Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Inventáře a katalogy Státního okresního archivu PřerovČíslo listu NAD: 198

Evidenční číslo pomůcky: 1322

Krumpholc Josef

Inventář

(1864) 1891-1950 (1956)


Zpracoval: Bc. Petr Jirák
___________________________________________________________________________

Přerov 2009I. Přehled životopisných dat

Josef Krumpholc se narodil 19. 10. 1870 v Hradčanech. Byl žákem národní školy v Bystřici pod Hostýnem, poté studoval na českém gymnáziu v Přerově. Školní vzdělání zakončil na učitelském ústavu v Příboře. V roce 1890 složil maturitní zkoušku s vyznamenáním. Dráhu učitele začal Josef Krumpholc téhož roku ve Fryštáku ve funkci zatímního podučitele. V letech 1902-1915 učil na chlapecké obecné škole v Bystřici pod Hostýnem. V letech 1915-1918 podruhé působil na škole ve Fryštáku. V letech 1918-1925 vykonával funkci správce školy v Hlinsku u Bystřice. V průběhu těchto let nastala půlroční přestávka, kdy Josef Krumpholc působil na státní lidové škole v Turčianském Svatém Martině. Na závěr pedagogické kariéry se stal Josef Krumpholc ředitelem Blahoslavovy školy obecné chlapecké a dívčí v Přerově, kde působil v letech 1925-1930. Ve 20. letech 20. století byl krátce starostou Ústředního spolku jednot učitelských na Moravě. Ve stejné dekádě byl rovněž předsedou sekce pro styky se zahraničím v Československé obci učitelské.
Po svém příchodu do Přerova v roce 1925 se Josef Krumpholc stal správcem Muzea Komenského v Přerově, kterým zůstal i po svém odchodu do Holešova koncem roku 1939. Do této funkce se velice hodil, poněvadž se během svého života velice zajímal o osobnost Jana Amose Komenského. Byl spolupracovníkem Archivu pro bádání o životě a spisech J. A. Komenského a spoluredaktorem Vlastivědného sborníku střední a severní Moravy. Dále řídil přílohu časopisu Nový lid s názvem "Rodina a škola", přispíval také do časopisu Komenský.
Josef Krumpholc byl již od mládí nadšeným propagátorem umělého mezinárodního jazyka esperanto. Byl redaktorem prvního českého esperantistického časopisu Český esperantista a se svým přítelem Theodorem Čejkou vydal pět učebnic esperanta.
Před první světovou válkou byl Josef Krumpholc předním mluvčím Mírového spolku v Bystřici pod Hostýnem.
Josef Krumpholc zemřel 3. 3. 1950 v Holešově.

II. Vývoj a dějiny archivního fondu

Fond vznikl z pedagogické a odborné činnosti Josefa Krumpholce. Část písemností fondu byla dne 5. 8. 1959 delimitována z Okresního vlastivědného muzea J. A. Komenského v Přerově (přírůstkové číslo 152/59). Další část písemností fondu byla archivu předána dne 21. 10. 1965 rodinou bývalého školního inspektora Františka Krause (manžel Krumpholcovy dcery) z Holešova. V archivu byl dodatečně vypracován přejímací protokol (přírůstkové číslo 14/65). V obou případech byl materiál uložen v depozitáři v Přerově na Horním nám. č. 10. V roce 1996 byl materiál převezen do nové budovy archivu v Henčlově.

III. Archivní charakteristika archivního fondu

Písemnosti z pozůstalosti Josefa Krumpholce, které byly převzaté v letech 1959 a 1965, byly uspořádány v roce 1968 PhDr. Vojtěchem Cekotou a Marií Haldovou, kteří k fondu vyhotovili inventář (číslo AP 744). Při tehdejších pořádacích pracích byl z fondu vyřazen duplicitní materiál, nepoužité tiskopisy a některé oběžníky. Do knihovny byly z fondu přeřazeny brožurky a knihy. Některé archiválie byly přeřazeny do fondů Okresní vlastivědné muzeum J. A. Komenského Přerov a František Slaměník. Fond Josef Krumpholc měřil 0,12 bm a tvořila ho 1 evidenční jednotka (1 karton spisů). Fond měl časový rozsah (1827) 1870-1950.
Na přelomu ledna a února 2009 Bc. Petr Jirák upravil časový rozsah fondu a celý fond nově uspořádal a inventarizoval.
Fond byl uspořádán tímto způsobem:
I. Životopisný materiál - a) Úmrtní oznámení
II. Korespondence - a) Osobní
- b) Pozvánky
III. Vědecká a odborná činnost - a) Přednášky
- b) Populárně vědecké práce
- c) Pomocný a studijní přípravný materiál
IV. Veřejná činnost - a) Pedagogická činnost
- b) Redaktorská činnost
V. Ilustrační materiály o původci fondu - a) Fotografie původce fondu s kolegy a žáky
VI. Rodinní příslušníci - a) Oznámení o úmrtích rodinných příslušníků původce fondu
VII. Cizí osoby - a) Korespondence pedagogů
- b) Příspěvky k osobě J. A. Komenského
- c) Příspěvky k dějinám školství
- d) Úmrtní oznámení cizích osob
- e) Fotografie cizích osob

