Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Inventáře a katalogy Státního okresního archivu PřerovČíslo NAD: 1861

Evidenční číslo pomůcky: 1321

KSČ - vesnická organizace Henčlov

Inventář

1951-1958


Zpracoval: Bc. Petr Jirák
___________________________________________________________________________

Přerov 2009I. Vývoj původce archivního fondu

Vesnická organizace KSČ Henčlov byla založena dne 12. 5. 1945. Prvním předsedou byl zvolen Antonín Kratochvíl. V době založení měla VO KSČ 17 členů. Ve volbách do Ústavodárného národního shromáždění v roce 1946 skončila KSČ v Henčlově na druhém místě těsně za ČSL. V roce 1950 byl předsedou VO KSČ Josef Valenta, o rok později byl do této funkce zvolen Josef Kozák. V letech 1952-1954 byl předsedou VO KSČ zvolen opět Josef Valenta. V roce 1955 ho vystřídal František Künstler. V 50. letech byl výbor VO KSČ zpravidla jedenáctičlenný nebo dvanáctičlenný. V roce 1962 stál v čele místní organizace Josef Heger.
Vesnická organizace KSČ dohlížela na činnost MNV a organizací Národní fronty, přesvědčovala zemědělce ke vstupu do JZD, po vzniku JZD kontrolovala také jeho činnost, organizovala brigády, pořádala Rok stranického školení. Brzy po konci druhé světové války se VO KSČ podílela na parcelaci konfiskovaných pozemků barona Eichhofa a na přidělení těchto pozemků občanům Henčlova, zemědělcům a bezzemkům.
Vesnická organizace KSČ Henčlov zanikla v roce 1979. Od 1. 1. 1980 byl Henčlov sloučen s Městským národním výborem Přerov.

II. Vývoj a dějiny archivního fondu

Archivní fond vznikl z činnosti vesnické organizace Komunistické strany Československa v Henčlově v letech 1951-1958.
Dne 18. 11. 2005 předal Jiří Pavlica z Henčlova archivu dvě knihy zápisů z členských a výborových schůzí vesnické organizace KSČ Henčlov z let 1951-1958. Z tohoto materiálu byl vytvořen samostatný archivní fond KSČ - vesnická organizace Henčlov.

III. Archivní charakteristika archivního fondu

V lednu 2009 fond uspořádal a inventarizoval Bc. Petr Jirák. Fond nebyl uspořádán podle žádného schématu, poněvadž obsahuje pouze 2 úřední knihy. Vzhledem k této skutečnosti nebyla samozřejmě provedena žádná vnitřní skartace.
Fond má časový rozsah 1951-1958. Materiál fondu je v celkem dobrém stavu. Kniha zápisů z členských a výborových schůzí z let 1951-1954 (inv. č. 1) má poškozený hřbet. Materiál fondu je sepsán česky. Fond tvoří 2 evidenční jednotky (2 úřední knihy) a měří 0,03 bm.

IV. Stručný rozbor obsahu archivního fondu

Fond KSČ - vesnická organizace Henčlov je dochován torzovitě. Dochovaly se jen dvě knihy zápisů z členských a výborových schůzí VO KSČ, jedna z let 1951-1954, druhá z let 1955-1958.
Fond má pouze ilustrativní význam, vypovídá o činnosti vesnické organizace KSČ v malé obci v průběhu 50. let.
Doplňující informace k činnosti vesnické organizace KSČ Henčlov jsou obsaženy ve fondech KSČ - okresní výbor Přerov a Místní národní výbor Henčlov, které jsou uloženy ve Státním okresním archivu Přerov.

V. Záznam o uspořádání archivního fondu a sestavení pomůcky

Archivní fond uspořádal, inventář vyhotovil a úvodem opatřil Bc. Petr Jirák ve Státním okresním archivu Přerov v roce 2009.


Seznam literatury:

KARHAN, Jaroslav a kol. Henčlov v minulosti a současnosti. Henčlov 1975.

Seznam zkratek:

č. j. - číslo jednací
ČSL - Československá strana lidová
JZD - jednotné zemědělské družstvo
KSČ - Komunistická strana Československa
MNV - místní národní výbor
VO - vesnická organizace

Název fondu: KSČ - vesnická organizace Henčlov
Značka fondu: KSČ Henčlov
Časové rozmezí: 1951-1958
Počet evidenčních jednotek: 2 (2 úřední knihy)
Počet inventárních jednotek: 2
Rozsah v bm: 0,03
Stav ke dni: 7. 1. 2009
Fond zpracoval: Bc. Petr Jirák
Pomůcku sestavil: Bc. Petr Jirák
Počet stran: 5
Pomůcku schválil: PhDr. Jiří Lapáček, č. j. SOkA-Pr/61/2009