státní správě. Obvody okresních výborů KSČ odpovídaly obvodům okresních národních výborů. V každém okrese fungovaly základní organizace KSČ (závodní a místní-vesnické), které byly podřízeny okresnímu výboru KSČ.
Na konci roku 1989 došlo k pádu komunistického režimu v Československu. V důsledku této události záhy zanikly základní organizace KSČ. Na základě ústavního zákona č. 496/90 Sb. ze dne 16. listopadu 1990 o navrácení majetku KSČ lidu ČSFR přešly archiválie ve vlastnictví KSČ ke dni účinnosti tohoto zákona, tj. od 1. ledna 1991, bez náhrady do vlastnictví státu.
V Radslavicích byla vesnická organizace KSČ založena v květnu 1945. Měla 32 členů a jejím předsedou byl Metoděj Sládeček, který se však v říjnu 1945 odstěhoval do pohraničí. Místo něj se předsedou VO KSČ stal František Haluzík. Ve volbách do Ústavodárného národního shromáždění v květnu 1946 získala KSČ v Radslavicích pouze 87 hlasů, což jí vyneslo poslední čtvrté místo. Pro KSČ to byla jedna z největších porážek v tehdejším přerovském okrese. Kronikář Ing. Milan Zdráhal dopsal v roce 1990 do obecní kroniky Radslavic události z let 1951-1954. Zmínil se mj. o tom, že většina funkcionářů VO KSČ Radslavice z první poloviny 50. let byla před rokem 1948 členy ČSSD. V obci se tato skutečnost měla projevit umírněnější politikou, např. nikdo v Radslavicích nebyl v roce 1950 označen za kulaka. Dochované písemnosti VO KSČ dokumentují liknavý postoj většiny místních komunistů vůči zakládání JZD, což bylo silně kritizováno nadřízenými stranickými orgány. V lednu 1953 měla místní organizace 29 základních a 41 registrovaných členů. V čele VO KSČ byl osmičlenný, případně devítičlenný výbor, který byl každoročně obnovován na výroční schůzi. Začátkem roku 1955 byl předsedou VO KSČ zvolen Miroslav Mořkovský, který vystřídal Františka Haluzíka. Jednatelem byl tehdy R. Urbanec. V první polovině 60. let byli předsedy místní organizace Bohumil Barbořík a znovu František Haluzík.V Radslavicích působily začátkem 60. let stranické skupiny při MNV a JZD. Na mimořádné výborové schůzi VO KSČ dne 26. srpna 1963 byla utvořena základní organizace KSČ při JZD Radslavice, která měla zpočátku 18 členů a pětičlenný výbor ve složení: František Haluzík (předseda), Emílie Šimarová (hospodářka), Alois Telička (jednatel), Františka Bouchalová, Anna Orsavová. Na společné výroční členské schůzi VO KSČ a ZO KSČ JZD konané dne 29. 1. 1965 se tyto dvě organizace sloučily v jednu organizaci, která až do listopadu 1967 vystupovala pod názvem ZO KSČ JZD Radslavice (sic!). V listopadu 1967 byla se svolením OV KSČ Přerov přejmenována opět na VO KSČ. Od poloviny 60. let až do roku 1976 vykonával v místní organizaci funkci předsedy Stanislav Hudeček. Ani složení výboru se v tomto období moc neměnilo. V roce 1968 byl místopředsedou Bohumil Jemelík, jednatelem Josef Caletka, hospodářem Alois Gela, výbor dále tvořili Alois Jemelík, Marie Kulichová, Anna Orsavová, Emílie Šimarová. V roce 1972 byl ve výboru VO KSČ stejný předseda, místopředseda, jednatel i hospodář, členy výboru byli kromě Anny Orsavové a Emílie Šimarové také Draha Lukášová a Antonín Pšenčík.
Vesnická organizace KSČ měla za úkol vychovávat občany v duchu marxismu-leninismu. K tomu sloužila různá stranická a politická školení, přednášky o dějinách komunistického hnutí, organizování slavností apod. Od podzimu 1949 probíhala pod vedením VO KSČ akce Rok stranického školení (dále RSŠ). V ročníku 1950/1951 mělo toto školení 37 procentní účast členů KSČ, v ročníku 1952/1953 se kroužek RSŠ dokonce vůbec nesešel. Kromě toho byl utvořen kroužek dějin KSSS a kroužek životopisu Lenina a Stalina.
Vesnická organizace KSČ Radslavice dohlížela také na činnost MNV a na činnost všech společenských organizací, které byly součástí Národní fronty (např. ČSČK, SČSP, SSM, TJ Sokol). V místní mlékárně působila samostatná základní organizace KSČ, která podléhala přímo OV KSČ Přerov.
K důležité činnosti patřil též dohled na hospodaření JZD, což se projevovalo zejména projednáváním a schvalováním plánů JZD Vesnickou organizací KSČ.
Vesnická organizace KSČ Radslavice zanikla brzy po listopadových událostech roku 1989.

II. Vývoj a dějiny archivního fondu

Archivní fond vznikl z činnosti vesnické organizace Komunistické strany Československa v Radslavicích v letech 1949-1976. Fond obsahuje rovněž knihu zápisů z členských a výborových schůzí Základní organizace KSČ JZD Radslavice za roky 1963-1964.
Dne 18. 3. 1998 proběhla za přítomnosti archivářky Věry Fišmistrové skartace písemností MNV Radslavice. Při tomto skartačním řízení byly předloženy také 3 balíky písemností VO KSČ Radslavice a VO KSČ Grymov. Materiál obou VO KSČ byl dne 22. 7. 1998 převezen do budovy archivu v Henčlově (přírůstkové číslo 30/98). Informace o skartaci obsahuje spis o fondu MNV Radslavice.