Fond byl uspořádán podle metodiky Radky Edererové a Václava Podaného "K problematice osobních archivních fondů", která byla uveřejněná ve Sborníku archivních prací v roce 1984, ročník 34, číslo 2, s. 310-350. Do skupiny "Životopisný materiál" byla zařazena pouze úmrtní oznámení o smrti původce fondu. Osobní korespondence, která zahrnuje pouze tři inventární jednotky, je řazena podle důležitosti obsahu. Podskupina "Pomocný a studijní přípravný materiál" obsahuje Krumpholcovy výpisy, opisy, výtahy a poznámky, které se vztahují k osobnosti J. A. Komenského, k historii přerovského muzejnictví a školství, k přerovským rodákům a k místopisu Přerovska. Skupina "Veřejná činnost" obsahuje především korespondenci Josefa Krumpholce z titulu jeho působení ve Spolku učitelských jednot olomoucké župy a v Učitelské jednotě Komenský Přerov a redaktorskou korespondenci, kdy od různých osob přijímal nabídky příspěvků do jím redigovaných časopisů. Skupina "Ilustrační materiály o původci fondu" zahrnuje fotografie původce fondu. Skupina "Rodinní příslušníci" obsahuje oznámení o úmrtích Hynka Stojana a Anny Krumpholcové, kteří zemřeli až po smrti Josefa Krumpholce. V poslední skupině "Cizí osoby" je k dispozici korespondence několika pedagogů, kterou Josef Krumpholc nějakým způsobem získal, dále příspěvek Karla Doliny k bádání o rodišti J. A. Komenského, poznámky k historii škol v Hodějicích a Nížkovicích od blíže neurčeného učitele, úmrtní oznámení vztahující se většinou k významným osobám a dvě fotografie učitele Ladislava Hudečka.
Vzhledem k velikosti fondu a absenci bezvýznamného materiálu nebyla provedena vnitřní skartace.
Do fondu byly při pořádacích pracích přeřazeny z fondu Okresní vlastivědné muzeum J. A. Komenského Přerov fotografie Josefa Krumpholce a jeho korespondence s Karlem Štegerem o rozsahu 0,01 bm. Při pořádání fondu bylo do fondu Muzeum Komenského Přerov převedeno 0,01 bm písemností. Jednalo se o korespondenci v muzejních záležitostech a o poznámky k doplňování sbírek, k návštěvnosti a k příjmům a vydáním Muzea Komenského. Do fondu Karel Šteger byl přeřazen památník k oslavě učitelské čtyřicítky, který sám vyhotovil.
Fond má časový rozsah (1864) 1891-1950 (1956). Ve třech případech obsahuje fond priora, jedná se o korespondenci cizích osob z průběhu let 1864-1868 (inv. č. 24, 25) a o poznámky neznámého učitele k dějinám škol v Hodějicích a Nížkovicích z roku 1881 (inv. č. 29). Posteriora fondu, která představují úmrtní oznámení Krumpholcových rodinných příslušníků, vznikla v letech 1952 a 1956 (inv. č. 23).
Fyzický stav archiválií je poměrně dobrý. Archiválie fondu jsou sepsány česky, zcela okrajově se ve fondu objevuje němčina.
Spisový materiál fondu je uložen v 1 kartonu. Fond dále obsahuje 17 fotografií, které jsou uložené v kartonu. Fond měří 0,12 bm a tvoří ho 31 inventárních jednotek.

IV. Stručný rozbor obsahu archivního fondu

Fond pedagoga, komeniologa, muzejníka a esperantisty Josefa Krumpholce není rozsáhlý, obsahuje však poměrně zajímavý materiál. Nejvíce je ve fondu zastoupen materiál vztahující se k J. A. Komenskému (inv. č. 2, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 27, 28). Zajímavé jsou rukopisné poznámky Josefa Krumpholce k přerovským osobnostem, k historii přerovského muzejnictví a školství či místopisné poznámky o Přerově a okolí (inv. č. 13-16). Fond obsahuje také učebnici esperanta z roku 1908, jejímž spoluautorem je Josef Krumpholc (inv. č. 8). Pozornost si zaslouží rovněž úmrtní oznámení vztahující se k významným osobám (inv. č. 30) a korespondence několika pedagogů z průběhu let 1864-1942 (inv. č. 24-26).
Fond obsahuje také 17 fotografií, téměř výhradně se jedná o školní fotografie z Blahoslavovy školy v Přerově, kterou Josef Krumpholc koncem 20. let 20. století řídil (inv. č. 21).
Doplňující informace o muzejní činnosti Josefa Krumpholce obsahuje fond Muzeum Komenského Přerov, který je uložen ve Státním okresním archivu Přerov.

V. Záznam o uspořádání archivního fondu a sestavení pomůcky

Archivní fond uspořádal, inventář vyhotovil a úvodem opatřil archivář Bc. Petr Jirák ve Státním okresním archivu Přerov v roce 2009.Seznam literatury:

HÝBL, František. K stému výročí narození Josefa Krumpholce. In Kultura Přerova, 1970, roč. 13, č. 10, s. 148-150.
Obzor, 19. 10. 1930, s. 3.
Obzor, 19. 10. 1940, s. 2-3.

Seznam zkratek:

AP - archivní pomůcka
č. j. - číslo jednací
inv. č. - inventární číslo
NAD - Národní archivní dědictví
VSSSM - Vlastivědný sborník střední a severní Moravy

Název fondu: Krumpholc Josef
Značka fondu: Krumpholc
Časové rozmezí: (1864) 1891-1950 (1956)
Počet evidenčních jednotek: 18 (1 karton, 17 fotografií)
Počet inventárních jednotek: 31
Rozsah v bm: 0,12
Stav ke dni: 2. 2. 2009
Fond zpracoval: Bc. Petr Jirák
Pomůcku sestavil: Bc. Petr Jirák
Počet stran: 12
Pomůcku schválil: PhDr. Jiří Lapáček, č. j. SOkA-Pr/168/2009