Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Inventáře a katalogy Státního okresního archivu PřerovČíslo NAD: 1916

Evidenční číslo pomůcky: 1319

KSČ - vesnická organizace Grymov

Inventář

1950-1962


Zpracoval: Bc. Petr Jirák
___________________________________________________________________________

Přerov 2009I. Vývoj původce archivního fondu

Vesnická organizace KSČ Grymov byla založena v červnu 1945. Jejími zakladateli byli František Kuča, Josef Chromeček, Metoděj Zbořil. Prvním předsedou VO KSČ Grymov byl František Kuča, tehdejší náměstek předsedy MNV. Ve volbách do Ústavodárného národního shromáždění v květnu 1946 skončila KSČ v Grymově na druhém místě za ČSL. KSČ získala tehdy 46 hlasů z celkového počtu 132. Z 9 členů tehdejšího pléna MNV Grymov byli tři členy KSČ. Právě v roce 1946 zaznamenala místní organizace KSČ nejvyšší počet členů (33). Od té doby počet členů VO KSČ klesal. Po únorových událostech roku 1948 nevznikl ze strany VO KSČ návrh na odvolání některého člena MNV. V roce 1949 byl předsedou VO KSČ místo Františka Kuči zvolen Josef Chromeček. V čele místní organizace byl pětičlenný výbor, např. roku 1951 ho tvořili: Josef Bohunický (předseda), Antonín Poledňák (místopředseda), Vlasta Kučová (jednatelka), Bohuslav Zdráhal (pokladník), Arnošt Ministr (revizor účtů). V roce 1955 se novým předsedou VO KSČ stala Františka Mikešková. Výbor byl tenkrát již pouze tříčlenný. Kvůli malému počtu členů KSČ byl na konci roku 1956 místo výboru zvolen důvěrník VO KSČ, kterým se stala Františka Mikešková. Začátkem roku 1958 byla předsedkyní VO KSČ zvolena Vlasta Kučová. V lednu téhož roku byl znovu vytvořen tříčlenný výbor místní organizace. Někdy v období 1959-1961 se posledním předsedou VO KSČ stala Františka Poledňáková. V roce 1961 měla místní organizace KSČ pouze 3 základní členy, 3 registrované členy a 1 registrovaného kandidáta. Rok stranického školení (dále RSŠ) tenkrát v Grymově vůbec neprobíhal. Grymovští komunisté se proto rozhodli, že se sloučí s VO KSČ Prosenice. K tomu došlo dne 27. 3. 1962 v Prosenicích na výročních členských schůzích VO KSČ Prosenice a VO KSČ Grymov. Do výboru VO KSČ Prosenice byl z Grymova zvolen Alois Talla. V roce 1972 byla vytvořena samostatná stranická skupina KSČ Grymov, která měla 5 členů. O čtyři roky později byla tato stranická skupina sloučena s VO KSČ Radslavice.
Vesnická organizace KSČ organizovala různé oslavy, kroužek RSŠ, dohlížela na činnost spolků Národní fronty, podílela se na přípravách voleb do národních výborů, dohlížela na plnění zemědělských dodávek, významně se spolupodílela na kampani za založení JZD.
Vesnická organizace KSČ Grymov zanikla v roce 1962 sloučením s VO KSČ Prosenice.

II. Vývoj a dějiny archivního fondu
Archivní fond vznikl z činnosti vesnické organizace Komunistické strany Československa v Grymově v letech 1950-1962.
Dne 18. 3. 1998 proběhla za přítomnosti archivářky Věry Fišmistrové skartace písemností MNV Radslavice. Při tomto skartačním řízení byly předloženy rovněž 3 balíky písemností VO KSČ Radslavice a VO KSČ Grymov. Dne 22. 7. 1998 byl materiál obou VO KSČ převezen do budovy archivu v Henčlově (přírůstkové číslo 30/98). Informace o skartaci obsahuje spis o fondu MNV Radslavice. Při pořádání fondu VO KSČ Radslavice v roce 2008 byl vyčleněn materiál VO KSČ Grymov, ze kterého byl vytvořen samostatný fond.

III. Archivní charakteristika archivního fondu

V prosinci 2008 fond uspořádal a inventarizoval Bc. Petr Jirák. Fond nebyl uspořádán podle žádného schématu, poněvadž obsahuje pouze jednu úřední knihu. Vzhledem k této skutečnosti nebyla přirozeně provedena žádná vnitřní skartace.
Fond má časový rozsah 1950-1962. Materiál fondu je v dobrém fyzickém stavu. Materiál fondu je sepsán česky.
Fond tvoří 1 evidenční jednotka - úřední kniha, která měří 0,02 bm.

IV. Stručný rozbor obsahu archivního fondu

Fond KSČ - vesnická organizace Grymov je dochován torzovitě. Dochovala se pouze kniha zápisů výročních členských, členských a výborových schůzí VO KSČ z let 1950-1962. V roce 1962 tato místní organizace KSČ zanikla sloučením s VO KSČ Prosenice. Chybí tedy veškeré písemnosti VO KSČ Grymov z let 1945-1949 a také jakýkoliv spisový materiál.
Význam tohoto archivního fondu je pouze ilustrativní. Fond stručně vypovídá o činnosti vesnické organizace KSČ ve velmi malé zemědělské obci.
Doplňující informace k činnosti vesnické organizace KSČ Grymov jsou obsaženy ve fondech KSČ - okresní výbor Přerov a Místní národní výbor Grymov, které jsou uloženy ve Státním okresním archivu Přerov.

V. Záznam o uspořádání archivního fondu a sestavení pomůcky

Archivní fond uspořádal, inventář vyhotovil a úvodem opatřil Bc. Petr Jirák ve Státním okresním archivu Přerov v roce 2008.Seznam pramenů:

Státní okresní archiv Přerov. Místní národní výbor Grymov. Inventární jednotka 18 - Pamětní kniha obce (1927) 1945-1973.

Seznam literatury:

ZDRÁHAL, Milan. Z minulosti Grymova. Grymov 2000.

Seznam zkratek:

č. j. - číslo jednací
ČSL - Československá strana lidová
JZD - jednotné zemědělské družstvo
KSČ - Komunistická strana Československa
MNV - místní národní výbor
RSŠ - rok stranického školení
VO - vesnická organizace
Název fondu: KSČ - vesnická organizace Grymov
Značka fondu: KSČ Grymov
Časové rozmezí: 1950-1962
Počet evidenčních jednotek: 1 (1 úřední kniha)
Počet inventárních jednotek: 1
Rozsah v bm: 0,02
Stav ke dni: 22. 12. 2008
Fond zpracoval: Bc. Petr Jirák
Pomůcku sestavil: Bc. Petr Jirák
Počet stran: 6
Pomůcku schválil: PhDr. Jiří Lapáček, č. j. SOkA-Pr/59/2009