III. Archivní charakteristika archivního fondu

V prosinci 2008 Bc. Petr Jirák provedl vnitřní skartaci fondu, upravil časový rozsah fondu, fond uspořádal a inventarizoval.
Fond byl uspořádán tímto způsobem:
A. Úřední knihy - 1. Knihy správní
2. Knihy evidenční
B. Spisy - Vedení a správa organizace
- Členské záležitosti
- Ostatní
Fond VO KSČ Radslavice byl uspořádán podle článku Michaela Pešťáka "Pořádání materiálů KSČ", který vyšel v Ročence Státního oblastního archivu v Plzni v roce 2005 (s. 93-106) a podle závěrů z pracovní porady k pořádání fondů KSČ konané v roce 2006 v Olomouci. V rámci skupiny Vedení a správa organizace jsou za sebe řazeny výroční členské schůze, členské schůze, výborové schůze, ostatní schůze, zprávy jednatele, plány činnosti, politická školení, besedy s mládeží. Zápisy každé výroční členské schůze tvoří samostatnou inventární jednotku. Skupina Členské záležitosti obsahuje členskou evidenci, stížnosti na členy a kádrové posudky. Skupina Ostatní zahrnuje korespondenci VO KSČ.
Před pořádáním fond měřil 0,45 bm. Vnitřní skartací bylo vyřazeno 0,01 bm písemností. Jednalo se o duplicity, složky, nevyplněné formuláře a oběžníky.
Při pořádání fondu byla do fondu KSČ - vesnická organizace Grymov převedena kniha zápisů z členských a výborových schůzí VO KSČ Grymov z let 1950-1963 o rozsahu 0,02 bm.
Fyzický stav archiválií fondu je uspokojivý. Kniha zápisů z členských a výborových schůzí ZO KSČ JZD z let 1963-1964 (inv. č. 4) není v dobrém stavu, chybí jí desky a hřbet. Poměrně velká část spisů je zašpiněná nebo přelámaná.
Fond má časový rozsah 1949-1976. Všechny archiválie fondu jsou sepsány česky.
Fond tvoří 29 úředních knih a 2 kartony spisového materiálu. Fond obsahuje 59 inventárních jednotek. Fond měří 0,42 bm.

IV. Stručný rozbor obsahu archivního fondu

Fond KSČ - vesnická organizace Radslavice je dochován mezerovitě. Dochovaný materiál pochází z 50., 60. a 1. poloviny 70. let 20. století. Písemnosti organizace z doby po roce 1976 nejsou ve fondu vůbec zastoupeny.
K nejvýznamnějšímu materiálu fondu patří zápisy 17 výročních konferencí z období 1954-1974 (inv. č. 30-46), zápisy z členských schůzí z let 1959-1975 (inv. č. 47), zápisy z výborových schůzí z let 1961-1976 (inv. č. 48) a zápisy ze společných schůzí VO KSČ, MNV a JZD z let 1960-1974 (inv. č. 49). Zápisy z členských a výborových schůzí VO KSČ z let 1950-1961 jsou zaznamenány v knihách (inv. č. 1-3).
Fond obsahuje také knihu zápisů z členských a výborových schůzí ZO KSČ JZD Radslavice za období 1963-1964 (inv. č. 4).
Doplňující informace k činnosti vesnické organizace KSČ Radslavice jsou obsaženy v archivních fondech KSČ - okresní výbor Přerov a MNV Radslavice. Tyto fondy jsou uloženy ve Státním okresním archivu Přerov.

V. Záznam o uspořádání archivního fondu a sestavení pomůcky

Archivní fond uspořádal, inventář vyhotovil a úvodem opatřil Bc. Petr Jirák ve Státním okresním archivu Přerov v roce 2008.
Seznam literatury:

JANÁK, Jan - HLEDÍKOVÁ, Zdeňka: Dějiny správy v českých zemích od počátků státu po současnost. Praha 2005.

Seznam zkratek:

ČSČK - Československý červený kříž
ČSFR - Československá federativní republika
ČSSD - Československá sociální demokracie
ČSR - Československá republika
JZD - jednotné zemědělské družstvo
KSČ - Komunistická strana Československa
KSSS - Komunistická strana Sovětského svazu
mj. - mimo jiné
MNV - místní národní výbor
ONV - okresní národní výbor
OV - okresní výbor
RSŠ - rok stranického školení
SČSP - Svaz československo-sovětského přátelství
SSM - Socialistický svaz mládeže
STS - strojní a traktorová stanice
TJ - tělovýchovná jednota
ÚV - ústřední výbor
VO - vesnická organizace
VSD - vesnické spotřební družstvo
ZO - základní organizace


Název fondu: KSČ - vesnická organizace Radslavice
Značka fondu: KSČ Radslavice
Časové rozmezí: 1949-1976
Počet evidenčních jednotek: 31 (29 úředních knih, 2 kartony)
Počet inventárních jednotek: 59
Rozsah v bm: 0,42
Stav ke dni: 19. 12. 2008
Fond zpracoval: Bc. Petr Jirák
Pomůcku sestavil: Bc. Petr Jirák
Počet stran: 11
Pomůcku schválil: PhDr. Jiří Lapáček, č. j. SOkA-Pr/62/2009