Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Inventáře a katalogy Státního okresního archivu PřerovČíslo NAD: 1865

Evidenční číslo pomůcky: 1320

KSČ - vesnická organizace Polkovice

Inventář

1945-1976


Zpracoval: Bc. Petr Jirák
___________________________________________________________________________

Přerov 2009I. Vývoj původce archivního fondu

Vesnická organizace KSČ Polkovice byla založena dne 21. 5. 1945. Složení prvního výboru vypadalo takto: Ferdinand Nakládal (předseda), František Chmela (místopředseda), Bartoloměj Černý (pokladník), František Ševčík (jednatel), Antonín Soušek, Karel Řičař, Alois Černý. Záhy se ovšem zjistilo, že Ferdinand Nakládal byl za války členem kolaborantské organizace Vlajka. Proto byl na schůzi konané dne 31. 5. 1945 dalším předsedou VO KSČ zvolen František Eichler. Po jeho odchodu do pohraničí se v polovině července 1945 třetím předsedou stal František Nakládal, místopředsedou byl zvolen Vladimír Navrátil. V roce 1945 měla místní organizace KSČ okolo 40 členů. Ve volbách do Ústavodárného národního shromáždění v roce 1946 zaznamenala KSČ v Polkovicích vítězství. Po únorových událostech roku 1948 došlo brzy ke sloučení ČSSD s KSČ. Podle dochovaných pramenů byly poměry v Polkovicích na přelomu 40. a 50. let plné osobní zášti a napadání. Od konce roku 1948 do roku 1950 probíhaly velmi často prověrky členů KSČ. V čele VO KSČ byl od konce 40. let zpravidla dvanáctičlenný výbor. V roce 1949 byl novým místopředsedou zvolen Josef Dvořák, o rok později Antonín Nosek. Na výroční členské schůzi konané dne 3. 3. 1951 byl novým předsedou zvolen Alois Kohn, místopředsedou Josef Křepelka. O rok později se dalším předsedou stal Augustin Zmydlený, místopředsedou Vladimír Navrátil. Koncem 50. let byl předsedou zvolen Josef Křepelka. V průběhu let 1963-1964 byla založena ZO KSČ při JZD Polkovice. Na přelomu 60. a 70. let zbyla v Polkovicích pouze jedna místní organizace KSČ, která v 1. polovině 70. let užívala název ZO KSČ JZD Polkovice (sic!). Tato organizace ovšem dohlížela rovněž na spolky NF a MNV, měla tudíž charakter VO KSČ. V roce 1971 byl jejím předsedou František Dopita, kterého později vystřídal Josef Křepelka.
Vesnická organizace KSČ dohlížela na činnost organizací Národní fronty, kontrolovala plnění úkolů MNV a plánů JZD, připravovala organizaci státních svátků v obci, na vyžádání různých institucí vypracovávala posudky na občany. V 80. letech často také probírala připomínky občanů ke zlepšení provozu prodejny, pohostinství nebo autobusové dopravy.
Vesnická organizace KSČ Polkovice zanikla zřejmě záhy po listopadových událostech roku 1989.
II. Vývoj a dějiny archivního fondu

Archivní fond vznikl z činnosti vesnické organizace Komunistické strany Československa v Polkovicích v letech 1945-1976.
Dne 16. 10. 1975 proběhla za přítomnosti tehdejšího ředitele archivu PhDr. Vojtěcha Cekoty skartace písemností MNV Polkovice. Písemnosti z této skartace byly dne 11. 2. 1976 převezeny do depozitáře v Lobodicích (přírůstkové číslo 1/76). Další skartace písemností MNV Polkovice proběhla dne 19. 6. 1989 opět za přítomnosti PhDr. Vojtěcha Cekoty. Písemnosti byly dne 28. 8. 1989 uloženy rovněž do depozitáře v Lobodicích (přírůstkové číslo 11/89). V roce 1996 byly veškeré písemnosti převezeny do nové budovy archivu v Henčlově. Materiál z obou výše zmíněných skartací obsahoval rovněž písemnosti vzniklé z činnosti vesnické organizace KSČ v Polkovicích. Při pořádání fondu MNV Polkovice v roce 2005 byl materiál VO KSČ vyčleněn a byl z něho vytvořen samostatný archivní fond. Informace o skartacích obsahuje spis o fondu MNV Polkovice.

III. Archivní charakteristika archivního fondu

V lednu 2009 fond uspořádal a inventarizoval Bc. Petr Jirák. Fond byl uspořádán tímto způsobem:
A. Úřední knihy - 1. Knihy správní
B. Spisy - Vedení a správa organizace
- Členské záležitosti
Fond VO KSČ Polkovice byl uspořádán podle článku Michaela Pešťáka "Pořádání materiálů KSČ", který vyšel v Ročence Státního oblastního archivu v Plzni v roce 2005 (s. 93-106) a podle závěrů z pracovní porady k pořádání fondů KSČ konané v roce 2006 v Olomouci. V rámci skupiny Vedení a správa organizace jsou za sebe řazeny výroční členské schůze, plány činnosti, zprávy o činnosti, oběžníky nadřízených orgánů. Zápisy každé výroční členské schůze tvoří samostatnou inventární jednotku. Skupina členské záležitosti obsahuje pouze prověrku jednoho člena.
Fond měřil před pořádáním 0,07 bm. Vzhledem k velikosti fondu a absenci bezvýznamného materiálu nebyla provedena vnitřní skartace fondu.
Fyzický stav archiválií fondu je celkem dobrý.
Fond má časový rozsah 1945-1976. Všechny archiválie fondu jsou sepsány česky.
Fond tvoří 3 evidenční jednotky, tj. 2 úřední knihy a 1 karton spisového materiálu. Fond má celkem 14 inventárních jednotek a měří 0,07 bm.

IV. Stručný rozbor obsahu archivního fondu

Fond KSČ - vesnická organizace Polkovice je dochován mezerovitě. Písemnosti organizace z doby po roce 1976 nejsou ve fondu vůbec zastoupeny.
K nejvýznamnějšímu materiálu fondu patří zápisy 8 výročních členských schůzí z let 1965-1976 (inv. č. 3-10) a zápisy z členských a výborových schůzí z let 1945-1953 zaznamenané v knihách (inv. č. 1-2). Zajímavé jsou vnitrostranické informace a oběžníky ÚV KSČ a OV KSČ určené funkcionářským aktivům a základním organizacím KSČ z roku 1969, které ilustrují politické poměry v tehdejší ČSSR nedlouho po vpádu vojsk Varšavské smlouvy (inv. č. 13).
Doplňující informace k činnosti vesnické organizace KSČ Polkovice jsou obsaženy v archivních fondech KSČ - okresní výbor Kojetín, KSČ - okresní výbor Přerov a MNV Polkovice.

V. Záznam o uspořádání archivního fondu a sestavení pomůcky

Archivní fond uspořádal, inventář vyhotovil a úvodem opatřil Bc. Petr Jirák ve Státním okresním archivu Přerov v roce 2009.Seznam literatury:

DRECHSLER, Jiří - LAPÁČEK, Jiří - FIŠMISTROVÁ, Věra. Polkovice: dějiny a současnost obce. Polkovice 2008.

Seznam zkratek:

ČSSD - Československá sociální demokracie
ČSSR - Československá socialistická republika
JZD - jednotné zemědělské družstvo
KSČ - Komunistická strana Československa
MNV - místní národní výbor
OV - okresní výbor
ÚV - ústřední výbor
VO - vesnická organizace
ZO - základní organizace

Název fondu: KSČ - vesnická organizace Polkovice
Značka fondu: KSČ Polkovice
Časové rozmezí: 1945-1976
Počet evidenčních jednotek: 3 (2 úřední knihy, 1 karton)
Počet inventárních jednotek: 14
Rozsah v bm: 0,07
Stav ke dni: 5. 1. 2009
Fond zpracoval: Bc. Petr Jirák
Pomůcku sestavil: Bc. Petr Jirák
Počet stran: 7
Pomůcku schválil: PhDr. Jiří Lapáček, č. j. SOkA-Pr/60/2009